22 DE THI THU THPT2018 CUC HAY

111 19 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:18

ĐỀ x 3 đoạn  1;5 là: x 1 A B 1 C D 3 Câu Giá trị nhỏ hàm số y  x  4x  10 là: A 10 B C D ax  b Câu Kí hiệu  C  đồ thị hàm số y   c �0;ad  bc �0  , chọn khẳng định sai: cx  d a A  C  có tiệm cận ngang y  c d B  C  có tiệm cận đứng x  c a d C  C  có tiệm cận ngang y  tiệm cận đứng x   c c �d a�  ; � D Giao điểm hai đường tiệm cận  C  I � �c c� Câu Giá trị lớn hàm số y  Câu Giả sử đồ thị hình bên đồ thị hàm số liệt kê đáp án A, B, C, D Chọn hàm số thích hợp A y  x  x B y  x  x C y   x  x D y  x3  x  x Câu Cho hàm số y  x  x  Chọn khẳng định B Hàm số nghịch biến  0;� A Hàm số đồng biến � C Hàm số nghịch biến � D Hàm số đồng biến  0;� Câu Hàm số sau khơng có cực trị? A y  4x  x 5 B y   x  2x  Câu Giá trị cực tiểu hàm số y   x  2x  A B C y  x  4x  là: C D y  x  x D Câu Hàm số y   x  nghịch biến khoảng nào? � 1� C  �;0  D  0;� � 2� Câu Cho hàm số y  x  3x Chọn khẳng định khẳng định sau A Hàm số đồng biến  �; � A  �; � �; � B � B Hàm số nghịch biến  �; �  �; 2   0; � , nghịch biến  2;0  D Hàm số nghịch biến  �; 2   0;� , đồng biến  2;0  C Hàm số đồng biến Câu 10 Tìm khoảng đồng biến hàm số y  x  x     A  ;0 ,  3; �    B �;  � 0;   C  3;0 D   3; � Câu 11 Bảng biến thiên hình bên bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hãy chọn hàm số ? A y   x  3x B y  x  3x  x y� � 1   y C y  x  3x D y   x  3x  �  � 2 � Câu 12 Cho x, y hai số thực dương m, n hai số thực tùy ý Kết luận sau sai? A n x x m m n n B x x  x m n mn �x m � �y � C � m �  � � �y � �x � mn Câu 13 Tìm tập xác định D hàm số y  ( x  1) 25 A D  �\  1;1 B D  � C D  �\  1;1   x  D x m n n m D D   1;1 Câu 14 Cho a > a  Chọn mệnh đề A log a x có nghĩa x > B.loga1 = a logaa = C.logaxy = logax.logay n D log a x  log a x (x > 0,n  0) n Câu 15 Trong hàm số sau, hàm số đồng biến R ? x e� � A y  � � �2 � x 2� � B y  � � �3 � Câu 16 Giải phương trình 43x  16 A.x = B x  Câu 17 Tìm tập nghiệm bất phương trình A  3; � B  Câu 18 Viết biểu thức �;3  x 2� � C y  � � �e � C x  D.x = log ( x  2)  C  2;3  D  2; � x.3 x2 : x5 (x > 0) dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ A x B x Câu 19 Hàm số sau có tập xác định R ? C x D x 3 �x  � A y  x  B y   x   C y  � � �x � Câu 20 Cho   log  3log 27 25 Tính giá trị biểu thức P  3 A P  125 B P  215 C P  512   x � � D y  � � �5 � 2  D y  x  2x  D P  152 Câu 21 Tìm đạo hàm hàm số: y  3e3x A y '  9e3x B y '  3e3x C y '  e3x D y '  9e3x  2 e x.ln xdx Câu 22 Tính tích phân I  � e 1 A I  e2  C I  B I  e2  D I  Câu 23 Trong khẳng định sau, chọn khẳng định sai b k f  x  dx  A � 1b f  x  dx k� a a b c b a a c b b b a a dx  � f  x  dx  � g  x  dx � B � �f  x   g  x  � � f  x  dx  � f  x  dx  � f  x  dx  a  c  b  C � a b b a a f  x  dx  � f  t  dt D � e ln x x Câu 24 Tính tích phân I  � dx A I  B I  C I  D I  f '  x  dx Câu 25 Cho hàm số f  x  có đạo hàm đoạn  1;2  , f  1  10 f    100 Tính I  � A I  10 B I  10 C I  110 Câu 26 Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? b kdx  k  b  a  A � a b a a b a b a a a a a b c �f ( x) dx = 5, �f ( x) dx = Tính �f ( x) dx a A �f ( x) dx = - b dx  0; a  D � b c b dx  � f  x  dx.� g  x  dx � B � �f  x  g  x  � � f  x  dx  � f  x  dx  a  b  C � Câu 27 Cho a < b < c, D I  110 c a c c B �f ( x) dx = c C �f ( x) dx = a D a �f ( x) dx = a Câu 28 Kí hiệu S diện tích hình thang cong giới hạn đồ thị hàm số liên tục y = f ( x) , trục hoành hai đường thẳng x = a, x = b hình vẽ bên Khẳng định đúng? b A S = �f ( x) dx b B S = - a a b b C S = �f ( x) dx �f ( x) dx D S = a �f ( x) dx a Câu 29 Tìm khẳng định sai khẳng định sau A Số phức z = - 3i có phần thực 5, phần ảo - C Điểm M ( - 1;2) điểm biểu diễn số phức z = - + 2i B Số phức z = 2i số ảo D Số số phức Câu 30 Tìm tất cặp số thực ( x;y) thỏa mãn điều kiện ( 2x - 1) + ( 3y + 2) i = - i A ( - 1;- 1) B ( 3;- 1) C ( 3;1) D ( - 2;- 1) Câu 31 Tìm tập hợp điểm mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z - i + = 2 A Đường thẳng 2x - 3y + = B Đường tròn ( x + 2) + ( y - 1) = C Đường thẳng y = x D Đường tròn x2 + ( y - 2) =  Câu 32 Cho số phức z   3i Tìm số phức w   z  z A 22  33i B 22  33i  C 22  33i  D 22  33i Câu 33 Trong mặt phẳng phức, điểm M 1; 2 biểu diễn số phức z Tìm mơđun số phức w  iz  z2 A 26 B C 26 D Câu 34 Gọi z1 z2 hai nghiệm phức phương trình z2  2z  10  Tính giá trị biểu thức A  z1  z2 A 10 B 10 C 10 D 10 a Câu 35 Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy SA  3a Tính thể tích V khối chóp S ABCD A V  3a C V  B V  3a 3a D V  3a Câu 36 Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy SA  3a Gọi  số đo góc hợp hai mặt phẳng  SBC   ABCD  Tính  A   300 B   450 C   600 D   750 Câu 37 Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC A��� B C , ABC tam giác cạnh a, AA�  2a Tính thể tích V khối lăng trụ ABC A��� BC 6a A V  12 6a B V  6a C V  2a D V  Câu 38 Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h 1 A V   h B V   h C V     h  D V     h  3 Câu 39 Một hình trụ có bán kính đáy có chiều cao Thể tích hình trụ bằng: A 36 B 12 C 72 D 24 Câu 40 Tính thể tích khối cầu có bán kính R = 3a A 36 a B  a C 108 a D 27 a Câu 41 Cho hình chóp S.ABC Gọi M, N, P theo thứ tự trung điểm SA ,SB, SC Tính tỉ số thể tích hai khối chóp S.MNP S.ABC VS MNP VS MNP VS MNP VS MNP     A B C D VS ABC VS ABC VS ABC VS ABC 16 Câu 42 Cho hình chóp tứ giác S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với mặt đáy SA  2a Tính thể tích V khối chóp S ABCD a3 a3 a3 C.V = D.V = Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình sau phương trình mặt cầu (S) có tâm I  a;b;c  bán kính R A.V = a3 B.V = A  x  a    y  b    z  c   R 2 B  x  a    y  b    z  c   R 2 2 C x  y  z  R D x  y  z  R Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, xác định tọa độ tâm I mặt cầu có phương trình x  y  z  2x  y  z  2017  A I  1; 2;3  B I  1;2; 3  C I  2;4; 6  D I  2; 4;6  Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  2;4;6  ,B  3;5;7  Tính độ dài đoạn thẳng AB A AB  B AB  C AB  D AB  Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình mặt cầu tâm I  1;1;1 tiếp xúc mặt phẳng  P  : x  y  2z   A  x  1   y  1   z  1  B  x  1   y  1   z  1  C  x  1   y  1   z  1  81 D  x  1   y  1   z  1  81 2 2 2 2 2 2 Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A ( 1;1;3) , B ( - 1;3;2) , C ( - 1;2;3) Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng qua ba điểm A, B, C 3 D 2 Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho cho điểm A ( - 1;3;2) mặt phẳng A B ( P ) : 2x - 5y + 4z A H ( - 1;- 2;6) C 36 = Tìm tọa độ hình chiếu H A ( P ) B H ( 1;2;6) C H ( 1;- 2;6) Câu 49 Tính bán kính mặt cầu tâm I(3;3;-4) tiếp xúc với trục Oy A B C D H ( 1;- 2;- 6) D.3 Câu 50 Trong không gian toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng ( a ) : 2x + y + z + = đường thẳng x- y- z- Tìm toạ độ giao điểm d ( a ) = = - - A ( 4,2, - 1) B ( - 17,9,20) C ( - 17,20,9) ĐỀ d: D ( - 2,1,0) Câu Cho số phức z  a  bi; a, b �� Điều kiện sau để thỏa z số ảo ? A a  B b  C a  0, b �0 D a �0, b  Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  sin 5x Câu A f ( x)dx  cos5x + C � C f ( x)dx   cos5x + C � B D f ( x)dx  5cos5x + C � f ( x )dx  5cos5x + C � Câu Viết cơng thức tính thể tích V khối tròn xoay tạo quay hình thang cong, giới hạn đồ thị hàm số y = f(x), trục Ox hai đường thẳng x = a, x = b (a < b), xung quanh trục Ox A V   b �f  x  dx a C V  b �f  x  dx a B V   b �f  x  dx a D V  b �f  x  dx a Câu Tìm khẳng định khẳng định sau A Số phức z  i số ảo B Số số phức C Số phức z  3i  có phần thực 3, phần ảo D Số phức liên hợp z  3i  z   3i Câu Trong khẳng định sau khẳng định đúng? A Trong �, bậc hai � B Trong �, bậc hai 9 3i C Trong �, bậc hai  i  Câu D Trong �, bậc hai 1 i Cho miền giới hạn D gồm y  f ( x ) (liên tục đoạn  a, b  ); hai đường thẳng x  a, x  b trục hoành Diện tích S hình phẳng D xác định a A S  f ( x) dx � b B S  b Câu b �f ( x) dx C S  a f ( x)dx � b D S  a f  x  dx � a sin 2 x f  x  dx  cot x  C B � f  x  dx  2cot x  C D � Tìm nguyên hàm hàm số f  x   A f  x  dx   cot x  C � f  x  dx  2cot x  C C � Câu Cho số phức z = -4 + 5i Số phức liên hợp z có điểm biểu diễn A (-4;5) B (4;5) C (-4;-5) D (-5;4) Câu Một nguyên hàm f  x    2x  1 e x là: B  x  1 e x A xe x Câu 10 Nếu d d a b 1 C x e x D e x f ( x)dx  � f ( x )dx  với a  d  b , � A 2 B b f ( x)dx � a C D Câu 11 Tìm số phức z thỏa mãn   i    i   z   2i A z  1  3i B z  1  3i C z   3i Câu 12 Tìm nguyên hàm hàm số �2 �x � � x3  3ln x  x C 3 x3 C  3ln x  x C 3 A Câu 13  D z   3i � 2 x � dx x � x3 B  3ln x  x 3 x3 D  3ln x  x C 3 Với giá trị m hàm số F  x   mx   3m   x  4x  nguyên hàm hàm số f (x)  3x  10x  A m = B m = C m = D m =  Câu 14  sin x dx Tính tích phân �  sin x 32 3 2 3 32 2 B C D 2 2 Câu 15 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = – x2 y = x 11 A B C D 2 A Câu 16 Cho hàm số f ( x) có đạo hàm đoạn  1;2 , f (1) 1 f (2)  Tính I  f '( x)dx � A I 1 Câu 17 A  i Câu 18 A B I   C I  D I  Cho hai số phức z1   2i; z   3i Tổng hai số phức B  i C  5i D  5i   i    i  là: Môđun số phức z   2i B C D Câu 19 Trong mp tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn: z   A Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I(0; 1), bán kính R = B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I(0; 1), bán kính R = 16 C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I(1; 0), bán kính R = D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I(1; 0), bán kính R = 16 �1 �  sin x � dx � �x  � Cho F(x)  � Câu 20 F(0)  1 , ta có F(x) bằng: F(x)  ln(x  1)  cos x A F ( x) ln( x  1)  cos x B C F ( x) ln x   cos x  D F ( x) ln x   cos x a Tìm a cho I  Câu 21 x.e � x dx  , chọn đáp án A B Phần ảo số phức z biết z  Câu 22 A B  2 Cho số phức z   Câu 23  C   D  2  i  2i là: C D i Tính số phức w  iz  3z 10 10 B w  C w   i D w   i 3 3 Câu 24: Kí hiệu z1 , z , z , z bốn nghiệm phức phương trình z  z   Tính tổng P  z1  z  z  z A w  A P   Câu 25 2  B P   2  C P   2  D P   2  Cho số phức z1   2i, z   3i Tính mơ-đun số phức z1  z2 A z1  z2  C z1  z2  29 D z1  z2  23 1 i Câu 26 Cho số phức z thỏa mãn z    7i   Hỏi biểu diễn số phức mặt phẳng i phức cách gốc tọa độ khoảng ? A B 65 C D 63 Câu 27 Trong không gian Oxyz, cho (P): x  y   Hãy vecto pháp tuyến (P) A  1;2;5  B z1  z2  26 B  1;2; 5  C  1; 2;5  D  1;2;0  Câu 28 Trong không gian Oxyz, cho phương trình (S): x  y  z  2ax  2by  2cz  d  Điều kiện với d để (S) mặt cầu A d  a  b  c B d �a  b  c C d �a  b  c D d  a  b  c Câu 29 Trong không gian Oxyz, mặt phẳng sau, mặt phẳng song song với mặt phẳng (P): x  2y  z   A x  2y  z   B x  2y  z   C  x  2y  z  D x  2y  z  Câu 30 Trong không gian Oxyz, cho (P):  x  2y  z   Tìm vectơ pháp tuyến (P) D  1;2; 1 A  1; 2;1 B  1;2;1 C  1; 2; 1 Câu 31 Trong không gian Oxyz, cho (P): x  8y  6z   Điểm M sau thuộc (P): A M  (1;8; 6) B M  (1;2;3) C M  (1;1;1) D M  (8; 6; 3) Câu 32 Trong không gian Oxyz, cho A  1;2;3 , B  1;0;1 Tìm tọa độ điểm M biết M trung điểm AB A  0;1;2  B  0;2;4  C  2; 2; 2  D  1; 1; 1 Câu 33 Trong không gian Oxyz, đường thẳng sau đây, đường thẳng vng góc với mặt phẳng (P): 3x  2y  z   �x   3t � y  2t (t ��) A � �z  t � �x   3t � y  1  2t (t ��) C � �z   t � �x   t � y   t (t ��) B � �z  1  t � �x   3t � y   2t (t ��) D � � z  1  t � x 1 y    z , vecto phương d A  2;5;0  B  2;5;1 C  1;3;0  D  1; 3;0  Câu 35 Trong không gian Oxyz, cho phương trình mặt phẳng    :  x  2y  z   đường thẳng Câu 34 Trong không gian Oxyz, cho d : �x  6  t � d : �y   2t ,  t �� Có thể kết luận vị trị tương đối d    �z  t � A d song song    C d tạo với    góc 45o B d nằm    D d vng góc với    Câu 36 Trong không gian Oxyz, cho A  1;0;3 , B  2; 2; 1 Tìm C thuộc trục hồnh cho tam giác ABC cân A A  8;0;0  B  1;0;0  C  0; 2; 1 D  0; 2;5  Câu 37 Trong không gian Oxyz, cho A  2;3;4  , B  6;5;1 , G  3;3;3 Tìm điểm C cho G trọng tâm ABC A  1;1;1 B  1;1;4  C  11;11;8  D  1; 1; 1 Câu 38 Trong không gian Oxyz, cho A  1;2;3  P  : 3x  4y  z   Tính khoảng cách từ A đến (P) A B C D �x   2t �x   2t � � y   t ,(t ��) , d : �y   t ,(t ��) Xét vị trí Câu 39 Trong khơng gian Oxyz, cho d1 : � �z   t � z  4t � � tương đối d1 d A d1 d cắt C d1 song song với d B d1 trùng d D d1 d chéo �x  t � y  2  t , (t ��) Hình chiếu Câu 40 Trong khơng gian Oxyz, cho A  1; 1;  đường thẳng d : � �z   t � A lên d điểm có tọa độ sau đây: A  1;1;1 B  0; 2;1 C  1; 1;2  D  1; 3;0  2 Câu 41 Trong không gian Oxyz, cho A  1; 5;4  mặt cầu  S : x  y  z  2x  10y  4z   Có thể kết luận mối liên hệ A  S A A tâm  S C A nằm  S B A nằm  S D A thuộc  S A B cho mặt cầu  S : x C y  z  2x  4y  6z  D Tìm tọa độ tâm I Câu 42 Trong khơng gian Oxyz, I  2; 4; 6  ;R  I  1; 2;3 ;R  mặt cầu  S bán kính R I  2; 4;6  ; R  Tìm phương trình mặt phẳng (P) A 3x  2y  4z   B 3x  2y  4z   C  x  y  3z   D  x  y  3z   I  1;2; 3 ;R  Câu 43 Trong không gian Oxyz, cho (P) qua A  1;2; 1 vng góc với d : x 1 y 1 z    Câu 44 Trong không gian Oxyz, cho A  1; 2;3  , B  3;4;5  ,    : x  y  z   , d đường thẳng qua A B Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A A �   B d song song    C d �   D d vng góc    Câu 45 Trong không gian Oxyz, cho  P  : x  2y  3z   Đường thẳng sau song song với  P A x  y z  2 C x  B  x  y  z y z2  2 D  x   y  z Câu 46 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu  S :  x  1   y     z    16 Viết phương trình 2 x 1 y 1 z   (t ��) A x  5y  2z   C x  y   B 2x  3y  5z   D 2x  3y  5z  16  Câu 47 Trong không gian Oxyz, cho (d) qua A  1;0;3  B  2; 1;5  Phương trình đường thẳng (d) mặt phẳng    qua tâm mặt cầu  S vng góc với d : có dạng sau đây: �x   t � y   t (t ��) A � � z   2t � �x   t � y 1 (t ��) C � � z   3t � �x   t � yt (t ��) B � �z   2t � �x   t � y  1 (t ��) D � �z   3t � Câu 48 Trong không gian Oxyz, cho A  1; 4;1 , B  3;2;0  Phương trình phương trình mặt phẳng qua điểm M  2;3;1 vng góc với đường thẳng AB A 4x  6y  z  25  B 2x  2y  z   C 2x  3y  z  25  D 4x  6y  z  25  Câu 49 Trong không gian Oxyz, cho A  1;2;1 , B(0; 1;0),C(3; 3;3) Tìm D cho ABCD hình chữ nhật A D(4;0; 2) B D(4;0;4) C D(2;0;2) D D  2;0; 2  Câu 50 Trong không gian Oxyz, cho A  1;0;1 , B( 1;1;0),C(2; 1; 2) Viết phương trình mặt phẳng qua điểm A, B, C A 4x  7y  z   B x  2y  3z   C x  2y  3z   D 4x  7y  z   Câu 51 Cho mặt cầu  S :  x     y  3   z  1  Trong mặt phẳng sau đây, mặt phẳng 2 tiếp xúc với mặt cầu  S A x  y  z   B x  y  z   C 2x  3y  z  ĐỀ xm ln đồng biến xm Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  khoảng xác định ? A m  B m  C m �� Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  D 2x  3y  z   D m �� x  mx   m   x  2016 có hai điểm cực trị trái dấu? m  2 � A � m3 � B 2  m  C m  6 D m  6 Câu Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  mx  x  đạt cực tiểu x  A m  2 B m  C m  4 D m  Câu Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm khoảng  a; b  Xét mệnh đề:  x   với x thuộc khoảng  a;b  hàm số f  x  đồng biến  a;b  (I): Nếu f �  x  �0 với x thuộc khoảng  a;b  hàm số f  x  đồng biến  a;b  (II): Nếu f �  x   với x thuộc khoảng  a; b  (III): Nếu hàm số f  x  đồng biến  a; b  f �  x  �0 với x thuộc khoảng  a;b  (IV): Nếu hàm số f  x  đồng biến  a;b  f � Hãy chọn mệnh đề A  I  ,  IV  B  I  ,  II  C  I  ,  II  ,  IV  D  I  ,  II  ,  III  ,  IV  Câu Đường cong hình bên bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y  x  2x  B y   x  2x  C y  x  3x  D y   x  2x  y Câu Kết luận sau tính đơn điệu hàm số A.Hàm số đồng biến khoảng (–; –1) (–1; +) R \  1 B.Hàm số nghịch biến R \  1 C.Hàm số đồng biến D.Hàm số nghịch biến khoảng (–; –1) (–1; +) Câu Hàm số đồng biến khoảng xác định ? 10 3x  x  đúng? A 2x  y  z   C  x  y  2z   B x  x  y 1  D ĐỀ 20 Câu 1: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số nào? A y  x  x  B y   x  x  C y  x  x  D y   x  x  Câu 2: Cho hàm số y  x3  x  Khẳng định sau khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số cho khơng có tiệm cận B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang C Đồ thị hàm số cho có tiệm cận đứng D Đồ thị hàm số cho có tiệm cận xiên Câu 3: Hỏi hàm số y  x3  x  x  có cực trị A Hàm số có hai cực trị B Hàm số có cực trị C Hàm số có ba cực trị D Hàm số khơng có cực trị Câu 4: Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục R có bảng biến thiên: Khẳng định khẳng định đúng? A Hàm số đạt cực đại x = - B Hàm số có cực trị C Hàm số có giá trị cực tiểu – D Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ    Câu 5: Tìm giá trị cực đại yC� hàm số y  x  x  x  A yC� = B yC� = C yC� = D yC� = -2   1; � Câu 6: Tìm giá trị nhỏ hàm số f x  x  3x  12 x  đoạn � � � y  15 A � 1;2 � � �  B miny � 1;2 � � � y  10 C � 1;2 � � y  11 D � 1;2 � � � � Câu 7: Biết đường thẳng y = - x + cắt đồ thị hàm số y  x  3x  điểm nhất; kí hiệu  x ;y  0   tọa độ điểm Tìm x0 ; y0 A (3; 2) B (2; 3) C (-2; 2) D (-3;3) Câu 8: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  có ba điểm cực trị đường tròn qua ba điểm có bán kính A m  1; m  1 C m  1 B m  1� D m  1 Câu 9: Tìm hàm số mà đồ thị có hai tiệm cận đứng x2  A y  x 1 x3  B y  x 1 x3  C y  x 1 97 x2  D y  x 1 Câu 10: Cho nhơm hình vng cạnh a(cm) Người ta cắt bỏ bốn góc bốn hình vng có cạnh x (cm) để hình chữ thập, gấp bốn cánh chữ thập lại để hộp x để hộp nhận tích lớn a x x B  C  a a không nắp Tính tỉ số A x  a D Câu 11: Tìm tất giá trị tham số thực m cho hàm số y  R A m �4 B m �4     C m  4 x  a x  x  mx  10 đồng biến D m  4 Câu 12: Phương trình log3 x   log3 x   có nghiệm? A B C D .3 C x ln2 D Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y  log2 x A x ln2 B x     x ln2   Câu 14: Tìm nghiệm bất phương trình log2 x   log4  x   log2 x  A a < x < B < x < C -4 < x <    D < x <  Câu 15: Tìm tập xác định D hàm số y  log2 x   log2 x  x   log2 x   A a D  0; �   B D  1; �    D D  �\ C D  �  � log2  x � Câu 16: Tìm tập nghiệm S bất phương log1 � �     C S   2; � A S  1;0 � 0;1    D S   1;1  B S  1;1 � 2; � Câu 17: Phương trình x  3.3x   có hai nghiệm x1, x2 (x1 < x2) Tính giá trị A = 2x1 + 3x2 A log3 B C log2 D Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y  3x B y '  A y '  3x ln3 x D y '  C y '  3x 3x ln3 Câu 19: Số nghiệm phương trình 22 x  22 x  15 A B C D Câu 20: Giải bất phương trình log3 x   x A x > B < x < D x > C x < 4 x 1� Câu 21: Tìm tập nghiệm S bất phương trình �1 � �� � � � � �2 � �2 �   � � �  A S  �;0 �� ; �� �1 �4 �   �1 �4 � D S  �;0 �� ; �� C S  � ; �� �  B S  �;0 � � 98   Câu 22: Hàm số f x  A a y  1 3x3 có nguyên hàm hàm số sau đây? x4 C y  4 x 5 B y  x D y  5 x 5 Câu 23: Một lon nước soda 800F đưa vào máy làm lạnh chứa đá 32 0F Nhiệt độ soda phút    t thứ t tính theo định luật Newton công thức T t  32  48 0,9 , phải làm mát soda phút để nhiệt độ 500F ? A B 1,56 Câu 24: Tính tích phân I  A a I  e  A I = e tan x �cos2 x dx B I = Câu 25: Tính tích phân I  C D 9,3 C I  e D I  2e  e9 �x e dx ln x B I = C I = D I = Câu 26: Tính diện tích hình phẳng S giới hạn đường thẳng y  x  3x  2, y  0, x  0, x  A S  B S  7 C S  D S  Câu 27: Kí hiệu (H) hình phẳng giới hạn đường y   25  x , y  0, x  5, x  Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục Ox A V  250  B V  250 C V  125  D V  250 Câu 28: Cho số phức z   7i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực phần ảo – B Phần thực – phần ảo – 7i C Phần thực – phần ảo – D Phần thực phần ảo 7i Câu 29: Cho hai số phức z1 = + I z2 = - – 5i Tính môđun số phức z1 + z2 A |z1 + z2| = B |z1 + z2| = 13 C |z1 + z2| = D |z1 + z2| = 25 Câu Trong uuur 30: u uuu r mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M có tọa độ (-5; 7) Điểm N có tọa độ thỏa mãn ON  3OM Khi điểm N biểu diễn số phức sau đây? A z  15  21i B z  15  21i C z  15  21i D z  15  21i Câu 31: Cho số phức z  a  bi có số phức liên hợp z Tìm   zz A a B số ảo C số phức có phần thực phần ảo khác D b Câu 32: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn cho số phức z mà | z | = 10 A đường tròn có tâm gốc tọa độ có độ dài bán kính r = 10 B đường thẳng song song với trục Oy, có phương trình y = 10 C đường thẳng song song với trục Ox, có phương trình x = 10 D hìnhvng có tâm gốc tọa độ có độ dài cạnh = 10 Câu 33: Trong tập hợp số phức, khẳng định sau đúng? A Phương trình x2 + x +1 =0 có hai nghiệm B Phương trình x2 + x +1 =0 vô nghiệm 99 C Phương trình x2 + x +1 =0 có nghiệm D Phương trình x2 + x +1 =0 có vơ số nghiệm Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AB = 2a, AD =a Hình chiếu S lên (ABCD) trung điểm H cạnh AB, SC tạo với đáy góc 450 Tính thể tích khối chóp S.ABCD A 2a B 3a C 2a D 3a Câu 35: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cân AB = AC = a, �  1200 , BB '  a Gọi I trung điểm cạnh CC’ Tính cơsin góc (ABC) (AB’I) BAC A 10 B 2 C D 5 Câu 36: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a Mặt phẳng (P) tạo với (ABC) góc 300 cắt cạnh bên M, N, P Tính diện tích S tam giác MNP a2 A S  B S  a 2a C S  D S  3a Câu 37: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng A, AB = 3a, BC = 5a, mặt phẳng (SAC) �  300 Tính thể tích V khối chóp S.ABC vng góc với đáy Biết SA  2a , SAC A V  2a 3 B V  a 3 C V  a3 D V  3a 3 Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, SD  a 13 Hình chiếu S lên (ABCD) trung điểm H AB Tính thể tích V khối chóp S.ABCD A V  a3 B V  a 12 C V  2a D V  a3 Câu 39: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng, SA vng góc với đáy AB = 2a Góc SB đáy 450 Tính thể tích V khối chóp S.ABCD A V  8a B V  a3 18 C V  2a D V  a3 Câu 40: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, SA vng góc với đáy Góc SB đáy 600 Tính khoảng cách d AC SB A d  a 15 B d  2a C d  a 2 D d  a 7 Câu 41: Cho hình chóp S.ABC có cạnh đáy a, SA = 2a Tính thể tích V khối chóp S.ABC A V  a 11 12 B V  a3 C V  2a 3 D V  3a 3 Câu 42: Cho tứ diện ABCD có AB = CD = 2a Gọi M, N trung điểm cạnh BC AD, MN  a Tính góc AB CD A 600 B 300 C 450 D 900   Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu S : x     y  3   z   2  25 Tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu (S) A I(2;-3;- 4) R = B I(-2; 3; 4) R = 25 C I(2; -3; - 4) R = 25 D I(- 2;3;4) R = Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + 2y + 2z = điểm M(2; -1, 3) Tính khoảng cách d từ M đến (P) 100 A d = B d = C d = D d = Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình: x 1 y  z  Xét mặt phẳng(P): mx – 3y + mz + = 0, với m thanm số thực Tìm tất   giá trị m để mặt phẳng (P) vng góc với đường thẳng d A m = - B m = C m = D m = -2 Câu 46: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(1; 2; 3), N( 2; 3; 4) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua M vng góc với đường thẳng MN A x + y + z - = B x + y + z + = C 2x + 3y +4z – 20 = D 2x + 3y +4z + 20 = Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I( 1; 2; 3) mặt phẳng (P): x – 2y – 2z + = Biết mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) Tính bán kính r mặt cầu (S) A r = B r = C r  D r = Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M( 0; ; 1) đường thẳng x y  z 1 Viết phương trình đường thẳng  qua M, vng góc cắt d   1 x y z 1 x y z 1 A  :  B  :    5 1 x y z 1 x y z 1 C  :  D  :    2 2 1 1 d: Câu 49: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A(1; 0; ), B(3; 2; 2), C(9; 4; 0), D(7; 2;-2) Hỏi có tất mặt phẳng cách bốn điểm đó? A Có vơ số mặt phẳng B C D Câu 50: Tính thể tích V khối tròn xoay có quay hình phẳng giới hạn đường  xung quanh trục Ox   B V  C V     1 8 y  0, y  cos x, x  0, x  A V      2 D V      2 ĐỀ 21 ax  b Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  cx  d với a, b, c, d số thực Mệnh đề ? A y '  0, x �2 B y '  0, x �1 C y '  0, x �2 D y '  0, x �1 Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số y  ax  bx  c với a, b, c số thực Mệnh đề ? A a  0; b  0, c  B a  0; b  0, c  C a  0; b  0, c  D a  0; b  0, c  Câu Hàm số sau nghịch biến khoảng (�; �) x 1 x 1 A y  B y   x  x  C y  x2 x3 101 D y   x  x  x Câu Cho hàm số y  f (x) liên tục �và có bảng biến thiên : x Khẳng định sau sai? � 1 A Hàm số khơng có giá trị lớn giá  y' || trị nhỏ 2 y B Hàm số có hai điểm cực trị 2 C Hàm số có hai tiệm cận ngang D Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ 2 Câu Tìm giá trị cực tiểu hàm số y  x  x  A yCT  B yCT  6 C yCT  1 +  +� 1 D yCT  2 Câu Trong không gian với hệ trục Oxyz , cho mặt cầu  S  : x  y  z  x  y  z   Tọa độ tâm bán kính  S  A I  2; 4;  R  C I  1; 2; 2  R  B I  1; 2;  R  D I  1; 2; 2  R  14 Câu Tìm nguyên hàm hàm số y  sin  x  1 A cos  x  1  C B  cos  x  1  C C  cos  x  1  C D  sin  x  1  C Câu Cho hàm số f  x  liên tục � F  x  nguyên hàm f  x  , biết F    Tính F   A F    6 B F    C F    12 C x  1 C y '  17  x 5 C x � 2 Câu 12 Tìm tập xác định hàm số y  log  2 x  x  1 B �1 �  ;2 A D = � �2 � � f  x  dx  � Câu Giải phương trình log  x  x  3  A x  B x  Câu 10 Tính đạo hàm hàm số y  17  x A y '  17 x ln17 B y '   x.17  x 1 Câu 11 Giải bất phương trình log 2  x  3 �0 A x �2  x �2 �1 � B D = � ;1 � �2 � D F    12 D x  D y '  17  x ln17 5 D x � 1� � D D = ��;  �� 1; � 2� � Câu 13 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(4;0;1) B (2; 2;3) Phương trình phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB ? A 3x  y  z  B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   0 C D =  1; � f ( x)dx  12 Tính I  � f (3 x)dx Câu 14 Cho � A I  B I  36 C I  D I  Câu 15 Một sinh viên trường nhận vào làm việc tập đoàn Samsung Việt nam mức lương 10.000.000 VND/tháng thỏa thuận hồn thành tốt cơng việc sau quý (3 tháng) công ty tăng cho anh thêm 500.000VND Hỏi sau năm lương 20.000.000 cho ln hồn thành tốt cơng việc A.4 B C D.7 Câu 16 Trong mệnh đề sau mệnh đề sai 102 A lim   x2  x   x   x �� 3  B xlim ��  x  x   x   � 3x  3x   �  � D lim x �1 x �1 x 1 x 1 Câu 17 Giải phương trình cos x  2cos x   C lim A x    k 2, k �� B x  k 2, k �� C x     k 2, k �� D x    k 2, k �� 2 1 � �1  dx  a ln  b ln với a, b số nguyên Mệnh đề ? Câu 18 Cho � � � x 1 x  � 0� A a  b  B a  2b  C a  b  2 D a  2b  Câu 19 Chọn mệnh đề mệnh đề sau đây: A Qua điểm có mặt phẳng vng góc với mặt phẳng cho trước B Cho hai đường thẳng chéo a b đồng thời a  b Ln có mặt phẳng () chứa a ()  b C Cho hai đường thẳng a b vng góc với Nếu mặt phẳng () chứa a mặt phẳng () chứa b ()  () D Qua đường thẳng có mặt phẳng vng góc với đường thẳng khác Câu 20 Một loại vi khuẩn sau phút số lượng tăng gấp đôi biết sau phút người ta đếm có 64000 hỏi sau phút có 2.048.000 A.10 B 11 C 26 D 50 x  3x  x  16 A B C D Câu 22 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm M (2;3; 1), N (1;1;1) P(1; m  1; 2) Tìm m để tam giác MNP vuông N A m  6 B m  C m  4 D m  Câu 23 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M (3; 1; 2) mặt phẳng ( ) : x  y  z   Phương trình phương trình mặt phẳng qua M song song với ( ) ? A x  y  z  14  B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   Câu 24 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tất giá trị m để phương trình x  y  z  x  y  z  m  phương trình mặt cầu A m  B m �6 C m �6 D m  Câu 25 Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D' có đáy hình vng, cạnh bên AA '  3a đường chéo AC '  5a Tính thể tích khối hộp A V  4a B V  24a C V  12a D V  8a Câu 26 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật.Hai mặt phẳng (SAB) (SAC) cùngvng góc với mặt phẳng (ABCD) Biết AB  a; AD  a SC  7a Tính thể tích khối chóp S.ABCD A V  a B V  2a C V  3a D V  4a Câu 27 Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ biết A’.ABC tứ diện cạnh cạnh a Tính thể tích khối A’.BCC’B’ Câu 21 Tìm số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  a3 2 3a 2a 2a C V  D V  12 Câu 28 Trong không gian với hệ trục Oxyz , cho mặt cầu  S  có tâm I  0; 2;1 mặt phẳng A V  B V   P  : x  y  2z   Biết mặt phẳng  P  cắt mặt cầu tích 2 Viết phương trình mặt cầu  S  103  S theo giao tuyến đường tròn có diện A  S  : x   y     z  1  B  S  : x   y     z  1  2 C  S  : x   y     z  1  D  S  : x   y     z  1  Câu 29 Trong không gian, cho tam giác ABC vuông cân A , gọi I trung điểm BC , BC  Tính diện tích xung quang hình nón, nhận quay tam giác ABC xung quanh trục AI A S xq  2 B S xq  2 C S xq  2 D S xq  4 Câu 30 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật.Tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng (ABCD) Biết AB  a; AD  a � ASB  600 Tính diện tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD 13 a 13 a 11 a 11 a A S  B S  C S  D S  3 Câu 31 Một thầy giáo muốn tiết kiệm tiền để mua cho xe Ơ tô nên tháng gửi ngân hàng 4.000.000 VNĐ với lãi suất 0.8/tháng Hỏi sau tháng thầy giáo mua xe Ơ tơ 400.000.000 VNĐ? A n  72 B n  73 C n  74 D n  75 2 Câu 32 Cho hàm số y  ? 1 mx  m  (m tham số thực) thỏa mãn Max y  Mệnh đề sau [-4;2] x 1 1 1 m0 B 2 Câu 33 Cho hàm số y  f ( x ) có đồ thị hình vẽ Hỏi hàm số y  f (2  x ) đồng biến khoảng sau đây? A  1; � B  1;0  C  2;1 D  0;1 A 3  m  Câu 34 Cho F ( x)  C m  f ( x) Tính nguyên hàm hàm số x 2x D �m  e f� ( x) ln xdx � bằng: e2   e2 e2   e2 B C D I  I  I  2e 2e e2 e2 Câu 35 Một xe đua chạy 180km/h Tay đua nhấn ga để đích kể từ xe chạy với gia tốc a(t) = 2t + 1(m/s2) Hỏi 5s sau nhấn ga xe chạy với vận tốc km/h A 200 B 243 C 288 D 300 A I  Câu 36 Cho x, y số thực lớn thoả mãn x  y  xy Tính M  A M  4 Câu 37 Biết tích phân C M  B M   x  1 e x dx  ae4  b �2 x  1  log12 x  log12 y log12  x  y  D M  Tính T  a  b D T  2 Câu 38 Số nghiệm phương trình (sin2015x - cos2016x) = 2(sin2017x - cos2018x) + cos2x  10;30 là: A 46 B 51 C 50 D 44 124 Câu 39 Khai triển (  7) Có số hạng hữu tỉ khai triển trên? A 30 B 31 C 32 D 33 Câu 40 Một thí sinh tham gia kì thi THPT Quốc gia Trong thi mơn Tốn bạn làm chắn 40 câu Trong 10 câu lại có câu bạn loại trừ câu đáp án chắn sai Do A T  C T  B T  104 khơng đủ thời gian nên bạn bắt buộc phải khoanh bừa câu lại Hỏi xác suất bạn điểm bao nhiêu? A 0.079 B 0.179 C 0.097 D 0.068 Câu 41 Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học lớp Bảng gồm 10 nút, nút ghi số từ đến khơng có hai nút ghi số Để mở cửa cần nhấn nút liên tiếp khác cho số nút theo thứ tự nhấn tạo thành dãy số tăng có tổng 10 Học sinh B nhớ chi tiết nút tạo thành dãy số tăng Tính xác suất để B mở cửa phòng học biết để bấn sai lần liên tiếp tự động khóa lại 631 189 1 A B C D 3375 1003 15 Câu 42 Cho tứ diện ABCD điểm M, N, P thuộc cạnh BC, BD, AC cho BC = 4BM, AC = 3AP, BD = 2BN Tính tỉ số thể tích hai phần khối tứ diện ABCD phân chia mp (MNP) 7 8 A B C D 13 15 15 13 Câu 43 Cho chóp SABCD có đáy ABCD hình chữ nhật cạnh AB = a, AD = 2a Mặt (SAB) (SAC) vng góc với (ABCD) Gọi H hình chiếu vng góc A SD tính khoảng cách AH SC biết AH = a 73 73 19 19 A B C D a a a a 73 73 19 19 Câu 44 Người ta cần trang trí cho kim tự tháp hình chóp tứ giác S � S.ABCD cạnh bên 200m, góc ASB  15 đường gấp khúc dây đèn led vòng quanh kim tự tháp AEFGHIJKLS Trong điểm L cố định LS = 40m Hỏi cần dùng L mét dây đèn led để trang trí K A 40 67  40 B 20 111  40 J I C 40 31  40 D 40 111  40 H G E F 2 Câu 45 Tìm tất gúa trị tham số m cho đồ thị hàm số y  x   m  1 x  m có ba điểm cực trị nội tiếp đường tròn bán kính C B 3 3  3 3 A m  1; m  B m  0; m  C m  0; m  D m  1; m  2 2 Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm B  2;  1;  3 , C  6;  1; 3 Trong tam giác ABC thỏa mãn đường trung tuyến kẻ từ B C vng góc với nhau, tìm điểm A D ab A(a; b; 0), b  cho góc A lớn Tính giá trị cosA 31 A 10 B 20 C 15 D  3 Câu 47 Đường thẳng y  k ( x  2)  cắt đồ thị hàm số y  x  3x  ,(1) điểm phân biệt, tiếp tuyến với đồ thị (1) giao điểm lại cắt tai điểm tạo thành tam giác vng, giá trị k A k �2 B 2  k �0 C  k �3 D k  3 Câu 48 Cho hai số thực x, y thỏa mãn: x   y xy  x  3xy    P  x3  y  xy   3x  1  x  y   Tìm giá trị nhỏ A 296 15  18  B 36  296 15 C 105 36  D 4  18 Câu 49 Cắt khối nón tròn xoay có bán kính đáy R, đường sinh 2R mặt phẳng ( ) qua tâm đáy tạo với mặt đáy góc 600 tính tỷ số thể tích hai phần khối nón chia mặt phẳng ( ) ?  C 3 A B    1  1 D x  2 Câu 50 Phương trình m 3 x   x3  x  x  m  x   x 1  có nghiệm phân biệt m �(a; b) đặt T  b  a thì: A T  36 B T  48 C T  64 D T  72 ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 1-A 11-B 21-C 31-C 41-B 2-C 12-B 22-B 32-B 42-A 3-D 13-A 23-C 33-D 43-C 4-D 14-D 24-D 34-A 44-C 5-C 15-B 25-B 35-C 45-B 6-C 16-C 26-A 36-B 46-C 7-C 17-B 27-B 37-B 47-B 8-C 18-D 28-C 38-D 48-B 9-A 19-B 29-A 39-C 49-D 10-D 20-A 30-B 40-A 50-B ĐỀ 22 Câu 1: Cho hai đường thẳng phân biệt a b khơng gian Có vị trí tương đối a b? A B C D Câu 2: Gọi d tiếp tuyến điểm cực đại đồ thị hàm số y  x4  3x2  Mệnh đề đúng? A d có hệ số góc âm B d có hệ số góc dương C d song song với đường thẳng x  D d song song với đường thẳng y  Câu 3: Tập hợp tâm mặt cầu qua hai điểm cố định A B cho trước A đường thẳng B đoạn thẳng C mặt phẳng D điểm x Mệnh đề đúng? x A Hàm số đồng biến khoảng  �; � B Hàm số nghịch khoảng xác định Câu 4: Cho hàm số y  106 C Hàm số nghịch biến khoảng  �; � D Hàm số đồng biến khoảng xác định Câu 5: Trong giới hạn hữu hạn sau, giới hạn có giá trị khác với giới hạn lại? 4n  10n  5n  2n  A lim B lim C lim D lim 2n  5n  3n  n Câu 6: Mệnh đề đúng? A Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với đường thẳng song song B Hai đường thẳng khơng cắt khơng song song chéo C Hai mặt phẳng phân biệt vuông góc với mặt phẳng song song D Hai đường thẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song Câu 7: Nếu điểm M khơng gian ln nhìn đoạn thẳng AB cố định góc vng M thuộc A khối cầu cố định B hình tròn cố định C mặt cầu cố định D đường tròn cố định   Câu 8: Tìm tập xác định D hàm số y  x2  A D  � C D   �; 2 � 2; � 2 B D   2;2 D D  �\  �2 � Câu 9: Cho hàm số f  x  cos3x Tính P  f �   A P  B P  C P  D P  9 Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có A �và B�lần lượt trung điểm SA SB Biết thể tích khối chóp S.ABC 24 Tính thể tích V khối chóp S.A �� BC A V  B V  C V  D V  12 Câu 11: Mệnh đề sai? A Hàm số y  tan x tuần hoàn với chu kì  B Hàm số y  cot x tuần hồn với chu kì  C Hàm số y  sin2x tuần hồn với chu kì  D Hàm số y  cos x tuần hồn với chu kì  Câu 12: Trong biểu thức sau, biểu thức có nghĩa? A  3 6 B 03 D  2 C  5  Câu 13: Cho cấp số nhân  un  , biết u1  1; u4  64 Tính cơng bội q cấp số nhân A q  B q  �4 C q  2 D q  21 Câu 14: Gọi S tổng nghiệm khoảng  0;  phương trình sin x  A S   B S   C S   Tính S D S  Câu 15: Cho hình chóp S.ABC có cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy  ABC  Biết SA  a, tam giác ABC tam giác vuông cân A , AB  2a Tính theo a thể tích V khối chóp S.ABC a3 2a3 a3 A V  2a3 B V  C V  D V  y Câu 16: Cho hàm số y  f  x Hàm số y  f �  x có đồ thị hình bên Tìm số điểm cực trị hàm số y  f  x A B C D f(x)=-(x-1)^3+3(x-1)^2+0.5 x O 107 x Câu 17: Có tất giá trị nguyên y  x3  mx2  9x  2018 đồng biến �? A B C tham số m để hàm số D 1 3 Câu 18: Cho hai số thực dương a b Rút gọn biểu thức A  a b  b a a b 1 A A  ab B C D A  ab ab ab Câu 19: Một hình trụ có hai đáy hai hình tròn ngoại tiếp hai mặt hình lập phương cạnh 2a Tính theo a thể tích V khối trụ A V  16 a3 B V  2 a3 C V  8 a3 D V  4 a3 Câu 20: Cho tứ diện ABCD Điểm M thuộc đoạn AC ( M khác A , M khác C ) Mặt phẳng    qua M song song với AB AD Thiết diện    với tứ diện ABCD hình gì? A Hình tam giác B Hình bình hành C Hình vng ABCDEF O Câu 21: Cho lục giác tâm hình bên Tam giác COB ảnh tam giác EOD qua phép quay tâm O góc quay  Tìm  A   120o B   120o C   60o D   60o D Hình chữ nhật Câu 22: Cho phương trình 3x  8x Biết phương trình có nghiệm x  loga 33 ,  a �1 Tìm phần nguyên a A B C D Câu 23: Cho hàm số y  f  x có đạo hàm f �  x   x  1   x  x  3 Mệnh đề đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  �; 3  2;� B Hàm số nghịch biến khoảng  3; 1  2;� C Hàm số đồng biến khoảng  3;2 D Hàm số nghịch biến khoảng  3;2 Câu 24: Tính số cách rút đồng thời hai từ cỗ tú lơ khơ 52 A 104 B 2652 C 26 D 1326 Câu 25: Gieo súc sắc cân đối đồng chất Giả sử súc sắc xuất mặt b chấm Tính xác suất cho phương trình x2  bx  b 1 ( x ẩn số) có nghiệm lớn 1 A B C D Câu 26: Tính thể tích V khối lăng trụ tam giác có tất cạnh a 2a3 3a3 2a3 B V  C V  Câu 27: Hàm số nghịch biến tập xác định nó? A V  x �e� A y  � � �2 � x    � � D y  � � �  2�  2 Câu 28: Tìm số nghiệm phương trình log5 1 x  log 1 x  A B C 108 3a3 x x �  � C y  � � �2 � � � B y  � � � 6 5� D V  D y Câu 29: Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số Đó hàm số nào? 2x  x A y  B y  2 x  1 x f(x)=(2x+1)/(2(x+1)) f(x)=1 x(t)=-1 , y(t)=t x C y  x D y  x 2x  2 x  1 -1 O Câu 30: Một hình trụ có bán kính đáy r khoảng cách hai đáy r Một hình nón có đỉnh tâm mặt đáy đáy trùng với mặt đáy hình trụ Tính tỉ số diện tích xung quanh hình nón hình trụ 1 A B C D 3   Câu 31: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  ln x  2mx  xác định với x�� �;3� 3;�� A m�� � ��� � � B m� �; 3 � 3; � D m� 3;3 3;3� C m�� � � Câu 32: Mệnh đề đúng? A lim 4x2  x  2x  x��  C lim  x��   x2  x  3x  �  D lim  B lim x�� x��  x2  x  3x  �  4x2  x  2x  Câu 33: Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận ngang? x x2  x  x2  3x  A y  B y  C y  x  2x  5x2 x D y  2 x  x2 Câu 34: Cho khối hộp ABCD.A ���� B C D Tính tỉ số thể tích khối hộp khối tứ diện ACB�� D A B C D 3 Câu 35: Mệnh đề sai? A Hai khối hộp chữ nhật có diện tích tồn phần tích B Hai khối chóp có diện tích đáy chiều cao tương ứng tích C Hai khối lăng trụ có diện tích đáy chiều cao tương ứng tích D Hai khối lập phương có diện tích tồn phần tích Câu 36: Một hình hộp chữ nhật có kích thước a (cm) �b (cm) �c (cm) , a, b, c số nguyên 1�a �b�c Gọi V (cm3 ) S (cm2 ) thể tích diện tích tồn phần hình hộp Biết V  S , tìm số ba số  a,b,c ? A 10 B C 12 y  f x Câu 37: Cho hàm số   có đạo hàm R có đồ thị đường cong hình vẽ � bên Đặt g x  ff� �  x � Tìm số nghiệm phương trình g' x  f(x)=x^3-4x^2+3 f(x)=-175/27 A C B D x(t)=8/3 , y(t)=t -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 109 D 21 y x O Câu 38: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vng cân B , AC  a 2, mặt phẳng  SAC  vng góc với mặt đáy  ABC  Các mặt bên  SAB ,  SBC  tạo với mặt đáy góc 60o Tính theo a thể tích V khối chóp S.ABC 3a3 3a3 3a3 3a3 B V  C V  D V  12 Câu 39: Gọi A tập tất giá trị thực tham số m cho tập nghiệm phương A V    x x trình x.2  x x  m 1  m  có hai phần tử Tìm số phần tử A A B Vô số C D � � Câu 40: Cho phương trình tan x  tan �x  � Diện tích đa giác tạo điểm � 4� đường tròn lượng giác biểu diễn họ nghiệm phương trình gần với số số đây? A 0,948 B 0,947 C 0,949 D 0,946 Câu 41: Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình f  x  f  m có ba nghiệm phân biệt 1;3� \  0;2 A m� 1;3 B m� 1;3 \  0;2 C m�� D m� 2;2 � � Câu 42: Cho hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB hai cạnh bên có độ dài Tìm diện tích lớn Smax hình thang 3 3 B Smax  C Smax  D Smax  9 Câu 43: Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vng góc với mặt phẳng  ABC  , AC  AD  , AB  A Smax  , BC  Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng  BCD  A d 34 12 B d 12 34 C d 769 60 D d 60 769 Câu 44: Một hình trụ có bán kính đáy khoảng cách hai đáy Cắt khối trụ mặt phẳng song song với trục cách trục khoảng Tính diện tích S thiết diện tạo thành A S  56 B S  14 34 C S  28 D S  34 , B� , C� , D�theo thứ tự trung điểm SA , SB, SC , SD Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD Gọi A � Tính tỉ số thể tích hai khối chóp S.A���� B C D S.ABCD 1 1 A B C D 16 Câu 46: Cho cốc có dạng hình nón cụt viên bi có đường kính chiều cao cốc Đổ đầy nước vào cốc thả viên bi vào, ta thấy lượng nước tràn nửa lượng nước đổ vào cốc lúc ban đầu Biết viên bi tiếp xúc với đáy cốc thành cốc Tìm tỉ số bán kính miệng cốc đáy cốc (bỏ qua độ dày cốc) 110 1 3 C D 2 Câu 47: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy Gọi B1 , C1 hình chiếu A SB, SC Tính bán kính R A B mặt cầu qua năm điểm A , B, C , B1 , C1 a a a a B R  C R  D R  Câu 48: Cho hai chất điểm A B bắt đầu chuyển động trục Ox từ thời điểm t  Tại thời điểm t , vị trí chất điểm A cho x  f  t   6  2t  t2 vị trí chất điểm B cho x  g t   4sin t Gọi t1 thời điểm t2 thời điểm thứ hai A R  mà hai chất điểm có vận tốc Tính theo t1 t2 độ dài quãng đường mà chất điểm A di chuyển từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 A  2 t1  t2   2 t t 2   B  2 t1  t2   2 t t 2   2 D 2 t2  t1   t22  t12 t1  t2 2 Câu 49: Có số có 10 chữ số tạo thành từ chữ số 1, 2, cho chữ số đứng cạnh nhau đơn vị? A 80 B 64 C 16 D 32 C 2 t1  t2               Biểu thức Câu 50: Cho biểu thức A  log 2017  log 2016  log 2015  log  log   log2 có giá trị thuộc khoảng khoảng đây? A  log2020;log2021 B  log2017;log2018 C  log2018;log2019 D  log2019;log2020 - HẾT Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm 111 A ... x2 + ( y - 2) =  Câu 32 Cho số phức z   3i Tìm số phức w   z  z A 22  33i B 22  33i  C 22  33i  D 22  33i Câu 33 Trong mặt phẳng phức, điểm M 1; 2 biểu diễn số phức z Tìm... x   với x thu c khoảng  a;b  hàm số f  x  đồng biến  a;b  (I): Nếu f �  x  �0 với x thu c khoảng  a;b  hàm số f  x  đồng biến  a;b  (II): Nếu f �  x   với x thu c khoảng... m để phương trình    m    m  có nghiệm thu c khoảng  0;1 7� �3 � � 3� � �7� 1; � 1; � A � ; � B � C � ; � D � 3� �2 � � 2� � � 3� Câu 22 Trong khẳng định sau, khẳng định sai? e x dx
- Xem thêm -

Xem thêm: 22 DE THI THU THPT2018 CUC HAY , 22 DE THI THU THPT2018 CUC HAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay