ISMS bivariate analyses

27 40 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 19:03

... tương quan Biến liên tục biến liên tục (2 biến liên tục) From the menus choose: Analyze Correlate Bivariate Biểu đồ phân tán mô tả: ◦ Độ mạnh kết hợp  Mạnh (Strong)  Trung bình (Moderate)  Yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: ISMS bivariate analyses, ISMS bivariate analyses

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay