MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD dùng PIC (có code và sơ đồ mạch)

20 199 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:53

MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch) .......................MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch) .......................MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch) .......................MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch) .......................MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch) .......................MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch) ....................... ... THAM KHẢO Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 12/14 Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 13/14 PHỤ LỤC Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 14/14 Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ... (mạch nguồn) [7] CHƯƠNG THIẾT KẾ MẠCH 3.1 Sơ đồ khối Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 7/14 Hình 3-1: Sơ đồ khối mạch [8] 3.2 Nguyên lý hoạt động 3.3 Lưu đồ giải thuật Mạch Đo nhiệt độ. .. độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 9/14 Hình 4-1: Mô mạch [10] 4.2 Thi công phần cứng 4.2.1 Sơ đồ mạch in Hình 4-2: Layout mạch in [11] 4.2.2 Mạch thực tế Mạch Đo nhiệt độ hiển thị LCD ĐỒ ÁN Trang 10/14
- Xem thêm -

Xem thêm: MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD dùng PIC (có code và sơ đồ mạch), MẠCH đo NHIỆT độ HIỂN THỊ LCD dùng PIC (có code và sơ đồ mạch)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay