KIEM TRA NGUYEN HAM MOI

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:46

SỞ GD&ĐT TỈNH TIỀN GIANG TRƯỜNG THPT LÊ THANH HIỀN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ KIỂM TRA TẬP TRUNG LẦN – HK2 NĂM HỌC: 2017 – 2018 MƠN: TỐN 12 Ngày kiểm tra: 29/01/2018 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề kiểm tra có 03 trang, gồm 25 câu trắc nghiệm) Mã đề 127 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Tính tích phân π cos xdx ∫ ( sin x + 1) = m m + n : n A 31 B 19 Câu 2: Khẳng định sau sai? A ∫ [f(x) + g(x)]dx = ∫ f(x)dx + ∫ g(x)dx C 17 D 21 B ∫ kf(x)dx = k∫ f(x)dx D ∫ [f(x) − g(x)]dx = ∫ f(x)dx + ∫ g(x)dx ′ C ∫ f (x)dx = f(x) + C Câu 3: Phát biểu sau đúng? (2x2 + 2xcos2x – sin2x) + C B (2x + 2xcos2x + sin2x) + C C ∫ x ( sin x + cos x ) dx = (2x2 – 2xcos2x – sin2x) + C D ∫ x ( sin x + cos x ) dx = (2x2 – 2xcos2x + sin2x) + C Câu 4: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = cos ( x − 1) A ∫ x ( sin x + cos x ) dx = A 3tan(2x −1) + C B −3tan(2x − 1) + C tan(2x − 1) + C C D − cot(2x − 1) + C u = x + x I = Câu 5: Cho ∫0 ( x + 1) e dx Đặt dv = e x dx Chọn khẳng định  1 A I = 3e − − ∫ e dx x B I = 3e + ∫ e dx x 0 1 x C I = 3e − 2∫ e dx x D I = 3e − + ∫ e dx 0 b Câu 6: Biết ∫ 6dx = giá trị : A a ∫ xe dx = a x B cos x − x sin x dx x cos x A x ln cos x + C B ln cos x + C Câu 7: Cho I = (a, b khác 0) Khi biểu thức b + a + 3a + 2a có C D ∫ C ln cos x − x sin x + C D ln x cos x + C π Câu 8: Tính I = x sin xdx , đặt u = x , dv = sin xdx Khi I biến đổi thành ∫ Toán 12 - Trang 1/3 - Mã đề thi 127 π π A I = − x cos x + cos xdx ∫ B I = x cos x − cos xdx ∫ π π π π 0 π π C I = − x cos x − cos xdx ∫ D I = − x sin x − cos xdx ∫ 0 Câu 9: Một nguyên hàm hàm số: y = sinx.cosx A − cos x.sin x + C C − cos x + C B cos8x + cos2x+ C D − cos x + C Câu 10: Tìm khẳng định đúng? 1 dx = ln 2018 x + A ∫ 2018 x + 1 C dx 1 dx ∫ 2018 x + = 2018 ln 2018 x + 1 ∫ 2018 x + = 2018 ln 2018 x + + C B D dx ∫ 2018 x + = 2018ln 2018 x + 0 ∫ Câu 11: Cho I= x x + 15dx , đặt u = x2 + 15 viết I theo u du ta : ∫ C I = ∫ (u ∫ D I = ∫ (u − 15u )du A I = (u − 30u − 225u )du B I = (u − 15u )du 6 − 30u + 225u )du x Câu 12: Nguyên hàm hàm số f ( x ) = x – x +      x3 3x − + ln x + C A F(x) = x3 3x − − ln x + C C F(x) = x3 3x + + ln x + C B F(x) = x 3x − + ln x + C D F(x) = Câu 13: Cho F ( x ) nguyên hàm f ( x ) = 3x + x + Biết F ( −1) = Tìm F ( x ) ? A F ( x ) = x3 − x + x + B F ( x ) = x3 + x + x + C F ( x ) = x + 11 D F ( x ) = x − 1 Câu 14: Biết ∫x − x dx = a c − nguyên dương a phân số tối giản: b a,b,c b Tính M = log a + log3 b + c A B Câu 15: Cho I = ln 2 x ∫ ln A I = ∫ e dx x e +3 t −3 dt t C D Đặt t = e x + Khi đó: 5 t −3 dt B I = ∫ t C I = ∫ ( t − 3) dt D I = ∫ dt t Câu 16: Giả sử hàm số f ( x ) liên tục khoảng K a, b hai điểm K Ngoài ra, k số thực tùy ý Khi đó: a (I) ∫ f ( x ) dx = a (II) b a a b ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( x ) dx b b a a (III) ∫ kf ( x ) dx = k ∫ f ( x ) dx Trong ba cơng thức trên: Tốn 12 - Trang 2/3 - Mã đề thi 127 A Cả (I), (II) (III) C Chỉ có (I) sai B Chỉ có (I) (II) sai D Chỉ có (II) sai Câu 17: Cho I = sin x cos xdx Tìm nguyên hàm phương pháp đổi biến, đó: ∫ B Đặt t = sin x A Đặt t = sin x ( x + 1) d x ∫ = a− b x2 + 2x + Câu 18: Cho Tính a − b A B C Câu 19: Để tìm nguyên hàm f ( x ) = x ln ( x + ) nên: D Đặt t = cos x C Đặt t = sin x cos x D  u = x A Dùng phương pháp lấy nguyên hàm phần, đặt   dv = ln ( x + ) dx B Dùng phương pháp đổi biến số, đặt t = ln ( x + ) u = ln ( x + ) dv = x dx C Dùng phương pháp lấy nguyên hàm phần, đặt  D Dùng phương pháp đổi biến số, đặt t = x Câu 20: Đổi biến x = 2sint tích phân I = dx ∫ − x2 A π ∫ dt B π ∫ tdt trở thành C π ∫ t dt Câu 21: Cho f ( x) liên tục đoạn [ 0;10] thỏa mãn D ∫ π ∫ dt 10 f ( x)dx = 2017; ∫ f ( x)dx = 2016 Khi 10 giá trị P = ∫0 f ( x )dx + ∫6 f ( x )dx là: A −1 C B π Câu 22: Cho I = x tan xdx = π − ln b − π ∫ a B 10 A 32 D tổng a + b bằng: C D Câu 23: Tìm ∫ x x2 + 2dx A x2 + + C B (x2 + 2) + C C 1(x2 + 2) + C ln x ∫ x dx Giả sử đặt t = ln x Khi ta có: 5 A I = ∫ t dt B I = ∫ t dt C I = ∫ t dt 2 D 1(x2 + 2) x2 + + C Câu 24: Cho I =   ∫  x − − x − x ÷dx = a + b ln Câu 25: Giả sử I =  ∫ D I = t dt vi a, b Ô Khi đó: 2 A a + b > 10 B a − b > C b − 2a > D a > - HẾT Toán 12 - Trang 3/3 - Mã đề thi 127 ... dx = ∫ f ( x ) dx b b a a (III) ∫ kf ( x ) dx = k ∫ f ( x ) dx Trong ba cơng thức trên: Tốn 12 - Trang 2/3 - Mã đề thi 127 A Cả (I), (II) (III) C Chỉ có (I) sai B Chỉ có (I) (II) sai D Chỉ có (II)... = t dt vi a, b Ô Khi đó: 2 A a + b > 10 B a − b > C b − 2a > D a > - HẾT Toán 12 - Trang 3/3 - Mã đề thi 127
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TRA NGUYEN HAM MOI , KIEM TRA NGUYEN HAM MOI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay