Bài giảng vật lý 8 Bài 22. Dẫn nhiệt

26 112 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:26

... Đồng Bạc Khả dẫn nhiệt 88 86 0 770 17 370 17 720 Bài 22: DẪN NHIỆT I SỰ DẪN NHIỆT * Kết luận :Dẫn nhiệt truyền nhiệt từ phần sang phần khác vật từ vật sang vật khác II TÍNH DẪN NHIỆT CỦA CÁC... chơi 2) Trong dẫn nhiệt, nhiệt truyền từ vật sang vật ? Hãy chọn câu trả lời A Từ vật có nhiệt độ thấp sang vật có nhiệt độ nhỏ B Từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt thấp C Từ vật có khối... tỏ nhiệt truyền dần từ đầu A đến đầu B đồng nhiệt truyền từ đồng đến sáp * Kết luận : Dẫn nhiệt truyền nhiệt từ phần sang phần khác vật từ vật sang vật khác Bài 22: DẪN NHIỆT II TÍNH DẪN NHIỆT
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng vật lý 8 Bài 22. Dẫn nhiệt, Bài giảng vật lý 8 Bài 22. Dẫn nhiệt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay