Tài liệu tham khảo TN LTM

8 16 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:25

TÀI LIỆU THAM KHẢO THÍ NGHIỆM LÝ THUYẾT MẠCH Mục lục MỤC 1: CÁC MẪU BẢNG SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM 1.1 Mẫu bảng sử dụng chung 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 Mẫu Bảng C_1: Bảng Dòng/Áp tải .1 Mẫu Bảng C_2: Bảng Liệt kê linh kiện thiết bị sử dụng Mẫu Bảng C_3: Bảng ghi thông số mạch lắp ráp thực tế .2 Mẫu Bảng C_4: Bảng ghi giá trị điện áp đo nhánh Mẫu Bảng C_5: Bảng so sánh giá trị đo giá trị tính toán .2 Mẫu bảng sử dụng riêng 1.2.1 Mẫu Bảng 1_1: Bảng thông số mạch 1.2.2 Mẫu Bảng 1_2: Bảng phương trình định luật Kirchof 1.2.3 Mẫu Bảng 1_3: Bảng điện áp nút 1.2.4 Mẫu Bảng 1_4: Bảng dòng điện vòng 1.2.5 Mẫu Bảng 2_1: Bảng phân mạch nguồn tương đương 1.2.6 Mẫu Bảng 2_2: Bảng giá trị nguồn tương đương 1.2.7 Mẫu Bảng 2_3: Bảng đo tính thơng số nguồn tương đương từ thực nghiệm .4 1.2.8 Mẫu Bảng 2_4: Bảng thơng số mạch bước thí nghiệm thực tế 1.2.9 Mẫu Bảng 2_5: Bảng ghi trạng thái mạch cặp nút nguồn tương đương 1.2.10 Mẫu Bảng 2_6: Bảng so sánh giá trị nguồn tương đương tính với giá trị nguồn tương đương nhận từ thực nghiệm .4 1.2.11 Mẫu Bảng 2_7: Bảng so sánh điện áp tải theo phương pháp MỤC 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ VÀ LINH KIỆN 2.1 Điện trở sử dụng thí nghiệm 2.1.1 Đặc điểm .5 2.1.2 Khoảng giá trị linh kiện sử dụng thí nghiệm 2.2 Nguồn điện chiều dùng thí nghiệm 2.2.1 Tính năng: .6 2.2.2 Hướng dẫn sử dụng: 2.2.3 Khoảng thiết lập giá trị thông số nguồn 2.3 Sử dụng bo mạch thí nghiệm BreadBoard MỤC 1: CÁC MẪU BẢNG SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM 1.1 1.1.1 TT Mẫu bảng sử dụng chung Mẫu Bảng C_1: Bảng Dòng/Áp tải Tên phần tử Chiều Điện Chiều Giá áp quy ước dòng điện điện trị Giá trị Chiều Chiều áp dòng điện áp thực dòng quy ước tính tính tế thực tế 1.1.2 TT Mẫu Bảng C_2: Bảng Liệt kê linh kiện thiết bị sử dụng Loại linh kiện/thiết bị Thông số/Giá trị Số lượng Đã nhận Đã trả 1.1.3 TT Mẫu Bảng C_3: Bảng ghi thông số mạch lắp ráp thực tế Tên phần tử Loại phần tử Thông số Giá trị Đơn vị 1.1.4 Mẫu Bảng C_4: Bảng ghi giá trị điện áp đo nhánh TT Tên phần tử (GC) (Phải ghi) Chiều dương Điểm quy ước que điện áp (+/Đỏ) (Phải ghi) đặt Điểm đặt Giá trị đo đo que đo (/Đen) (Phải ghi) Đơn vị (Phải ghi) 1.1.5 Mẫu Bảng C_5: Bảng so sánh giá trị đo giá trị tính tốn TT Tên phần tử (GC) (Phải ghi) Chiều dương quy ước Giá trị tính tốn Giá trị đo điện áp trước thí nghiệm (Phải ghi) 2 1.2 1.2.1 TT Mẫu bảng sử dụng riêng Mẫu Bảng 1_1: Bảng thông số mạch Tên phần tử Loại phần tử Thông số Giá trị Đơn vị 1.2.2 TT Mẫu Bảng 1_2: Bảng phương trình định luật Kirchof Tên Vòng / Nút Phương trình 1.2.3 TT Mẫu Bảng 1_3: Bảng điện áp nút Tên Nút Giá trị Đơn vị 1.2.4 TT Mẫu Bảng 1_4: Bảng dòng điện vòng Tên Vòng Giá trị Đơn vị 1.2.5 TT Mẫu Bảng 2_1: Bảng phân mạch nguồn tương đương Đặt tên nguồn Nút cực dương Nút cực âm quy Nhóm phần tử Giá trị tải tương đương quy ước ước tải 1.2.6 TT Mẫu Bảng 2_2: Bảng giá trị nguồn tương đương Tên nguồn đương tương Giá trị sức điện Giá trị dòng điện Giá trị nội trở động tương đương nguồn tương đương tương đương 1.2.7 TT Mẫu Bảng 2_3: Bảng đo tính thơng số nguồn tương đương từ thực nghiệm Tên nguồn tương Điện áp đo hở Giá trị điện Dòng điện Giá trị nội trở đương mạch trở ngắn mạch ngắn mạch nguồn 1.2.8 Mẫu Bảng 2_4: Bảng thơng số mạch bước thí nghiệm thực tế Theo mẫu bảng Mẫu Bảng 1_1: Bảng thông số mạch 1.2.9 TT Mẫu Bảng 2_5: Bảng ghi trạng thái mạch cặp nút nguồn tương đương Tên nguồn Tên phân Giá tương tử tải tải đương trị Điện áp tải xác Điện áp xác định từ định từ đo trực tiếp nguồn tương đương đo 1.2.10 Mẫu Bảng 2_6: Bảng so sánh giá trị nguồn tương đương tính với giá trị nguồn tương đương nhận từ thực nghiệm TT Tên nguồn Dòng điện Sức điện Nội trở Dòng điện Sức điện Nội tương đương nguồn (tính) động (tính) (tính) nguồn động (đo) (đo) trở (đo) 1.2.11 Mẫu Bảng 2_7: Bảng so sánh điện áp tải theo phương pháp TT Tên nguồn Tên tải/giá Điện áp tính Điện áp Điện áp tính Sai số Sai số tương đương trị tải từ lý thuyết đo trực từ nguồn (3) (4) tiếp tương (5) (5) đương đo (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) MỤC 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ VÀ LINH KIỆN 2.1 Điện trở sử dụng thí nghiệm 2.1.1 Đặc điểm • Cơng suất điện trở làm thí nghiệm: 1/4W kiểu chân linh kiện: xuyên lỗ • Dãy giá trị thông dụng điện trở: 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.1 5.6 6.8 8.2 Ví dụ: có sẵn điện trở 1.5kOm, điện trở 2k khơng có sẵn • Màu Cách đọc giá trị điện trở: theo vạch màu, loại điện trở màu Bảng giá trị màu sử dụng ghi giá trị điện trở: Đen Giá trị 2.1.2 2.2 Nâu Đỏ Cam Vàng Lục Lơ Tím Xám Trắng Khoảng giá trị linh kiện sử dụng thí nghiệm • Khoảng giá trị sử dụng: 1k đến 100k • Lý khơng sử dụng điện trở giá trị nhỏ 1k: hạn chế cơng suất nguồn pin làm thí nghiệm • Lý không sử dụng điện trở giá trị lớn 100k: điện trở đầu vào đồng hồ vôn kế gây sai số mạch đo lường Nguồn điện chiều dùng thí nghiệm 2.2.1 Tính năng: o Thiết lập giá trị sức điện động o Thiết lập giá trị nội trở Sơ đồ nguyên lý: Cấu tạo: Sơ đồ chuyển mạch đầu ra: Sơ đồ điều chỉnh sức điện động 2.2.2 • Sử dụng điện áp đầu ra: o Nối dây vào cọc đầu nối JP04(OUT1) o Để nhận điện áp từ nguồn, bật chuyển mạch SW3 vị trí ON, SW2 vị trí ON • Điều chỉnh thay đổi sức điện động: o Đặt que đo đồng hồ cọc đầu nối JP03(OUT2), đồng hồ vị trí đo Vơn DC, ý đặt chiều đo, que đen vị trí GND o Bật chuyển mạch SW3 vị trí ON, SW2 vị trí OFF o Điều chỉnh chiết áp VOLUME quan sát đồng hồ đến điểm hiển thị điện áp theo yêu cầu • Điều chỉnh thay đổi nội trở: o Bật chuyển mạch SW3 vị trí OFF, SW2 vị trí OFF o Đặt que đo đồng hồ cọc đầu nối JP03(OUT2), đồng hồ vị trí đo điện trở o Điều chỉnh chiết áp LOAD quan sát đồng hồ đến điểm hiển thị điện trở theo yêu cầu 2.2.3 2.3 Hướng dẫn sử dụng: Khoảng thiết lập giá trị thơng số nguồn • Sức điện động: từ -4V đến +4V • Nội trở: từ 1k Ơm đến 10K Ơm Sử dụng bo mạch thí nghiệm BreadBoard Hình ảnh bo mạch:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu tham khảo TN LTM, Tài liệu tham khảo TN LTM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay