Một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã, thị trấn huyện thới bình, tỉnh cà mau giai đoạn 20

13 33 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:32

... cán bộ, cơng chức cấp huyện cấp xã, thị trấn huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau giai đoạn 201 3 -201 5 Để tiếp tục thực tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hóa cán bộ, cơng chức tồn huyện Thới Bình,... ngũ cán bộ, công chức cấp huyện cấp xã, thị trấn huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau giai đoạn 201 3 -201 5” I VỊ TRÍ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CƠNG TÁC QUY HOẠCH, ĐÀO TẠO, CHUẨN HĨA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Tính tất... giai đoạn cụ, thể giai đoạn cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Đó lý chọn sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp nhằm tiếp tục thực tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã, thị trấn huyện thới bình, tỉnh cà mau giai đoạn 20 , Một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã, thị trấn huyện thới bình, tỉnh cà mau giai đoạn 20

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay