MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD dùng PIC (có code và sơ đồ mạch)

20 38 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:53

MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch) .......................MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch) .......................MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch) .......................MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch) .......................MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch) .......................MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch) ....................... ĐỒ ÁN MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ HIỂN THỊ LCD MỤC LỤ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU BẢNG CÁC THÔNG SỐ CỦA ATMEGA 328 .3 ĐỒ ÁN Trang 1/14 CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Đề tài : MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ 1.Giới thiệu: - Đo nhiệt độ cảm biến LM35 đo nhiệt độ mơi trường xung quanh sau xuất LCD nhiệt độ mơi trường Độ xác kết cao(chỉ sai lệch khoảng đơn vị độ C) Yêu cầu đề tài : 3.Giải vấn đề CHƯƠNG 2.TÌM HIỂU LINH KIỆN Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 2/14 2.1 ATemega 328 2.1.1 Giới thiệu - ATmega328 có tên đầy đủ ATmega328P-PU.Các vi điều khiển ATmega328 ghi sẵn Bootloader Arduino hỗ trợ người dùng lập trình chương trình dễ dàng Hình 2-1: Hình ảnh ATmega 328 [1] 2.1.2 Một vài thông số ATmega 328 Bảng Các thông số ATemega UNO R3 2.1.3 Lập trình cho ATmega -Để lập trình gửi nhận tín hiệu từ mạch ATemega, sử dụng Arduino IDE để viết code Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 3/14 2.2 Cảm biến Nhiệt độ LM35 2.2.1 Giới thiệu Hình 2-2: Hình ảnh LM35[2] 2.2.2 Đặc điểm thơng số kỹ thuật 2.2.3 Sơ đồ nối dây Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 4/14 Hình 2-3: Sơ đồ nối dây SRF05 Arduino Uno R3 [3] 2.3 Màn hình LCD 16x2 2.3.1 Giới thiệu -Màn hình LCD 16×2 hình ký tự đơn sắc, hiển thị chữ ASCII với dòng 16 cột, hiển thị 32 ký tự đồng thời Hình 2-4: Hình ảnh LCD 16x2 [4] 2.3.2 Đặc điểm Thông số kỹ thuật -Thông số kỹ thuật 2.3.3 Sơ đồ nối dây Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 5/14 Hình 2-5: Sơ đồ nối dây LCD với Arduino [5] 2.3 IC 7805 2.3.1 Giới thiệu -IC 7805 IC ổn định điện áp đầu ra.IC 7805 sử dụng nhiều thơng dụng để thiết kế mạch nguồn Hình 2-6: Hình ảnh IC 7805 [6] 2.3.2 Đặc điểm thơng số kỹ thuật -Thông số kỹ thuật: Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 6/14 1.Vcc: Cấp nguồn cho ic 7805 2.GND: nối đất 3.Output: Đầu (giúp ic 7805 lấy điện áp ổn định) 2.3.3 Sơ đồ nối dây Hình 2-7: Sơ đồ nối dây IC 7805 (mạch nguồn) [7] CHƯƠNG THIẾT KẾ MẠCH 3.1 Sơ đồ khối Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 7/14 Hình 3-1: Sơ đồ khối mạch [8] 3.2 Nguyên lý hoạt động 3.3 Lưu đồ giải thuật Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 8/14 Hình 3-2: Lưu đồ giải thuật [9] CHƯƠNG THỰC THI PHẦN CỨNG 4.1 Kết mô -Để tạo mach in sử dụng nhiều phần mềm khác Ở sử dụng Proteus 8.5 Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 9/14 Hình 4-1: Mô mạch [10] 4.2 Thi công phần cứng 4.2.1 Sơ đồ mạch in Hình 4-2: Layout mạch in [11] 4.2.2 Mạch thực tế Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 10/14 Hình 4-3 Mạch thực tế[12] Hình 4-4: Mạch in thực tế[13] CHƯƠNG KẾT LUẬN, ỨNG DỤNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 11/14 5.1 Kết luận -Ưu điểm:  Mạch hoạt động theo yêu cầu  Hiển thị nhiệt độ  Độ sai số thấp  Mạch nhỏ gọn, dễ chế tạo sửa chữa -Nhược điểm:  Điều khiển thiết bị có sai số  Chưa đo nhiệt độ lớn 5.2 Ứng dụng -Đo nhiệt độ phòng nhỏ -Các ứng dụng khác đo nhiệt độ máy móc … 5.3 Hướng phát triển -Cải thiện phần mềm để dễ dàng phù hợp với yêu cầu -Đo nhiệt độ xác cao -Ứng dụng vào mạch phức tạp mạch đo nhiệt độ ,độ ẩm có cảnh báo vượt ngưỡng TÀI LIỆU THAM KHẢO Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 12/14 Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 13/14 PHỤ LỤC Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 14/14 Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ... THAM KHẢO Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 12/14 Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 13/14 PHỤ LỤC Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 14/14 Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ... (mạch nguồn) [7] CHƯƠNG THIẾT KẾ MẠCH 3.1 Sơ đồ khối Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 7/14 Hình 3-1: Sơ đồ khối mạch [8] 3.2 Nguyên lý hoạt động 3.3 Lưu đồ giải thuật Mạch Đo nhiệt độ. .. độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 9/14 Hình 4-1: Mô mạch [10] 4.2 Thi công phần cứng 4.2.1 Sơ đồ mạch in Hình 4-2: Layout mạch in [11] 4.2.2 Mạch thực tế Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 10/14
- Xem thêm -

Xem thêm: MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD dùng PIC (có code và sơ đồ mạch), MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD dùng PIC (có code và sơ đồ mạch)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay