3 de 15 p tich phan nguyen ham co dap an

4 29 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:45

... Tìm nguyên hàm hàm số f  x   cos 3x D �kf ( x) dx = k�f ( x) dx ( k số) cos xdx  3sin x  C A � cos xdx   C � cos xdx  B � sin x C sin x C cos xdx  sin 3x  C D � Tìm nguyên hàm hàm...  1  C 11 Tìm hàm số F(x) biết F’(x) = 4x3 – 3x2 + F(-1) = A F(x) = x4 – x3 - 2x + B F(x) = x4 – x3 - 2x -3 C F(x) = x4 + x3 + 2x + D F(x) = x4 – x3 + 2x + (2x  1)e x dx Tính I  � A B 2e ... dx A 35 B 35 ,5 C 34 5 2 D 34 ,5 f  x  dx  , � g  x  dx  Giá trị A  � � f  x  g x � Cho biết � � �dx A Chưa xác định 10 Giả sử B 12 dx  ln K Giá trị K � 2x  C D A 81 B C D PHẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 de 15 p tich phan nguyen ham co dap an , 3 de 15 p tich phan nguyen ham co dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay