LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout)

22 85 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:52

LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout) LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout) LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout) LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout) LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout) LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout) ... ứng NE 555 theo giá trị khác 50k, 60k, 70k, 80k Ngõ NE 555 nối vào hai chân hàng LED ma trận 2.5 LED ma trận: LED ma trận nhấp nháy theo nhạc ĐỒ ÁN Trang 11/18 2.5 LED ma trận LED ma trận có hàng... để xác định LED sáng tắt Cuối cùng, sau qua xử lí tín hiệu, LED ma trận hiển thị nhấp nháy theo nhạc đặt vào CHƯƠNG THIẾT KẾ MẠCH 2.1 Sơ đồ khối mạch: LED ma trận nhấp nháy theo nhạc ĐỒ ÁN Trang... công mạch: LED ma trận nhấp nháy theo nhạc ĐỒ ÁN Trang 19/18 4.2.1 Mạch pcb 4.2.2 Ảnh thật mạch nguồn LED ma trận nhấp nháy theo nhạc ĐỒ ÁN Trang 20/18 4.2.3 Ảnh thật mạch 4.2.4 Mặt sau mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout), LED MA TRẬN NHẤP NHÁY THEO NHẠC (có sơ đồ mạch và layout)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay