Nâng cao hiệu quả công tác triển khai và cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

11 31 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:24

... tình hình Trưởng Bộ phận giúp việc, sáng kiến Nâng cao hiệu công tác triển khai cụ thể hóa thực Chỉ thị 03 Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Nội dung... trào học tập làm theo Bác toàn Đảng Thành phố - Về yêu cầu sáng kiến Hội thi: nhằm đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh qua chuyên đề học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, thúc đẩy. .. tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh "là đạo đức, văn minh" ” chuyên đề "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả công tác triển khai và cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nâng cao hiệu quả công tác triển khai và cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay