MẠCH PHÁT HIỆN KHI đi vào VÙNG cấm DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch)

34 68 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:53

MẠCH PHÁT HIỆN KHI đi vào VÙNG cấm DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch) MẠCH PHÁT HIỆN KHI đi vào VÙNG cấm DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch) MẠCH PHÁT HIỆN KHI đi vào VÙNG cấm DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch) MẠCH PHÁT HIỆN KHI đi vào VÙNG cấm DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch) MẠCH PHÁT HIỆN KHI đi vào VÙNG cấm DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch) ... động vào cửa cấm MẠCH PHÁT HIỆN KHI ĐI VÀO VÙNG CẤM DÙNG PIC ĐỒ ÁN Trang 21/28 CHƯƠNG THỰC THI PHẦN CỨNG 4.1 Sơ đồ mạch in Hình 4.1 Sơ đồ mạch in khối nguồn Hình 4.2 Sơ đồ mạch in mạch đề tài MẠCH... VÀO VÙNG CẤM DÙNG PIC ĐỒ ÁN Trang 5/28 Hình 2.3 Hình dạng LCD16x2 Sơ đồ chân: Hình 2.4 Sơ đồ chân LCD16x2 MẠCH PHÁT HIỆN KHI ĐI VÀO VÙNG CẤM DÙNG PIC ĐỒ ÁN Trang 6/28 2.3 Đi n trờ, biến trở - Đi n... KHI ĐI VÀO VÙNG CẤM DÙNG PIC ĐỒ ÁN Trang 23/28 Hình 4.4 Hình ảnh thực tế mạch ( mặt sau ) MẠCH PHÁT HIỆN KHI ĐI VÀO VÙNG CẤM DÙNG PIC ĐỒ ÁN Trang 24/28 4.2.2 Mạch nguồn Hình 4.5 Mặt trước sau mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: MẠCH PHÁT HIỆN KHI đi vào VÙNG cấm DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch), MẠCH PHÁT HIỆN KHI đi vào VÙNG cấm DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch), CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU LINH KIỆN, 1 Giới thiệu các linh kiện được sử dụng trong mạch, 3 Điện trờ, biến trở, CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ MẠCH, 2 Sơ đồ nguyên lý của từng khối, CHƯƠNG 4. THỰC THI PHẦN CỨNG, 2 Kết quả thực tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay