Chuyen thai nguyen 2018 lan 1 word

26 48 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:21

... 2 017 ÷ n  = lim  =1 2 018  2 017  1 − 2 018 ÷ n   )  1  − 3n  n + 2020 − 4n + 2 017  = lim   =1 n  n + 2020 + 4n + 2 017   1 1 1 1  n +1 n +1 + + + = 1 − + − + − ⇒ lim = ÷= 1. 3... 2n + 1) ( 2n + 3)  3 2n + 2n +  2n + u1 = 2 018  + ⇒ 2un +1 − = un − ⇔ ( un +1 − 1) = un − 1 un +1 = ( un + 1) , n ≥ Đặt +1 = un +1 − ⇒ 2vn +1 = ⇔ +1 = ; v1 = 2 017 ⇒ cấp số nhân với v1 =... bể T3 = 16 00 xh nghìn đồng Vậy tổng chi phí cần tính T = T1 + T2 + T3 = 16 00 xh + 10 50 x = Ta có 10 50 x + 16 144 + 10 50 x 15 x 8072 8072 8072 8072 + ≥ 3 10 50 x ≈ 2 017 ,333 15 x 15 x 15 x 15 x Do
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyen thai nguyen 2018 lan 1 word , Chuyen thai nguyen 2018 lan 1 word

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay