ISMS bivariate analyses

27 15 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 19:03

liên tục biến liên tục Two-dimensional contingency table Kiểm định tham số Kiểm định phi tham số Forecast - Chi square for a twodimensional contingency table Hồi quy tuyến tính Mann-Whitney So sánh trung bình Kiểm định t cho giá trị trung bình quần thể Boxplot So sánh trung bình Kiểm định phân tích phương sai (ANOVA) Kruskal-Wallis Pearson Spearman Kiểm định t ghép cặp Wilcoxon signed rank test Boxplot Scatterplot Hồi quy logistic (Biến phụ thuộc biến nhị thức) Hồi quy tuyến tính Hồi quy tuyến tính Mơ tả mối tương quan Mạnh- Yếu Xu hướng Strength Tương quan thuận – Tương quan nghịch Tự nhiên Tương quan tuyến tính – Khơng tuyến tính Crosstabs- Chi square test From the menus choose: Analyze Descriptive Statistics Crosstabs Biến định danh định danh Thực hành- Tìm hiểu mối liên quan việc nạo phá thai nghề nghiệp bà mẹ Kiểm định t không ghép cặp Biến nhị thức biến liên tục -2 nhóm độc lập From the menus choose: Analyze Compare Means Independent-Samples T Test Kiểm định t ghép cặp Biến nhị thức biến liên tục- kiểm định trước sau (cùng nhóm) From the menus choose: Analyze Compare Means Paired-Samples T Test Kiểm giá trị trung bình So sánh giá trị trung bình với giá trị biết From the menus choose: Analyze Compare Means One-Sample T Test Kiểm định ANOVA Biến định danh liên tục -3 nhiều nhóm From the menus choose: Analyze Compare Means One-Way ANOVA Mô tả mối liên quan Biểu đồ phân tán (Scattergram or scatterplot) Được sử dụng để biểu diễn mối liên quan biến định danh Variable A weight Age Variable B Mối tương quan Biến liên tục biến liên tục (2 biến liên tục) From the menus choose: Analyze Correlate Bivariate… Tổng kết Biến số Mô tả Biến chia nhóm biến chia nhóm Bar plot Biến nhóm biến liên tục Biến nhóm trở lên biến liên tục Biến liên tục biến liên tục Two-dimensional contingency table Kiểm định tham số Kiểm định phi tham số Forecast - Chi square for a twodimensional contingency table Hồi quy tuyến tính Mann-Whitney So sánh trung bình Kiểm định t cho hai giá trị trung bình quần thể Boxplot So sánh trung bình Kiểm định phân tích phương sai (ANOVA) Kruskal-Wallis Pearson Spearman Kiểm định t ghép cặp Wilcoxon signed rank test Boxplot Scatterplot Hồi quy logistic (Biến phụ thuộc biến phân loại) Hồi quy tuyến tính Hồi quy tuyến tính 26 Các kiểm định phi tham số  Mann-Whitney test ◦  Independent Samples  Settings: Mann-Whitney U ◦ H0: position/order of distribution for population A = position/order of distribution for population B ◦ H0: Phân bố quần thể A=quần thể B  Kruskal-Wallis test ◦  Independent Samples  Settings: Kruskal-Wallis 1-way ANOVA ◦ H0: position/order of distribution of populations is the same ◦ H0: Phân bố quần thể  Wilcoxon matched pair signed rank test ◦  Related Samples  Settings: Wilcoxon matched-pair signedrank ◦ H0: position/order of distribution of variable = position/order of distribution of variable ◦ H0: Phân bố biến số = biến số 27 ... tương quan Biến liên tục biến liên tục (2 biến liên tục) From the menus choose: Analyze Correlate Bivariate Biểu đồ phân tán mô tả: ◦ Độ mạnh kết hợp  Mạnh (Strong)  Trung bình (Moderate)  Yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: ISMS bivariate analyses, ISMS bivariate analyses

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay