Báo cáo mẫu thí nghiệm hóa vô cơ BKHN

13 22 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 18:15

BÀI 1: HYDRO – HALOGEN A Hydro 1- Điều chế hydro đốt khí hydro: • • • Phản ứng điều chế hydro: Zn + 2H+  Zn2+ + H2 Phương trình dạng phân tử: Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 Hiện tượng hơ thành phễu lửa hydro cháy: giọt nước ngưng tụ thành phễu Phản ứng cháy hydro: H2 + ½ O2  H2O 2- Phản ứng nổ với oxy: - Thành phần hỗn hợp nổ: 1/3 thể tích oxi, 2/3 thể tích Hidro Phản ứng nổ: H2 + ½ O2  H2O Giải thích: Hỗn hợp H2, O2 tỉ lệ 2:1 thể tích phản ứng toả nhiệt mạnh thay đổi áp suất lớn nên gây nổ 3- Tính chất khử hydro: - Phản ứng: H2 + CuO Cu + H2O Hiện tượng quan sát thấy: Màu đen CuO đi, màu đỏ đồng xuất Úp phễu thuỷ tinh lên đầu khí thấy giọt nước ngưng tụ Giải thích: H2 tính khử nên khử oxit đồng (đen) Cu ( đỏ) 4- So sánh tính chất khử hydro phân tử - hydro nguyên tử: Ống 1: Zn + - Ống 2: H2SO4 → ZnSO4 + 2H KMnO4 + H2SO4 + H → K2SO4 +MnSO4 + H2O Hiện tượng: Màu tím dung dịch bị Giải thích: Hidro ngun tử tính khử mạnh nên tác dụng với chất oxi hố mạnh mơi trường axit KMnO4 + H2SO4 + H2 → Khơng phản ứng xảy Hiện tượng: Dung dịch màu tím khơng thay đổi Giải thích: H2 khơng phản ứng với KMnO4 5- So sánh tính axit hợp chất HnX phương pháp thủy phân muối tương ứng: Muối pH= NaF 7,5 NaCl 6,5 Kết luận giải thích: HCl tính axit mạnh HF Muối pH= NaCl 6,5 Kết luận giải thích: HCl tính axit mạnh H2S B Halogen Na2S 10 1- So sánh tính ôxi hóa Cl2, Br2, I2: - Cl2 + KBr → Br2 + KCl Phương trình ion: Cl2 + 2Br -→ Br2 + 2Cl - Hiện tượng trước sau thêm benzen: Trước thêm benzen, ống nghiệm xuất vẩn màu vàng Sau cho benzen,lớp benzen nằm màu vàng sẫm đặc trưng brom hồ tan vào benzen Giải thích: Tính oxi hố Clo mạnh Brom - Br2 + KI →KBr + I2 Phương trình ion: Br2 + 2I -→ I2 + 2Br - Hiện tượng trước sau thêm benzen: Trước thêm benzen, ống nghiệm xuất vẩn đục màu đen Sau cho benzen,lớp benzen nằm màu tím đặc trưng iot hồ tan vào benzen Giải thích: Tính oxi hố Brom mạnh Iot 2- Tính tẩy màu nước Clo nước Javen: Quan sát giải thích tẩy màu dung dịch nước Clo nước Javen: Nước clo nước Javen làm màu vết bút mực giấy Nguyên nhân tẩy màu thành phần loại nước chứa O ngun tử tính oxi hố mạnh 3- Tính ôxi hóa KClO3 KIO3: a/ KI + KIO3 → < không phản ứng > KI + KIO3 + 3H2SO4 → 3I2 + 3K2SO4 + 3H2O Phương trình ion: 5I - + IO3 - + 6H+  3I2 + 3H2O Hiện tượng: Khi cho benzen vào ống nghiệm sau phản ứng thấy lớp benzen màu tím b/ KI + KClO3 →< không phản ứng > 6KI + KClO3 + H2SO4 → 3I2 + 3K2SO4 + KCl + 3H2O Phương trình ion: 6I - + ClO3 - + 6H+  3I2 + 3H2O Hiện tượng: Khi cho benzen vào ống nghiệm sau phản ứng thấy lớp benzen màu tím Giải thích: KIO3 ,KClO3 tính oxi hố 4- Tính chất ăn mòn thủy tinh HF: Phản ứng: 4HF + SiO2  SiF4 + H2O Hiện tượng: nơi không phủ sáp bị nhỏ HF lên, vết hằn rõ ràng Giải thích:thành phần thuỷ tinh SiO2 nên tác dụng với HF BÀI 2: ÔXY VÀ LƯU HUỲNH 1- Điều chế tính chất oxy: to - Phản ứng điều chế oxy: KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 - Hiện tượng ghé tàn đóm đỏ vào miệng ống nghiệm: tàn đóm đỏ bùng cháy - Phương trình cháy oxy: O2 + 4e  2O22- So sánh tính chất axit bazơ hydroxyt tương ứng với bậc oxy hóa cao nguyên tố chu kỳ: • So sánh tính bazơ: Muối Na2SO4 MgSO4 Al2(SO4)3 pH= • Kết luận: tính bazơ dung dịch giảm dần theo thứ tự: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 So sánh tính axit: Muối Na3PO4 Na2SO4 NaClO4 pH= Kết luận:Tính axit dung dịch tăng dần theo thứ tự H3PO4, H2SO4 , HClO4 3- So sánh tính chất axit bazơ hydroxyt tương ứng với bậc oxy hóa cao nguyên tố nhóm A: Muối Na2SiO3 Na2CO3 pH= 11 Kết luận: Na2SiO3 tính bazơ mạnh Na2CO3 4- So sánh tính chất axit bazơ hydroxyt tương ứng với bậc oxy hóa khác ngun tố: • So sánh tính axit: Muối NaNO2 NaNO3 pH= • Kết luận:Tính axit HNO3 mạnh HNO2 So sánh tính bazơ: Muối FeSO4 pH= Fe2(SO4)3 Kết luận:Tính bazơ Fe(OH)2 mạnh Fe(OH)3 a/ Tính bền: MnO2 Phản ứng: H2O2 H2O + ½ O2 Hiện tượng: Sủi bọt khí mạnh ống nghiệm b/ Tính oxi hóa: 2KI + H2O2 + H2SO4 →K2SO4 + I2 + 2H2O Phương trình ion: 2I - + H2O + H+  I2 + H2O Hiện tượng: Tạo màu đen dung dịch, thêm benzen vào ống nghiệm thấy màu tím lớp benzen Giải thích: phản ứng tạo thành iot c/ Tính khử: 2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O + O2 Phương trình ion: 2MnO4- + 5H2O2 + 6H+ → 2Mn2+ + 8H2O + O2 Hiện tượng: dung dịch màu tím Giải thích: Do H2O2 tính khử nên làm màu thuốc tím axit 6- Tính khử hợp chất S-2 5Na2S + 2KMnO4 + H2SO4 → Na2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O + 5S Phương trình ion: 5S2- + 2MnO4- + 16H+ → 8H2O + 5S + 2Mn2+ Hiện tượng: Dung dịch màu tím thấy xuất vẩn đục màu vàng dung dịch 7- Tính tan Sunfua: • Phản ứng điều chế kết tủa ZnS; CdS; HgS: - ZnSO4 + Na2S  Na2SO4 + ZnS ( keo trắng) - CdCl2 + Na2S  Na2SO4 + CdS (vàng) - HgCl2 + Na2S  Na2SO4 + HgS (đen) • Thử tính tan kết tủa ZnS; CdS; HgS: - ZnS tan - CdS; HgS khơng tan 8- Tính chất hợp chất lưu huỳnh số oxy hóa +4: a/ Tính khử: 5Na2SO3 + 2KMnO4 + 3H2SO4 →5 Na2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O Phương trình ion: 5SO32- + 2MnO4- + 6H+  2Mn2+ + 5SO42- + 3H2O Hiện tượng: Dung dịch màu tím b/ Tính oxy hóa: Na2SO3 + Na2S + H2SO4 →3Na2SO4 + 3H2O + 3S Phương trình ion: SO32- + 2S2- + 6H+  3SO42- +3H2O + 3S Hiện tượng: Dung dịch vẩn đục, ngồi Giải thích: Ion sunfit tính chất oxy hố mạnh nên oxy hố muối sunfua 9- Tính chất hợp chất S2O32a/ Tính bền H2S2O3: Na2S2O3 + HCl → NaCl + S + SO2+ H2O Hiện tượng: dung dịch vẩn đục vàng, khí bay lên Giải thích: tính bền H2S2O3 b/ Tính khử: Na2S2O3 + Cl2 + H2O → Na2SO4 + HCl + H2SO4 Na2SO4 + BaCl2 →BaSO4 + NaCl Hiện tượng giải thích: kết tủa trắng xuất 10- Tính chất H2SO4 đặc: (C6H10O5)n + H2SO4đặc →6n C + 5nH2O Hiện tượng giải thích: Do axit háo nước nên hút miếng giấy than hoá giấy BÀI 3: NHĨM 5A 1- Điều chế tính chất củao nitơ: NH4Cl+ NaNO2 t - Phương trình ion NH4 + NO2 + NaCl + N2 + 2H2O - to N2 + 2H2O - Hiện tượng xảy đưa mẫu than đỏ vào khí N2: mẩu than khơng tiếp tục cháy Giải thích: Nitơ khơng trì cháy 2- NH3 độ hòa tan NH3 nước: - Phản ứng điều chế NH3: (NH4)2SO4 + Ca(OH)2  NH3 + CaSO4 + H2O Thu khí NH3 nào? Tại sao? Úp ngược ống nghiệm thu khí NH3 khí nhẹ khơng khí 3- Sự hòa tan NH3 nước: Hiện tượng nhận xét độ hòa tan NH3 nước qua thí nghiệm: NH3 tan tốt nước tạo môi trường bazơ, làm hồng phenolphtalein 4- Cân NH3 dung dịch nước: NH3(k) + aq = NH3.aq = NH4+ + OH- (1) Hiện tượng quan sát thấy ống nghiệm: - - ống 2: Màu hồng dung dịch biến Phản ứng: NH4OH + HCl  NH4Cl + H2O Cân chuyển dịch theo chiều theo phản ứng (1)? Chiều nghịch o t NH3 + H2O ống 3: màu hồng dung dịch nhạt dần NH4OH Cân băng chuyển dịch theo chiều nào? Chiều nghịch 5- Tính khử NH3: 8KMnO4 + NH3 → MnO2 + KNO3 + H2O + KOH 6- Tính chất hợp chất nitơ trạng thái oxy hóa +3: a/ Tính oxy hóa 2NaNO2 + 2KI + H2SO4 → Na2SO4 + K2SO4 + I2+ 2NO + 2H2O Phương trình ion: 2NO2-+ I- + 4H+  NO + I2 + H2O Hiện tượng: Tạo kết tủa màu đen cho NaNO2 vào ống chứa KI, môi trường axit Giải thích: NO2- tính oxi hố nên tác dụng với I- để tạo iot b/ Tính khử NaNO2 + KMnO4 + H2SO4 → NaNO3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O Phương trình ion: NO2 -+ MnO4- + 6H+→ NO3 -+ Mn2+ + H2O Hiện tượng: Dung dịch ban đầu màu tím, sau chuyển sang khơng màu Giải thích: Ban đầu dung dịch chứa MnO4- màu tím Do NO2- tính khử nên tác dụng với MnO4- chất oxi hố mạnh 7- Tính chất oxi hóa HNO3: HNO3 + Cu → Cu(NO3)2+ NO + H2O HNO3đặc + Cu → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 8- Tính chất oxi hóa nitrat: KNO3(r) + C → KNO2(r) + CO2 Hiện tượng: than hồng bừng cháy ống chứa KNO3 Giải thích: KNO3 bị phân huỷ nhiệt tạo oxi, trì cháy mãnh liệt 9- Sự thủy phân muối Phốt phát: • • • • Na3PO4 0,1M, pH = Phản ứng: Na3PO4 + H2O → Na2HPO4 + NaOH Phương trình ion: PO43- + H2O → HPO42- + OHNa2HPO4 0,1M, pH = Mơi trường dung dịch gì? Giải thích: Dung dịch mơi trường bazơ thuỷ phân muối môi trường dung dịch NaH2PO4 0,1M, pH = Mơi trường dung dịch gì? Giải thích:: Dung dịch mơi trường trung tính thuỷ phân muối mơi trường dung dịch 10- Tính axi, bazơ hydroxyt Sb(OH)3và Bi(OH)3: Điều chế kết tủa Sb(OH)3 Bi(OH)3 SbCl3 + NaOH  Sb(OH)3 + NaCl Bi(NO3)3 + NaOH  Bi(OH)3 + NaNO3 • Thử tính tan kiềm đặc va axit Hai kết tủa tan axit không tan kiềm 11- Sự thủy phân muối Sb3+ Bi3+: a/ SbCl3 + H2O Sb(OH)3 + HCl Phương trình ion Sb + OH- == Sb(OH)3 3+ Hiện tượng: xuất kết tủa màu trắng b/ Bi(NO3)3 + H2O Bi(OH)3 + HNO3 Phương trình ion Bi3+ + OH- == Bi(OH)3 Hiện tượng: xuất kết tủa màu trắng Muốn chống xự thủy phân muối phải làm nào? Thêm axit vào dung dịch để làm phản ứng thuỷ phân chuyển dịch theo chiều nghịch 12- Tính oxy hóa bimutat: 5NaBiO3(r) + 16 HNO3(lỗng) + MnSO4 → Na2SO4 + Bi(NO3)3 + NaNO3+ HMnO4+ H2O Phương trình ion 5NaBiO3(r) + Mn2+ + 14H+→ 5Bi3++ MnO4- + Na++ H2O Hiện tượng: dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu tím Kết luận tính oxi hóa NaBiO3: tính oxi hố mạnh Nếu dư dung dịch MnSO4 xảy tượng gì? Nếu dư, dung dịch chuyển từ tím sang màu nâu BÀI 4: CÁC NHĨM 4A, 3A,2A VÀ1A 1- Điều chế CO2 tính chất nó: 1- Điều chế CO2 tính chất nó: • Điềuchế: CaCO3 + HCl → CO2 + CaCl2 + H2O Phương trình ion: CO32- + 2H+  CO2 + H2O • CO2(k) + aq → H2CO3 = H+ + HCO3- = 2H+ + CO32(1) Màu dung dịch CO2 + quỳ: hồng a/ Phản ứng với NaOH, giải thích biến đổi màu giấy quỳ: CO2 +NaOH  Na2CO3 + H2O Giấy quỳ chuyển từ màu hồng sang màu xanh dung dịch từ môi trường axit yếu chuyển sang môi trường bazơ Cân chuyển dịch theo phản ứng (1): Chiều thuận b/ Hiện tượng sau đun,giải thích bắng chuyển dịch cân bằng: - Sau đun, dung dịch nhạt dần hẳn màu hồng đun phân huỷ H2CO3 trở lại thành CO2 2- Tính tan muối cacbonat cacbonat axit: • Hiện tượng quan sát thấy thí nghiệm: Dung dịch xuất vẩn đục, tiếp tục sục CO2 dung dịch suốt trở lại • Phản ứng: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 2+ • Phương trình ion: CO2 + Ca + OH → CaCO3↓ + H2O CaCO3↓ + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 Phương trình ion: CaCO3↓ + CO2 + H2O → Ca2+ + HCO3Giải thích: dung dịch Ca(OH)2 hấp thụ CO2 để tạo thành muối trung hoà muối axit 3- Sự thủy phân muối cacbonat cacbonat axit: Muối Na2CO3 NaHCO3 pH= 11 10 CO32- + H2O HCO3- + OHHCO3- + H2O  H2CO3 + OH4- Sự thủy phân muối natri silicat: Hiện tượng cho phenolphthalein vào dung dịch muối Na2SiO3 giải thích tượng: Dung dịch chuyển sang màu hồng dung dịch Na2SiO3 tính bazơ Na2SiO3 + H2O NaOH + H2SiO3 5- Tác dụng với axit: • Sn Sn + HCl (lỗng) → Sn +2 HCl (đặc) → SnCl2 + H2 Sn + H2SO4 (lỗng) → Sn + H2SO4 (đặc) → Sn(SO4)2 + SO2 + H2O Sn + 10 HNO3 (loãng) → Sn(NO3)2 + NH4NO3+ H2O • Pb Pb + HCl (lỗng) → Pb + HCl (đặc) → H2[PbCl4] + H2 Pb + H2SO4 (lỗng) → Kết luận: Pb + H2SO4 (đặc) → Pb(HSO4)2 + SO2 + H2O Pb + HNO3 (loãng) → Pb(NO3)2 + NO + H2O 6- Điều chế tính chất hydroxyt thiếc chì: • Phản ứng điều chế Sn(OH)2 Pb(OH)2 Sn2+ + OH− → Sn(OH)2 Phương trình phân tử: SnCl2 + NaOH  Sn(OH)2 + NaCl Hiện tượng: kết tủa trắng • Pb2+ + OH− → Pb(OH)2 Phương trình phân tử: Pb(NO3)2+ NaOH  Pb(OH)2 + NaNO3 Hiện tượng: kết tủa trắng • Tính chất lưỡng tính: Sn(OH)2↓ + NaOH → Na2[Sn(OH)4] Phương trình ion: Sn(OH)2 + OH-  [Sn(OH)4] 2Hiện tượng: kết tủa màu trắng tan vào dung dịch kiềm Sn(OH)2↓ + H2SO4 → SnSO4 + H2O Phương trình ion: Sn(OH)2↓ + H+ → Sn2+ + H2O Hiện tượng: kết tủa màu trắng tan vào dung dịch axit Pb(OH)2↓ + NaOH → Na2[Pb(OH)4] Phương trình ion: Pb(OH)2 + OH-  [Pb(OH)4] 2Hiện tượng: Kết tủa tan vào dung dịch Pb(OH)2↓ + HNO3 → Pb(NO3)2 + H2O Phương trình ion: Pb(OH)2↓ + H+  Pb2+ + H2O Hiện tượng: kết tủa tan  Sn(OH)2 Pb(OH)2 tính chất lưỡng tính khơng: 7- Tính khử muối Sn2+ Stanit: a/ KMnO4 + H2SO4 + SnCl2 → KCl + SnCl4 + MnSO4 + Sn(SO4)2 + H2O Phương trình ion: 2MnO4- + Sn2+ + 16H+  Sn4+ + Mn2+ + H2O Hiện tượng: dung dịch tím chuyển sang khơng màu Giải thích: Sn2+ khử MnO4- làm màu tím b/ So sánh tính khử Sn(II) mơi trường axit mơi trường kiềm • SnCl2 + H2SO4 + Bi(NO3)3 → < khơng phản ứng> Hiện tượng: khơng tượng Giải thích: Sn khơng khử axit • SnCl2 + NaOH + Bi(NO3)3 → Na2[Si(OH)6] + NaNO3 + Bi↓ + NaCl Hiện tượng: kết tủa Bi màu đen Giải thích: Sn2+ tính khử kiềm Kết luận: Sn tính khử bazơ, khơng khử axit 8- Tính oxi hóa PbO2: PbO2(r) + Mn(NO3)2 + HNO3 → 5Pb(NO3)2 + 2HMnO4 + H2O Phương trình ion: 5PbO2+ Mn2+ + 4H+  Pb2+ + MnO4- + H2O Hiện tượng: dung dịch từ không màu chuyển sang màu tím đen Giải thích: MnO4- xuất làm dung dịch chuyển sang màu tím 9- Tác dụng Al với nước: Al tác dụng với nước khơng? Vì sao? Khơng tác dụng tạo lớp phức chất bề mặt bền Hiện tượng: Không Giải thích: Khơng Al hỗn hống hóa bề mặt phản ứng với nước khơng? Vì sao? phản ứng Phản ứng: Al + H2O  Al(OH)3 + 3/2 H2↑ Giải thích: hỗn hống hố, lớp oxit bề mặt không tạo thành nên phản ứng xảy 10- Tác dụng Al với oxy khơng khí: Al tác dụng với oxy khơng khí khơng? Vì sao? Khơng tác dụng lớp oxit bền bề mặt Al hỗn hống hóa bề mặt tác dụng với oxy khơng khí khơng? Vì sao? Viết phương trình phản ứng, nêu tượng quan sát thấy? Al hỗn hống hóa bề mặt tác dụng với oxy khơng khí không tạo lớp oxit bề mặt Hiện tượng xảy miếng nhôm bị mọc lông tơ 11- Tác dụng nhơm với axit: Al + HCl (lỗng) → AlCl3 + 3/2 H2 Al + HNO3 (loãng) → Al(NO3)3 + NH4NO3 + 15 H2O 12- Tác dụng Al với kiềm: Al + NaOH + 3/2 H2O→ NaAlO2+ 2H2 Hiện tượng: Sủi bọt khí Giải thích: Al kim loại lưỡng tính 13- Điều chế tính chất Al(OH)3: • Phản ứng điều chế: Al(NO3)3 + NH3 + H2O  NH4NO3 • Thử tính lưỡng tính: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2+ 2H2O↑ Al(OH)3 + H2SO4 →Al2(SO4)3 + 15 H2O 14- Tác dụng kim loại với nước: Na + H2O → NaOH K + H2O → KOH Mg + H2O →khơng Ca + H2O → Ca(OH)2 Các tượng:Na, K, Ca tác dụng mạnh với nước làm sủi bọt khí Khi cho NH4Cl đặc vào ống đựng Mg, tượng xảy ra? Sủi bọt: Mg(OH)2 + NH4Cl  MgCl2 + NH3↑+ H2O Điều kiện để kim loại tác dụng với nước: không tạo lớp oxit bềnvững bề mặt 15- Tác dụng kim loại với axit: Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑ 16- Điều chế tính chất Mg(OH)2: • Phản ứng điều chế Mg(OH)2: MgCl2 + NaOH  Mg(OH)2↓ + NaCl • Thử tính lưỡng tính: tan axit, khơng tan kiềm Kết luận: Mg(OH)2 bazơ đặc trưng BÀI 5: TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP 1- Điều chế CO2 tính chất Cr(OH)3: • Phản ứng điều chế Cr(OH)3 : Cr2(SO4)3 + NaOH  Cr(OH)3 ↓ + Na2SO4 • Phản ứng thử tính lưỡng tính: Cr(OH)3 + 3H2SO4  Cr2(SO4)3 + H2O Cr(OH)3 + NaOH  Na3[Cr(OH)6] Quan sát: Kết tủa màu xanh tan kiềm axit tạo dung dịch màu xanh Kết luận: Cr(OH)3 chất lưỡng tính 2- Tính khử Crơmit: - Hiện tượng: Tạo dung dịch màu vàng, dư H2O2 thấy tượng sủi bọt khí - Viết phản ứng giải thích: Na3[Cr(OH)6] + H2O2  Na2CrO4 + NaOH + H2O H2O2  O2 + H2O 3- Cân Cromat dicromat: - Sự chuyển màu dung dịch dicromat: từ màu da cam sang màu vàng Viết phản ứng: K2Cr2O7 + H2O = K2CrO4 + H2CrO4 - Sự chuyển màu dung dịch cromat: từ màu vàng sang màu da cam Viết phản ứng: K2CrO4 + H2SO4 = K2SO4 + K2Cr2O7 + H2O Phương trình ion: 2CrO42- + H+ = Cr2O72- + H2O 4- Tính oxy hóa muối Cr(VI): Sự biến đổi màu dung dịch: Từ màu da cam sang màu xanh lục Viết phản ứng: K2Cr2O7 + H2SO4 + NaNO2  Cr2(SO4)3 + K2SO4 + NaNO3 + H2O 5- Điều chế tính chất Mn(OH)2: Hiện tượng: Xuất kết tủa màu trắng Mn(OH)2 , lắc lúc thấy kết tủa chuyển sang màu đen Viết phản ứng xảy ra: Mn2+ + OH-  Mn(OH)2 ↓ Mn(OH)2 + O2 + H2O  Mn(OH)3 ↓ 6- Tính khử MnO2; điều chế tính chất hợp chất Mn(+VI): a Tính khử MnO2 – tạo thành K2MnO4: Màu hỗn hợp: màu xanh Phương trình phản ứng: 3MnO2 + KClO3 +6 KOH  K2MnO4 + KCl + H2O b Tính chất hợp chất Mn(+VI) - Màu dung dịch thêm H2SO4 vào dung dịch K2MnO4: tím K2MnO4 + H2SO4 → HMnO4 + 3K2SO4 + MnO2↓ + H2O Màu dung dịch sục CO2 vào dung dịch K2MnO4: tím K2MnO4 + CO2 + H2O → HMnO4 + MnO2 ↓+ K2CO3 Màu dung dịch thêm nước Cl2 vào dung dịch K2MnO4: Tím K2MnO4 + Cl2 → KMnO4 + KCl 7- Tính oxy hóa KMnO4: - Màu dung dịch KMnO4 + H2SO4 thêm dung dịch Na2SO3: Hồng tím chuyển sang suốt Phản ứng: KMnO4 + H2SO4 + Na2SO3  K2SO4 + MnSO4 + Na2SO4 + H2O - Màu dung dịch KMnO4 + NaOH thêm dung dịch Na2SO3: tím  xanh Phản ứng: KMnO4 + 2NaOH+ Na2SO3  NaKMnO4 + Na2SO4 + H2O - Màu dung dịch KMnO4 thêm dung dịch Na2SO3: Dung dịch màu tím, xuất kết tủa màu đen (MnO2) Phản ứng: KMnO4 + H2O + Na2SO3  Na2SO4 + 2KOH + MnO2 ↓ Nhận xét chung tính oxi hóa KMnO4 mơi trường: Tính oxi hố thuốc tím mơi trường tăng dần theo thứ tự: bazơ, trung tính, axit 8- Tác dụng Mn3+ MnO4: Hiện tượng: Xuất kết tủa màu đen Viết phản ứng: KMnO4 + MnSO4 + H2O  MnO2 ↓ + K2SO4 + H2SO4 9- Tính chất khử hydroxyt Fe2+, Co2+, Ni2+: a Phương trình phản ứng điều chế Fe(OH)2: FeSO4 + NaOH  Na2SO4 + Fe(OH)2↓ Quan sát chuyển màu kết tủa không khí: màu xanh lam  hồng nhạt Giải thích: kết tủa 2Fe(OH)2 + ½ O2 + H2O  2Fe(OH)3 ↓ b Phương trình phản ứng điều chế Co(OH)2: CoSO4 + NaOH  Na2SO4 + Co(OH)2↓ Quan sát chuyển màu kết tủa khí: - Khơng đun nóng: xanh lam  hồng nhạt - Đun nóng: Hồng nhạt  đỏ nâu Giải thích: Co(OH)2 + ½ O2 + H2O  Co(OH)3 ↓ c Phương trình phản ứng điều chế Ni(OH)2: NiSO4 + NaOH  Na2SO4 + Ni(OH)2↓ Quan sát chuyển màu kết tủa khí: - Đun nóng: Khơng chuyển màu xanh - Khi cho vào dung dịch nước Clo (hoặc nước Brom): Tạo kết tủa đen Giải thích: Ni(OH)2 + Br2 + NaOH  2Ni(OH)3 ↓+ NaBr Kết luận tính khử hydroxyt Fe2+, Co2+, Ni2+: Co2+ < Fe2+ < Ni2+ 10- Tính oxy giá Hydroxyt Fe3+, Co3+, Ni3+: Hiện tượng cho HCl đặc vào: - Fe(OH)3↓ tạo dung dịch màu đỏ nâu - Co(OH)3↓dung dịch ban đầu màu hồng đỏ sau chuyển xanh - Ni(OH)3↓dung dịch màu vàng giải phóng khí mạnh mẽ Viết phương trình phản ứng: Fe(OH)3 + HCl  FeCl3 + H2O Co(OH)3 + HCl  CoCl2 + Cl2↑ + H2O Ni(OH)3 + HCl  NiCl2 + Cl2 ↑+ H2O Kết luận tính oxy hóa hydroxyt Fe3+, Co3+, Ni3+: tăng dần theo dãy Fe3+, Co3+, Ni3+ 11- Tính khử muối Fe2+: Quan sát tượng cho dung dịch KMnO4 + H2SO4 tác dụng với: - Muối Mohr: dung dịch bị màu tím - CoSO4: khơng tượng - NiSO4: khơng tượng Viết phản ứng xảy ra: KMnO4 + 10 FeSO4 + H2SO4  MnSO4 + K2SO4 + H2O + Fe2(SO4)3 12- Tính oxy hóa ion Fe3+: Quan sát màu dung dịch FeCl3 thêm dung dịch KI: Xuất vẩn đục màu đen I2 Viết phản ứng để giải thích: FeCl3 + KI  FeCl2 + KCl + I2 ↓ BÀI 6: TÍNH CHẤT CỦA CÁ NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP d 1- Phức chất Fe2+ Fe3+: a Phức chất Fe2+: - K4[Fe(CN)6] + FeCl3 → Fe4[Fe(CN)6]3 + 12 KCl b Phức chất Fe3+: - 2K3[Fe(CN)6] + FeSO4 → Fe3[Fe(CN)6] + K2SO4 màu kết tủa: xanh Berlin màu kết tủa: xanh Turnbull 2- Phức Coban Niken: a Phức Coban: Quan sát tượng cho dung dịch NH3 vào dung dịch CoSO4 : ban đầu tạo kết tủa màu xanh, sau chuyển thành dung dịch màu hồng (màu phức Co[(NH3)6]2+ ) Viết phản ứng xảy ra: CoSO4 + NH3  Co[(NH3)6]SO4 Quan sát kĩ biến đổi màu bề mặt tiếp xúc với dung dịch với khơng khí: Lớp bề mặt từ màu hồng chuyển sang màu vàng Viết phản ứng xảy để giải thích: Co[(NH3)6]2+ + NH4+ + ½ O2  Co[(NH3)6]3+ + NH3 + H2O b Phức Nikel: Quan sát tượng cho dung dịch NH3 vào dung dịch NiSO4: Tạo dung dịch chứa phức màu xanh Viết phản ứng xảy ra: NiSO4 + NH3  Ni[(NH3)6]SO4 3- Sự thay đổi màu hidrat tinh thể clorua coban: Ban đầu tinh thể màu hồng, hơ nóng, tinh thể chuyển sang màu xanh Khi hút ẩm, tinh thể chuyển lại thành màu hồng to Quan sát biến đổi màu giải thích: CoCl2.nH2O (hồng) CoCl2 (khan, xanh) + HO 4- Điều chế tính chất hydroxyt đồng: a Phương trình phản ứng điều chế: : CuSO4 + NaOH  Na2SO4 + Cu(OH)2 b Tính chất: to * Tính bền: Cu(OH)2 bền nhiệt: Cu(OH)2 CuO + H2O Quan sát tượng phản ứng tính bền: kết tủa màu xanh bị nung nóng trở thành màu đen * Tính lưỡng tính: Cu(OH)2 + HCl  CuCl2 + H2O Cu(OH)2 + NH3 [Cu(NH3)4](OH)2 Cu(OH)2 + 2NaOH  Na2[Cu(OH)4] Kết luận: Cu(OH) khơng bền, tính lưỡng tính khả tạo phức 5- Phản ứng tạo thành tính chất Ag2O: a Phương trình phản ứng tạo thành Ag2O: AgNO3 + NaOH  Ag2O + NaNO3 + H2O b Tính chất: * Tính lưỡng tính: Ag2O tan HNO3, không tan NaOH * Tạo phức với NH3 phản ứng: Ag2O + NH3 + H2O  [Ag(NH3)2]OH Quan sát kết luận: Ag2O oxit bazơ, khả tạo phức với NH3 6- Phản ứng tạo thành tính chất [Ag(NH3)2]Cl: - Phương trình phản ứng tạo phức [Ag(NH3)2]Cl: AgNO3 + NaCl + NH3  [Ag(NH3)2]Cl + NaNO3 - Quan sát tượng thêm dung dịch HNO3 vào dung dịch chứa [Ag(NH3)2]Cl: tạo kết tủa màu trắng Viết phản ứng xáy dạng phương trình ion [Ag(NH3)2]+ + Cl- + H+  AgCl ↓ + NH4+ Rút kết luận ảnh hưởng H+ lên tính bền phức trên: H+ làm giảm tính bền phức 7- Tính oxy hóa Cu2+: Hiện tượng thêm dung dịch KI vào dung dịch CuSO4: Xuất kết tủa màu trắng, màu dung dịch từ xanh chuyển sang vàng cam Nếu thêm benzen thấy lớp benzen màu tím Viết phản ứng xảy ra: 2CuSO4 + KI  CuI ↓ + I2 + K2SO4 8- Điều chế tính chất hydroxyt Zn Cd: a Phương trình điều chế Zn(OH)2 Cd(OH)2: ZnSO4 + NH4OH  (NH4)2SO4 + Zn(OH)2 CdCl2 + NaOH  Cd(OH)2 + NaCl b Tính chất: * Tính lưỡng tính Zn(OH)2 Cd(OH)2: Zn(OH)2 + HCl  ZnCl2 + H2O Zn(OH)2 + NaOH  Na2ZnO2 + H2O Cd(OH)2 + HCl  CdCl2 + H2O Cd(OH)2 + NaOH  không phản ứng * Sự tạo phức: Zn(OH)2 , Cd(OH)2 khơng tạo phức 9- Tính oxy hóa hợp chất Hg22+: Hiện tượng thêm dần dung dịch SnCl2 vào dung dịch HgCl2: Ban đầu kết tủa trắng, thêm tiếp sinh kết tủa đen Viết phản ứng xảy ra: HgCl2 + SnCl2  Hg2Cl2 + SnCl4 Hg2Cl2 + SnCl2  Hg + SnCl4 10- Tính chất hợp chất Hg22+: Hiện tượng thêm vào dung dịch Hg2(NO3)2 dung dịch: - NaOH: kết tủa màu hồng HgO kết tủa đen Hg - Na2S: kết tủa đen Viết phản ứng xảy ra: Hg2(NO3)2 + NaOH  HgO↓ + Hg↓ + NaNO3 + H2O Hg2(NO3)2 + Na2S  HgS↓ + Hg↓ + NaNO3 11- Điều chế thuốc thử Nesle ứng dụng: a Điều chế thuốc thử Nesle: K2[HgI4] KOH HgCl2 + KI  HgI2 ↓ + KCl HgI2 + 2KI  K2[HgI4] (không màu) Quan sát tượng giải thích: kết tủa màu đỏ xuất (HgI2 ↓), sau kết tủa tan đi, dung dịch suốt b Ứng dụng thuốc thử Nesle: Nhận biết NH4+ dung dịch [HgI4]2- + NH3 + OH-  Hg2NI↓ + I- + H2O
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo mẫu thí nghiệm hóa vô cơ BKHN, Báo cáo mẫu thí nghiệm hóa vô cơ BKHN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay