De thi thu toan 2018 so 1

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:18

Đề thi thử THPT quốc gia 2018 ĐỀ SỐ Thời gian làm bài: 90 phút Câu Cho loga b = loga c = Tính P = loga ab3c5 A 10 B C 12 D 11 x Câu Cho F(x) nguyên hàm hàm số f(x) = thỏa mãn F(0) = Tính F(1) x 1 A ln – B + ln C – ln D – ln Câu Tọa độ trung điểm đoạn nối hai điểm cực trị đồ thị hàm số y = x³ – 3x² + A (0; 2) B (2; –2) C (2; 0) D (1; 0) Câu Cho tứ diện ABCD có ABC BCD tam giác cạnh a Mặt phẳng (ABC) vng góc với mặt phẳng (BCD) Tính thể tích tứ diện ABCD theo a A V = a³/4 B V = a³/2 C V = a³/8 D V = a³/16 x x Câu Tìm giá trị m để phương trình + (m – 1)2 + m² – = có hai nghiệm x 1, x2 thỏa mãn x1 + x2 = A m ≠ ±2 B m = C m = ±2 D m = –2 Câu Cho số thực a, b thỏa mãn a > > b > Chọn kết luận sai A loga b > B ln a > ln b C logb a < D loga = logb Câu Gọi A, B điểm cực tiểu đồ thị hàm số y = x – 2x² + m Khoảng cách A B A B C D Câu Trong không gian cho hai điểm phân biệt A, B cố định điểm M di động cho khoảng cách từ M đến A B Khi tập hợp điểm M A vòng tròn B mặt trụ C đường thẳng D mặt phẳng Câu Cho khối chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a; SA vng góc với đáy cạnh bên SB hợp với đáy góc 45° Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a A V = a³/6 B V = a³/4 C V = 2a³/3 D V = a³/3 Câu 10 Hình đa diện có tâm đối xứng khơng thể A hình hộp chữ nhật B hình lập phương C đa diện D lăng trụ tam giác Câu 11 Cho tam giác ABC có AB = 6; BC = 8; CA = 10 Tính thể tích khối tròn xoay sinh tam giác ABC quay quanh cạnh AB A V = 60π B V = 72π C V = 96π D V = 32π Câu 12 Tìm số nguyên dương x nhỏ thỏa mãn 10x > 22018 A x = 609 B x = 606 C x = 608 D x = 607 x 1 Câu 13 Tìm tọa độ điểm M đồ thị (C) hàm số y = cho tiếp tuyến (C) M song x 3 song với đường thẳng d: y = –x + A (4; 5) (2; –3) B (5; 3) (1; –1) C (2; 3) (1; –1) D (1; –1) (4; 5) Câu 14 Hình hộp chữ nhật khơng có mặt vng có số mặt phẳng đối xứng A B C D Câu 15 Cho hàm số y = x³ – 3x có đồ thị (C) Tìm mệnh đề sai A Đồ thị (C) khơng có tiệm cận B Tồn hai điểm M, N thuộc (C) cho tiếp tuyến với (C) M, N song song C Đồ thị (C) có hai điểm cực trị đối xứng qua gốc tọa độ D Hàm số cho đồng biến (–1; 1) Câu 16 Trong dãy số sau, dãy số cấp số cộng? A un = 2n B un = n² C un = 1/n D un = 2n Câu 17 Cho a b số thực thỏa mãn 3.2a + 2b = 5.2a – 2b = Tính a + b A B C D Câu 18 Cho lăng trụ ABC.A'B'C' tích Tính thể tích khối đa diện ABCB'C' A B C D Câu 19 Tìm nguyên hàm F(x) hàm số f(x) = x² ln x³ với F(1) = A F(x) = x³ln x³ – x³ + B F(x) = x³ln x – x²/3 + 1/3 C F(x) = x²ln x³ – x³ + D F(x) = x³ln x – x³/3 + 1/3 Câu 20 Một tổ có học sinh nữ học sinh nam Chọn ngẫu nhiên người từ tổ Tính xác suất để người chọn có nam nữ A P = 1/11 B P = 2/11 C P = 10/11 D P = 9/11 k x x x = x với số mũ k số hữu tỉ Giá trị k A k = 9/8 B k = 15/4 C k = 15/8 D k = 17/8 Câu 22 Tìm hệ số x5 khai triển (2x – 1)9 A 4032 B –4032 C 4096 D –4096 Câu 23 Cho hàm số y = x³ – 3x – 2m Tìm giá trị m để đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm phân biệt A < m < B < m < C |m| < D |m| < Câu 24 Đồ thị hàm số sau cắt trục hoành ba điểm phân biệt? A y = x³ – 3x² + B y = x³ + 3x – C y = x4 – 2x² + D y = x4 + 2x² – Câu 25 Tìm giá trị lớn hàm số y = – 2cos x – cos² x A B C D Câu 26 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(4; –2; 3) mặt phẳng (P): 2x – y + 2z + = Tìm tọa độ điểm M đối xứng với A qua mặt phẳng (P) A M(–4; 1; –6) B M(–3; 4; –4) C M(–4; 2; –5) D M(–3; –1; 1) Câu 27 Cho số phức z = (1 + i)² Phần thực phần ảo z A B C D Câu 28 Tìm mệnh đề sai A Hàm số f(x) = log2 x² đồng biến (0; +∞) B Hàm số f(x) = log2 x² nghịch biến (–∞; 0) C Hàm số f(x) = log2 x² có điểm cực tiểu D Đồ thị hàm số f(x) = log2 x² có đường tiệm cận Câu 29 Cho tứ diện ABCD có ABC ABD tam giác cạnh a nằm hai mặt phẳng vng góc với Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD theo a A 5πa²/3 B 11πa²/3 C 2πa²/3 D 4πa²/3 Câu 30 Cho số phức z = (2 + i)(1 – 2i) Số phức liên hợp z A – 3i B – 4i C + 4i D + 3i Câu 31 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = sin³ x – cos 2x + sin x + (–π/2; π/2) A B 23/27 C D 1/27 Câu 32 Cho hàm số y = –x³ + 3mx² – 3(m² – 1)x + m – Tìm giá trị m để hàm số đạt cực tiểu x = A m = B m = C m = D m = V m = Câu 33 Một người gửi số tiền 300 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6% năm Nếu khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau năm, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu Tính số tiền người có ngân hàng sau năm lãi suất không đổi (làm tròn đến triệu đồng) A 337 triệu đồng B 360 triệu đồng C 357 triệu đồng D 350 triệu đồng Câu 34 Có giá trị nguyên dương x thỏa mãn bất phương trình log (x – 40) + log (60 – x) < A 20 B 10 C 18 D Vơ số Câu 35 Tính khoảng cách tiếp tuyến đồ thị hàm số f(x) = x³ – 3x + điểm cực trị A B C D Câu 36 Cho hình lăng trụ có 2018 mặt Số cạnh hình lăng trụ A 6048 B 6050 C 4032 D 4034 Câu 37 Tính diện tích xung quanh hình trụ biết diện tích thiết diện qua trục A 4π B 6π C 8π D 16π Câu 38 Cho bốn hàm số y = x³ + 3x² + 4x – (a), y = x + sin 2x (b), y = x + 2x² + (c), y = –x³ + 3x + (d) Trong hàm số cho, hàm số đồng biến R A a B b C c D d Câu 39 Một miếng nhựa hình chữ nhật có diện tích 60π cm² uống cong thành mặt trụ có bán kính đáy để hở cm Chiều cao mặt trụ A 2,5 cm B 3,5 cm C 2,25 cm D 3,75 cm Câu 40 Cho ba điểm A(1; 0; 0), B(0; 0; 2), C(0; 3; 0) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm A, B, C A (P): 3x + 2y + z – = B (P): 6x + 3y + 2z – = C (P): 6x + 2y + 3z – = D (P): 3x + y + 2z – = Câu 21 Cho x > thỏa mãn m x 1 có đạo hàm y' = Giá trị m (2x  1) 2x  A B C 1/2 D Câu 42 Tìm giá trị m để phương trình –x³ + 3x² + m – = có nghiệm nghiệm dương A m < B m > C m > D m > Câu 43 Hàm số y = x + 8x² – có số cực trị A B C D dx  m(3  2x) n  C Tính giá trị tỉ số n/m Câu 44 Biết m, n số hữu tỉ thỏa mãn � (3  2x) A –2 B –4 C –8 D –6 2x  Câu 45 Đồ thị hàm số y = f(x) = có số tiệm cận đứng số tiệm cận ngang  x2 A B C D Câu 41 Cho hàm số y = π/4 Câu 46 Tính tích phân I = [x(1  tan � x)  tan x]dx A π/4 B 1/4 C 1/8 D π/8 Câu 47 Cho biểu thức loga b > với a > 0, b > a ≠ Tìm cặp giá trị a b A a = b = B a = 1/2 b = 1/4 C a = b = 1/2 D a = b = Câu 48 Cho hình (H) giới hạn đường y = 2/x; x = 1/2; x = 1; y = Tính thể tích V vật thể tròn xoay quay hình (H) quanh trục Ox A V = 8π B V = 4π C V = 5π D V = 3π Câu 49 Tính diện tích hình phẳng giới hạn y = x³ – 3x – đường thẳng y = –3 A S = 57/4 B S = 45/4 C S = 27/4 D S = 21/4 Câu 50 Cho hai mặt cầu (S1): x² + y² + z² – 4y – 10z + = (S 2): x² + y² + z² – 2x + 4y + 6z – 20 = Chọn kết luận A hai mặt cầu cắt theo đường tròn có bán kính B hai mặt cầu cắt theo đường tròn có bán kính C hai mặt cầu cắt theo đường tròn có bán kính D hai mặt cầu khơng cắt ... có nam nữ A P = 1/ 11 B P = 2 /11 C P = 10 /11 D P = 9 /11 k x x x = x với số mũ k số hữu tỉ Giá trị k A k = 9/8 B k = 15 /4 C k = 15 /8 D k = 17 /8 Câu 22 Tìm hệ số x5 khai triển (2x – 1) 9 A 4032 B –4032... Câu 41 Cho hàm số y = π/4 Câu 46 Tính tích phân I = [x (1  tan � x)  tan x]dx A π/4 B 1/ 4 C 1/ 8 D π/8 Câu 47 Cho biểu thức loga b > với a > 0, b > a ≠ Tìm cặp giá trị a b A a = b = B a = 1/ 2... ngoại tiếp tứ diện ABCD theo a A 5πa²/3 B 11 πa²/3 C 2πa²/3 D 4πa²/3 Câu 30 Cho số phức z = (2 + i) (1 – 2i) Số phức liên hợp z A – 3i B – 4i C + 4i D + 3i Câu 31 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = sin³ x –
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu toan 2018 so 1 , De thi thu toan 2018 so 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay