22 DE THI THU THPT2018 CUC HAY

111 49 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:18

... x2 + ( y - 2) =  Câu 32 Cho số phức z   3i Tìm số phức w   z  z A 22  33i B 22  33i  C 22  33i  D 22  33i Câu 33 Trong mặt phẳng phức, điểm M 1; 2 biểu diễn số phức z Tìm... x   với x thu c khoảng  a;b  hàm số f  x  đồng biến  a;b  (I): Nếu f �  x  �0 với x thu c khoảng  a;b  hàm số f  x  đồng biến  a;b  (II): Nếu f �  x   với x thu c khoảng... m để phương trình    m    m  có nghiệm thu c khoảng  0;1 7� �3 � � 3� � �7� 1; � 1; � A � ; � B � C � ; � D � 3� �2 � � 2� � � 3� Câu 22 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? e x dx
- Xem thêm -

Xem thêm: 22 DE THI THU THPT2018 CUC HAY , 22 DE THI THU THPT2018 CUC HAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay