Hướng dẫn lập bảng báo cáo lưu chuyển tiển tệ

11 19 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 20:34

Hướng dẫn lập LCTT trên cell. ( chuẩn bị sổ sách liên quan và file cell của sổ NKC)Tại hình 1: các chỉ tiêu được đánh mã, + phần I: có mã từ 17, mã 20 là tổng của mã từ 17; + phần II có mã từ 2127, mã 30 là tổng từ 2127; phần + Phần III có mã từ 31 36, mã 40 là tổng từ 3136+ Mã 50 = mã 20+30+40+ Mã 60: lấy số liệu của LCTT năm trước hoặc trên bảng CĐKT là mã 110 cột “số đầu năm” + Mã 61: Phản ánh tổng số chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ báo cáo giữa niên độ. ( TK 413 ) Tại hình 2: Sau khi có sổ NKC hoàn thiện, nghĩa là đã kết chuyển hết các TK và các TK từ 59 ko có số dư như đã hướng dẫn ở các phần trước.Các bạn chọn như dòng màu vàng, sau đó chọn mục data ở vị trí số 1 màu đỏ, tiếp đến chọn như số 2 thì dòng màu vàng sẽ có các ô mũi tên. Hai ô ở vị trí số 3 các bạn gõ dòng lệnh như vị trí số 4, của mình G7 là dòng đầu tiên nhập số liệu, G210 là dòng cuối cùng nhập số liệu B/ Hướng dẫn lập LCTT cell ( chuẩn bị sổ sách liên quan file cell sổ NKC) - Tại hình 1: tiêu đánh mã, + phần I: có mã từ 1-7, mã 20 tổng mã từ 1-7; + phần II có mã từ 21-27, mã 30 tổng từ 21-27; phần + Phần III có mã từ 31 -36, mã 40 tổng từ 31-36 + Mã 50 = mã 20+30+40 + Mã 60: lấy số liệu LCTT năm trước bảng CĐKT mã 110 cột “số đầu năm” + Mã 61: Phản ánh tổng số chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại số dư cuối kỳ tiền khoản tương đương tiền ngoại tệ thời điểm cuối kỳ báo cáo niên độ ( TK 413 ) - Tại hình 2: Sau có sổ NKC hồn thiện, nghĩa kết chuyển hết TK TK từ 5-9 ko có số dư hướng dẫn phần trước Các bạn chọn dòng màu vàng, sau chọn mục data vị trí số màu đỏ, tiếp đến chọn số dòng màu vàng có mũi tên Hai vị trí số bạn gõ dòng lệnh vị trí số 4, G7 dòng nhập số liệu, G210 dòng cuối nhập số liệu ( bạn khác nhé) - Tại hình 3: màu vàng cột “ tk nợ” bạn bấm vào mũi tên tất tk có cột “ tk nợ” bạn tích vào tk 111 hình sau bấm “ok” - Hình 4: Sau bấm “ ok” hình tất tk 111 cột “tk nợ” chọn bạn đọc nội dung khoản thu tiền mặt ( riêng thu tiền từ NH quỹ ngược lại ko đưa vào báo cáo dòng tiền) để đánh mã số vào cột ngồi bên phải, đánh số “ 6” thu hồn ứng đưa vào mã phần I Cứ bạn đọc khoản thu tiền mặt đánh mã cho khoản thu theo nội dung tương ứng với mã LCTT - Hình 5: tương tự lập lại hình để chọn tk 112 bên cột “ tk nợ” - HÌnh 6: sau chọn tk 112 cột “tk nợ” lên tất khoản thu chuyển khoản, bạn đọc nội dung đánh mã vào cột Như đánh là: + mã 31 thu góp vốn nằm mã 31 bảng LCTT hình hướng dẫn, + mã thu tiền bán hàng từ hoạt động kinh nằm mã 01 phần I hình + mã 27 thu tiền lãi nằm mã 27 bảng LCTT phần II Cứ bạn đánh hết mã cho khoản thu chuyển khoản ( nữa) - Lập BCTC ( phần 12) lập bảng LCTT + Như hình Tương tự bên cột “ tk nợ”, ô màu vàng cột “ tk có” bạn bấm vào mũi tên chọn tk 111 + HÌnh 8: sau bấm ok tất khoản chi tiền mặt lọc Như hình thì: Đánh mã chi cho hoạt động KD mục phần I, Đánh mã chi lương mục phần I Đánh mã chi khoản BH nằm mục phần I Đánh mã 21 mua sắm thiết bị nằm mục phần II Cứ bạn đánh mã tất khoản chi tiền mặt lọc ( trừ chi nộp tiền vào NH) - Hình 9: Tương tự bạn chọn tk 112 cột “ tk có” sau bấm ok - HÌnh 10: sau bấm ok tất khoản chi chuyển khoản lọc ra, đánh mã khoản tốn chi cho HĐSXKD nằm mục phần I Cứ bạn đánh hết mã cho khoản chi chuyển khoản - HÌnh 11 Sau đánh hết mã cho khoản thu, chi tiền mặt chuyển khoản có mã hình 11 - Hình 12: Ta chọn mã để tính tổng cho tất khoản đc đánh mã 1, - hình 13: Sau chọn mã tất khoản đc đánh mã có tổng vòng tròn màu đỏ mà đc đặt cơng thức phần trước hướng dẫn - HÌnh 14: lấy số liệu hình 13 điền vào mã bảng LCTT, tính tổng cho mã đánh điền vào mã tương ứng bảng LCTT, mã có nội dung Thu ghi dương, mã có nội dung CHI ghi âm Như lập xong bảng lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Kiểm tra lại: tiêu tiền tương đương tiền LCTT bảng CĐKT bạn lập ... bảng LCTT hình hướng dẫn, + mã thu tiền bán hàng từ hoạt động kinh nằm mã 01 phần I hình + mã 27 thu tiền lãi nằm mã 27 bảng LCTT phần II Cứ bạn đánh hết mã cho khoản thu chuyển khoản ( nữa) - Lập. .. trước hướng dẫn - HÌnh 14: lấy số liệu hình 13 điền vào mã bảng LCTT, tính tổng cho mã đánh điền vào mã tương ứng bảng LCTT, mã có nội dung Thu ghi dương, mã có nội dung CHI ghi âm Như lập xong...- Tại hình 2: Sau có sổ NKC hồn thiện, nghĩa kết chuyển hết TK TK từ 5-9 ko có số dư hướng dẫn phần trước Các bạn chọn dòng màu vàng, sau chọn mục data vị trí số màu đỏ, tiếp đến chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn lập bảng báo cáo lưu chuyển tiển tệ, Hướng dẫn lập bảng báo cáo lưu chuyển tiển tệ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay