De megabook 2018 file word so 12

22 13 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:18

ĐỀ 12 Câu 1: Cho hình vng ABCD có M trung điểm BC Phép tịnh tiến r r the vecto v biến M thành A v A uuur uuur AD  DC uuur uuur B AC  AB C r uuur uuu CB  AB D r uuur uuu CB  AB Câu 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn hai đồ thị hàm số y   x  2x  1; y  2x  4x  A B Câu 3: Cho f  x   x x C 2 1 D 10  x   2017 , biết F  x  nguyên hàm f  x  thỏa mãn F    2018 Tính F   A F     2017 B F     2017 C F     2017 D F    2022 �2 � dx Câu 4: Tính nguyên hàm I  � �x   x � � x � A I  x3  ln x  x  C B I  x3  ln x  x  C C I  x3  ln x  x  C D I  x3  ln x  x  C Câu 5: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số sau y  2sin x  3sin 2x  cos x A y  3  1; max y   B y  3  1; max y   C y  3 2; max y   D y  3  2; max y   Câu 6: Tìm tất khoảng đồng biến hàm số y   x  3x  A  0;  Câu 7: B  2; � Tìm tất C  �;0   2; � giá trị thực m để D  �;0  phương trình log 32 x  log x   m có nghiệm thực x � 1;9 A m �3 B �m �2 C m �2 D �m �3 Câu 8: Gọi M, N lầm lượt điểm cực đại điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x  3x  Tính độ dài đoạn MN A MN  20 B MN  C MN  D MN  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài liệu file word chất lượng cao Câu 9: Hàm số y  x  3x  mx đạt cực tiểu x  khi: A m  B m  C m  D m �0 Câu 10: Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  a; b  Khẳng định sau đứng? [Made by http://dethithpt.com] A Nếu có số thực M thoả mãn f  x  �M, x � a; b  M giá trị lớn hàm số y  f  x  đoạn  a; b  B Nếu x � a; b  cho f  x   m f  x  �m, x � a; b  m giá trị nhỏ hàm số y  f  x  đoạn  a; b  C Nếu có số thực m thoảm mãn f  x  �m, x � a; b  giá trị nhỏ hàm số y  f  x  đoạn  a; b  D Nếu có số thực M thoảm mãn f  x  �M, x � a; b  M giá trị lớn hàm số y  f  x  đoạn  a; b  x2  Câu 11: Với giá trị m sau hàm số y  khơng có tiệm mx  cận đứng? [Made by http://dethithpt.com] A m  B m  C m   D m   Câu 12: Cho hàm số y  f  x   x  ax  bx  có đồ thị  C hình vẽ Hỏi  C  đồ thị hàm số y  f  x  nào? A y  f  x   x  3x  B y  f  x   x  6x  9x  C y  f  x   x  3x  D y  f  x   x  6x  9x  Câu 13: Cho ba số phức z1 ; z ; z thỏa mãn z1  z  z3  z1  z  z  2 Tính z  z1  z  z A z  B z  1 C z  D z  2 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài liệu file word chất lượng cao Câu 14: Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình x  2x  m có nghiệm thực phân biệt A  m  B m  C m  D m  Câu 15: Hai đường cong y  x  x   C1  y  x  x   C2  tiếp xúc điểm M  x ; y  Tìm phương trình đường thẳng d tiếp tuyến chung  C1   C  điểm M A y   B y  2x  C y  D y  2x  Câu 16: Một gia đình xây bể hình trụ tích 100m3 Đáy bể làm bê tông 100.000 đ / m Phần thân làm tôn giá 90.000 đ / m Phần nắp làm nhôm giá 120.000 đ / m Hỏi chi phí xây dựng bể đạt mức thấp tỉ số chiều cao h bán kính đáy R bể bao nhiêu? A h 22  R B h  R 22 C h 23  R D h  R Câu 17: Hàm số y  x ln x đạt cực trị điểm: A x  B x  e C x  e D x  0; x  e Câu 18: Cho hàm số y  log x Khẳng định sau sai? A Hàm số có tập xác định D  �\  0 B Hàm số có đạo hàm cấp y'  1 x ln C Hàm số nghịch biến khoảng xác địnhD Hàm số nhận giá trị thuộc � Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài liệu file word chất lượng cao 2 Câu 19: Tìm tập nghiệm S bất phương trình log  x  3x   �1 A S   0;1 � 2;3 B S   0;1 � 2;3 Câu 20: Giải phương trình 3x A x  x  3x  C S   0;1 � 2;3 D S   0;1 � 2;3 C x  D Vô nghiệm 9 B x  e3x   m 1 e x 1 � Câu 21: Cho hàm số y  � � � �2017 � Tìm m để hàm số đồng biến khoảng  1;  [Made by http://dethithpt.com] A m  3e  B m �3e  C 3e3  �m �3e  D 3e  �m �3e3  � � 0; �và thỏa mãn điều Câu 22: Cho a, b số thực thuộc khoảng � � 2� 3a  7b � � kiện cot a  tan �  b � a  b Tính giá trị biểu thức P  ab �2 � A P  B P  D P  C P  Câu 23: Cho hình phẳng  H  giới hạn đường y  x ln x; y  0; x  e Tính thể tích V khối tròn xoay tạo thành cho hình  H  quay quanh trục Ox A V  5e3    27 B V   5e3    27 C V   5e3    27 D V  5e3    27 Câu 24: Trong khơng gian cho hình trụ có bán kính đáy R  , chiều cao h  Tính diện tích tồn phần Stp hình trụ A Stp  48 Câu B Stp  30 C Stp  18 D Stp  39 25: Trong không gian cho tam giác ABC vuông A có AB  a, AC  a Tính độ dài đường sinh l hình nón nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AB A l  3a B l  2a   C l   a D l  2a Câu 26: Trên tập số phức �, cho phương trình az  bz  c   a, b, c  �; a 0 Khẳng định sau sai? Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài liệu file word chất lượng cao b A Tổng hai nghiệm phương trình  a B   b  4ac  phương trình vơ nghiệm C Phương trình ln có nghiệm D Tích hai nghiệm phương trình c a Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, cạnh bên SA vng góc với đáy SA  a Tính thể tích V khối chóp S.ABCD A V  3a B V  3 a 3 D V  a C V  a Câu 28: Cho số phức z thỏa mãn z  Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w    4i  z   2i đường tròn tâm I, bán kính R Tìm tọa độ tâm I bán kính R đường tròn [Made by http://dethithpt.com] A I  1;  ; R  B I  1; 2  ; R  C I  1;  ; R  D I  1;  ; R  Câu 29: Trong không gian Oxyz, cho điểm I  2;6; 3  mặt phẳng    : x   0;    : y   0;    : z   Tìm mệnh đề sai? A        B    / /Oz C    / /  xOz  Câu 30: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng x  2y  z   đường thẳng d : D    qua I  P có phương trình x 1 y z    Viết phương trình tắc đường thẳng  nằm mặt phẳng  P  , đồng thời cắt vuông góc với đường thẳng d A x  y 1 z    1 B x  y 1 z    1 C x 1 y 1 z 1   1 3 D x 1 y 1 z 1   1 3 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài liệu file word chất lượng cao Câu 31: Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD với A  1;6;  , B  5;1;3 , C  4;0;6  , D  5;0;  , viết phương trình mặt cầu tâm D tiếp xúc với mặt phẳng  ABC  [Made by http://dethithpt.com] A  x    y   z    223 B  x    y   z    C  x    y   z    223 D  x    y   z    2 Câu 32: Trong 2 không gian Oxyz, cho 446 223 ba điểm A  2; 1;  , B  2; 2; 6  , C  6;0; 1 Viết phương trình mặt phẳng  ABC  A 5x  60y  16z  16  B 5x  60y  16z   C 5x  60y  16z  14  D 5x  60y  16z  14  Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A  1;0;1 , B  1;2;1 , C  4;1; 2  mặt phẳng  P  : x  y  z  Tìm  P  điểm M cho MA  MB2  MC đạt giá trị nhỏ Khi M có tọa độ: A M  1;1; 1 B M  1;1;1 C M  1; 2; 1 Câu 34: Trong không giam Oxyz, cho mặt phẳng 2x  y  2z   , đường thẳng d có phương trình D M  1;0; 1  P có phương trình x 1 y z    Gọi  1  2 góc đường thẳng d mặt phẳng  P  Tính giá trị cos  A cos   B cos   65 C cos   65 65 D cos   Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD, có cạnh đáy 2a Mặt bên hình chóp tạo với đáy góc 60� Mặt phẳng  P  chứa AB qua trọng tâm G tam giác SAC cắt SC, SD M, N Tính theo a thể tích V khối chóp S.ABMN A V  3a B V  3 a C V  3 a D V  3 a Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài liệu file word chất lượng cao Câu 36: Cho hình lăng trụ có tất cạnh a, đáy hình lục giác đều, góc tạo nên cạnh bên đáy 60� Tính thể tích V khối lăng trụ 3 A V  a C V  a 3 a B V  D V  3 a Câu 37: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a Mặt bên hợp đáy góc 60� Khoảng cách SA BD theo a là: A a Câu a B 38: z1  20  z1  10i  Cho C hai z2  20  z2  10i số a D z1 , z phức a 30 10 thỏa mãn z1  20  z1  10i  10 Giá trị lớn z1  z là: A 20 B 40 C 30 D 10 Câu 39: Cho mơ hình (như hình vẽ) với tam giác EFB vng B, cạnh �  30�và tứ giác ABCD hình vng Tính thể tích V vật thể FB  a, EFB tròn xoay tạo thành quay mơ hình quanh cạnh AF A V  a B V  10 a C V  a D V  10 a Câu 40: Số nghiệm phuwowgn trình cos 3x   cos3 3x    sin 2x   1 A 1007 B 1008 C 2016 D 2017 Câu 41: Cho f  x  g  x  alf hai hàm số liên tục đoạn  1;3 , thỏa mãn: � f  x   3g  x  � � �dx  10 � A I  3 1 � 2f  x   g  x  � dx  Tính I  � � f  x  g x � � � � �dx � B I  C I  D I  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài liệu file word chất lượng cao Câu 42: Một đám vi trùng ngày thứ t có số lượng N  t  Biết 4000 lúc đầu đám vi trùng có 250000 Tính số lượng vi  0,5t N ' t   trùng sau 10 ngày (làm tròn đến hàng đơn vị) [Made by http://dethithpt.com] A 264334 B 257167 C 258959 D 253584 Câu 43: Cho mặt cầu S  O; R   P  cách O khoảng h   h  R  Gọi  L  đường tròn giao tuyến mặt cầu  S  P  có bán kính r Lấy A điểm cố định thuộc  L  Một góc vuông xAy  P  quay quanh điểm A Các cạnh Ax, Ay cắt  L  C D Đường thẳng qua A vng góc với  P  cắt mặt cầu B Diện tích BCD lớn bằng: A 2r r  4h B r r  4h Câu 44: Khi triển A    x  m   2x  C r r  h n D 2r r  h  a  a1x  a x  a 3x   a 2m  n x 2m n Biết a  a1  a   a 2m  n  512, a10  30150 Hỏi a19 bằng: A – 33265 B – 34526 C – 6464 D – 8364 Câu 45: Cho ABC có đường thẳng song song với BC, đường thẳng song song với AC, đường thẳng song song với AB Hỏi 15 đường thẳng tạo thành hình thang (khơng kể hình bình hành) A 360 B 2700 Câu 46: Cho hàm số f  n   A B 10 C 720 D Kết khác 1 1 f n      n �N * Tính lim 2  n � � n  n C D 100 Câu 47: Cho hàm số R xác định liên tục D thỏa mãn f  x   Biết  f  x   3   mx  3 A m x  6mx   m với m  Tính log m f  m  ? f  x   6f  x    m B C D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài liệu file word chất lượng cao 2 Câu 48: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm y '  x  12x   b  3a  x �R , biết hàm số ln có hai cực với a, b số thực không âm thỏa mãn 3b  a �6 Tìm giá trị lớn biểu thức P  2a  b ? A B C D Câu 49: Gieo hai hột xúc sắc xanh đỏ Gọi x, y kết số nút hai hột xúc sắc Có bình, bình đựng bi xanh bi vàng, bình đựng bi xanh bi vàng Nếu x  y �5 bốc bi từ bình 1, x  y  bốc bi từ bình Tính xác suất để bốc bi xanh A 29 36 B C 13 72 D 59 72 Câu 50: Một người gửi vào ngân hàng số tiền 20 triệu với lãi suất 1,65%/q (một q có tháng) khơng lấy lãi đến kì hạn lấy lãi Hỏi sau người 30 triệu (cả vốn lẫn lãi) từ số vốn ban đầu? (giả sử lãi suất không thay đổi) A năm quý B năm C năm quý D năm quý Liên hệ mua đề thi THPT Quốc Gia năm 2018, 2019 file word qua số 096.58.29.559 (Mr Quang) Đáp án 1-C 11-C 21-B 31-D 41-C 2-B 12-B 22-A 32-C 42-A 3-A 13-A 23-C 33-D 43-B 4-D 14-B 24-A 34-B 44-D 5-B 15-B 25-D 35-C 45-C 6-A 16-A 26-B 36-C 46-B 7-D 17-C 27-B 37-D 47-A 8-D 18-A 28-D 38-D 48-C 9-C 19-B 29-B 39-D 49-D 10-B 20-A 30-C 40-B 50-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài liệu file word chất lượng cao [Liên hệ mua đề thi thử 2018, 2019 file word qua số 096.58.29.559] uuuu r uuur uuur uuu r uuur MA  MB  BA  CB  AB Câu 2: Đáp án B Phương trình hồnh độ giao điểm:  x  2x   2x  4x  � 3x  6x  � x  x  Diện tích cần tìm S�  x  2x    2x  4x  1 dx  � 3x  6x dx  2 0   3x � 2  6x  dx   x  3x  2  3x � là:  6x  dx  23  3.2   12  Câu 3: Đáp án A [Made by http://dethithpt.com] Ta có f  x  dx  � � x � 2x dx  x 2 1  � 2017x � x   2017 dx  � 2x  dx � � x2 1 � � 2017 2 d x   x  2017 x   C x      � F    2018 � C  Vậy F    22  2017 22     2017 Câu 4: Đáp án D [Liên hệ mua đề thi thử 2018, 2019 file word qua số 096.58.29.559] �2 � x3 x2 �2 � I  x   x dx  x   3x dx   2ln x  C � � Ta có � � � � 3 � x � � x � x3 Do I   ln x  x  C Câu 5: Đáp án B � � 2x  � Ta có y   cos 2x  3sin 2x    cos 2x   3sin 2x  3cos 2x 1  sin � 4� � Suy y  3  2; max   Câu 6: Đáp án A [Liên hệ mua đề thi thử 2018, 2019 file word qua số 096.58.29.559] Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài 10 liệu file word chất lượng cao Ta có y '  3x  6x y '  � 3x  6x  �  x  Câu 7: Đáp án D Đặt log x  t � x � 1;9  � t � 0;  Phương trình trở thành: t  2t   m Xét hàm số f  t   t  2t   0; 2 Khi t �� f  t Để phương trình có nghiệm thỏa mãn yêu cầu �m �3 Câu 8: Đáp án D [Liên hệ mua đề thi thử 2018, 2019 file word qua số 096.58.29.559] Ta có: y '  3x  y '  � 3x   � x  �1 Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị M  1;1 , N  1; 3 Vậy MN    1   3  1  Câu 9: Đáp án C [Made by http://dethithpt.com] y '  3x  6x  m y ''  6x  � �y '    3.2  6.2  m  �m0 Hàm số đạt cực tiểu x  � �y ''    6.2   Câu 10: Đáp án B Định nghĩa "giá trị nhỏ hàm số": Cho hàm số y  f  x  liên tuch đoạn  a; b  (Dethithpt.com) Nếu x � a; b  cho f  x   m f  x  �m, x � a; b  m giá trị nhỏ hàm số y  f  x  đoạn  a; b  Nếu x � a; b  cho f  x   M f  x  �M, x � a; b  M giá trị lớn hàm số y  f  x  đoạn  a; b  Câu 11: Đáp án C Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài 11 liệu file word chất lượng cao Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận đứng mẫu mx  có nghiệm – � m � m.2   � � � m    � � m mẫu vô nghiệm � � � � m  � � m  � � Câu 12: Đáp án B � � f  1   1  a  1  b  1   �a  b  3 a 6 � � � �� � � Ta có: � � � f  3  �  3  a  3  b  3   �9a  3b  27 �b  � � Câu 13: Đáp án A Ta có z1 z1  z1  � z1  z1  z  z  z1  z  z  Suy z1 z z z z z z 1    3 1  z1z  z z3  z 3z1 z1 z z z1z z3 Vì z1  z  z  � z1z  z z  z z1  Do z12  z 22  z 32   z1  z  z3    z1z  z z  z3z1   Câu 14: Đáp án B [Made by http://dethithpt.com] Ta có đồ thị hàm số y  f  x   z  2x Từ đồ thị hàm số y  f  x   z  2x ta suy đồ thị hàm số y  f  x   x  2x hình hình vẽ 2 Dựa vào đồ thị, phương trình x  2x  m có nghiệm thực phân biệt m  Câu 15: Đáp án B [Liên hệ mua đề thi thử 2018, 2019 file word qua số 096.58.29.559] x0 � � Ta có phương trình hồnh độ giao điểm: x  x   x  x  � � x � Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài 12 liệu file word chất lượng cao 5 �1 � �1 � Mà f  x   y  x  x   C1  � f ' � � 2; g  x   y  x  x   C  � g ' � � �2 � �2 � �1 � Điểm M � ;  � �2 � � 1� Phương trình tiếp tuyến cần tìm y  �x  � � y  2x  � 2� Câu 16: Đáp án A [Liên hệ mua đề thi thử 2018, 2019 file word qua số 096.58.29.559] Tổng chi phí để xây dựng bể là: V  R h  100 � h  100 R T  Sd 100  Sxq 90  Sd 120  220Sd  9Sxq (Dethithpt.com)  220R   90.2Rh  220R  180Rh  220R  180R f  x   220R  100 18000  220R  R R 18000 x Xét hàm số f  x   220R  f '  x   � 440x  18000 18000 , f '  x   440x  x x2 18000 450 0�x x 11 Vậy T R  100 h 22 450  h  nên R R 11 Câu 17: Đáp án C [Made by http://dethithpt.com] Điều kiện xác đinh: x  y '  2x ln x  x � x   loai  � y '  � 2x ln x  x  � � �x  x e � e � Do chắn nghiệm điểm cực tiểu Câu 18: Đáp án A Hàm số có tập xác định D   0; � Câu 19: Đáp án B x2 � Ta có điều kiện xác định: x  3x   � � x 1 � Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài 13 liệu file word chất lượng cao log  x � 3x �2�   x2�  3x 2� x Kết hợp điều kiện ta có tập nghiệm S   0;1 � 2;3 Câu 20: Đáp án A x Ta có:  3x  x0 �   32 � x  3x   � x  3x  � � x 3 � Vậy phương trình có nghiệm x  x  Câu 21: Đáp án B [Made by http://dethithpt.com] e3x  m 1 e x 1 � Ta có: y '  � � � �2017 � ln e x  3e2x   m  1  2017 Hàm số đồng biến khoảng  1;  e3x  m 1 e x 1 �5 � y'  � � �2017 � ln e x  3e 2x   m  1  �0, x � 1;  2017 2x � 3e� �� m 1� 0,�۳x  1;  3e 2x m, x  1;  m 3e Câu 22: Đáp án A � � Ta có: cot a  tan �  b � a  b � cot a  cot b  a  b � cot a  a  cot b  b �2 �  * � � 0; � Xét hàm số y  f  t   cot t  t khoảng � � 2� Ta có: f '  t    � �   0, t �� 0; � sin t � 2� � � 0; � Suy ra, hàm số f  t  nghịch biến khoảng � � 2� Do đó,  * � f  a   f  b  � a  b Với a  b P  10a 5 2a Câu 23: Đáp án C [Liên hệ mua đề thi thử 2018, 2019 file word qua số 096.58.29.559] Phương trình hồnh độ giao điểm đồ thị hàm số y  x ln x với trục hoành là: x ln x  � x  (Dethithpt.com) Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài 14 liệu file word chất lượng cao e Thể tích khối tròn xoay V  �  x ln x  dx    5e3   27 (bấm máy) Câu 24: Đáp án A [Made by http://dethithpt.com] Diện tích tồn phần hình trụ cho là: Stp  2Rh  2R  2.3.5  2.32  48 Câu 25: Đáp án D Khi quay quanh tam giác ABC quanh trục AB ta hình nón có độ dài đường sinh: l  BC  AB2  AC2  a  3a  2a Câu 26: Đáp án B Trong tập số phức �,   b  4ac  phương trình có hai nghiệm phức phân biệt Câu 27: Đáp án B 1 3 Ta có V  SA.SABCD  a 3.a  a 3 Câu 28: Đáp án D Ta có w    4i  z   2i � z  �z  w   2i  4i w   2i w   2i  � w   2i   4i  4i Vậy tập hợp điểm biểu diễn w đường tròn tâm I   1;  , bán kính R  Câu 29: Đáp án b r Vec tơ pháp tuyến    n   0;0;1 rr Ta có n.k  �0 Do    Oz không song song r Vec tơ phương Oz k   0;0;1 Câu 30: Đáp án C Gọi I giao điểm d  P  Tọa độ I nghiệm hệ: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài 15 liệu file word chất lượng cao �x  y �2  �x  2y  1 �x  � �x  y z    � �y z  � � �� 3y  z  � �y  1 ��  �2 � � � � z 1 �x  2y  z   �x  2y  z   � �x  2y  z   � � uur uur uuur � u Ta có vecto phương  sau: u   � �d ; n  P  �  5; 1; 3 Vậy phương trình d : x 1 y 1 z 1   1 3 Chú ý: Do  cắt d  nằm  P  nên  phải qua I Do ta chọn đáp C mà khơng cần tìm VTCP  Câu 31: Đáp án D [Liên hệ mua đề thi thử 2018, 2019 file word qua số 096.58.29.559] uuur uuur Ta có: AB   4; 5;1 AC   3; 6;  uuur uuur � AB, Khi � � AC �  14; 13; 9  Phương trình mặt phẳng  ABC  là: 14  x  1  13  y     z    14x  13y  9z  110  Do R  d  D,  ABC    14.5  13.0  9.4  110 142  132  92  446 Vậy phương trình mặt cầu tâm D tiếp xúc với mặt phẳng  ABC   x  5  y2   z    223 Câu 32: Đáp án C uuur uuur Ta có AB   4;3; 10  ; AC   4;1; 5  uuur uuur � AB, Do � � AC �  5; 60; 16  Vậy phương trình  ABC  là: 5  x    60  y    16  z  1  hay 5x  60y  16z  14  Câu 33: Đáp án D [Liên hệ mua đề thi thử 2018, 2019 file word qua số 096.58.29.559] Gọi G trọng tâm tam giác ABC, ta có G  2;1;0  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài 16 liệu file word chất lượng cao Ta có MA  MB2  MC2  3MG  GA  GB2  GC2 Từ hệ thức ta suy ra: MA  MB2  MC đạt GTNN � MG đạt GTNN � M hình chiếu vng góc G  P  Gọi  d  đường thẳng qua G vuông góc với  P �x   t �  d  có phương trình tham số �y   t � zt � Tọa độ điểm M nghiệm hệ phương trình �x   t �t  1 �y   t �x  � � �� � M  1;0; 1 � �z  t �y  � � z  1 �x  y  z  � Câu 34: Đáp án B [Liên hệ mua đề thi thử 2018, 2019 file word qua số 096.58.29.559] uuur uur Ta có n  P    2;1  1;  , u d   1; 2;  uuur uur sin   cos n  P  ; u d     1   2   2.2 22   1  22  1   2   2  659 �4 � � cos    sin    � �  �9 � Câu 35: Đáp án C Mặt bên tạo với đáy góc 60� nên �  60�� SO  a tan 60� a SIO Ta có: 2a 3 VS.ACD  VS.ABC  a 3.2a  ; VS.ABMN  VS.ABM  VS.AMN 3 VS.ABM SM a3   � VS.ABM  VS.ABC SC Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài 17 liệu file word chất lượng cao VS.AMN SM SN a3   � VS.ABM  VS.ACD SC SD Vậy VS.ABMN  VS.ABM  VS.AMN  a3 a3 a3   Câu 36: Đáp án C Ta có độ dài đường cao h  a.sin 60� a Diện tích hình lục giác cạnh a tổng diện tích tam giác a 3 cạnh a Do diện tích đáy S  .a sin 60� 2 Vậy thể tích khối lăng trụ V  S.h  a Câu 37: Đáp án D Gọi I trung điểm CD O tâm hình vng ABCD � SO   ABCD  Ta có OI  CD, SI  CD � � SI;OI   60�  SCD  ;  ABCD    � SO  OI.tan 60� a a (Dethithpt.com) 3 2 �BD  SO � BD   SAC  � �BD  AC Kẻ OH  SA H � OH đoạn cng góc chung SA, BD a a SO.OA 2  a 30 � d  SA; BD    2 10 SO  OA 3a 2a  4 [Liên hệ mua đề thi thử 2018, 2019 file word qua số 096.58.29.559] Câu 38: Đáp án D Gọi A  20;0  , B  0;10  2 Ta có: z  20  z  10i  500 M biểu diễn z thuộc đường tròn đường kính AB Ta có: z  20  z1  10i  10 N biểu diễn z1 thuộc đường thẳng AB Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài 18 liệu file word chất lượng cao z1  z  MN �AB  10 Câu 39: Đáp án D �  a tan 30� a Ta có: BE  BF tan EFB Khi quay tam giác EFB quanh trục AF ta hình nón có chiều cao EF bán kính đáy BE (Dethithpt.com) �a � a Hình nón tích V1   � � �a  � �3 � Khi quay hình vng ABCD quanh AF ta hình trụ tích V2  a a  a Vậy thể tích vật thể cần tìm V  V1  V2  a 10  a  a 9 Câu 40: Đáp án B Ta có: vế phải  1 �2 (do sin 2x �0 ) Vế trái  1 � 1212 cos3 3x    cos 3x  2  � sin 2x  � � �x  k �� Do  1 � � cos 3x   cos 3x � � cos 3x  �    � � � xk �x  k �x  k � �� �� �� � x  2n  n �� � � � 3x  m2 3k  4m k  4n � � � Vì x � 0; 2018  �  2n  2018 �  n  1009 Câu 41: Đáp án C �3 �3 �3 � f x  3g x � dx  10 f x dx  g x dx  10 f  x  dx          �� � �� � � � � �1 �1 �1 � �3 � �3 Ta có: �3 �� � � g x dx  2f  x   g  x  � dx  2� f  x  dx  � g  x  dx  � � �� � ��  �1 �1 �1 3 1 � f  x  g x � f  x  dx  � g  x  dx  Nên I  � � �dx  � Câu 42: Đáp án A Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài 19 liệu file word chất lượng cao d   0,5t  4000 N '  t  dt  � dt  8000�  8000ln  0,5t  C Ta có: N  t   �  0,5t  0,5 Vì N    250000 nên C  250000 Do đó, N  t   8000 ln  0,5t  250000 Vậy N  10   264334   Câu 43: Đáp án B Trong  P  kẻ AK  CD  K �CD  Ta có AB   P  � AB  CD � CD   ABK  � CD  BK Vậy SBCD  BK.CD (Dethithpt.com) Vì CD  2r khơng đổi nên SBCD lớn BK lớn Tam giác ABK vuông A: BK  AB2  AK , AB không đổi �max  � � AK Do đó: BK max �AK AH K H CD AH  AK AH  2 2 Vậy BK max  AB  AK max  4h  r Câu 44: Đáp án D Cho x  � 2m  1  29 � m  n chẵn n n k i i 2k  i Khai triển   x    2x   ��C9 C n  1 x n i k  i 0 n � a10  ��C9k Cin  1 2i với k  i  10 i k 0 i 0 Trong i �m �10, i M2 Nếu n  10 cặp  k;i  thỏa 2k  i  10  5;0  ,  4;  ,  3;  3 4 Và a10  C9  C9 C10  C9 C10   305046  30150 (loại) 3 4 Nếu n  a10  C9  C9 C8  C9 C8   108318  30150 (loại) 3 4 6 Nếu n  a10  C9  C9 C6  C9 C6  C9 C  30150 (nhận) Do A   1 x2  19   2x  n n  ��C9k Cin  1 2i.x 2k i � a19  �� 1 2i k  i0 i i với k 0 i0 2k  i  19 k,i �N i lẻ Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài 20 liệu file word chất lượng cao Các cặp  k;i    9;1 ,  8;3  ,  7;5  Vậy a19  C99 C16  1  C89 C63  1 23  C97 C65  1 25  8364 Câu 45: Đáp án C Gọi D1 , D đường thẳng song song với BC Gọi 1 ,  đường thẳng song song với AC Gọi d1 , d đường thẳng song song với AB Cứ đường thẳng song song hai đường thẳng không song song tạo thành hình thang 1 2 1 Vậy số hình thành C C5 C6 C5 C C6 C C5  720 Câu 46: Đáp án B Ta có: n2  1 1          n n f  n n2 n nên lim 0  lim  n � � n  n � � n  n � � n  Do lim Câu 47: Đáp án A Ta có:  f  x   3   mx  3 m x  6mx   m f  x   6f  x    m �  f  x   3  m  f  x      mx    m  mx   3  * � f  x    mx  � f  x   mx � log f  m   (Dethithpt.com) Xét hàm g  t   t  mt � g '  t   3t  m  0, t �R, m  hàm số đồng biến R Từ (*) ta có g�  f  x   3 � � � g  mx  3 � f  x    mx  � f  x   mx nên log m f  m   log m m  Câu 48: Đáp án C Ta có: y '  x  bx  a  3, x �R Hàm số ln có hai cực trị khi:   � 12  b  3a  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài 21 liệu file word chất lượng cao a �0 � � b �0 � Từ giả thiết ta có � biểu diễ lên hệ trục tọa độ ta 3b  a �6 � � b  3a  12 � miền tứ giác OABC với O  0;0  , A  0;  , B  3;3 , C  4;0  điểm có tọa độ nguyên thuộc miền OABC có điểm M  3;  làm biểu thức P có giá trị lớn Pmax  2.3   Câu 49: Đáp án D Kết gieo hai hột súc sắc đỏ khơng gian mẫu có 36 cặp  x; y  có cặp  x; y  có tổng nhỏ Đó  1;1 ,  1;  ,  2;1 ,  1;3 ,  3;1 ,  2;  Vậy P  "x  y �5"  , P  "x  y  5"  6 Bình đựng bi xanh bi vàng � xác suất bốc bi vàng từ bình C 24 C10 Bình đựng bi xanh bi vàng � xác suất bốc bi xanh từ bình  C62 (Dethithpt.com) C92 Do xác suất để bốc bi xanh trò chơi � C 24 � � C62 � 59  � �  � � � C10 � � C9 � 72 Câu 50: Đáp án C Ta có lãi suất 1,65%/quý Sau n quý số tiền gửi từ 20 triệu lên thành 30 triệu là: Pn  20000000   0, 0165   30000000 � n  log1,0165 n �24,78 quý Vì số quý số tự nhiên nên n  25 quý, tức năm quý Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài 22 liệu file word chất lượng cao ... Gọi D1 , D đường thẳng song song với BC Gọi 1 ,  đường thẳng song song với AC Gọi d1 , d đường thẳng song song với AB Cứ đường thẳng song song hai đường thẳng không song song tạo thành hình thang... a 2m  n  512, a10  30150 Hỏi a19 bằng: A – 33265 B – 34526 C – 6464 D – 8364 Câu 45: Cho ABC có đường thẳng song song với BC, đường thẳng song song với AC, đường thẳng song song với AB Hỏi... Đáp án A [Liên hệ mua đề thi thử 2018, 2019 file word qua số 096.58.29.559] Trang http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi thử, tài 10 liệu file word chất lượng cao Ta có y ' 
- Xem thêm -

Xem thêm: De megabook 2018 file word so 12 , De megabook 2018 file word so 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay