ĐỒNG hồ THỜI GIAN THỰC DÙNG PIC

27 64 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:52

ĐỒNG hồ THỜI GIAN THỰC DÙNG PIC ..................................ĐỒNG hồ THỜI GIAN THỰC DÙNG PIC ..................................ĐỒNG hồ THỜI GIAN THỰC DÙNG PIC ..................................ĐỒNG hồ THỜI GIAN THỰC DÙNG PIC ..................................ĐỒNG hồ THỜI GIAN THỰC DÙNG PIC ..................................ĐỒNG hồ THỜI GIAN THỰC DÙNG PIC .................................. ... có ghi dùng với chức đồng hồ thời gian thực, 56 thành ghi lại bị bỏ trống có xem nhớ tạm RAM BCD (Binary-Coded Decimal) kiểu đếm giá trị thời gian lưu ghi ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC DÙNG PIC ĐỒ ÁN... động lại ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC DÙNG PIC ĐỒ ÁN I Trang 7/21 2.10 Sơ đồ mạch in Hình 2-9: PCB mạch 2.11 Thi cơng mạch in Hình 2-10: Mạch thi công (mặt trước) ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC DÙNG PIC ĐỒ ÁN... Chế độ Data Read thực đọc thời gian từ IC đồng hồ DS1307 vào PIC để hiển thị so sánh… Ở chế độ này, Master nhận liệu PIC Slave truyền liệu DS1307 ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC DÙNG PIC ĐỒ ÁN I Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒNG hồ THỜI GIAN THỰC DÙNG PIC, ĐỒNG hồ THỜI GIAN THỰC DÙNG PIC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay