DO AN MON HOC LY THUYET DIEU KHIEN TU DONG

32 58 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:59

Đồ án môn Lý thuyết điều khiển tự động, giảng viên hướng dẫn cô Nguyễn Thị Kim Chung, cô Hương Sen, trường Đại học Điện Lực, Khóa D10 chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Đồ án môn Lý thuyết điều khiển tự động, giảng viên hướng dẫn cô Nguyễn Thị Kim Chung, cô Hương Sen, trường Đại học Điện Lực, Khóa D10 chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. ... tf('s'); >> Gtre= pade(exp (-1 .5*s),3) %% Tối giản khâu trễ hàm pade bậc Gtre = -s^3 + s^2 - 26.67 s + 35.56 -s^3 + s^2 + 26.67 s + 35.56 Continuous-time transfer function >> Gdt= tf(1,... Gkin= feedback(Gho, 1) Gkin = -s^4 + s^3 - 18.67 s^2 + 8.889 s + 35.56 -s^5 + 7.2 s^4 + 35.27 s^3 + 22.22 s^2 + 16 s + 35.56 Continuous-time transfer function SVTH: MAI XUÂN... nhánh: - Nút: điểm biểu diễn biến hay tín hiệu hệ thống - Nhánh: đường nối trực tiếp nút, nhánh có ghi mũi tên chiều truyền tín hiệu có ghi hàm truyền cho biết mối quan hệ tín hiệu nút - Nút nguồn:
- Xem thêm -

Xem thêm: DO AN MON HOC LY THUYET DIEU KHIEN TU DONG, DO AN MON HOC LY THUYET DIEU KHIEN TU DONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay