Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa

51 376 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2013, 13:34

Những năm qua, nền kinh tế nước ta đ• và đang chuyển đầu tư cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết và quản lý của Nhà nước, việc chuyển đổi cơ chế mang tính tất yếu cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia như Việt Nam.ở Việt Nam trong bước chuyển đổi sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước thực hiện nhất quán kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN và theo luật pháp của Nhà nước. Từ đó nền kinh tế thị trướng phát triển tất yếu sẽ tạo ra những tiền đề cần thiết và đòi hỏi sự ra đời của nhiều loại ngân hàng như: Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại quốc doanh bao gồm: Ngân hàng công thương, Ngân hàng đầu tư và phát triển của các ngân hàng liên doanh, Ngân hàng cổ phần ... cho nên cần tăng cường quản lý, hướng dẫn hoạt động của các Ngân hàng, tạo thuận lợi cho sự phát triển nền kinh tế.Hoạt động Ngân hàng là một trong những mắt xích quan trọng cấu thành sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của đất nước, hệ thống ngân hàng cũng có những bước chuyển mình cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh kinh tế mới. Cụ thể là từ hệ thống Ngân hàng ba cấp chuyển thành hệ thống Ngân hàng hai cấp, từ sau khi có hai pháp lệnh Ngân hàng (5/1990) tách bạch chức năng: Ngân hàng Nhà nước có chức năng quản lý Nhà nước đối với hệ thống Ngân hàng, chức năng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ Ngân hàng thuộc về Ngân hàng Thương mại và tổ chức tín dụng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi cấp tín dụng, cung ứng và dịch vụ thanh toán.Sau hơn 10 năm đổi mới Ngân hàng đ• đưa lại nhiều thành quả. Đóng góp tích cực vào thành tựu chung đưa đất nước thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế x• hội, chấm dứt việc phát hành tiền để bù đắp thâm hụt cho Ngân sách. Đặc biệt là Việt Nam đ• thành công trong việc đẩy lùi lạm phát, ổn định giá cả. Hoạt động Ngân hàng đ• góp phần tích cực trong việc huy động vốn trong và ngoài nước đảm bảo cho tăng trưởng kinh tế với mức độ cao. Tuy nhiên hiện nay lĩnh vực Ngân hàng đ• bộc lộ những yếu kém mà dư luận x• hội đang quan tâm về những tiềm ẩn và nguy cơ không lành mạnh. Đặc biệt là chất lượng tín dụng chưa cao đang đòi hỏi tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ có hiệu quả.Qua thời gian học tại trường và thời gian thực tế tại Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa, cùng với việc nhận thức sự cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay, với sự chỉ dẫn và chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn và cán bộ hướng dẫn thực tập Ngân hàng Công thương Đống Đa. Từ thực tiễn trên tôi đ• mạnh dạn chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa. làm khoá luận tốt nghiệp của mình. Lời nói đầu Những năm qua, nền kinh tế nớc ta đã và đang chuyển đầu t cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trờng có sự điều tiết và quản lý của Nhà nớc, việc chuyển đổi cơ chế mang tính tất yếu cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia nh Việt Nam. ở Việt Nam trong bớc chuyển đổi sang cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc thực hiện nhất quán kinh tế nhiều thành phần theo định hớng XHCN và theo luật pháp của Nhà nớc. Từ đó nền kinh tế thị trớng phát triển tất yếu sẽ tạo ra những tiền đề cần thiết và đòi hỏi sự ra đời của nhiều loại ngân hàng nh: Ngân hàng Nhà nớc, Ngân hàng thơng mại quốc doanh bao gồm: Ngân hàng công th- ơng, Ngân hàng đầu t và phát triển của các ngân hàng liên doanh, Ngân hàng cổ phần . cho nên cần tăng cờng quản lý, hớng dẫn hoạt động của các Ngân hàng, tạo thuận lợi cho sự phát triển nền kinh tế. Hoạt động Ngân hàng là một trong những mắt xích quan trọng cấu thành sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của đất nớc, hệ thống ngân hàng cũng có những bớc chuyển mình cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh kinh tế mới. Cụ thể là từ hệ thống Ngân hàng ba cấp chuyển thành hệ thống Ngân hàng hai cấp, từ sau khi có hai pháp lệnh Ngân hàng (5/1990) tách bạch chức năng: Ngân hàng Nhà nớc có chức năng quản lý Nhà nớc đối với hệ thống Ngân hàng, chức năng kinh doanh tiền tệ và dịch vụ Ngân hàng thuộc về Ngân hàng Thơng mại và tổ chức tín dụng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi cấp tín dụng, cung ứng và dịch vụ thanh toán. Sau hơn 10 năm đổi mới Ngân hàng đã đa lại nhiều thành quả. Đóng góp tích cực vào thành tựu chung đa đất nớc thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, chấm dứt việc phát hành tiền để bù đắp thâm hụt cho Ngân sách. Đặc biệt là Việt Nam đã thành công trong việc đẩy lùi lạm phát, ổn định giá cả. Hoạt động Ngân hàng đã góp phần tích cực trong việc huy động vốn trong và ngoài nớc đảm bảo cho tăng trởng kinh tế với mức độ cao. Tuy nhiên hiện nay lĩnh vực Ngân hàng đã bộc lộ những yếu kém mà d luận xã hội đang quan tâm về những tiềm ẩn và nguy cơ không lành mạnh. Đặc biệt là chất lợng tín dụng cha cao đang đòi hỏi tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ có hiệu quả. Qua thời gian học tại trờng và thời gian thực tế tại Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa, cùng với việc nhận thức sự cần thiết phải nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay, với sự chỉ dẫn và chỉ bảo - - 1 1 - - tận tình của giáo viên hớng dẫn và cán bộ hớng dẫn thực tập Ngân hàng Công th- ơng Đống Đa. Từ thực tiễn trên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: Giải pháp nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa. làm khoá luận tốt nghiệp của mình. Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng tại Ngân hàng Công th- ơng khu vực Đống Đa. là một lĩnh vực nghiên cứu phức tạp. Song trong quá trình tìm hiểu thực tế tại Ngân hàng Công thơng khu vực Đống Đa tôi đã đi vào nghiên cứu một số vấn đề sau đây: Kết cấu chuyên đề gồm ba chơng: Chơng I: Ngân hàng thơng mại và chất lợng của ngần hàng thơng mại. Chơng II: Thực trạng hoạt động kinh doanh và chất lợng tín dụng tại ngân hàng công thơng đống đa. Chơng III: Những giải pháp nhằm nâng cao chất lợng tín dụng tại ngân hàng công thơng đống đa. Đề tài Giải pháp nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công thơng Đống Đa là một lĩnh vực rộng lớn. Song bản thân trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn kể cả về lý luận còn những hạn chế nhất định. Vì vậy bản khoá luận không tránh khỏi những khiếm khuyết. Cho nên tôi rất mong sự tham gia đóng góp ý kiến của cơ quan thực tập và các thầy cô trong trờng để bài viết đợc hoàn thiện hơn. Tôi xin cảm ơn chân thàn cảm ơn! - - 2 2 - - Chơng I ngân hàng thơng mại và chất lợng tín dụng của ngân hàng thơng mại I/ Những hoạt động cơ bản của ngân hàng thơng mại: 1- Khái quát về Ngân hàng Thơng mại: Ngân hàng Thơng mại trớc hết là một doanh nghiệp,vì Ngân hàng thơng mại hoạt giống nh các doanh nghiệp khác: có vốn riêng, mua vào, bán ra,có chi phí và thu nhập, có nghĩa vụ nộp thuế cho Ngân hàng Nhà nớc, có thể lãi hoặc lỗ, có thể giầu nên hoặc phá sản. Ngân hàng Thơng mại kinh doanh dịch vụ tiền tệ, không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất nh các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh nhng tạo điều kiện thuận lợi cho qúa trình sản xuất , lu thông và phân phối sản phẩm xã hội bằng cách cung ứng vốn tín dụng, vốn đầu t cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mở rộng kinh doanh góp phần tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Nói tóm lại Ngân hàng Thơng mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động thờng xuyên và chủ yếu là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền gửi đó để cho vay đầu t thực hiện nghiệp vụ triết khấu và làm các phơng tiện thanh toán. Ngân hàng Thơng mại có hoạt động gần gũi nhất với nhân dân về nền kinh tế càng phát triển cao, hoạt động của Ngân hàng Thơng mại càng đi sâu vào đời sống kinh tế của đất nớc. Hoạt động của Ngân hàng Thơng mại mang tính cạnh tranh cao độ. Trong nền kinh tế thị trờng, cạnh tranh là quy luật hoạt động tự nhiên, không lệ thuộc vào nhuận thực hoặc chọn lựa chủ quan của con ngời. Mục tiêu của kinh doanh, là tối đa hoá lợi nhuận, an toàn trong kinh doanh không ngừng gia tăng doanh thu. Nên cạnh tranh không ngừng xảy ra nên thị trờng đây chính là chìa khoá của mỗi doanh nghiệp để đạt đợc tham vọng trong thơng trờng và cạnh trạnh là điểu không tránh khỏi. Ngân hàng Thơng mại ra đời trên cơ sở sản xuất và lu thông hàng hoá phát triển và nền kinh tế ngày càng cần đến hoạt động của Ngân hàng Thơng mại với các chức năng , vai trò của mình nhất là chức năng trung gian tín dụng.Ngân hàng Thơng mại đã trở thành bộ phận thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Trong sự vận hành của nền kinh tế thị trờng, Ngân hàng Thơng mại hoạt động một cách có hiệu quả thông qua các nghiệp vụ kinh doanh của mình sẽ thực sự là một công cụ để Nhà nớc điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Bằng hoạt động tín dụng Ngân hàng Thơng mại đã góp phần mở rộng khối lợng tiền cung ứng trong lu thông . Tiền tệ là kết của quá trình phát sinh lâu dài của sản xuất hàng hoá. Nó ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của việc mở rộng giao lu kinh tế, mở rộng thị trờng làm - - 3 3 - - cho kinh tế hàng hoá phát triển của quá trình sản xuất và lu thông hàng hoá. Trong quá trình đó đã phát triển yêu cầu vay mợn vốn lẫn nhau giữa các thơng gia nhằm đáp ứng cho sản xuất và lu thông hàng hoá. Vốn đợc chuyển từ ngời thừa vốn sang ngời thiếu vốn và phải có một Ngân hàng đứng ra làm trung gian để cho ngời thừa vốn và ngời thiếu vốn gặp nhau. Thông qua hoạt động tín dụng là chiếccầu nối đa họ đến với nhau, dần dần thiết lập nên mối quan hệ mật thiết với nhau đó là quan hệ vay mợn. Ngân hàng Thơng mại là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ hoạt động trên cơ sở đi vay để cho vay. Đây là hình thức sơ khai của tín dụng. Chính trên cơ sở của sự phát triển đó Ngân hàng cũng đồng thời xuất hiện, trong cuốn T Bản (Tập III, phần II) Các Mác đã viết Một mặt Ngân hàng là sự tập trung t bản tiền tệ của những ngời có tiền cho vay, mặt khách nó là sự tập trung của những ngời đi vay. Nh vậy, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng từ buổi sơ khai bắt đầu từ hoạt động tín dụng và cho đến nay vẫn bằng con đờng đó. Trong qúa trình hoạt động của Ngân hàng Thơng mại đáp ứng nhu cầu của thị trờng dẫn tới sự phân chia và hình thành nên hệ thống Ngân hàng hai cấp: Ngân hàng Trung ơng làm nhiệm vụ quản lý vĩ mô hoạt động Ngân hàng và các Ngân hàng Thơng mại làm nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ - tín dụng. Nh vậy hoạt động của Ngân hàng Thơng mại rất đa dạng phong phú và có phạm vi rộng lớn ở quy mô, tính toàn cầu, tính hiện đại trong công nghệ Ngân hàng. - - 4 4 - - 2. Nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng Thơng mại. Nghiệp vụ Ngân hàng nói chung bao gồm tất cả những việc Ngân hàng th- ờng làm trong khuôn khổ nghề nghiệp của họ. Các nghiệp vụ Ngân hàng Thơng mại có quan hệ chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau trong suốt quá trình hoạt động, tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Các nghiệp vụ cơ bản, chủ yếu của Ngân hàng Thơng mại bao gồm: - Nghiệp vụ huy động vốn. - Nghiệp vụ sử dụng vốn. - Một số nghiệp vụ khác. 2.1. Nghiệp vụ huy động vốn: Đây là nghiệp vụ chủ yếu để tạo nên nguồn vốn kinh doanh của Ngân hàng, Ngân hàng có thể huy động vốn bằng một trong hai cách sau: Nhận tiền gửi: Đây là nghiệp vụ mang tính truyền thống, đây là nghiệp vụ nhận tiền gửi một cách thụ động, nó phụ thuộc vào ý muốn của ngời có tiền gửi vào Ngân hàng. - Phát hành các phiếu nợ: Có thể ngắn hạn và có thể là dài hạn, đây là hình thức huy động vốn chủ động tức là Ngân hàng có kế hoạch ấn định đợc thời gian và số lợng cần phát hành. Để thực hiện đợc nghiệp vụ này, Ngân hàng sử dụng công cụ chính lãi suất. Vốn kinh doanh của Ngân hàng Thơng mại chủ yếu là vốn đi vay và vốn tự tạo, vốn tự chỉ có thể chiếm một phần nhỏ trong tổng số vốn tín dụng. Vốn đi vay của Ngân hàng Thơng mai bao gồm: Tiền vay trên thị trờng, tiền gửi, tiền vay trên thị trờng tiền tệ, tiền vay trên thị trờng trái phiếu, tiền vay chiết khấu của Ngân hàng Trung ơng tất cả gộp lại thành nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Thơng mại. Trong quá trình sử dụng các nguồn vốn tiền gửi và vay trên thị trờng, công nghệ Ngân hàng đã tạo ra một nguồn vốn mới gọi là tự tạo để có thêm bổ sung chho nhu cầu tín dụng và đầu t cho các ngành kinh tế, cung ứng thêm phơng tiện thanh toán cho các doanh nghiệp, việc tổ chức kinh tế để mở rộng sản xuất kinh doanh trong cả nớc. 2.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn: Đây là nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng Thơng mại, nó thể hiện ở nhiều Ngân hàng, d nợ chiếm trên 70% tổng tài sản có. Đây là nghiệp vụ sinh lời cao nhất mang lại nguồn thu nhập lớn nhất cho Ngân hàng. Song đây cũng là nghiệp vụ mang lại rủi ro nhiều nhất cho Ngân hàng. Khi thực hiện nghiệp vụ này, Ngân hàng quan tâm nhiều hơn đến lợi nhuận có tính thanh khoản của các hợp đồng cho vay chỉ ở vào vị trí thứ yếu vì Ngân - - 5 5 - - hàng không thể đòi nợ trớc hạn nếu quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng với khách hàng vẫn diễn ra bình thờng. Ngoài ra Ngân hàng còn đầu t vào mua công trái, trái phiếu, tín phiếu kho bạc giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nớc đại diện cho Chính phủ phát hành và các giấy tời có giá có khả năng thanh toán cao và trách nhiệm cao của các Công ty lớn. Bất cứ chứng khoán nào cũng có thể đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng nếu Ngân hàng chủ yếu quan tâm đến việc nâng cao thanh khoản thì đầu t vào các tín phiếu do Kho bạc phát hành. Mặt khác Ngân hàng đầu t vào các chứng khoán nhằm phân tán. 2.3. Một số nghiệp vụ khác: Ngân hàng thực hiện kinh doanh và làm dịch vụ h- ởng hoa hồng theo sự uỷ thác của khách hàng, các nghiệp vụ này bao gồm: - Nghiệp vụ thu hộ, chi hộ. - Nghiệp vụ uỷ thác. - Mua hộ bán hộ. - Môi giới và kinh doanh chứng khoán. Hoạt động của Ngân hàng Thơng mại tập trung chủ yếu vào nhận tiền gửi và cho vay. Đó là hai mặt hoạt động tín dụng. Hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu tạm thời thiếu hụt về vốn của các doanh nghiệp,các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng hàng ngày. Xét trên góc độ khác, khi hoạt động tín dụng ngày càng đợc mở rộng và phát triển một cách đa dạng , phong phú, với sự tham gia của nhiều chủ thể kinh tế, quan hệ tín dụng hàng ngày càng mở rộng về đối tợng và quy mô thì hoạt động của tín dung của Ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Để các Ngân hàng Thơng mại có tồn tại và phát triển đứng vững trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của thị trờng và để phục vụ nền kinh tế ngày một tốt hơn, đòi hỏi các Ngân hàng phải thực hiện có hiệu quả các hoạt động tín tụng hay nói cách khác là phải nâng cao chất lợng tín dụng. 3. Vai trò của Ngân hàng Thơng mại: - Ngân hàng thơng mại giúp doanh nghiệp có vốn đầu t mở rộng sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả kinh doanh. - Góp phần phân bố hợp lý các nguồn lực giữa các vùng trong quốc gia, tạo điều kiện phát triển kinh tế. - Ngân hàng Thơng mại tạo môi trờng cho việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ơng. - Ngân hàng Thơng mại là cầu nối cho việc phát triển kinh tế đối ngoại giữa các quốc gia. - - 6 6 - - II. Chất lợng tín dụng của Ngân hàng Thơng mại: 1. Chất lợng tín dụng của Ngân hàng Thơng mại: Quan niệm về chất lợng tín dụng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng trực tiếp mà nó còn đợc thể hiện qua hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của khách hàng vay, nói rộng hơn nó đợc thể hiện qua sự tăng trởng và phát triển của các ngành cũng nh của toàn bộ nền kinh tế. Chỉ có trên cơ sở hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của khách hàng thì chất lợng tín dụng ngân hàng mới đợc đảm bảo. Điều này đợc thể hiện rõ nét ở một số khía cạnh sau đây: a - Chất lợngtín dụng nhìn từ phía khách hàng vay vốn: Một khoản tín dụng đợc đánh giá có chất lợng đối với ngời vay khi khoản tín dụng đó bù đắp một cách kịp thời, đầy đủ nhu cầu thiếu hụt về vốn của khách hàng vay. Nó đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh đợc diễn ra nhịp nhàng, làm tăng sản lợng hàng hoá sản xuất ra, tăng vòng quay vốn và do đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. b - Nhìn từ lợi ích xã hội: Dới giác độ này, tín dụng đợc coi là có chất lợng khi nó hỗ trợ và làm tăng hiệu quả hoạt động của từng doanh nghiệp đơn lẻ, tạo điều kiện để những doanh nghiệp này thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nớc giải quyết đợc việc làm cho ngời lao động, tạo nên tốc độ phát triển chung của nền kinh tế. Đồng thời, chất lợng tín dụng đợc đảm bảo cũng sẽ góp phần tích cực vào việc thực thi chính sách tiền tệ của Nhà nớc. Bên cạnh đó, khi sản xuất và lu thông hàng hoá phát triển, nhu cầu của xã hội và của từng thành viên sẽ đợc đáp ứng một cách tốt hơn. c - Từ phía ngân hàng: Với ngân hàng, chất lợng tín dụng đợc xác định thông qua các chỉ tiêu cơ bản sau đây: - Phục vụ tốt sự phát triển của các ngành, các địa phơng theo định hớng của Nhà nớc qua từng thời kỳ. - Các khoản tín dụng đợc thực hiện đúng mục đích, đúng đối tợng, có hàng hoá, vật t tơng đơng làm đảm bảo. - Các khoản tín dụng đợc thu hồi đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi góp phần tăng nhanh vòng quay sử dụng vốn của ngân hàng, giảm thiểu các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi, trên cơ sở đó, tăng doanh lợi cho hoạt động của các ngân hàng th- ơng mại. 2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lợng tín dụng của Ngân hàng thơng mại: - - 7 7 - - Tín dụng là cầu nối giữa tiết kiệm và đầu t tín dụng, góp phần điều hoà nguồn vốn trong xã hội từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn. Giúp cho Ngân hàng có một nguồn vốn nhất định và giải quyết quan hệ cung cầu về vốn. Đồng thời làm tăng tốc độ luân chuyển hàng hoá và tiền vốn. Chính vì vậy, chất lợng tín dụng tạo điều kiện cho Ngân hàng làm tốt chức năng trung gian tín dụng trong nền kinh tế quốc dân. Chất lợng tín dụng góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định tiền tệ, tăng trởng kinh tế. Nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với khối lợng tiền mặt tronglu thông. Thông qua cho vay bằng chuyển khoản các Ngân hàng có khả năng mở rộng tiền ghi sổ bấp nhiều lần so với số tiền thực có. Vì vậy tín dụng còn là nguyên nhân của lạm phát. Đảm bảo chất lợng tín dụng sẽ tạo điều kiện cho các Ngân hàng cung cấp đủ các phơng tiện thanh toán cho nền kinh tế. Tín dụngcông cụ để thực hiện chủ trơng chính sách của Đảng và Nhà nớc về phát triển kinh tế. Chất lợng tín dụng đợc nâng cao sẽ góp phần tăng hiệu quả sản xuất xã hội, đầu t đúng hớng để khai thác khả năng tiền tàmg về tài nguyên, lao độg, tiền vốn, đảm bạ chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển cân đối giữa các ngành nghề, các vùng trong cả nớc theo công nghiệp hoá, hiện đại hoá đât nớc. 2.1. Đối với Ngân hàng: Chất lợng tín dụng góp phần lành mạnh hoá quan hệ tín dụng, các thủ tục về tín dụng đợc đơn giản hoá, thuận tiện nhng vẫn đảm bảo nguyên tắc sẽ tạo điều kiện để mở rộng quan hệ tín dụng, từ đó đi đến hạn chế và xoá bỏ nạn cho vay nặng lãi, góp phân lành mạnh hoá quan hệ tín dụng. Chất lợng tín dụng đối với sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng thơng mại: Ngân hàng thơng mại là một doanh nghiệp, Ngân hàng muốn tồn tại và phát triển thì hoạt động phải sinh lời. Bởi vậy cũng nh tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh khác, muốn tồn tại và phát triển thì Ngân hàng phải giải quyết đ- ợc các mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh: mâu thuẫnvề giá cả, mức cung cầu của vốn . Bởi vì chất lợng tín dụng cho phép Ngân hàng có những khách hàng trung thành, khách hàng có quan hệ thờng xuyên và gắn bó lâu dài với Ngân hàng vì đối với Ngân hàng tạo lập củng cố và phát triển đợc ngày càng nhiều khách hàng truyền thống. Ngân hàng phải thiết lập đợc nhiều khách hàng trung thành, các khách hàng trung thành này sẽ không bỏ Ngân hàng mà ra đi với các Ngân hàng khác vì thế Ngân hàng phải quan tâm đến lợi ích, nhu cầu của họ. 2.2. Đối với khách hàng: Chất lợng tín dụng tạo lòng tin đối với khách hàng, trong điều kiện nền kinh tế mở cửa khách hàng có thể lựa chọn Ngân hàng này làm đối tác cho mình. Vì tiền họ gửi vào Ngân hàngđồng tiền quay vòng và sinh lời. Nếu là một Ngân - - 8 8 - - hàng uy tín trên thị trờng thì Ngân hàng đó gặp rất nhiều thuận lời và giao dịch với những khách hàng lớn thậm chí có cả khách hàng nớc ngoài. Để tạo uy tín hay lòng tin nào đó củanhg thì ko khó nhng Ngân hàng phải làm sao tạo đợc tin tởng khi khách hàng đến giao dịch với Ngân hàng, khi khách hàng đến giao dịch mà Ngân hàng đó để lại ấn tợng sâu sắc nh thái độ giao tiếp niềm nở, phục vụ chu đáo nhiệt tình thì khách hàng đó sẽ tuyên truyền cho Ngân hàng. Đây là điều thuận lợi nhất cho Ngân hàng. Điều này có nghĩa là khách hàng chỉ đến với Ngân hàng mà tạo điều kiện giúp đỡ họ thực hiện có hiệ quả hoạt động thông qua quan hệ tín dụng, dịch vụ so với Ngân hàng khác. Và điều này cũng có tác dụng tích cực trở lại đối với Ngân hàng trong việc tăng thêm số lợng khách hàng, thu hút nguồn vốn và mở rộng tín dụng dịch vụ. Chất lợng tín dụng góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh và lành mạnh tình hình tài chính của khách hàng, chất lợng tín dụng đợc đảm bảo cũng có nghĩa là Ngân hàng phát triển tốt nhờ vậy Ngân hàng có điều kiện cung cấp vốn tín dụng đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của khách hàng. Mặt khác để đảm bảo chất lợng tín dụng thì Ngân hàng tiến hành việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động vốn tín dụng của khách hàng, qua đó cùng với khách hàng uốn nắn và chấn chỉnh những sai sót trong hoạt động tài chính của họ. Việc kiểm tra, kiểm soát sử dụng vốn tín dụng của khách hàng là việc cần thiết vì nếu nh khách hàng xin vay vốn của Ngân hàngNgân hàng không biết khả năng thanh toán của họ trong những năm tới hay tài chính của họ làm ăn sa sút hay khách hàng xin vay vốn không đúng mục đích vì họ xin vay vốn vào mục đích sản xuất kinh doanh nhng họ lại sử dụng vào mục đích khác. Nếu Ngân hàng không biết đợc mà vẫn cho vay đó là sai lầm. Cho nên để tránh sai lầm thì Ngân hàng phải tiến hành kiểm tra, khiểm soát việc sử dụng vốn tín dụng của khách hàng để tránh gây khó khăn cho cả hai bên. Qua phân tích ta thấy đợc việc củng cố và tăng cờng nâng cao chất lợng tín dụng là sự cần thiết khách hàng vì sự tồn tại và phát triển lâu dài của Ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung. 3. Chỉ tiêu đánh giá chất lợng tín dụng 3.1- Chỉ tiêu định tính Chính sách tín dụng: Bao gồm các chủ trơng, đờng lối đảm bảo cho hoạt động tín dụng đi đúng mục tiêu của ngân hàng đồng thời tuân thủ tốt qui định của Chính phủ, NHNN, nó có liên qua đến việc mở rộng hay thu hẹp tín dụng, thay đổi cơ cấu tín dụng trong từng thời kỳ và có ý nghĩa quyết định sự thành bại của một ngân hàng. Bất cứ một ngân hàng nào muốn có đợc chất lợng tín dụng cao đều phải có chính sách tín dụng phù hợp với điều kiện của ngân hàng, phải căn cứ vào đòi hỏi của thị trờng. - - 9 9 - - Công tác huy động vốn: Huy động vốn đối với ngân hàng đợc coi nh hoạt động cung cấp đầu vào cho sản xuất để tạo ra sản phẩm đầu ra ở các doanh nghiệp. Nếu nguồn vốn không đợc huy động đầy đủ về số lợng và phù hợp về thời hạn cũng nh loại tiền thì ngân hàng khó có thể đáp ứng đợc các nhu cầu đa dạng của khách hàng một cách nhanh chóng và đầy đủ. Do vậy, chất lợng tín dụng khó có thể đợc nâng cao, thậm chí còn trở nên kém hơn. Công tác tổ chức của ngân hàng: Một ngân hàng có cơ cấu tổ chức khoa học sẽ đảm bảo đợc sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cán bộ nhân viên trong cùng một phòng, giữa các phòng ban với nhau và cao hơn là giữa các ngân hàng trong cùng hệ thống, từ đó nắm bắt và triển khai tốt việc đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao đợc chất lợng hoạt động tín dụng và đảm bảo đợc tính thống nhất và hiệu quả trong quá trình hoạt động. Trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên tín dụng: Đây có thể coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của không chỉ hoạt động tín dụng mà cả sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Hoạt động kinh tế đối ngoại càng phức tạp, công nghệ ngân hàng càng hiện đại thì đòi hỏi trình độ, năng lực của cán bộ ngân hàng phải đợc nâng cao. Với một đội ngũ cán bộ nhân viên có nghiệp vụ giỏi, có đạo đức và năng lực trong sáng tạo - quản lí sẽ giúp ngân hàng hạn chế đợc những rủi ro, nắm bắt đợc những cơ hội tốt để cho vay và tất yếu sẽ dẫn đến nâng cao chất lợng tín dụng của ngân hàng . Qui trình tín dụng: Đây là những trình tự, những giai đoạn, những bớc, công việc cần phải thực hiện theo một thủ tục nhất định trong việc cho vay bắt đầu từ việc xem xét đơn xin vay của khách hàng đến khi thu nợ nhằm bảo đảm an toàn vốn tín dụng . Chất lợng tín dụng phụ thuộc vào việc lập ra một qui trình tín dụng đảm bảo tính khoa học vừa nhanh chóng, thuận tiện, vừa đảm bảo thực hiện đầy đủ nghiêm túc các bớc của qui trình. Qui trình tín dụng thờng gồm ba bớc chính: Xét đề nghị vay của khách hàng và thực hiện cho vay: Giai đoạn này chất l- ợng tín dụng phụ thuộc nhiều vào công tác thẩm định khách hàng và việc chấp hành các qui định về điều kiện và thủ tục cho vay của ngân hàng. Kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay và theo dõi dự báo rủi ro: việc thiết lập hệ thống kiểm tra hữu hiệu, áp dụng có hiệu quả các hình thức kiểm tra sẽ góp phần không nhỏ nâng cao chất lợng tín dụng. Thu nợ và thanh lí: Sự linh hoạt của cán bộ tín dụng của ngân hàng trong khâu thu nợ sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro và hạn chế nợ qua hạn, bảo toàn vốn và nâng cao chất lợng tín dụng. - - 10 10 - -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa, Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công thương khu vực Đống Đa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn