bài giảng chi tiết môn kế toán quản trị

120 124 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 16:42

bài giảng có bài tập ví dụ bài giải chi tiết mỗi phần......................................................................................................................................................... ... vị, thơng tin quốc gia không bắt buộc tuân theo nguyên tắc, chuẩn mực chung, quy định Nhà nước KTQT - Tính pháp lý hướng dẫn., - Có tính pháp lệnh, tn - Tùy thuộc đơn vị, theo quy định thống
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng chi tiết môn kế toán quản trị, bài giảng chi tiết môn kế toán quản trị, CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 2 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI CHI PHÍ, CHƯƠNG 3 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, CHƯƠNG 4 ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ DOANH THU VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH, 1 Định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp, CHƯƠNG 5 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN, CHƯƠNG 6 LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH SẢN XUẤT KINH DOANH, CHƯƠNG 7 THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN, 1 Thông tin thích hợp của quyết định ngắn hạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay