DE KHAO SAT LAN 1 MA 105 TOAN 12 NAM HOC 20172018 THPT chuyen bac ninh

5 59 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:21

... (un ); u1 = 1, q = Hỏi số 10 24 số hạng thứ mấy? A 11 B 10 C D Câu 27: Đồ thị hàm số y = − x + x + x + có hai điểm cực trị A B Điểm thuộc đường thẳng AB? A M ( 1; 12 ) B N ( 1; 12 ) C P ( 1; 0 )...A m =- 1; m = B m = C m = D m = 1; m = Câu 12 : Một hộp đựng viên bi đỏ viên bi xanh Lấy viên bi từ hộp đó.Tính xác suất để viên bi lấy lần thứ bi xanh 11 A B C D 12 24 2x - Câu 13 : Cho hàm... đoạn [ 1; 1] Mệnh đề sau đúng? x+ A Hàm số có cực trị khoảng ( 1; 1) Câu 24: Xét hàm số y = x + − B Hàm số khơng có giá trị lớn giá trị nhỏ đoạn [ 1; 1] C Hàm số nghịch biến đoạn [ 1; 1] D
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KHAO SAT LAN 1 MA 105 TOAN 12 NAM HOC 20172018 THPT chuyen bac ninh , DE KHAO SAT LAN 1 MA 105 TOAN 12 NAM HOC 20172018 THPT chuyen bac ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay