3 de 15 p tich phan nguyen ham co dap an

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:45

Họ tên Lớp KIỂM TRA 15 PHÚT CHƯƠNG TÍCH PHÂN ĐỀ 1 Công thức nguyên hàm sau sai: dx x 1 ax  ln x  C a dx  C x  dx   C ,  �1 A � B � C � x2 lna  1 Nguyên hàm hàm số: f(x)  x3  3x  là: A x x4 3x2   2 C x4 3x2   2 C số f(x)  e2x là: B Nguyên hàm hàm A e2x 2x e B dx=tanx  C D � cos x C x4 – 3x2 + 2x +C D C 2e2x D x4 3x2   2x  C e2x ln2 dx , ta kết quả: Tính nguyên hàm: � 2x  1 A ln|2x  1| C B – ln|2x+1| + C C Nguyên hàm hàm số f ( x)  (1  2x) là: A 1(2x  1)  C B  (2x  1)  C C ln|2x  1|  C - D ln|2x+1| + C 4  D (2x  1)4  C (2x  1)4  C dx = a giá trị a Biết tích phân �  x2 A C B 12 12 Gọi F(x) nguyên hàm hàm số f ( x)  bằng: A ln2 B 2ln2 D thỏa mãn F(3/2) =0 Khi F(3) x  3x  2 C –ln2 D -2ln2 �p � � � � Nếu F (x) nguyên hàm hàm f (x) = sin x.cosx F � �= F (x) dạng: � �4 � A F (x) = cos2 x + C F (x) = - B F (x) = - sin x + 2 D F (x) = cos2x + dx Tính nguyên hàm sau: I = � � x� (x + 1) A I = ln cos2x + x +C + C B I = ln x(x + 1) x +1 C I = ln x +1 +C x D I = ln x +C x +1 10 Nguyên hàm hàm số y = f (x) = 9x + 3x2 là: A F (x) = 9x + x3 B F (x) = 9x + x3 ln9 C F (x) = 9x ln9 + x3 D F (x) = 9x + x3 PHẦN TRẢ LỜI 10 Họ tên: lớp KIỂM TRA 15 PHÚT TÍCH PHÂN ĐỀ e x dx Tính I  �  e2  C A 2x e C B x e C D C e  C 2x 10 Tính �  x  1 dx A 11  x  1  C 11 B  11  x  1  C 11 C 10  x  1  C D  x  1  C 11 Tìm hàm số F(x) biết F’(x) = 4x3 – 3x2 + F(-1) = A F(x) = x4 – x3 - 2x + B F(x) = x4 – x3 - 2x -3 C F(x) = x4 + x3 + 2x + D F(x) = x4 – x3 + 2x + (2x  1)e x dx Tính I  � A B 2e  e C 2e  e D e2  e x7 Khi A + B dx  Ax4  B.ln(x4  5)  C � x  A -1 B  C ( x  ) dx Tính tích phân sau � x 265 270 275 A B C 12 12 12 y  f ( x ) a ; b Cho hàm số liên tục   Chọn khẳng định sai a b f ( x)dx  A � C c b a a c f ( x)dx  � f ( x)dx  � f ( x )dx,  c � a; b   � x � D D 255 12 a f (x) dx   � f ( x )dx B � a b Tính e2  e D a b c b c a a b f ( x )dx  � f ( x )dx  � f ( x)dx,  c � a; b   �   x dx A 35 B 35,5 C 34 5 2 D 34,5 f  x  dx  , � g  x  dx  Giá trị A  � � f  x  g x � Cho biết � � �dx A Chưa xác định 10 Giả sử B 12 dx  ln K Giá trị K � 2x  C D A 81 B C D PHẦN TRẢ LỜI 10 Họ tên: lớp KIỂM TRA 15 PHÚT TÍCH PHÂN ĐỀ Các khẳng định sau sai? / �= f ( x) A �f ( x) dx = F ( x) +C � �f ( t) dt = F ( t) +C B � � � �f ( x) dx� � C �f ( x) dx = F ( x) +C � �f ( u) dx = F ( u) +C Tìm nguyên hàm hàm số f  x   cos 3x D �kf ( x) dx = k�f ( x) dx ( k số) cos xdx  3sin x  C A � cos xdx   C � cos xdx  B � sin x C sin x C cos xdx  sin 3x  C D � Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  2sin x A � sin xdx  cos x  C B � 2sin xdx  sin x  C C � 2sin xdx  sin x  C D � 2sin xdx  2cos x  C Tính �ex.ex+1dx ta kết sau đây? A ex ex+1 + C B 2x+1 e +C C 2e2x+1 +C D Một kết khác Cho F ( x) nguyên hàm hàm số f ( x)  e x  x thỏa mãn F (0)  Tìm F ( x) A F ( x)  e x  x  Cho A I =� x ln2 x B F ( x)  2e x  x  dx B D F ( x)  e x  x  I =2 x +1 �1 � Tính tích phân �� � � x1 C ( ) I = 2 x +1 +C D ( ) I = 2 x - +C B I   A I  +C I�  f ( x)  2sin x  dx f ( x) dx  Tính � -  2 1� � dx , � � x x2 � D I    C I  ta thu kết dạng a + bln2 với khẳng định khẳng định sau? A a2 + b2 > 10 B a> a, b�� C a- b> D b- 2a > C 52 D - 2 Tính tích phân I = �x x +1dx A 16 B 10 Nếu p - 16 I =� sinn x cos xdx = A B n = 64 n 52 bằng: n= C n = D n = PHẦN TRẢ LỜI   2 C F ( x)  e x  x  Khi kết sau sai? I = x +C Cho 10 Chọn PHẦN TRẢ LỜI 1 a d b c a a c b d 10 b PHẦN TRẢ LỜI b a d d a c d a b 10 c b d a a c c 10 a PHẦN TRẢ LỜI c b d ... Tìm nguyên hàm hàm số f  x   cos 3x D �kf ( x) dx = k�f ( x) dx ( k số) cos xdx  3sin x  C A � cos xdx   C � cos xdx  B � sin x C sin x C cos xdx  sin 3x  C D � Tìm nguyên hàm hàm...  1  C 11 Tìm hàm số F(x) biết F’(x) = 4x3 – 3x2 + F(-1) = A F(x) = x4 – x3 - 2x + B F(x) = x4 – x3 - 2x -3 C F(x) = x4 + x3 + 2x + D F(x) = x4 – x3 + 2x + (2x  1)e x dx Tính I  � A B 2e ... dx A 35 B 35 ,5 C 34 5 2 D 34 ,5 f  x  dx  , � g  x  dx  Giá trị A  � � f  x  g x � Cho biết � � �dx A Chưa xác định 10 Giả sử B 12 dx  ln K Giá trị K � 2x  C D A 81 B C D PHẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 de 15 p tich phan nguyen ham co dap an , 3 de 15 p tich phan nguyen ham co dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay