KIEM TRA NGUYEN HAM MOI

3 44 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:46

... dx = ∫ f ( x ) dx b b a a (III) ∫ kf ( x ) dx = k ∫ f ( x ) dx Trong ba cơng thức trên: Tốn 12 - Trang 2/3 - Mã đề thi 127 A Cả (I), (II) (III) C Chỉ có (I) sai B Chỉ có (I) (II) sai D Chỉ có (II)... = t dt vi a, b Ô Khi đó: 2 A a + b > 10 B a − b > C b − 2a > D a > - HẾT Toán 12 - Trang 3/3 - Mã đề thi 127
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TRA NGUYEN HAM MOI , KIEM TRA NGUYEN HAM MOI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay