ĐIỀU KHIỂN tự ĐỘNG bật tắt đèn BẰNG cảm BIẾN HỒNG NGOẠI DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch)

28 190 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:52

ĐIỀU KHIỂN tự ĐỘNG bật tắt đèn BẰNG cảm BIẾN HỒNG NGOẠI DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch) ĐIỀU KHIỂN tự ĐỘNG bật tắt đèn BẰNG cảm BIẾN HỒNG NGOẠI DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch) ĐIỀU KHIỂN tự ĐỘNG bật tắt đèn BẰNG cảm BIẾN HỒNG NGOẠI DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch) ĐIỀU KHIỂN tự ĐỘNG bật tắt đèn BẰNG cảm BIẾN HỒNG NGOẠI DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch) ĐIỀU KHIỂN tự ĐỘNG bật tắt đèn BẰNG cảm BIẾN HỒNG NGOẠI DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch) ... Sơ đồ mạch nguyên lí Điều khiển tự động bật tắt đèn cảm biến hồng ngoại dùng PIC ĐỒ ÁN Trang 9/24 Hình 2-3: Sơ đồ mạch nguyên lí Điều khiển tự động bật tắt đèn cảm biến hồng ngoại dùng PIC ĐỒ... Cảm biến hồng ngoại Điều khiển tự động bật tắt đèn cảm biến hồng ngoại dùng PIC ĐỒ ÁN Trang 15/24 Hình 3-4: Cảm biến hồng ngoại dùng IC LM358 Cảm biến hồng ngoại có cấu tạo LED phát tia hồng ngoại. .. 1.5 Sơ đồ khối 1.1.1 Sơ đồ khối mạch Điều khiển tự động bật tắt đèn cảm biến hồng ngoại dùng PIC ĐỒ ÁN Trang 6/24 Khối nguồn Khối chấp hành Khối cảm biến Khối xử lý Điều khiển tự động bật tắt đèn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU KHIỂN tự ĐỘNG bật tắt đèn BẰNG cảm BIẾN HỒNG NGOẠI DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch), ĐIỀU KHIỂN tự ĐỘNG bật tắt đèn BẰNG cảm BIẾN HỒNG NGOẠI DÙNG PIC (có code và sơ đồ mạch)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay