Nâng cao hiệu quả công tác triển khai và cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

11 5 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 21:24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cà Mau, ngày 08 tháng 01 năm 2014 BÁO CÁO NỘI DUNG, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I- Sơ lược lý lịch - Họ tên: NGUYỄN MẠNH DŨNG - Trình độ chun mơn, nghiệp vụ: Cử nhân Báo chí - Chức năng, nhiệm vụ giao: Công tác Tuyên giáo - Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy II- Nội dung 1- Tên sáng kiến: Nâng cao hiệu cơng tác triển khai cụ thể hóa thực Chỉ thị 03 Bộ Chính trị - Trung ương Đảng (khóa XI) tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh 2- Thời gian triển khai thực hiện: Năm 2012-2013 - Sự cần thiết, mục đích việc thực sáng kiến: - Ban Tuyên giáo quan tham mưu cho cấp ủy, trực tiếp thường xuyên Ban Thường vụ Thường trực Thành ủy lĩnh vực cơng tác trị tư tưởng Đảng Ngoài chức năng, nhiệm vụ chủ yếu giao quan Thường trực Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo tinh thần Chỉ thị 03 Bộ Chính trị mà đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trưởng Bộ phận giúp việc Với trách nhiệm nhiệm vụ giao đó, thân tơi có nhiều cố gắng, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể hóa thực có hiệu Chỉ thị 03 Bộ Chính trị Song, so với mục đích yêu cầu Chỉ thị đề có mặt hạn chế; việc làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa nhiều, bên cạnh xuất phận cán đảng viên suy thối tư tưởng trị, đạo đức lối sống làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo Đảng Để kịp thời phát huy kết quả, tập trung khắc phục có hiệu tình trạng nêu trên, thân tơi nghiên cứu tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác Tuyên giáo nói chung, đề xuất sáng kiến tiếp tục đạo cụ thể hóa thực có hiệu Chỉ thị 03 Bộ Chính trị từ đến hết nhiệm kỳ Đại hội năm 2015; góp phần nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng bộ, tập trung thực thắng lợi Nghị Đại hội X Đảng Thành phố, sớm hoàn thiện tiêu chí thị loại II năm 2015 hướng đến đạt tiêu chí thị loại I năm 2020 4- Phạm vi triển khai thực Từ thực tiển tình hình Trưởng Bộ phận giúp việc, sáng kiến “Nâng cao hiệu cơng tác triển khai cụ thể hóa thực Chỉ thị 03 Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Nội dung chủ yếu tìm giải pháp đạo tổ chức học tập xây dựng thành phong trào làm theo gương đạo đức Bác phạm vi toàn Đảng Thành phố Qua đó, giúp cấp ủy sở nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu mình, tập trung khắc phục yếu điểm mà Nghị Trung ương (khóa XI) Đảng nêu, có phận khơng nhỏ cán bộ, đảng viên suy thối tư tưởng trị, đạo đức lối sống Phạm vi triển khai thực sáng kiến toàn Đảng Thành phố; tổ chức quan đảng trực thuộc Thành ủy; Mặt trận đoàn thể tiến hành cơng tác tun truyền vận động đồn viên, hội viên tầng lớp nhân dân 5- Mô tả sáng kiến Trên sở nhận thức sâu sắc vị trí tầm quan trọng tâm triển khai thực Chỉ thị 03 Bộ Chính trị thật vào sống, với cương vị Trưởng Bộ phận giúp việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” mạnh dạn đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy trí, ban hành Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 15 tháng năm 2012 “tổ chức Hội thi tuyên truyền viên học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh tồn Đảng Thành phố” Đây mơ hình học tập sáng kiến riêng Thành phố, hình thức Hội thi không mới, song tạo sức lan tỏa rộng khắp, dấy lên thành phong trào học tập làm theo Bác toàn Đảng Thành phố - Về yêu cầu sáng kiến Hội thi: nhằm đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh qua chuyên đề học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo gương đạo đức Người cách thiết thực, hiệu Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo nghiên cứu học tập tổ chức sở Đảng, quan, đơn vị; tạo thống cao nội đảng, tổ chức Mặt trận Tổ quốc đoàn thể quần chúng, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ trị quan, đơn vị, địa phương; đưa việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên cá nhân tổ chức 4 Thông qua Hội thi bổ sung kinh nghiệm, phát huy nhân rộng mạnh công tác tuyên truyền miệng xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên sở đủ mạnh, thực cơng tác giáo dục trị tư tưởng, đưa chủ trương, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước vào đời sống xã hội - Nội dung Hội thi, chuyên đề học Cuộc vận động "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" từ năm 2007 đến nay, thí sinh chọn chuyên đề yêu thích để xây dựng đề cương thuyết trình Trọng tâm chọn chuyên đề học tập như: "Nâng cao đạo đức cách mạng quét chủ nghĩa cá nhân"; "Tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu"; "Tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân"; “Tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh "là đạo đức, văn minh"” chuyên đề "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, làm người cơng bộc tận tuỵ, trung thành nhân dân, đời tư sáng, sống riêng giản dị" Trên sở nhiệm vụ trị tình hình cụ thể quan, đơn vị, địa phương mà thí sinh xây dựng đề cương thuyết trình phù hợp, có sức hấp dẫn lan tỏa với thời lượng không 15 phút Đề cương thuyết trình phải đảm bảo thông tin cần thiết theo chuyên đề học tập, song phải gắn kết chặt chẽ với liên hệ tình hình thực tế quan, đơn vị, địa phương định hướng tới Sau hoàn thành phần thuyết trình, thí sinh phải trả lời từ 01 đến 03 câu hỏi Ban giám khảo đặt ra, nội dung xoay quanh nhận thức thí sinh chuyên đề học tập từ năm 2007 đến - Phạm vi Hội thi, triển khai thực Hội thi tuyên truyền viên học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh tồn Đảng Thành phố tổ chức Hội thi 02 cấp (cấp sở cấp Thành phố); sở thí sinh đạt giải Hội thi cấp sở, đơn vị chọn thí sinh tham gia dự Hội thi cấp Thành phố - Đối tượng tham gia Hội thi, tất cán bộ, đảng viên toàn Đảng Thành phố; cán công chức, viên chức; đồn viên, hội viên Về số lượng thí sinh tham gia: đơn vị chi trực thuộc Thành ủy 01 thí sinh; đơn vị đảng 02 thí sinh trở lên - Về thời gian tổ chức Hội thi, cấp sở, Hội thi dự kiến tổ chức từ ngày 01 tháng năm 2012 đến ngày 13 tháng 12 năm 2012 kết thúc Thành phố dự kiến tổ chức vào ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/2013) 6- Kết quả, hiệu mang lại - Hội thi cấp sở thức diễn từ ngày 25 tháng năm 2012, kết thúc vào ngày 30 tháng 11 năm 2012, với 17 đơn vị xã, phường Đảng ngành Công an Thành phố tổ chức, có tổng số 363 thí sinh tham gia Trong đó, thí sinh đảng viên 240; đồn viên, hội viên ngồi đảng 123; thí sinh nữ 191, thí sinh có tuổi đời cao 82 tuổi, thí sinh có tuổi đời nhỏ 15 tuổi Qua Hội thi cấp sở Ban Tổ chức, Ban Giám khảo chọn trao tổng số 260 giải thưởng Trong đó, có 18 giải nhất, 36 giải nhì, 55 giải ba 151 giải khuyến khích Ngồi ra, thí sinh tham gia Hội thi khơng đạt giải Ban Tổ chức khen phong trào, khích lệ tinh thần tích cực học tập thí sinh Hội thi cấp Thành phố diễn 02 ngày từ ngày 28/2 01/3/ 2013 Vòng thi sơ tuyển có 58 thí sinh Trong đó, có 35 thí sinh chọn số thí sinh đạt giải cao 18 đảng tổ chức Hội thi cấp sở 23 thí sinh thuộc đơn vị đảng bộ, chi trực thuộc Thành ủy cử tuyển 6 Vòng thi thức có 39 thí sinh tuyển vào vòng thi thức Trong đó, thí sinh đơn vị phường 14; đơn vị xã 13; quan, trường học 12 thí sinh Thí sinh đảng viên 32 đồn viên, hội viên 07 thí sinh Kết có 19 giải thưởng thức 39 giải phong trào trao Thành công lớn Hội thi 02 cấp sở Thành phố thu hút hàng ngàn cổ động viên tham gia cổ vũ; cấp, ngành đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên toàn Thành phố nhận thức việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh tình hình nay, quan trọng cần thiết trở thành nhiệm vụ thường xuyên tổ chức cá nhân Vấn đề đặt tổ chức có hiệu việc làm theo Bác phải thiết thực Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành thực Kế hoạch tổ chức Hội thi nhiều cấp ủy quán triệt cụ thể hóa thực Các thí sinh đến với Hội thi với tinh thần chủ động trách nhiệm; với tinh thần người cán bộ, đảng viên, đoàn viên ưu tú Đảng; mong muốn suốt đời phấn đấu học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành người cán hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân; góp phần thực thắng lợi Nghị Trung ương (khóa XI) xây dựng Đảng Hội thi thật ngày Hội học tập, đợt sinh hoạt trị sâu rộng cán bộ, đảng viên có sức lan tỏa đồn viên, hội viên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Tất đại biểu có mặt Hội thi, thơng qua phần thi thí sinh, lại tiếp tục nghiên cứu, học tập nhận thức sâu tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành nhân dân”; “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” “Xây dựng Đảng thật vững mạnh “là đạo đức, văn minh”… Qua Hội thi thật bổ sung thêm đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có kinh nghiệm bước đầu, trải nghiệm qua Hội thi, góp phần tích cực cho cơng tác tun truyền học tập tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian tới 7- Đánh giá phạm vi ảnh hưởng sáng kiến Chính từ sáng kiến tổ chức Hội thi thúc đẩy việc triển khai thực Chỉ thị 03 Bộ Chính trị cấp ủy, quyền, Mặt trận đồn thể chủ động, sáng tạo, rộng khắp có hiệu hơn, gắn liền với triển khai thực có hiệu Nghị Trung ương (khóa XI) Đảng Kết bật việc triển khai thực Chỉ thị 03 Bộ Chính trị “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu tạo chuyển biến tích cực có hiệu thiết thực Các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tầng lớp nhân dân nhận thức “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc hoạt động đời sống xã hội; nhân tố định cho thực tốt công tác xây dựng Đảng sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, trước tình hình Năm 2012, cấp sở có 36 tập thể 41 cá nhân, năm 2013 cấp Thành phố có 33 tập thể 66 cá nhân biểu dương khen thưởng, có thành tích xuất sắc việc học tập làm theo Bác thiết thực tất lĩnh vực hoạt động đời sống xã hội Từ kết sáng kiến cấp ủy đảng cấp, cán trực tiếp làm công tác Tuyên giáo nhận thức ý thức sâu sắc vị trí tầm quan trọng công tác Tuyên giáo, ý nghĩ đặt biệt quan trọng Chị 03 Bộ Chính trị Từ đó, tập trung thực có kết xúc, cộm xã hội quan tâm như: - Tăng cường cơng tác trị tư tưởng Đảng; kịp thời giải vấn đề xúc Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động quan có chức làm cơng tác giáo dục trị tư tưởng tuyên truyền vận động Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp Thành phố; định kỳ hàng quý tổ chức Hội nghị thông tin thời đến cô, nguyên lãnh đạo cấp nghỉ hưu địa bàn - Thực chặt chẽ, quy trình, quy định, cơng tác nhận xét, đánh giá, đề bạt bổ nhiệm cán Thực hồn thành cơng tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý phòng, ban, đơn vị cấp Thành phố xã, phường gắn với công tác đào tạo, luân chuyển cán Rà soát, bổ sung tiến hành xong quy hoạch, gắn với xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhiệm kỳ đảm bảo số lượng, chất lượng - Chất lượng sinh hoạt chi bước nâng lên, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 01 tháng năm 2013 nâng cao chất lượng sinh hoạt chi Qua nhiều cấp ủy, chi lãnh đạo nỗ lực phấn đấu, gương mẫu thực chức trách nhiệm vụ giao, mạnh dạng nhìn nhận khuyết điểm sửa chữa có hiệu quả, tạo lòng tin thống cán bộ, đảng viên nhân dân - Lãnh đạo, đạo xử lý xong 22 vụ tranh chấp đất đai kéo dài 100 trường hợp yêu cầu, khiếu nại giá đền bù giải phóng mặt - Nâng cao lực lãnh đạo điều hành cấp ủy triển khai thực nhiệm vụ trị địa phương, tăng cường công tác quản lý trật tự, vệ sinh môi trường đô thị; tập trung thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực cải cách hành nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước cấp quyền… 8- Kiến nghị, đề xuất 9 - Từ thực tế triển khai thực Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT, ngày 11 tháng năm 2012 Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đề nghị cấp cần có hướng dẫn cụ thể việc biểu dương, khen thưởng; việc tổ chức gặp mặt, tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp sở, hình thức biểu dương, khen thưởng thời gian, kinh phí tổ chức - Đề nghị cấp có đạo, hướng dẫn cụ thể cho khối hành Nhà nước cấp địa phương, thường xuyên triển khai, cụ thể hóa thực Chỉ thị 1973/CT-TTg, ngày 07 tháng 11 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Các Bộ, ngành Trung ương ngành cấp Tỉnh có tổ chức trực thuộc theo hệ dọc cấp huyện, Thành phố xã, phường có hướng dẫn, quy định nhằm giúp cho tổ chức trực thuộc địa phương sở xây dựng thực chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh cụ thể phù hợp với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đặc thù ngành - Bộ phận giúp việc, Ban Tuyên giáo Trung ương Tỉnh thường xuyên trì cung cấp thơng tin, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Bộ phận giúp việc Ban Tuyên giáo cấp Đối với nội dung học tập chuyên đề năm tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngồi việc phát hành tài liệu sinh hoạt cần có kế hoạch tổ chức tập huấn đến cán chủ chốt, Bộ phận giúp việc cán chuyên trách địa phương sở III- Các hình thức khen thưởng 1- Khen thưởng Đảng: Năm 2012: 10 - Được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Giấy khen số:322-QĐ/TU, ngày 13 tháng 12 năm 2012 Nội dung đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng khen số: 886-QĐ/TU, ngày 15 tháng năm 2012 Nội dung khen Đảng viên hoàn thành xuất nhiêm vụ năm liển Năm 2013: - Được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Giấy khen số:533-QĐ/TU, ngày 13 tháng 12 năm 2013 Nội dung đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2- Khen thưởng mặt Nhà nước: 1- Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm Quyết định Năm Danh hiệu thi đua công nhận danh hiệu thi đua; quan ban hành định - Quyết định số 68/QĐ-UBND, ngày 13 2010 - Chiến sỹ thi đua cấp sở tháng 01 năm 2011 Ủy Ban nhân Thành phố Cà Mau - Quyết định số 84/QĐ-UBND, ngày 19 2011 - Chiến sỹ thi đua cấp sở tháng 01 năm 2012 Ủy Ban nhân Thành phố Cà Mau - Quyết định số 186/ QĐ-UBND, ngày 2012 - Chiến sỹ thi đua cấp sở 22 tháng 02 năm 2013 Ủy Ban nhân Thành phố Cà Mau 2- Hình thức khen thưởng 11 Số, ngày, tháng, năm Quyết định Năm 2010 2011 Hình thức khen thưởng - Bằng khen Uỷ Ban nhân dân Tỉnh công nhận danh hiệu thi đua; quan ban hành định Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 01/7/2010 Ủy Ban nhân Tỉnh Cà Mau định - Huân Chương lao động hạng ba Quyết định số 1063-QĐ/CTN, ngày 20/07/2012 Chủ tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam định Trên báo cáo nội dung, hiệu sáng kiến kinh nghiệm năm 2013 Xin trình Hội đồng thi đua, khen thưởng xem xét Xác nhận quan Người báo cáo Nguyễn Mạnh Dũng Xác nhận UBND thành phố Cà Mau ... tình hình Trưởng Bộ phận giúp việc, sáng kiến Nâng cao hiệu công tác triển khai cụ thể hóa thực Chỉ thị 03 Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Nội dung... trào học tập làm theo Bác toàn Đảng Thành phố - Về yêu cầu sáng kiến Hội thi: nhằm đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh qua chuyên đề học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh, thúc đẩy. .. tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta thật sạch, vững mạnh "là đạo đức, văn minh" ” chuyên đề "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả công tác triển khai và cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nâng cao hiệu quả công tác triển khai và cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay