De toan 2018 de chuan megabook 08

26 52 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:21

... 2i  j  2k, B  2; 2;  , C  4;1; 1 Trên mặt phẳng  Oxz  , điểm cách � cph� t h� nh b� i Dethithpt.com] ba điểm A, B, C [�� �3 � A M � ;0; � �4 � �3 1 � B N � ; 0; � � �4 �3 1 � C P... 36: Tìm tất giá trị thực tham sổ m để hàm số y  sin x  3cos x  m sin x  � cph� t h� nh b� i Dethithpt.com] đồng biến [�� A m  3 B m �0 C m �3 Câu 37: Một cơng ty sản xuất gạch men hình... độ cho M trực tâm tam giác ABC Trong mặt phẳng sau, tìm mặt phẳng song song � cph� t h� nh b� i Dethithpt.com] với mặt phẳng (P) [�� A 3x  2y  z  14  B 2x  y  3z   C 3x  2y  z  14 
- Xem thêm -

Xem thêm: De toan 2018 de chuan megabook 08 , De toan 2018 de chuan megabook 08

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay