De thi chon HSG 12

6 25 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:18

... C2013 2 012 2013 2 012 2013 ( + x ) = C2013 + 2C2013 x + 3C2013 x + + 2013C2013 x (1) III.1 2011 2013 2011 2013.2 012 ( + x ) = 2C2013 + 3.2C2013 x + 4.3C2013 x + + 2013.2012C2013 x (2) 2 012 2013...ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 12 NĂM HỌC 2016 - 2017 TỔ TOÁN - THPT HỒNG QUANG (Điểm tồn lấy điểm lẻ đến 0,25; thí sinh... 2013 ( + 1) = C2013 + 2C2013 + 3C2013 + + 2013C2013 2011 2013 2013.2 012 ( + 1) = 2C2013 + 3.2C2013 + 4.3C2013 + + 2013.2012C2013 2013 ⇒ 2013.2014.2 2011 =C 2013 +2 C 2 2013 +3 C 2013 + + 2013
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi chon HSG 12 , De thi chon HSG 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay