MẠCH đo mực nước DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch)

20 121 4
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:53

MẠCH đo mực nước DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch) ..................................MẠCH đo mực nước DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch) ..................................MẠCH đo mực nước DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch) ..................................MẠCH đo mực nước DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch) ..................................MẠCH đo mực nước DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch) ..................................MẠCH đo mực nước DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch) .................................. ...Đề tài: Mạch đo mực nước MỤC LỤC Đề tài: Mạch đo mực nước DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Đề tài: Mạch đo mực nước DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.2.1: Chức chân .9 Bảng 2.2.2-1 :Sơ đồ chân SRF04... tạo thiết bị đo mực nước 1.3 Nhiệm vụ đề tài Thiết kế mạch đo mực nước Sử dụng PIC1 6F877A SRF-04 để đo khoảng cách xuất liệu LCD Xây dựng phần cứng hệ thống Đề tài: Mạch đo mực nước CHƯƠNG 2:... Mạch đo mực nước CHƯƠNG 3: PHẦN MỀM 3.1 Lưu đồ hoạt động Hình 3.1: Lưu đồ hoạt động 12 Đề tài: Mạch đo mực nước 3.2 Mơ Hình 3.2: Mạch mơ proteus 3.3 Thi cơng mạch Hình 3.3: Mạch in 13 Đề tài: Mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: MẠCH đo mực nước DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch), MẠCH đo mực nước DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay