sáng kiến kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên

10 11 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:33

THÀNH ỦY CÀ MAU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ỦY BAN KIỂM TRA Cà Mau, ngày 30 tháng 12 năm 2013 * BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN - Tên sáng kiến: Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên - Họ tên: Lê Kim Thu - Đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cà Mau - Thời gian triển khai thực hiện: năm 2013 1- Sự cần thiết, mục đích việc sáng kiến: - Trong q trình cơng tác Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, với chức trách nhiệm vụ phân công, thân tâm đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc không ngừng nâng cao hiệu thực nhiệm vụ như: - Xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp phân công nhiệm vụ rõ ràng cho cán thuộc thẩm quyền quản lý, sở tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát trình thực cán bộ, đảng viên, chất lượng cán đảng viên không ngừng nâng lên, chất lượng công việc ngày cao - Xây dựng kế hoạch thực Chỉ thị số 03-CT/TW Bộ Chính tri “ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” cơng tác chống bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí… - Quan tâm việc nghiên cứu, áp dụng tiến khoa học công nghệ vào việc thực nhiệm vụ trị; áp dụng khai thác tốt nguồn thông tin qua mạng ứng dụng tin học vào nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu cao Ngoài ra, thân nghiên cứu đề xuất với Ban Thường vụ giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên Đảng sau tiếp thu, quán triệt nghị Trung ương công tác xây dựng đảng áp dụng đạt hiệu tốt, nội dung Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên: 2- Phạm vi triển khai thực hiện: Thành phố Cà Mau - Khái quát tình hình đảng viên: Chất lượng đảng viên, nhìn cách tổng quát năm đổi vừa qua, đa số đảng viên thể phẩm chất trị, vững vàng trước thử thách, trước biến động phức tạp giới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc CNXH, tâm phấn đấu thực đường lối đổi Đảng, đưa cách mạng nước ta bước tiến lên Đối với Đảng thành phố Cà Mau, năm qua đội ngũ đảng viên đa số có lập trường trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, thể tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ giao; chấp hành nghiêm túc chủ trương, nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước phân công, điều động tổ chức Đảng Đội ngũ đảng viên Đảng ln tích cực tham gia xây dựng Đảng, có ý thức bảo vệ đường lối, sách tổ chức Đảng; ln phục tùng tổ chức kỷ luật, giữ gìn đồn kết thống Đảng; thường xuyên thực tốt công tác tự phê bình phê bình, qua kịp thời phát huy mặt tích cực chấn chỉnh biểu tiêu cực đảng viên, giúp đảng viên hoàn thành nhiệm vụ với tổ chức Đảng đơn vị Tổ chức đảng đảng viên thực tốt công tác phát triển đảng viên theo phương châm, kế hoạch nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng, nêu cao ý thức chăm bồi, lựa chọn quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng Hàng năm Đảng kết nạp đảng từ 240 quần chúng ưu tú vào Đảng, đảm bảo chất lượng tốt Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả Công tác đảng viên còn những hạn chế, yếu cần được khắc phục đó là: - Một phận đảng viên chấp hành chưa nghiêm Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, thị Đảng, sách pháp luật Nhà nước; chưa đủ lực để triển khai tổ chức thực có hiệu nghị Trung ương Đảng, tỉnh ủy, Thành ủy đưa nghị vào sống, chưa đủ khả thực tốt vai trò người đảng viên cộng sản; mức độ hoàn thành nhiệm vụ khơng cao, hàng năm có trung bình khoản 15 đến 20 % đảng viên xếp loại III hạn chế mặt; phận cán bộ, đảng viên, cơng chức khơng chịu khó học tập, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống Từ đó, khả hồn thành nhiệm vụ không cao; phận cán bộ, đảng viên, ý thức tổ chức kỷ luật kém, phải xử lý kỷ luật - Một số đảng viên cán lãnh đạo đơn vị, chưa xếp thời gian để tham gia sinh hoạt chi bộ; phận đảng viên bng lõng tính tổ chức kỷ luật, chưa thường xuyên trao dồi phẩm chất, đạo đức, ngán ngại học tập, quán triệt nghị Đảng, chịu khó suy nghĩ, chưa sáng tạo công tác; thiếu gương mẫu, thiếu trách nhiệm, nên hiệu công tác chưa cao - Công tác kiểm tra chi thực chưa thường xuyên, kiểm tra đảng viên chấp hành nghị quyết, Điều lệ Đảng dẫn đến đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm số quy định Trung ương đạo đức, lối sống; đoàn kết nội số nơi chưa giữ vững; chưa quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán đảng viên 3- Mô tả sáng kiến - Phương hướng: Về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đòi hỏi đảng bộ, chi cần quán triệt sâu sắc quan điểm Đảng Đại hội lần thứ XI “ Xây dựng đội ngũ đảng viên thật tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật lực hoàn thành nhiệm vụ; kiên định lập trường giai cấp công nhân, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng Đảng; động, sáng tạo, vững vàng trước khó khăn, thử thách”; “Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Đẩy mạnh bảo đảm chất lượng công tác phát triển đảng Chú trọng trẻ hố nâng cao trình độ đảng viên; lấy đạo đức làm gốc, đồng thời bồi dưỡng kiến thức, trí tuệ, lực để làm tròn nhiệm vụ người lãnh đạo, người tiên phong lĩnh vực cơng tác giao” Để hồn thành nhiệm vụ giao tình hình mới, Đảng tập trung thực tốt công tác xây dựng Đảng theo Nghị Trung ương 4; thường xuyên giáo dục đảng viên sức học tập tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống lực công tác, kiên chống tham nhũng, tiêu cực nội xã hội Đặc biệt, coi trọng việc xây dựng đảng bộ, chi vững mạnh tất loại hình Đây nhiệm vụ trọng tâm để thực tốt quan điểm tư tưởng đạo, cần tập trung vào nội dung: - Thực nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; nêu cao ý thức tự lực, tự cường, học tập, rèn luyện để nâng cao lĩnh trị, học tập thực theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh Chống chủ nghĩa hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng tiêu cực tệ nạn xã hội Đây vừa nhiệm vụ, vừa mục tiêu Đảng phấn đấu tâm xây dựng Đảng sạch, vững mạnh - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơng tác bảo vệ trị nội tình hình mới, kịp thời loại trừ tư tưởng, hành động vi phạm đường lối, chủ trương Điều lệ Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Nâng cao lực, trình độ, khả tổ chức lãnh đạo, đạo Đảng ngang tầm nhiệm vụ Từ mục tiêu trên, việc nâng cao chất lượng đảng viên cần tiến hành đồng mặt công tác giáo dục gắn với rèn luyện đảng viên; kết nạp đảng viên sàng lọc đội ngũ đảng viên 4- Kết quả, hiệu mang lại - Giáo dục gắn với rèn luyện đảng viên + Giáo dục đảng viên: Công tác giáo dục đảng viên cần tập trung nội dung như: - Giáo dục lý tưởng cách mạng để đảng viên ln có nhận thức lý tưởng Đảng, lợi ích nhân dân, đặt lợi ích Tổ quốc, nhân dân lên lợi ích cá nhân - Giáo dục phẩm chất cách mạng, Đảng cần đòi hỏi đảng viên phải suốt đời học tập, noi gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh Chỉ thị 27-CT/TU ngày 27 tháng năm 2005 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau “về việc xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên, công chức”; Chỉ thị 17–CT/TU Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, xứng đáng người lãnh đạo người đày tớ trung thành nhân dân - Giáo dục kiến thức văn hố, chun mơn nghiệp vụ, kiến thức tổ chức quản lý cho đảng viên, nhằm đáp ứng ngày tốt nghiệp cơng nghiệp hố-hiện đại hố đất nước; đáp ứng nhu cầu kinh tế thị trường định hướng XHCN thời kỳ hội nhập đất nước nói chung thành phố Cà Mau nói riêng; đáp ứng yêu cầu tầng lớp nhân dân - Công tác giáo dục phải gắn liền với công tác tổ chức, đồng thời với công tác giáo dục phải ổn định tổ chức đảng bộ, chi bộ, kiện toàn máy quan Nhà nước đồn thể trị xã hội Xác định rõ chức danh, kiện toàn đội ngũ cán đôi với việc phân công nhiệm vụ quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên Phân công đảng viên người, việc, tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ Thường xuyên tự phê bình phê bình sinh hoạt Đảng Động viên quần chúng nhận xét, giám sát, góp ý kiến với đảng viên Kịp thời đưa khỏi Đảng đảng viên không đủ tư cách, thực tôt Nghị Trung ương khoá X nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên Quản lý đảng viên nội dung quan trọng công tác đảng viên công tác xây dựng Đảng, thơng qua mà cấp ủy nắm chắt đội ngũ đảng viên, để có chủ trương, giải pháp thích hợp, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nội Đảng, ngăn ngừa kẻ địch, phần tử xấu chui vào Đảng Quản lý đảng viên bao gồm: quản lý lập trường trị, tư tưởng đảng viên; quản lý phẩm chất, trình độ, lực đảng viên,; quản lý quan hệ gia đình xã hội đảng viên… Kết nạp đảng viên: Kết nạp đảng viên nhiệm vụ quan trọng, thường xun, có tính quy luật cơng tác xây dựng Đảng nhằm tăng thêm sức chiến đấu bảo đảm kế thừa phát triển Đảng Về phương châm kết nạp đảng viên: Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng Sức mạnh tổ chức phụ thuộc vào chất lượng đảng viên Số lượng đảng viên có ý nghĩa, trở thành sức mạnh đảm bảo yêu cầu chất lượng Đảng phải có số lượng đảng viên phù hợp thực lãnh đạo toàn diện, đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ với dân, hoàn thành nhiệm vụ trị thời kỳ cách mạng Với ý nghĩa ấy, số lượng chất lượng đảng viên có quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo nên sức mạnh Đảng Để giải đắn mối quan hệ chất lượng số lượng đảng viên, phải đấu tranh chống khuynh hướng hạ thấp yêu cầu chất lượng, khắc phục thái độ hẹp hòi, thiếu tích cực chủ động, tạo điều kiện để mở rộng đội ngũ đảng viên Phương hướng kết nạp đảng viên: Một coi trọng kết nạp vào Đảng quần chúng ưu tú công nhân, công nhân trực tiếp sản xuất công nghiệp, chế biến, công nhân kỹ thuật để nâng cao tỷ lệ đảng viên công nhân Đảng Hai là, quan tâm giáo dục, bồi dưỡng niên để lựa chọn người ưu tú đoàn niên kết nạp vào Đảng, bước trẻ hoá đội ngũ đảng viên Các đảng bộ, chi phải tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đoàn thể tổ chức phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua để tuyển chọn nhân tố tích cực kết nạp vào Đảng Ba là, kết nạp vào Đảng quần chúng ưu tú trí thức, cán khoa học kỹ thuật, giáo viên, sinh viên, học sinh trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; trọng kết nạp đảng viên nữ, đảng viên dân tộc người Bốn là, lựa chọn kết nạp đảng doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần có vốn Nhà nước cơng ty cổ phần khơng có vốn Nhà nước, trọng kết nạp từ lực lượng đòan viên niên Điều kiện tiêu chuẩn kết nạp đảng: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ghi: “Công nhân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên; thừa nhận tự nguyện thực Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn nhiệm vụ đảng viên, hoạt động tổ chức sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ người ưu tú, nhân dân tín nhiệm, xét để kết nạp vào Đảng” (Điểm 2, điều I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam) Người xem xét kết nạp vào Đảng phải có đủ bốn điều kiện; có đủ tiêu chuẩn; có khả hồn thành tốt nhiệm vụ khơng vi phạm lịch sử trị Sàng lọc đội ngũ đảng viên: Sàng lọc đội ngũ đảng viên biện pháp giữ cho đội ngũ đảng viên sạch, vững mạnh; tổ chức Đảng củng cố, lực lãnh đạo sức chiến đấu tăng cường, uy tín ảnh hưởng Đảng nhân dân nâng cao Đại hội XI Đảng nhấn mạnh: “ Phân công đảng viên người, việc, tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ Thường xuyên tự phê bình phê bình sinh hoạt đảng Động viên quần chúng giám sát, nhận xét, góp ý kiến với đảng viên Kịp thời đưa khỏi Đảng người không đủ tư cách” Sàng lọc đội ngũ đảng viên khỏi Đảng phải dựa sở quản lý phân loại đảng viên hàng năm tiến hành thường xuyên, đồng thời kết hợp với vận động xây dựng Đảng Phải kết hợp tính tích cực, chủ động sở với đạo chặt chẽ thường xuyên cấp ủy cấp trên, sở yếu kém, đội ngũ cán thiếu tâm, nội thiếu trí Phải kiên đưa khỏi Đảng đảng viên không đủ tư cách Việc nâng cao chất lượng đảng viên phải tiến hành đồng thời nội dung phương pháp Mỗi nội dung có yêu cầu, nhiệm vụ phương pháp tiến hành riêng, song có mối liên hệ chặt chẽ, tác động lẫn Vì cấp đảng cần coi trọng nội dung: giáo dục – rèn luyện đảng viên, phát triển sàng lọc đảng viên, đảm bảo cho đội ngũ đảng viênchất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng tình hình 5- Đánh giá phạm vi ảnh hưởng sáng kiến: Quản lý đánh giá chất lượng đảng viên khâu quan trọng công tác đảng viên Quản lý chất lượng đảng viên tốt điều kiện để đánh giá chất lượng đảng viên Ngược lại đánh giá chất lượng đảng viên lại sở để tiến hành quản lý chất lượng đảng viên đạt hiệu cao Hai khâu có quan hệ mật thiết, hổ trợ chặt chẽ thúc đẩy hướng tới mục tiêu nâng cao tính tự giác, ý thức chấp hành kỷ luật đảng viên; kịp thời ngăn chặn tác động tiêu cực có ảnh hưởng xấu đến chất lượng đảng viên Do đó, chế kinh tế thị trường định hướng XHCN Tính động tự chủ, tự chịu trách nhiệm kết hoạt động ngày nâng lên, tính ĩ lại, trơng chờ vào cấp bước bị loại bỏ Để đáp ứng yêu cầu công đổi đặt ra, đòi hỏi cấp ủy đảng phải đặt công tác đảng viên chiến lược người Đảng nói chung, nâng cao chất lượng đảng viên nói riêng phải tiến hành đồng biện pháp nâng cao chất lượng đảng viên, nhằm hướng tới mục tiêu: nâng cao lực nhận thức lực thực tiễn đảng viên, đảm bảo thích ứng với nhiệm vụ cơng tác xây dựng Đảng giai đoạn nay, giai đoạn Đảng thành phố tập trung xây dựng thành phố loại I vào năm 2020 với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững Trước u cầu đó, đòi hỏi phải tăng cường lãnh đạo Đảng nhân tố định tạo thành tựu mới, định cho tương lai thành phố nói riêng đát nước nói chung Tiến hành thường xuyên công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp Do đó, việc nâng cao chất lượng đảng viên thời kỳ công tác cấp bách, nhiệm vụ lâu dài cần thiết Đối với Đảng thành phố Cà Mau, việc nâng cao chất lượng đảng viên vấn đề mà Đảng quan tâm đặt biệt Với tình hình thực tế chất lượng đảng viên Đảng thành phố Cà Mau, với giải pháp hy vọng nâng cao kiến thức góp phần Đảng thực ngày tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao đựoc chất lượng đảng viên XÁC NHẬN NGƯỜI BÁO CÁO quan Lê Chí Nguyện Lê Kim Thu 10 ... sáng kiến: Quản lý đánh giá chất lượng đảng viên khâu quan trọng công tác đảng viên Quản lý chất lượng đảng viên tốt điều kiện để đánh giá chất lượng đảng viên Ngược lại đánh giá chất lượng đảng. .. thách”; Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Đẩy mạnh bảo đảm chất lượng công tác phát triển đảng Chú trọng trẻ hoá nâng cao trình độ đảng viên; ... đòi hỏi cấp ủy đảng phải đặt công tác đảng viên chiến lược người Đảng nói chung, nâng cao chất lượng đảng viên nói riêng phải tiến hành đồng biện pháp nâng cao chất lượng đảng viên, nhằm hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên , sáng kiến kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay