Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

9 19 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:32

Bài 15 chỉnh sửa văn (tt) Cõu 1: Phn giới thiệu thành phố bị đặt nhầm vị trí, có cách để đưa phần giới thiệu lên đầu? Câu 2: “Buôn Ma Thuột” địa danh không viết tắt báo lại viết tắt cần phải x lớ th no? Bài 15 chỉnh sửa văn (tt) Sao chép di chuyển nội dung văn a) Khái niệm: (SGK trang 112) b) Các bước thực B1: Chọn phần văn B2: Chọn lệnh Copy (Sao chép) Cut (di chuyển) B3: Đưa trỏ chuột đến vị trí chọn lệnh Paste ( dỏn) Bài 15 chỉnh sửa văn (tt) Bài 15 chỉnh sửa văn (tt) Lu ý: - Nỳt lệnh Copy, Cut Paste nằm nhóm lệnh Clipboard dải lệnh Home - Muốn quay lại thao tác trước ta chọn lệnh Undo Bµi 15 chØnh sưa văn (tt) Chnh sa nhanh Tỡm v thay th Bài 15 chỉnh sửa văn (tt) Chỉnh sửa nhanh – Tìm thay Các bước thực B1: Nháy chọn Replace nhóm lệnh Editing để mở hộp thoại Find and Replace + Find what: gõ nội dung cần tìm + Replace with: gõ nội dung thay th Bài 15 chỉnh sửa văn (tt) Chỉnh sửa nhanh – Tìm thay Các bước thực B2: Nháy chọn nút lệnh để thực + Find next: tìm kiếm + Replace: thay + Replace All: thay tất + Cancel ( Close): đóng hộp thoại lại Bµi 15 chØnh sửa văn (tt) CC T HP PHM TT Lnh Tổ hợp phím tắt Sao chép (Copy) Ctrl + C Di chuyển (Cut) Ctrl + X Dán (Paste) Ctrl + V Tìm kiếm thay Ctrl + H (Find and Replace) ... 15 chỉnh sửa văn (tt) Bài 15 chỉnh sửa văn b¶n (tt) Lưu ý: - Nút lệnh Copy, Cut Paste nằm nhóm lệnh Clipboard dải lệnh Home - Muốn quay lại thao tác trước ta chọn lnh Undo Bài 15 chỉnh sửa văn. . .Bài 15 chỉnh sửa văn (tt) Sao chộp di chuyển nội dung văn a) Khái niệm: (SGK trang 112) b) Các bước thực B1: Chọn phần văn B2: Chọn lệnh Copy (Sao chép) Cut... Muốn quay lại thao tác trước ta chọn lnh Undo Bài 15 chỉnh sửa văn (tt) Chỉnh sửa nhanh – Tìm thay Bµi 15 chỉnh sửa văn (tt) Chnh sa nhanh Tìm thay Các bước thực B1: Nháy chọn Replace nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 15. Chỉnh sửa văn bản, Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay