ĐE TRAC NGHIEM VAT LY DAI CUONG

17 10 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:09

Câu 1: Một vật có khối lượng 5kg, chuyển động tròn với bán kính quỹ đạo 2m, chu kỳ 10s Phương trình sau mơ tả chuyển động vật? A x = 2cos(πt/5); y = sin(πt/5) B x = 2cos(10t); y = 2sin(10t) C x = 2cos(πt/5); y = 2cos(πt/5 + π/2) D x = 2cos(πt/5) ; y = 2cos(πt/5) Câu 2: Một thấu kính hội tụ cho vật thật AB ảnh ảo A’B’ = AB Thay thấu kính hội tụ thấu kính phân kỳ tiêu cự có giá trị tuyệt đối Độ phóng đại dài ảnh là: A -4/3 B 4/3 C 4/7 D-4/7 Câu 3: Một mạch dao động LC có tụ điện với điện dung C = µ F tần số dao động riêng 600Hz Nếu mắc thêm tụ C’ song song với tụ C tần số dao động riêng mạch 200Hz Hãy tìm điện dung tụ C’: A µ F B µ F C µ F D µ F Câu 4: Một vật dao động điều hòa quanh điểm y = với tần số 1Hz vào lúc t = 0, vật kéo khỏi vị trí cân đến vị trí y = -2m, thả không vận tốc ban đầu Tìm biểu thức toạ độ vật theo thời gian A y = 2cos(t + π) (m) B y = 2cos (2πt) (m) C y = 2sin(t - π/2) (m) D y = 2sin(2πt - π/2) (m) Câu 5: Một vật nhỏ khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 80 N / m Kích thích để lắc dao động điều hòa (bỏ qua lực ma sát) với 6, 4.10−2 J Gia tốc cực đại vận tốc cực đại vật A 16cm / s ;16m / s B 3, 2cm / s ;0,8m / s C 0,8cm / s ;16m / s D 16cm / s ;80cm / s Câu 6: b Để dòng điện qua tụ I2 = 0,5 A cần tăng hay giảm tần số lần? A lần B 3,5 lần C lần D 2,5 lần Một bếp điện hoạt động lưới điện có tần số f = 50Hz Người ta mắc nối tiế A cuôn B y c C với b D điện, kết qảu làm cho cơng suất bếp giảm lại nửa cơng suất ban đầu Tính độ tự cảm cuộn dây Câu 7: Góc khúc xạ A 230 B ’ D Khơ C có [ D Mắt người có khoảng cách cực cận cưc viễn OC v = 100cm, OCc = 15cm Trong phát biểu sau, phát biểu đúng? A Mắt bị tật viễn thị, phải đeo thấu kính phân kỳ để sửa tật B Mắt bị tật viễn thị, phải đeo thấu kính hội tụ để sửa tật C Mắt bị tật cận thị, phải đeo thấu kính phân kỳ để sửa tật D Mắt bị tật cận thị, phải đeo thấu kín Câu 8: Điện áp đưa vào cuộn sơ cấp máy biến áp 220 (V) Số vòng cuộn sơ cấp thứ cấp tương ứng 1100 vòng 50 vòng mạch thứ cấp gồm điện trở thuàn Ω , cuộn cảm có điện trở Ω tụ điện Khi dòng điện chạy qua cuộn sơ cấp 0,032A Độ lệch pha điện áp cường độ dòng điện mạch thứ cấp là: Trang 1/17 π π π π π π B C + D + - 4 4 6 Câu 9: Một vật có khối lượng 10 kg treo vào đầu lò xo khối lượng khơng đáng kể, có độ cứng 40 N/m Tìm tần số góc ω tần số f dao động điều hòa vật A ω = rad/s; f = 0,32 Hz B ω = rad/s; f = Hz C ω = 0,32 rad/s; f = Hz D ω=2 rad/s; f = 12,6 Hz Câu 10: Vật sáng AB vng góc với trục gương cầu có ảnh A’B’ chiều cao nửa AB cách AB 30 cm Tiêu cự f gương A f = 20 cm B f = -20 cm C f = -10 cm D f = -15 cm Câu 11: Vật kính thị kính kính hiển vi có vai trò: A Vật kính tạo ảnh ảo lớn vật cần quan sát, thị kính dùng kính lúp để quan sát ảnh nói B Vật kính tạo ảnh thật lớn vật quan sát, thị kính dùng kính lúp để quan sát nói C Thị kính tạo ảnh lớn vật cần quan sát, vật kính dùng kính lúp để quan sát ảnh nói D Thị kính tạo ảnh thật lớn vật quan sát, vật kính kính lúp quan sát ảnh nói Câu 12: Cho vật nặng M, khối lượng m = kg treo vào lò xo thẳng đứng có độ cứng k= 400 N/m Gọi Ox trục tọa độ có phương trùng với phương giao động M, có chiều hướng lên trên, điểm gốc O trùng với vị trí cân Khi M dao động tự với biên độ cm, tính động E d1 Ed2 cầu ngang qua vị trí x = cm x2 = -3 cm A Ed1 = 0,18J Ed2 = - 0,18 J B Ed1 = 0,18J Ed2 = 0,18 J C Ed1 = 0,32J Ed2 = - 0,32 J D Ed1 = 0,32J Ed2 = 0,32 J Câu 13: Một ròng rọc có bán kính 10cm, có mơmem qn tính trục 10 -2kg.m2 Ban đầu ròng rọc dứng yên, tác dụng vào ròng rọc lực khơng đổi 2N tiếp tuyến với vành ngồi Sau vật chịu tác dụng lực s vận tốc góc A 60rad/s B 40rad/s C 30rad/s D 20rad/s Câu 14: Một vật M dao động điều hòa có phương trình tọa độ theo thời gian x = cos (10t + 2) m Tìm vận tốc vào thời điểm t A 5sin (10t + 2) m/s B 5cos(10t + 2) m/s C -10sin(10t + 2) m/s D -50sin(10t + 2) m/s A + Câu 15: ính có góc chiết quang A=600, chiết suất n = , góc ló i2=600, góc tới i1 có giá trị là: A 900 B 450 0 C 30 D 60 Một thấu kính hội tụ hai măt lồi làm thuỷ tinh chiết suất n = 1,6 đặt khơng khí có tiêu cự f=15cm Tiêu cự thấu kính đặt mơi trường suốt có chiết suất n’=1,5? A 135cm B 115cm C 100cm D 90cm Trên vành kính lúp có ghi X2,5 Một người mắt bình thường có khoảng nhìn rõ ngắn 25 cm Câu 16: Tại điểm S mặt nước n tĩnh có nguồn dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với tần số 50Hz.Khi hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S mặt nước Tại hai điểm M,N cách cm đường thẳng qua S dao động pha với Biết vận tốc thay đổi khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s Vận tốc truyền sóng mặt nước là: A 75cm/s B 80cm/s C 70cm/s D 72cm/s Câu 17: Trong đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, biết điện trở R0 , cảm kháng Z L ≠ , dung kháng Z C ≠ Phát biểu sau ? Trang 2/17 A Cường độ hiệu dụng dòng điện qua phần tử R,L,C cường độ tức thời B Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch tổng hiệu điện hiệu dụng phần tử C Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch tổng hiệu điện tức thời phần tử D Cường độ dòng điện hiệu điện tức thời khác pha Câu 18: Đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t điểm phương x thị ? truyền sóng sóng hình sin Đoạn PR trục thời gian t biểu A Một phần hai chu kỳ B Một nửa bước sóng R C Một phần hai tần số D Hai lần tần số Câu 19: Hai lò xo R1, R2, có độ dài Một vật nặng M khối lượng m = 200g treo vào lò xo R t P dao động với chu kỳ T1 = 0,3s, treo vào lò xo R2 dao động với chu kỳ T2 = 0,4s Nối hai lò xo với hai đầu để lò xo độ dài, treo vật nặng M vào chu kỳ dao động vật bao nhiêu? A T = 0,12s B T = 0,24s C T = 0,36s D T = 0,48s π π Câu 20: /3) D x = 2cos(10 t - /3) Một vật khối lượng m = 1kg dao động điều hồ theo phương ngang với chu kì 2s Vật qua vị trí cân với vận tốc 31, Câu 21: ật cần chuyển động với vận tốc để chiều dài vật giảm nửa so với chiều dài riêng A 2,61.108m/s B 2,81.108m/s C 3,61.108m/s D 3,61.106m/s Một vật dao động điều hoà với tần số góc 10 rad/s Tại thời điểm t = vật có li độ 2cm có vận tốc v = -20 15 cm/s Phương trình dao động vật là: A x = 2cos(10 t + π /3) B x = 4cos(10 t - π /3) C x = 4cos(10 t + π Câu 22: Phát biểu sau ? A Chuyển động vật, có chu kỳ tần số xác định, dao động tuần hoàn B Chuyển động tuần hoàn vật dao động điều hòa C Đồ thị biểu diễn dao động tuần hồn ln đường hình sin D Dao động tuần hồn chuyển động tuần hoàn vật lập lập lại theo thời gian quanh vị trí cân Câu 23: Một vật có khối lượng m = 1kg treo vào đầu lò xo có độ cứng k = 10 N/m, dao động với độ dời tối đa so với vị trí cân 2m Tìm vận tốc cực đại vật A m/s B 4,5 m/s C 6,3 m/s D 10 m/s Câu 24: n trở bếp R = 20 Ω A 0,64(H) B 0,56(H) C 0,064(H) D 0,056(H) Điện áp đưa vào cuộn sơ cấp máy biến áp 220 (V) Số vòng cuộn sơ cấp thứ cấp tương ứng 1100 vòng 50 vòng mạch thứ cấp gồm điện tr Câu 25: cự 1,5(m) Một vật nhỏ AB đặt vng góc với trục gương cách gương 60(cm) Hãy xác định vị trí, tính chất ảnh Trang 3/17 A Ảnh ảo, cách gương 1(m) B Ảnh thật, cách gương 1(m) C Ảnh thật, cách gương 0,85(m) D Ảnh ảo, cách gương 0,85(m) Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 60cm điểm cực cận cách mắt 12cm Nếu người muốn nhìn rõ vật xa vơ cực mà khơng phải điều Câu 26: òa với chu kỳ 0,2s Người ta cắt dây thành hai phần có độ dài l1 l2 = l − l1 Con lắc đơn với chiều dài dây l1 có chu kỳ 0,12s Hỏi chu kỳ lắc đ Câu 27: ảnh S qua gương, phát biểu sau sai ? A Nếu S S/ nằm phía so với O nằm phía so với trục B hính C Nếu S S/ nằm khác phía so với O nằm phía so với trục chín C D Nếu S S/ nằm Câu 28: Một vật cần chuyển động với vận tốc để chiều dài vật giảm nửa so với chiều dài riêng A 2,61.108m/s B 2,81.108m/s C 3,61.108m/s D 3,61.106m/s Câu 29: Trong giao thoa với khe Iâng có a = 1,5mm, D = 3m người ta đếm có tất vân sáng mà khoảng cách hai vân sáng 9mm Tính bước sóng A 0,75 µ m B 0,6 µ m C 0,55 µ m D 0,4 µ m Câu 30: Mạch dao động chọn sóng máy thu gồm cuộn dây cảm L 0,5mH tụ điện có điện dung biến đổi từ 20pF đến 500pF Máy thu bắt tất sóng vơ tuyến điện có giải sóng nằm khoảng ? A 188,4m 942m B 18,85m 188m C 600m 1680m D 100m 500m Câu 31: thể nhận giái trị nào? A i = 600 B i =300 C 50 D i = D 50 Một thấu kính phẳng lồi bán kính 20cm làm thuỷ tinh Chiết suất n = 1,5 đặt khơng khí Tính tiêu cự thấu kính A -40c Câu 32: Chuyển động tròn xem tổng hợp hai giao động điều hòa: theo phương x, theo phương y Nếu bán kính quỹ đạo chuyển động tròn 1m, thành phần theo y chuyển động cho y = sin (5t), tìm dạng chuyển động thành phần theo x A x = 5cos(5t) B x = 5cos(5t + π/2) C x = cos(5t) D x = sin(5t) Câu 33: hì phải đeo sát mắt thấu kính có độ tụ A -1,67 điôp B -2 điôp C - 1,5 điôp D -2,52 điôp Một tia sáng từ thuỷ tinh có chiết suất 1,41 sang khơng khí có tia phản xạ góc tới thoả mãn A i = 420 B i < 450 C i > 450 D i = 450 Một người mắt bình thường qu Câu 34: khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40 N / m Đưa vật lên đến vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ nhàng để vật dao động Cho g = 10m / s Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống gốc thời gian vật vị trí lò xo có ly độ 5cm vật lên Bỏ qua lực cản Phương trình dao động vật Trang 4/17 5π   A x = 5sin 10t + ÷cm   π  B x = 5cos 10t + ÷cm 3  π  C x = 10 cos 10t + ÷cm 3  π  D x = 10sin 10t + ÷cm 3  Năng lượng điện từ mạch dao động LC đại lượng A không Câu 35: Ánh sáng vàng chân khơng có bước sóng 589nm Vận tốc ánh sáng vàng loại thủy tinh 1,98.108 m / s Bước sóng ánh sáng vàng thủy tinh là: A 0, 589 µ m B 0, 389 µ m C 982nm D 458nm Câu 36: Biểu thức sau KHÔNG phải dạng tổng quát tọa độ vật dao động điều hòa đơn giản ? A x = Acos(ωt + φ) (m) B x = Asin(ωt + φ) (m) C x = Acos(ωt) (m) D x = Acos(ωt) + Bsin(ωt) (m) Câu 37: d’ = cm Một kính hiển vi gồm hai thấu kính hội tụ đồng trục L' L, tiêu cự 1cm 3cm dùng làm vật kính thị kính, đặt cách 22cm Một quan sát viên có mắt thường, điểm cực cận cách mắt 25cm Tính độ bội giác quan sát viên nhìn ảnh không cần điều tiết A 140 B 130 C 160 D 150 Câu 38: chiều dài dây treo l2 ? A 0,08s B 0,12s C 0,16s D 0,32s Một mạch dao động LC có tụ điện với điện dung C = µ F tần số dao động riêng 600Hz Nếu mắc thêm tụ C’ song song với tụ C tần số dao động riêng mạch 200Hz Hãy tìm điện dung tụ C’: A µ F B µ F C µ F D µ F Một mạch dao Câu 39: Trong thí nghiệm tượng quang điện, người ta dùng chắn tách chùm êlectron có vận tốc cực đại hướng vào từ trường cho vận tốc êlectron vng góc với vectơ cảm ứng từ Bán kính quỹ đạo êlectron tăng khi: A tăng cường độ ánh sáng kích thích B giảm cường độ ánh sáng kích thích C tăng bước sóng ánh sáng kích thích D giảm bước sóng ánh sáng kích thích Trang 5/17 Câu 40: Tia sáng từ khơng khí vào chất lỏng suốt với góc tới i = 60 góc khúc xạ r = 30 Để xảy phản xạ tồn phần tia sáng từ chất lỏng khơng khí góc tới i có giá trị A i> 28,50 B i > 35,260 C i > 420 D i = 420 Câu 41: Một vật nhỏ khối lượng m = 400 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 40 N / m Đưa vật lên đến vị trí lò xo khơng biến dạng thả nhẹ nhàng để vật dao động Cho g = 10m / s Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống gốc thời gian vật vị trí lò xo có ly độ 5cm vật lên Bỏ qua lực cản Phương trình dao động vật 5π  π   A x = 5sin 10t + B x = cos 10t + ÷cm ÷cm  3   π π   C x = 10 cos 10t + ÷cm D x = 10 sin 10t + ÷cm 3 3   Câu 42: Phát biểu sau máy phát điện xoay chiều pha sai ? A Phần cảm phần ứng phận đứng yên gọi stato B Phần cảm phần ứng phận chuyển động gọi roto C Với máy phát điện xoay chiều pha cơng suất nhỏ có phần ứng roto phải dùng góp để lấy điện mạch D Với máy phát điện xoay chiều pha công suất lớn, phần ứng roto Câu 43: Một vật tham gia vào hai dao động điều hòa có tần số A chuyển động tổng hợp vật dao động tuần hoàn tần số B chuyển động tổng hợp vật dao động điều hòa tần số C chuyển động tổng hợp vật dao động điều hòa tần số có biên độ phụ thuộc vào hiệu pha hai dao động thành phần D chuyển động vật dao động điều hòa tần số hai dao động thành phần phương Câu 44: Hàm sau biểu thị đường biểu diễn dao động điều hòa đơn giản? A U = C B U = x + C C U = Ax2 + C D U = Ax2+ Bx + C Câu 45: Ký hiệu λ bước sóng, d1 − d hiệu khoảng cách từ điểm M đến nguồn sóng kết hợp S1 S2 mơi trường đồng tính, k = 0, ± 1, ± 2, Điểm M dao động với biên độ cực đại A d1 − d = ( 2k + 1) λ C d1 − d = ( 2k + 1) λ hai nguồn dao động ngược pha B d1 − d = kλ D d1 − d = kλ hai nguồn dao động ngược pha Câu 46: D Ảnh ảo, ngược chiều với vật Người ta vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng vào việc giải thích tượng A Xảy sợi quang học B Nhật thực nguyệt thực C Đảo sắc vanh phổ D Tán sắc ánh sá Câu 47: Kết luận sau ? Cuộn dây cảm A khơng có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều B cản trở dòng điện xoay chiều qua tần số dòng điện xoay chiều lớn cản trở mạnh C cản trở dòng điện xoay chiều qua tần số dòng điện xoay chiều nhỏ cản trở mạnh D độ tự cảm cuộn dây lớn tần số dòng điện xoay chiều lớn lượng tiêu hao cuộn dây lớn Câu 48: Ký hiệu E, L I động quay, momen động lượng momen quán tính vật Biểu thức sau đúng? Trang 6/17 IL D I = 2EL2 Câu 49: Một vật M dao động điều hòa dọc theo trục Ox Chuyển động vật biểu thị phương trình x = cos(2πt + 2)m Tìm độ dài cực đại M so với vị trí cân A 2m B 5m C 10m D 12m Câu 50: Một vật nhỏ khối lượng m = 200 g treo vào lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 80 N / m Kích thích để lắc dao động điều hòa (bỏ qua lực ma sát) với 6, 4.10−2 J Gia tốc cực đại vận tốc cực đại vật A 16cm / s ;16m / s B 3, 2cm / s ;0,8m / s A L = EI B L = EI C 0,8cm / s ;16m / s C E = D 16cm / s ;80cm / s Câu 51: Một Ơtơ khởi hành đường nằm ngang với vận tốc 72km/h sau chạy nhanh dần vượt quãng đường 100m trần ôtô treo lắc đơn dài 1m Cho g = 10m/s Chu kì dao động nhỏ lắc đơn là: A 0,62s B 1,62s C 1,97s D 1,02s Câu 52: Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = µ H tụ điện có tần số dao động riêng 15MHz Hiệu điện cực đại tụ điện lượng lớn cuộn cảm W = 4.10-10J là: A 4,2(V) B 3,8(V) C 3,4(V) D 4,8(V) Câu 53: Sự phụ thuộc cảm kháng Z L cuộn dây vào tần số f dòng điện xoay chiều diễn tả đồ thị hình ? A _ B _ C _ D _ Câu 54: aằng 1/3 vật Đặt vật sáng đặt trước gương cách 10 cm, tiêu cự gương là: A f = 20 cm B f = - 30 cm C f = 30 cm D f = -20 cm Khi soi gương ta thấy A Ảnh ảo sau gương A B Ảnh thật B trước gương Ảnh ảo trước gương C C Ảnh thật D au gương D Một gương cầu lõm Câu 55: Một vật sáng nhỏ đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm Biết khoảng cách từ vật tới thấu kính 15cm Độ phóng đại ảnh bao nhiêu? A k = 1/4 B k = - C k = D k = - 1/4 Câu 56: Chọn t = lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Tại thời điểm t = 0,5s lục hồi phục lên vật có giá trị bao nhiêu: A 5N B 10N C 1N D ,1N Một sợi dây căng ngang AB dài 2m đầu B cố định, đầu A nguồn dao động ngang hình sin có chu kì 1/50s Người ta Câu 57: Có thể tạo dòng điện xoay chiều biến thiên điều hòa theo thời gian khung dây dẫn cách cho khung dây: A quay quanh trục từ trường B quay quanh trục vng góc với đường cảm ứng điện điện trường C chuyển động tịnh tiến từ trường D quay quanh trục vng góc với đường cảm ứng từ từ trường Trang 7/17 Câu 58: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà x = 2cos(2t+π /3) cm x2 = 2cos(2t-π /6) cm Phương trình dao động tổng hợp là: A x = 2cos(2t+π /6) cm C x = cos(2t+π /12) cm B x = 2cos(2t+π /3) cm D x= 2cos(2t-π /6) cm Câu 59: Một đoạn mạch gồm cuộn dây cảm, có độ tự cảm L = ( H ) , mắc nối tiếp với tụ 10π −3 10 ( F ) điện trở R Hiệu điện hai đầu đoạn mạch 5π u = 100sin ( 100π t ) (V ) Tính điện trở R công suất đoạn mạch, biết tổng trở đoạn mạch Z = 50Ω A 20Ω ; 40W B 30Ω ; 60W C 30Ω ; 120W D 10Ω ; 40W Câu 60: Đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t điểm phương x thị ? truyền sóng sóng hình sin Đoạn PR trục thời gian t biểu A Một phần hai chu kỳ B Một nửa bước sóng R C Một phần hai tần số D Hai lần tần số Câu 61: Một nguồn O dao động với tần số f = 25 Hz tạo sóng trênP mặt nước Biết khoảng cách t 11 gợn lồi liên tiếp 1m Vận tốc truyền sóng mặt nước bằng: A 25cm/s B 50cm/s C 1,50m/s D 2,5m/s Câu 62: Chiếu xạ có bước sóng λ vào bề mặt kim loại có cơng êlectron A = 2eV r Hứng chùm êlectron quang điện bứt cho bay vào từ trường B với B = 10−4 T , theo phương vng góc với đường cảm ứng từ Biết bán kính cực đại quỹ đạo êlectron quang điện 23,32mm Bước sóng λ xạ chiếu ? A 0, 75µ m B 0, 6µ m C 0, 5µ m D 0, 46µ m Câu 63: Cơng nhôm bao nhiêu, biết chiếu xạ có bước sóng 0,18µ m động ban đầu cực đại êlectron quang điện 3,2eV ? A 3,7eV B 6,9eV C 3,2eV D 2,6eV Câu 64: Vạch thứ vạch thứ tư dãy Banme quang phổ ngun tử hyđrơ có bước sóng λ1 = 656,3nm λ2 = 410, 2nm Bước sóng vạch thứ ba dãy Pasen A 0,9863nm B 182, µ m C 0, 0986 µ m D 1094nm điện có điện dung C = Câu 65: Phát biểu sau không ? A Trong sóng học có trạng thái dao động, tức pha dao động truyền đi, thân phần tử mơi trường dao động chỗ B Cũng sóng điện từ, sóng lan truyền môi trường vật chất lẫn chân không C Các điểm phương truyền sóng cách số ngun lần bước sóng dao động pha D Bước sóng sóng nguồn phát phụ thuộc vào chất mơi trường, chu kỳ khơng Câu 66: Những tượng sau chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng ? A Hiện tượng phản xạ ánh sáng B Hiện tượng quang điện C Hiện tượng hấp thụ ánh sáng D Hiện tượng giao thoa ánh sáng Câu 67: Một bếp điện hoạt động lưới điện có tần số f = 50Hz Người ta mắc nối tiếp cuôn dây cảm với bếp điện, kết qảu làm cho công suất bếp giảm lại nửa cơng suất ban đầu Tính độ tự cảm cuộn dây điện trở bếp R = 20 Ω A 0,64(H) B 0,56(H) C 0,064(H) D 0,056(H) Trang 8/17 Câu 68: Một lắc đơn có chiều dài dây treo l , nơi có gia tốc trọng trường g dao động điều hòa với chu kỳ 0,2s Người ta cắt dây thành hai phần có độ dài l1 l2 = l − l1 Con lắc đơn với chiều dài dây l1 có chu kỳ 0,12s Hỏi chu kỳ lắc đơn với chiều dài dây treo l2 ? A 0,08s B 0,12s C 0,16s D 0,32s ( H ) , mắc nối tiếp với tụ Câu 69: Một đoạn mạch gồm cuộn dây cảm, có độ tự cảm L = 10π −3 10 ( F ) điện trở R Hiệu điện hai đầu đoạn mạch điện có điện dung C = 5π u = 100sin ( 100π t ) (V ) Tính điện trở R công suất đoạn mạch, biết tổng trở đoạn mạch Z = 50Ω A 20Ω ; 40W B 30Ω ; 60W C 30Ω ; 120W D 10Ω ; 40W Câu 70: Trong đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, biết điện trở R0 , cảm kháng Z L ≠ , dung kháng Z C ≠ Phát biểu sau ? A Cường độ hiệu dụng dòng điện qua phần tử R,L,C ln cường độ tức thời B Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch tổng hiệu điện hiệu dụng phần tử C Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch tổng hiệu điện tức thời phần tử D Cường độ dòng điện hiệu điện tức thời ln khác pha Câu 71: Ba chất điểm có khối lượng 5kg, 4kg 3kg đặt hệ toạ độ xOy Vật 5kg có toạ độ (0; 0), vật 4kg có toạ độ (3; 0) vật 3kg có toạ độ (0;4) Khối tâm hệ chất điểm có toạ độ: A (1;2) B (2;1) C (0;3) D (1;1) Câu 72: Vật sáng AB đặt cách thấu kính 30cm qua thấu kính cho ảnh ảo A ’B’ cao nửa vật Hỏi tiêu cự thấu kính nhận giá trị sau đây? A 60cm B 20cm C 30cm D 10cm π π π π π Câu 73: f B C + D + - 4 6 Trong thí nghiệm I-âng ánh sáng trắng, Câu 74: ể quan sát vật xa B Thuỷ tinh thể cong mắt bình thường C Phải đeo kính hội tụ để quan sát vật xc D Có điểm cực cận xa mắt bình thường Phát biểu sau khơng gương cầu lồi? Câu 75: Sự phụ thuộc cảm kháng Z L cuộn dây vào tần số f dòng điện xoay chiều diễn tả đồ thị hình ? A _ B _ C _ D _ Câu 76: eảnh nói Mắt người có đặc điểm sau: OCC = 5cm, OCV = 1m Kết luận sau đúng? A Mắt bị lão hoá (vừa cận, vừa viễn) B Mắt không bị tật C Mắt viễn thị D Mắt cận thị Trang 9/17 Một thấu kính hội tụ cho vật thật AB ảnh ảo A’B’ = AB Thay thấu kính hội tụ thấu kính phân kỳ tiêu cự có giá trị tuyệt đối Độ phóng đại dài ảnh là: A -4/3 B 4/3 C 4/7 D-4/7 t khơng có tật mắt: A Khi khơng điều tiết có tiêu điểm nằm võng mạc B Câu 77: Độ phóng đại vật qua gương cầu xác định biểu thức nào? f d '− f f +d d' A k = - d − f B k = f C k = d D k = f Câu 78: i qua tâm gương Công thức sau cơng thức thấu kính ? 1 1 1 = = + = A d + d ' f B f d d ' C d − d ' f 1 = − D f d d ' Một người dùng kính lúp O1 có tiêu cự f = cm để quan sát vật nhỏ AB Người đặt vật trước kính, cách O1 khoảng 1,9 cm mắt đặt sau sát O1 để quan sát Vị trí độ phón Câu 79: Cơng nhơm bao nhiêu, biết chiếu xạ có bước sóng 0,18µ m động ban đầu cực đại êlectron quang điện 3,2eV ? A 3,7eV B 6,9eV C 3,2eV D 2,6eV Câu 80: thật, ảo vật ảnh khác Một lăng kính có góc chiết quang A = 600 Góc lệch cực tiểu Dmin = 300 Góc tới i1 có giá trị A 900 B 450 0 C 60 D 30 Chiết suất nước thuỷ tinh sang nước là: i = 62, 730 A gh n1 = n2 = , thuỷ tinh Góc tới giới hạn ánh sáng truyền từ B igh = 60,730 C igh = 42, 420 D igh = 41,810 Một vật thẳng nhỏ AB đặt vng góc với trục c Câu 81: Kết luận sau không ? Đối với chất điểm dao động điều hòa với tần số f A vận tốc biến thiên điều hòa với tần số f B gia tốc biến thiên điều hòa với tần số f C động biến thiên điều hòa với tần số f D biến thiên điều hòa với tần số 2f Câu 82: Có thể tạo dòng điện xoay chiều biến thiên điều hòa theo thời gian khung dây dẫn cách cho khung dây: A quay quanh trục từ trường B quay quanh trục vng góc với đường cảm ứng điện điện trường C chuyển động tịnh tiến từ trường D quay quanh trục vng góc với đường cảm ứng từ từ trường Câu 83: Một gương cầu lõm có bán kính 3m Một vật AB đặt vng góc với trục điểm A trước gương 60cm Hãy xác định vị trí, tính chất ảnh? A Ảnh thật cách gương 85cm B Ảnh thật cách gương 100cm C Ảnh ảo cách gương 85cm D Ảnh ảo cách gương 100cm Trang 10/17 H , mắc nối tiếp với tụ 10π điện có điện dung C điện trở R = 40Ω Cường độ dòng điện chạy quađoạn mạch i = 2sin ( 100π t ) A Tính điện dung C tụ điện cơng suất đoạn mạch, biết tổng trở đoạn Câu 84: Một đoạn mạch gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = mạch Z = 50Ω 10−3 10−3 mF ; 80W A mF ; 80W B C D F ; 120W F ; 40W π 4π 2π 4π Câu 85: a tới đỉnh gương cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục gương B Tia tới gặp gương phản xạ trở lại C Tia tới song song với trục cho tia phản xạ qua tiêu điểm D Tia Câu 86: Một lắc đơn dài 25cm, bi có khối lượng 10g mang điện tích 10 -4C Cho g = 10m/s2 Treo lắc hai kim loại song song thẳng đứng cách 20cm Đặt hai hiệu điện chiều 80V Chu kì dao động lắc với biên độ nhỏ là: A 0,91s B 0,96s C 0,92s D 0,58s Câu 87: ng song với trục cho tia phản xạ có đường kính kéo dài qua tiêu điểm Một lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n = có tiết diện thẳng tam giác Chiếu tia sáng tới mặt bên góc lệch cực tiểu Góc tới tia sáng là: 0 0 A 60 B 45 C 30 D 15 Chiếu tia sáng từ nước ngồi khơng khí góc tới 300 Chiết suất nướ Câu 88: ụ để sửa tật Hai phận kính thiên văn hai thấu kính hội tụ có đặc điểm là: A Vật kính có tiêu cự dài thị kính có tiêu cự ngắn B Vật kính có tiêu cự ngắn thị kính có tiêu cự dài C Vật kính có tiêu cự dài thị kính có tiêu cự dài D Vật kính có tiêu cự ngắn thị kính có tiêu cự ngắn Ánh sáng từ khơng khí vào chất lỏng suốt với góc tới i = 600 tia khúc Câu 89: Mắt người có đặc điểm sau: OCC = 5cm, OCV = 1m Kết luận sau đúng? A Mắt bị lão hố (vừa cận, vừa viễn) B Mắt khơng bị tật C Mắt viễn thị D Mắt cận thị Câu 90: cách hai khe sáng 0,5mm, D = 3m Tại vị trí cách vân trung tâm khoảng 2cm có cực đại màu trùng nhau: A B ữa hai C ân sán D ngồi 9mm Tính bước sóng A 0,75 µ m B 0,6 µ m C 0,55 µ m D 0,4 µ m [ Câu 91: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Hai khe cách 0,75mm cách 1,5m Vân tối bậc cách vận sáng bậc phía so với vân sáng trung tâm đoạn 4,2mm Bước sóng λ A 0, 48µ m B 0,50µ m C 0, 60µ m Trang 11/17 D 0, 75µ m Một vật nhỏ khối l H , mắc nối tiếp với tụ 10π điện có điện dung C điện trở R = 40Ω Cường độ dòng điện chạy quađoạn mạch i = 2sin ( 100π t ) A Tính điện dung C tụ điện cơng suất đoạn mạch, biết tổng trở đoạn Câu 92: Một đoạn mạch gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = mạch Z = 50Ω 10−3 10−3 mF ; 80 W mF ; 80 W A B C D F ; 120W F ; 40W π 4π 2π 4π Câu 93: Chọn câu trả lời nói kính thiên văn? A Độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vơ cực phụ thuộc độ tụ thị kính vật kính B Độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực phụ thuộc vào khoảng nhìn rõ mắt C Độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vơ cực phụ thuộc vào độ tụ thị kính D Độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực phụ thuộc vào độ tụ vật kính Câu 94: Chiếu xạ có bước sóng λ vào bề mặt kim loại có cơng êlectron A = 2eV r Hứng chùm êlectron quang điện bứt cho bay vào từ trường B với B = 10−4 T , theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ Biết bán kính cực đại quỹ đạo êlectron quang điện 23,32mm Bước sóng λ xạ chiếu ? A 0, 75µ m B 0, µ m C 0, 5µ m D 0, 46µ m Câu 95: ách từ AB đến gương là: A d = 50 cm B d = 20 cm C d = 80 cm D d = 30 cm Phát biểu sau sai nói phản xạ tia sáng qua gương cầu lồi? A Tia tới đến đỉnh gương cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục B Tia tới hướng tới tâ Câu 96: Khi vật dao động điều hòa doc theo trục x theo phương trình x = cos (2t)m, xác định vào thời điểm Wd vật cực đại A t = B t = π/4 C t = π/2 D t = π Câu 97: 1,72m D 1,62m Điều sau sai nói đường tia sáng qua gương cầu lõm? A Tia tới song song với trục cho tia phản xạ qua tiêu điểm gương B Tia tới qua tâm gương cho tia phản Câu 98: Một đĩa mỏng phẳng đồng chất có bán kính 2m quay xung quanh trục qua tâm vuông góc với mặt phẳng đĩa Tác dụng vào đĩa mômem lực 960Nm không đổi, đĩa chuyển độg quay quanh tục với gia tốc góc 3rad/s2 Khối lương đĩa là: A 960kg B 240kg C 160kg D 80kg Câu 99: bmen quán tính vật Biểu thức sau đúng? A L = EI B L = EI C E = IL D I = 2EL2 Một lắc đơn có chiều dài dây treo l , nơi có gia tốc trọng trường g dao động Câu 100: Trong trạng thái dừng nguyên tử A hạt nhân nguyên tử không dao động C êlectron không chuyển động quanh hạt nhân Trang 12/17 B nguyên tử không xạ có Câu 101: 40cm C -20cm D êlectron chuyển động quỹ đạo dừng với bán kính lớn D 20 cm Một người cao 1,72m, mắt cách đỉnh đầu 10cm Người đứng trước gương phẳng treo thẳng đứng Người nhìn thấy tồn ảnh qua gương Tính chiều cao tối thiểu gương? A 1,11m B 0, Câu 102: Trong mạch dao động điện từ tự do, lượng điện trường tụ điện biến thiên điều hòa với tần số góc: 1 A ω = B ω = C ω = 2LC D ω = LC LC 2LC Câu 103: Trong thí nghiệm I-âng ánh sáng trắng, khoảng cách hai khe sáng 0,5mm, D = 3m Tại vị trí cách vân trung tâm khoảng 2cm có cực đại màu trùng nhau: A B C D Câu 104: Một lò xo chưa treo vật vào có chhiều dài 10 cm; Sau treo vật có khối lượng m = kg, lò xo dài 20 cm Khối lượng lò xo xem khơng đáng kể, g = 9,8 m/s Tìm độ cứng k lò xo A 9,8 N/m B 10 N/m C 49 N/m D 98 N/m Câu 105: Một vật tham gia vào hai dao động điều hòa có tần số A chuyển động tổng hợp vật dao động tuần hoàn tần số B chuyển động tổng hợp vật dao động điều hòa tần số C chuyển động tổng hợp vật dao động điều hòa tần số có biên độ phụ thuộc vào hiệu pha hai dao động thành phần D chuyển động vật dao động điều hòa tần số hai dao động thành phần phương Câu 106: Phát biểu sau cho mắt cận thị? A Mắt cận thị mắt không điều tiết, có tiêu điểm nằm sau võng mạc B Mắt cận thị mắt khơng điều tiết, có tiêu điểm nằm trước võng mạc C Mắt cận thị mắt khơng điều tiết, có tiêu điểm nằm võng mạc D Mắt cận thị mắt khơng điều tiết, có tiêu điểm nằm ngồi võng mạc Câu 107: Phát biểu sau không ? A Trong sóng học có trạng thái dao động, tức pha dao động truyền đi, thân phần tử mơi trường dao động chỗ B Cũng sóng điện từ, sóng lan truyền môi trường vật chất lẫn chân khơng C Các điểm phương truyền sóng cách số ngun lần bước sóng dao động pha D Bước sóng sóng nguồn phát phụ thuộc vào chất môi trường, chu kỳ khơng Câu 108: Một gương cầu lồi có R = 12 cm Vật sáng AB vng góc với trục cho ảnh ảo nửa vật Vật ảnh cách gương: A d = cm, d’ = - cm B d = cm, d’ = - cm C d = cm, d’ = - cm D d = Câu 109: Treo vật có khối lượng kg vào lò xo có độ cứng k = 98 N/m kéo vật khỏi vị trí cân bằng, phía dưới, đến vị trí x = cm thả Tìm gia tốc cực đại dao động điều hòa vật A 4,90 m/s2 B 2,45 m/s2 C 0,49 m/s2 D 0,10 m/s2 Trang 13/17 Câu 110: mặt trăng qua kính thiên văn gồm thấu kính có tiêu cự f1 = 2m f = 5cm Để quan sát mặt trăng mà mắt không cần điều tiết khoảng cách thấu kính độ bội giác kính thiên văn là: A L = 7m, G = 2,5 B L = 195cm, G = 0,025 C D L = 205cm, G = 40 D Khẳng định nói mắt cận thị? A Phải đeo kính ph Câu 111: ảnh là: A =-20 B d’=-38 cm B k=20 C d’=28 cm, ’ C =2 D d =38 cm, D =20 Độ giác kính hiển vi ngắm chừng vô cực xác định hệ thức δ Dc D f f f G∞ = G∞ = G∞ = c f1 f δ Dc δ f1 A B C δ f1 G∞ = Dc f D Một vật sáng nhỏ AB đặt vng góc với Câu 112: Vạch thứ vạch thứ tư dãy Banme quang phổ nguyên tử hyđrơ có bước sóng λ1 = 656,3nm λ2 = 410, 2nm Bước sóng vạch thứ ba dãy Pasen A 0,9863nm B 182, µ m C 0, 0986 µ m D 1094nm Câu 113: Mạch dao động chọn sóng máy thu gồm cuộn dây cảm L 0,5mH tụ điện có điện dung biến đổi từ 20pF đến 500pF Máy thu bắt tất sóng vơ tuyến điện có giải sóng nằm khoảng ? A 188,4m 942m B 18,85m 188m C 600m 1680m D 100m 500m Câu 114: Một mạch dao động điện từ LC, gồm cuộn dây có lõi sắt từ, ban đầu tụ điện tích lượng điện tích Q0 đó, cho dao động tự Dao động dòng điện mạch dao động tắt dần A xạ sóng điện từ B tỏa nhiệt điện trở dây dẫn C dòng Fucơ lõi cuộn dây D ba nguyên nhân Câu 115: Một người viễn thị có khoảng nhìn rõ ngắn 40 cm Tính độ tụ kính mà người đeo sát mắt để đọc dòng chữ cách mắt gần 25 cm A -1,6 điôp B +1,6 điôp C -1,5 điôp D +1,5 điôp Câu 116: Một mạch dao động điện từ LC, gồm cuộn dây có lõi sắt từ, ban đầu tụ điện tích lượng điện tích Q0 đó, cho dao động tự Dao động dòng điện mạch dao động tắt dần A xạ sóng điện từ B tỏa nhiệt điện trở dây dẫn C dòng Fucơ lõi cuộn dây D ba nguyên nhân Câu 117: t gương cầu lõm có bán kính 24 cm, điểm A nằm trục cách gương 20cm Độ phóng đại dài ảnh là: 2 k= k =− k = 1,5 3 A B k = - 1,5 C D Câu 118: Một vật M treo vào lò xo làm lò xo dãn 10 cm Nếu lực đàn hồi tác dụng lên vật N, tính độ cứng lò xo A 200 N/m B 10 N/m C N/m D 0,1 N/m Trang 14/17 Câu 119: Kết luận sau ? Cuộn dây cảm A khơng có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều B cản trở dòng điện xoay chiều qua tần số dòng điện xoay chiều lớn cản trở mạnh C cản trở dòng điện xoay chiều qua tần số dòng điện xoay chiều nhỏ cản trở mạnh D độ tự cảm cuộn dây lớn tần số dòng điện xoay chiều lớn lượng tiêu hao cuộn dây lớn Câu 120: Một vật khối lượng m = 1kg dao động điều hoà theo phương ngang với chu kì 2s Vật qua vị trí cân với vận tốc 31,3cm/s Chọn t = lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương Tại thời điểm t = 0,5s lục hồi phục lên vật có giá trị bao nhiêu: A 5N B 10N C 1N D 0,1N Câu 121: Một đồng chất dài L dựa vào tường nhẵn thẳng đứng Hệ số ma sát nghỉ sàn 0,4 Góc mà hợp với sàn nhỏ để không trượt là: A 21,80 B 38,70 C 51,30 D 56,80 Câu 122: r>] Cần phải đặt vật sáng cách thấu kính hội tụ có tiêu cự f = cm khoảng cách để thu ảnh thật có độ phóng đại gấp lần vật? A d= 12cmB d= cm C d = 25 cm D d = 4cm Một kính hiển vi gồm vật kính L có tiêu cự f1 = 0, 5cm thị kính L có f2 = 2cm, đặt cách 0102= 12, cm Để có ảnh vơ cực, cần đặt vật đâu trước 01 , độ bội giác bao nhiêu? A d = 5,21mm; G∞ = 350 lần B d = 4,48mm; G∞ = 200 lần C d = 5,25mm; G∞ = 250 lần D d = 6,23mm; G∞ = 175 lần Gọi MN trục gương cầu, O nằm MN vị trí đặt gương, S vậ Câu 123: Một sợi dây căng ngang AB dài 2m đầu B cố định, đầu A nguồn dao động ngang hình sin có chu kì 1/50s Người ta đếm từ A đến B có nút A coi nút Nếu muốn dây AB rung thành nút tần số dao động bao nhiêu: A 5Hz B 50Hz C 12,5Hz D 75Hz Câu 124: sau nói máy ảnh? A Khoảng cách từ vật kính đến phim ảnh khơng thay đổi B Vật kính máy ảnh thấu kính hội tụ thấu kính phân kỳ C Vật kính lắp thành trước buồng tối, phim lắp sát thành sau buồng tối D ph Câu 125: vvc từ A đến B có nút A coi nút Nếu muốn dây AB rung thành nút tần số dao động bao nhiêu: v 5Hz B 50Hz C 12,5Hz D 75Hz Một co Câu 126: Định nghĩa sau sóng ? Sóng A dao động điều hòa lan truyền theo khơng gian theo thời gian B dao động môi trường rắn lỏng lan truyền theo thời gian không gian C q trình lan truyền dao động điều hòa môi trường đàn hồi D dao động học lan truyền theo thời gian môi trường vật chất Câu 127: Cho vật hình trụ, khối lượng m = 400g, diện tích đáy S = 50 m 2, nước, trục hình trụ có phương thẳng đứng Ấn hình trụ chìm vào nước cho vật bị lệch khỏi vị trí cân đoạn x theo phương thẳng đứng thả Tính chu kỳ dao động điều hòa khối gỗ A T = 1,6 s B T = 1,2 s C T = 0,80 s D T = 0,56 s Trang 15/17 Câu 128: Ảnh vật thật tạo thấu kính phân kỳ khơng có tính chất : A Nhỏ vật B Cùng chiều với vật C Là ảnh ảo D Là ảnh thật [ Câu 129: Phát biểu sau ? A Chuyển động vật, có chu kỳ tần số xác định, dao động tuần hoàn B Chuyển động tuần hoàn vật dao động điều hòa C Đồ thị biểu diễn dao động tuần hồn ln đường hình sin D Dao động tuần hoàn chuyển động tuần hoàn vật lập lập lại theo thời gian quanh vị trí cân Câu 130: Một nguồn O dao động với tần số f = 25Hz tạo sóng mặt nước Biết khoảng cách 11 gợn lồi liên tiếp 1m Vận tốc truyền sóng mặt nước bằng: A 25cm/s B 50cm/s C 1,50m/s D 2,5m/s Câu 131: Năng lượng điện từ mạch dao động LC đại lượng A không thay đổi tỉ lệ thuận với LC B biến đổi theo thời gian theo quy luật hình sin C biến đổi điều hòa theo thời gian với tần số f = 1/ 2π LC ( ) D biến đổi tuyến tính theo thời gian Câu 132: uốn quan sát vật nhỏ qua kính lúp nói người phải đặt vật khoảng trước kính ? (Kính đeo sát mắt) A cm < d < 10 cm B 7,2 cm < d < 10 cm C 2,5 cm < d < 10 cm D < d < 10 cm Chiếu tia sáng từ khơng khí vào mơi trường có chiết suất n = Biết tia khúc xạ vng góc với tia phản xạ Góc t Câu 133: Những tượng sau chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng ? A Hiện tượng phản xạ ánh sáng B Hiện tượng quang điện C Hiện tượng hấp thụ ánh sáng D Hiện tượng giao thoa ánh sáng Câu 134: Kết luận sau không ? Đối với chất điểm dao động điều hòa với tần số f A vận tốc biến thiên điều hòa với tần số f B gia tốc biến thiên điều hòa với tần số f C động biến thiên điều hòa với tần số f D biến thiên điều hòa với tần số 2f Câu 135: Trên vành kính lúp có ghi ký hiệu : x 2,5 Tiêu cự kính lúp có giá trị A f = 0,4cm B f = 10cm C f = 4cm D f =2,5cm Câu 136: Điện áp đặt vào hai đầu tụ điện U = 110 V, tần số f = 50Hz Khi dòng điện qua tụ I = 0,2A Để dòng điện qua tụ I2 = 0,5 A cần tăng hay giảm tần số lần? A lần B 3,5 lần C lần D 2,5 lần Câu 137: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Hai khe cách 0,75mm cách 1,5m Vân tối bậc cách vận sáng bậc phía so với vân sáng trung tâm đoạn 4,2mm Bước sóng λ A 0, 48µ m B 0, 50 µ m C 0, 60 µ m D 0, 75µ m Câu 138: Ánh sáng vàng chân khơng có bước sóng 589nm Vận tốc ánh sáng vàng loại thủy tinh 1,98.108 m / s Bước sóng ánh sáng vàng thủy tinh là: A 0, 589 µ m B 0,389µ m C 982nm D 458nm Trang 16/17 Câu 139: Một vật dao động điều hoà với tần số góc 10 rad/s Tại thời điểm t = vật có li độ 2cm có vận tốc v = -20 15 cm/s Phương trình dao động vật là: A x = 2cos(10 t + π /3) B x = 4cos(10 t - π /3) C x = 4cos(10 t + π /3) D x = 2cos(10 t - π /3) Câu 140: ều tiết có tiêu điểm nằm võng mạc C Khi khơng điều tiết có tiêu điểm nằm trước võng mạc D Khi điều tiết có tiêu điểm nằm trước võng mạc Một vật sáng AB đặt vng góc với trục gương cầu lõm cách gương 100cm có ảnh A’B’ nhìn thấy qua gương cao gấp rưỡi AB K Trang 17/17
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐE TRAC NGHIEM VAT LY DAI CUONG , ĐE TRAC NGHIEM VAT LY DAI CUONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay