HUONG DAN BIA LUAN VAN THAC SY

5 30 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:33

Hiện nay, Trường Đại học Trà Vinh hướng dẫn, quy định cụ thể cách viết Đề cương Luận Văn Thạc sỹ và Luận văn Thạc sỹ ban hành kèm theo Quyết định số 2727QĐĐHTV ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Trường Đại Học Trà Vinh ... 14, tô đậm) (1) Lời cam đoan (2) Lời cảm ơn (3) Mục lục (4) Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt (nếu có) (5) Danh mục bảng (nếu có) (6) Danh mục hình vẽ, đồ thị (nếu có) PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài... thường, đứng) CHƯƠNG 2: ………… KẾT LUẬN DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ (nếu có) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC (nếu có) Lưu ý: - Từ lời cam đoan đến danh mục hình vẽ, đồ thị (nếu có) đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: HUONG DAN BIA LUAN VAN THAC SY, HUONG DAN BIA LUAN VAN THAC SY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay