Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

9 33 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:32

... 15 chỉnh sửa văn (tt) Bài 15 chỉnh sửa văn b¶n (tt) Lưu ý: - Nút lệnh Copy, Cut Paste nằm nhóm lệnh Clipboard dải lệnh Home - Muốn quay lại thao tác trước ta chọn lnh Undo Bài 15 chỉnh sửa văn. . .Bài 15 chỉnh sửa văn (tt) Sao chộp di chuyển nội dung văn a) Khái niệm: (SGK trang 112) b) Các bước thực B1: Chọn phần văn B2: Chọn lệnh Copy (Sao chép) Cut... Muốn quay lại thao tác trước ta chọn lnh Undo Bài 15 chỉnh sửa văn (tt) Chỉnh sửa nhanh – Tìm thay Bµi 15 chỉnh sửa văn (tt) Chnh sa nhanh Tìm thay Các bước thực B1: Nháy chọn Replace nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 15. Chỉnh sửa văn bản, Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay