HUONG DAN BIA LUAN VAN THAC SY

5 9 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:33

Hiện nay, Trường Đại học Trà Vinh hướng dẫn, quy định cụ thể cách viết Đề cương Luận Văn Thạc sỹ và Luận văn Thạc sỹ ban hành kèm theo Quyết định số 2727QĐĐHTV ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Trường Đại Học Trà Vinh LVBM.4.1 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH (cỡ chữ 16) TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH (size Logo 35x35mm) HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN (cỡ chữ 16) TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (cỡ chữ 20-22) LUẬN VĂN THẠC SĨ (ghi ngành, cỡ chữ 16) TRÀ VINH, NĂM … (cỡ chữ 16) LVBM.4.2 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH (cỡ chữ 16) TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN (cỡ chữ 16) TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Cỡ chữ 20-22) Ngành: (cỡ chữ 16) Mã ngành: (cỡ chữ 16) LUẬN VĂN THẠC SĨ (ghi ngành, cỡ chữ 16) Người hướng dẫn khoa học: (ghi rõ học hàm, học vị) (cỡ chữ 16) TRÀ VINH, NĂM… (cỡ chữ 16) LVBM.4.3 LỜI CAM ĐOAN (chữ in, cỡ 14) (1 dòng trắng) Viết ngắn gọn khơng q 1/2 trang Yêu cầu nội dung cam đoan - Về công trình nghiên cứu khoa học tính sở hữu trí tuệ - Về tính trung thực số liệu cung cấp luận văn - Về việc chịu trách nhiệm trước pháp luật cơng trình nghiên cứu khoa học học viên người hướng dẫn Ngày …… tháng …… năm …… Học viên (Ký ghi rõ họ tên) LVBM.4.4 LỜI CẢM ƠN (chữ in, cỡ 14) (1 dòng trắng) Viết ngắn gọn khơng q 2/3 trang LVBM.4.5 [Mẫu hướng dẫn xếp mục lục] MỤC LỤC (chữ in, cỡ 14, tô đậm) (1) Lời cam đoan (2) Lời cảm ơn (3) Mục lục (4) Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt (nếu có) (5) Danh mục bảng (nếu có) (6) Danh mục hình vẽ, đồ thị (nếu có) PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đối tượng khảo sát Phạm vi giới hạn đề tài Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 1: (Times New Roman, cỡ chữ 13, chữ hoa, đậm, đứng) 1.1 (Times New Roman, cỡ chữ 13, chữ thường, đứng) 1.1.1 (Times New Roman, cỡ chữ 13, chữ thường, đứng) 1.1.1.1 (Times New Roman, cỡ chữ 13, chữ thường, đứng) CHƯƠNG 2: ………… KẾT LUẬN DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ (nếu có) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC (nếu có) Lưu ý: - Từ lời cam đoan đến danh mục hình vẽ, đồ thị (nếu có) đánh số thứ tự trang theo số la mã thường: i,ii, iii iv, v - Bắt đầu đánh trang số từ phần mở đầu kết thúc trang cuối phần tài liệu tham khảo - Nếu có Phụ lục bắt đầu đánh số từ Phụ lục ... 14, tô đậm) (1) Lời cam đoan (2) Lời cảm ơn (3) Mục lục (4) Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt (nếu có) (5) Danh mục bảng (nếu có) (6) Danh mục hình vẽ, đồ thị (nếu có) PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài... thường, đứng) CHƯƠNG 2: ………… KẾT LUẬN DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ (nếu có) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC (nếu có) Lưu ý: - Từ lời cam đoan đến danh mục hình vẽ, đồ thị (nếu có) đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: HUONG DAN BIA LUAN VAN THAC SY, HUONG DAN BIA LUAN VAN THAC SY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay