MẠCH điều KHIỂN đèn GIAO THÔNG DÙNG VI điều KHIỂN PIC (có code và sơ đồ mạch)

35 110 2
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:53

MẠCH điều KHIỂN đèn GIAO THÔNG DÙNG VI điều KHIỂN PIC (có code và sơ đồ mạch) MẠCH điều KHIỂN đèn GIAO THÔNG DÙNG VI điều KHIỂN PIC (có code và sơ đồ mạch) MẠCH điều KHIỂN đèn GIAO THÔNG DÙNG VI điều KHIỂN PIC (có code và sơ đồ mạch) MẠCH điều KHIỂN đèn GIAO THÔNG DÙNG VI điều KHIỂN PIC (có code và sơ đồ mạch) MẠCH điều KHIỂN đèn GIAO THÔNG DÙNG VI điều KHIỂN PIC (có code và sơ đồ mạch) ... chỉnh MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC ĐỒ ÁN Trang 23/24 Hình 4-3: Layout mạch đèn giao thơng 4.4 Mạch phần cứng MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC ĐỒ ÁN... Bảng 3-4 : Chức PORT D MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC ĐỒ ÁN Trang 20/24 Bảng 3-5 : Chức PORT E MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC ĐỒ ÁN Trang 21/24 J1... tên cho vi điều ển họ: PIC 1650 PIC ban đầu thiết kế để dùng làm thiết bị ngoại vi cho vi ều MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC ĐỒ ÁN Trang 15/24 - khiển CP1600 Vi điều khiển
- Xem thêm -

Xem thêm: MẠCH điều KHIỂN đèn GIAO THÔNG DÙNG VI điều KHIỂN PIC (có code và sơ đồ mạch), MẠCH điều KHIỂN đèn GIAO THÔNG DÙNG VI điều KHIỂN PIC (có code và sơ đồ mạch)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay