Tai lieu boi duong HSG nguyen ham ham vo ti va ham logarit

33 25 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:44

...http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải liên hệ để nhận tài liệu hay... y ∈ ( 0;1) , ta có: y dx ∫ ( + x + + x ) dx < ∫ − x ⇒ y + y k + + k +1 y < − ln ( − y ) k +1 Ti p tục với z ∈ ( 0;1) ta có: z z k +1   ∫0  y + y + + k + y ÷dy < ∫0 ( − ln ( − y ) ) dy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tai lieu boi duong HSG nguyen ham ham vo ti va ham logarit , Tai lieu boi duong HSG nguyen ham ham vo ti va ham logarit , Kiến thức trọng tâm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay