tich phan han che dung may tinh

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:46

BÀI TẬP TÍCH PHÂN KHƠNG LỆ THUỘC MÁY TÍNH Câu Tính tích phân sau: 2x �(e  )dx x 1 e2  a ln  b Giá trị a+b bao nhiêu?  Câu Biết (2 x  1) cos xdx  m  n � Câu Giả sử dx  a ln b � x 1 giá trị a Câu Cho , giá trị m+n bao nhiêu? I � sin x.cos x.dx  P a b bao nhiêu? giá trị a bao nhiêu? 2 Câu Cho f ( x)  A.sin x  B , Tìm A B biết f’(0) = �f ( x).dx  Câu Giả sử dx a I  �  ln x3 b Khi giá trị P  a  2b ? dx b I �  a ln 3x  c Khi giá trị P  a  b  c ? Câu Giả sử x 1 I  � dx  a  b ln c x 1 Câu Giả sử Khi giá trị P  a  b  c ? Câu Giả sử x2  5x  I � dx  a lnb  c x 1 Khi giá trị P  a  b  c ? x  3x  I � dx  a lnb c x  1 Câu 10 Giả sử Khi giá trị P  a  b  c ? x2  x I  � dx  a  ln b x Câu 11 Giả sử Khi giá trị P  a  b ? Câu 12 Giả sử x J � (3 x  e )dx  a  b.e 2 Khi giá trị P  2a  b ? �x  � I� � �dx  a  b ln x  � �  Câu 13 Giả sử Khi giá trị P  a  b ? Trương Hoài Trung Câu 14 Giả sử dx a I  �2  ln x  3x  b Câu 15 Giả sử dx a I  �2  ln x  5x  b Câu 16 Giả sử dx I  �2  ln b x  x2 a Khi giá trị P  a  b ? Khi giá trị P  a  b ? 1 Câu 17 Giả sử Khi giá trị P  a  b ? dx  ln b � x 4 a 1 Khi giá trị P  a  b ? Câu 18 Tìm A, B cho f  x   A sin  x  B thỏa f '  1  f  x  dx  � 2 Câu 19 Tìm A, B cho f  x   A sin x  B Câu 20 Cho f ( x)dx  � Trương Hồi Trung Tính thỏa f (2 x  1)dx � f '  0  �f  x  dx 
- Xem thêm -

Xem thêm: tich phan han che dung may tinh , tich phan han che dung may tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay