ĐO và điều KHIỂN tối ưu NHIỆT độ PHÒNG dùng PIC (có code và sơ đồ mạch)

36 67 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:52

ĐO và điều KHIỂN tối ưu NHIỆT độ PHÒNG dùng PIC (có code và sơ đồ mạch) ĐO và điều KHIỂN tối ưu NHIỆT độ PHÒNG dùng PIC (có code và sơ đồ mạch) ĐO và điều KHIỂN tối ưu NHIỆT độ PHÒNG dùng PIC (có code và sơ đồ mạch) ĐO và điều KHIỂN tối ưu NHIỆT độ PHÒNG dùng PIC (có code và sơ đồ mạch) ĐO và điều KHIỂN tối ưu NHIỆT độ PHÒNG dùng PIC (có code và sơ đồ mạch) ... thể ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU NHIỆT ĐỘ PHÒNG ĐỒ ÁN Trang 7/33 CHƯƠNG MẠCH VÀ CÁC LINH KIỆN CƠ BẢN 1.4 Sơ đồ mạch thiết kế mơ Hình 2- 1 :Sơ đồ mạch mô ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU NHIỆT ĐỘ PHÒNG ĐỒ ÁN... dao động cho vi điều khiển ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU NHIỆT ĐỘ PHÒNG ĐỒ ÁN Trang 28/33 Hình 3- 6: Khối điều khiển trung tâm 1.1.1.23 Module động ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU NHIỆT ĐỘ PHÒNG ĐỒ ÁN Trang 29/33... Sơ dồ mạch in ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU NHIỆT ĐỘ PHÒNG ĐỒ ÁN Trang 30/33 Hình 3- 9: Mạch in khối hiển thị LCD Hình 3- 10: Mạch in khối vi xử lí ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU NHIỆT ĐỘ PHÒNG ĐỒ ÁN Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐO và điều KHIỂN tối ưu NHIỆT độ PHÒNG dùng PIC (có code và sơ đồ mạch), ĐO và điều KHIỂN tối ưu NHIỆT độ PHÒNG dùng PIC (có code và sơ đồ mạch)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay