Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm

21 73 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:33

... thức tính đạo hàm hàm sốy  x , y  x n Từ cơng thức tính đạo hàm tích, tính đạo hàm hàm số y  x TIẾT 65: QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM (T2) TIẾT 65: QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM (T2) I ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM... y  u u   x hàm hợp hàm số với y  x  x  y  u  4u  vớiu  B Hàm số hàm hợp hàm số B 2 y  u u  x 1 C Hàm số y  x  hàm hợp hàm số với D Hàm sốy  sin  3x   hàm hợp hàm sốy  sin... dẫn: sử dụng quy tắc tính đạo hàm hàm hợp, tích, thương hệ Ví dụ: ' 2 ' a) y   x  x   x  x  e) m, n số nên đạo hàm HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ +) Bài tập (sgk/tr163): tìm đạo hàm hàm số sau: a)
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm, Chương V. §2. Quy tắc tính đạo hàm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay