câu hỏi ôn tập quản trị cung ứng

15 12 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:08

1.Cung ứng trong nền kinh tế XHCN (kế hoạch hóa tập trung)CƯ chuyển thành cư vật tư kĩ thuật gồm NL, trang thiết bị,…2.Vật tư kĩ thuật đáp ứng ntnNVLmáy móc, thiết bị,… đảm bảo quá trình sxuất liên tục và có hiệu quả3.Mua hàng, thu mua, QTCƯ?mua hàng: gồm toàn bộ các hoạt động liên quan đến việc mua NVL, máy móc, thiết bị, dịch vụ,… để phục vụ cho quá trình hoạt động của tổ chức (10)thu mua: là 1 hđ k thể thiếu trong chuỗi các hđ của logictics và chuỗi cư (or là hđ mua vật tư, mua hàng) (7)QTCƯ: là tổng hợp các hđ gồm hoạch định, tổ chức, thực hiện, kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hđ cư của DN nhằm đạt đc mục tiêu đã đề ra hiệu quả nhất (8)4.Cư vật tư nền kinh tế kế hoạch hóa của ai cho ai Ôn tập quản trị cung ứng Cung ứng kinh tế XHCN (kế hoạch hóa tập trung) C/Ư chuyển thành c/ư vật tư kĩ thuật gồm NL, trang thiết bị,… Vật tư kĩ thuật đáp ứng ntn NVL-máy móc, thiết bị,… đảm bảo q trình sxuất liên tục có hiệu Mua hàng, thu mua, QTCƯ? mua hàng: gồm toàn hoạt động liên quan đến việc mua NVL, máy móc, thiết bị, dịch vụ,… để phục vụ cho trình hoạt động tổ chức (10) thu mua: hđ k thể thiếu chuỗi hđ logictics chuỗi c/ư (or hđ mua vật tư, mua hàng) (7) QTCƯ: tổng hợp hđ gồm hoạch định, tổ chức, thực hiện, kiểm tra, kiểm sốt tồn hđ c/ư DN nhằm đạt đc mục tiêu đề hiệu (8) C/ư vật tư kinh tế kế hoạch hóa cho  Hàng dự trữ trong tài sản Việc kiểm soát tốt hàng dự trữ phục vụ cho? cho sản xuất Hàng dự trữ bao gồm NVL, dụng cụ, phụ tùng, thành phẩm, bán thành phẩm, tùy loại DN chủng loại hàng dự trữ có phương pháp kiểm sốt dự trữ khác Các hàng dự trữ khác doanh nghiệp Chọn câu  Dự trữ (nhiều) – chi phí cung ứng (tăng) 10 Doanh nghiệp dịch vụ sản phẩm sản phẩm vơ hình 11 DN thương mại hàng dự trữ là hàng hóa mua cho người tiêu dùng 12 DNSX dàng dự trữ NVL thành phẩm bán thành phẩm 13 Nguyên nhân hàng dự trữ tất (2 nguyên nhân đúng) 14 Hàng dự trữ cuối năm, dịp tết là hàng hóa… theo thời vụ (or…) 15 Khái niệm dự trữ dự trữ q trình tích lũy NVL sản phẩm hàng hóa gđ vận động qua trình cung ứng 16 Các bước phát triển cung ứng 7 bước 17 Hoạt động thu mua, hoạt động QTCƯ hoạt động thu mua (7hđ): hoạt động QTCƯ (8hđ) 18 QTCƯ RFID, TQM, TQC, JIT RFID: cơng nghệ nhận dạng đối tượng sóng vơ tuyến TQM: mơ hình quản lý chất lượng toàn diện TQC: kiểm tra chất lượng toàn diện JIT(just in time): sản phẩm-đúng số lượng-đúng nơi-đúng thời điểm cần thiết 19.Mục tiêu QTCU quản trị 3 mục tiêu 20 5 đúng: chiến lược, nhà cung cấp,… 21 Thay đổi QTCU? Mấy xu hướng phát triển 2 thay đổi – xu hướng 22.Tập trung lợi ích doanh nghiệp, QTCU đảm bảo đảm bảo trìn sx kinh doanh liên tục hiệu 23 Theo xu hướng tới, nhà QTCU có xu hướng 3 xu hướng 24 Hướng phát triển quan trọng nhà c/ư bộ phân c/ư tham gia vào nhóm đa chức năng/quản lý chức chéo phát triển dây chuyền c/ư phát triển mqh với nhà cung cấp liên minh chiến lược 25 Mơ hình tổ chức c/ư phân quyền là nhiều cá nhân phận khác chịu trách nhiệm mua hàng cung ứng nhiều hàng hóa tổ chức DN 26 Đối với tổ chức DN đơn hàng nhỏ lẻ nên áp dụng? phân quyền 27 Đối với tổ chức DN đơn hàng nhỏ lẻ nên áp dụng? phân quyền 28 Đối với doanh nghiệp sd NVL thô, tươi sống nên áp dụng theo? phân quyền 29 Vòng tròn QCF mơ tả tham gia? chức chéo 30 Phương pháp định lượng phân tích nhu cầu vật tư gồm pp thế hệ mơ hình, lý thuyết, giả thuyết sự phát triển công cụ phương pháp đo lường kiểm nghiệm thao tác biến thu mua số liệu thực nghiệm mơ hình hóa phân tích liệu 31 Nhà sản xuất bán sp cuối năm kiểu dự trữ mùa vụ 32.Trong chuỗi cung ứng đối tượng qđ tồn chuỗi khách hàng 33 Dịch vụ khách hàng ảnh hưởng đến yếu tố DN, trừ  34.Trong quản trị chuỗi c/ư chiều nghịch chiều chiều thu hồi phế phẩm sản xuất 35 Phương pháp định tính xđ nhu cầu vật tư gồm pp dựa phán đoán trực quan lấy ý kiến chuyên gia, vẽ bối cảnh,… 36 Kho bãi có chức 2 chức 37.Kho bảo thuế có chức chứa hàng nhập đc thông qua chưa nộp thuế 38 Việc dự trữ để đảm bảo bán hàng hóa liên tục kiểu dự trữ j dự trữ đầu kì cuối kì 39 Dự trữ định kì – vận chuyển – bổ sung – đầu dự trữ định kì: dự trữ sx ổn định theo thời gian dự trữ vận chuyển: dự trữ bổ sung: dự trữ đầu cơ: 40 Đạt mục tiêu lợi nhuận gồm 5M, 5M nhân lực (man) – tiền (money) – NVL (materials) – máy móc (matric) – quản lý (manager) 41 Có kiểu cấu QTCU 7 kiểu cấu (trực tuyến – chức – trực tuyến chức - ma trận – tổ chức theo địa lý – theo sản phẩm – theo KH) 42.Ưu – nhược điểm cấu tổ chức chức DN các phận chức có quyền đạo phận trực tuyến dễ hiểu, dễ tuyển dụng đào tạo nhà quản trị nhược: trách nhiệm k rõ ràng,sự phối hợp lãnh đạo nhà quản trị phòng ban gặp khó khăn, vi phạm quy chế thủ trưởng 43 Ưu – nhược cấu kiểu ma trận, vị trí địa lý, theo sp, theo KH DN ưu: hiệu quả, tốn vật chất lực, việc hình thành-giải thể dễ dàng nhanh chóng, đáp ứng đc tình hình sx kinh doanh có biến động nhược: xảy xung đột phận nhân viên, nhà quản trị phải có kiến thức quản trị giỏi, đc sd số DN định 44 Bộ phận c/ư quan trọng hay vị trí thứ cấp phụ thuộc vào là quan trọng, phụ thuộc vào 45 Bộ phận thu mua c/ư phân tích theo phương thức  46 Các DN có phòng c/ư, phòng c/ư có phận kế hoạch mua-xđ tiêu chuẩn-nghiên cứu lựa chọn nhà cung cấp-phân tích giá trị-tài chính-đàm phán giá cả-mua hàng-quản lý hợp đồng cung cấpkiểm soát hàng tồn kho-thanh tốn 47 Nguồn NVL cty có sẵn, giá ổn,…bộ phận c/ư có vai trò  48 Lượng vật tư cần mua nhiều g.trị lớn…  49 Chức năng, nhiệm vụ phận cung ứng chức năng: nhiệm vụ: 50 Bộ phận chịu trách nhiệm xd c/ư phận bộ phận hành chính-bộ phận kế hoạch nghiên cứu-bộ phận thu mua 51 Các nhóm quản lý chức chéo hđ hiệu lĩnh vực? sx kinh doanh DN 52.Tổ chức mqh tốt với nhà cung cấp cần thực công việc? hợp tác-liên kết-tín nhiệm 53.Chu trình PDCA nghĩa gì?  (Lập kế hoạch – Thực – Kiểm tra – điều chỉnh) chu trình cải tiến liên tục 54.Bánh xe Deming nhấn mạnh tác động qua lại thường xuyên hoạt động nào? Deming người nước nào? cải tiến QTCU liên tục, hết QT đến QT khác deming người nước mỹ 55.Công cụ thống kê kiểm tra chiến lược gồm công cụ  56.Các yếu tố đầu vào yếu tố chiếm tỉ trọng cao bán buôn bán lẻ 57 Yếu tố NL - NVL – máy móc - ,… gọi chung j vật tư 58 Mục tiêu quản trị vật tư đáp ứng y/c NVL cho sx sở chủng loại nơi cần thời gian yêu cầu-có tất chủng loại NVL DN cần tới-đảm bảo ăn khớp dòng NL để làm chúng sẵn có cần đến-để NVL từ nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng mà k chậm trễ,… 59 ý nghĩa đại lượng : mức hao phí vật tư j để sx sản phẩm, P: số sản phẩm cần sx, Nj: nhu cầu vật tư j để sx sản phẩm 60.Nhu cầu vật tư dn cần mua đc tính theo cơng thức nhu cầu vật tư = nhu cầu vật tư để sx sản phẩm - tồn kho – lượng vật tư DN tự sx 61.Quy trình lựa chọn nhà cung cấp kịp thời thường diễn bước 4 bước 62.Căn xác lập hợp đồng c/ư văn pháp quy nhà nước 63 Gđ thử nghiệm bước tìm thêm nhà cung cấp 64 Kí kết hợp đồng c/ư bước bước 3: đàm phán 65 Theo dõi đánh giá nhà cung cấp gđ bước 2: lựa chọn 66 Trong hợp đồng TMQuốc Tế ghi quốc hiệu ntn ghi 67 Số kí hiệu hợp đồng c/ư đc ghi đâu bên trái 68 Điều khoản hợp lệ, chủ yếu c/ư điều khoản j  69.Hồ sơ đơn hàng thực theo phương thức  70 Thời gian lưu trữ hồ sơ DN từ 10 năm trở lêm 71 Hợp đồng c/ư có thời gian giao hàng, số lượng,… là hợp đồng giao hàng có định kì 72.Hệ thống đặt hàng phổ thông…  73.Dự trữ tập trung giả tốt TH  74 Lợi ích hệ thóng đặt hàng phổ thơng  75 Máy móc,… là thiết bị sx 76 Nhu cầu mua săm trang thiết bị sx xuất phát từ đâu  77 Việc mua sắm trang thiết bị sx thường diễn khi bị hư hỏng 78 Khi mua trang thiết bị sx vào đâu  79 Khi mua trang thiết bị sx lựa chọn nhà sx vào đâu  80 Các khái niệm: phân tích định tính, số so sánh, phân tích kinh tế,…  81 Gđ mua sắm trang thiết bị sx lãnh đạo cán cao cấp 82 Vai trò phận c/ư trang thiết bị sx  83 Trang thiết bị sx qua sử dụng có đặc điểm  84.Thơng tin người cung cấp qua sử dụng từ đâu  85.Phân loại hợp đồng cho thuê tài xét phương diện ng thuê, người cho thuê gồm hđ j  86 Các hình thức thuê mua thiết bị gồm hình thức vận hành tổ chức 87.Kn hợp đồng cho thuê bắc cầu, toàn bộ, giáp lưng, tài trợ TT, bán+lãi thuê, liên kết  88.Người trung gian đưa người mua với người bán… người mơi giới 89.Đặc điểm dịch vụ? có loại dịch vụ nào? Phân loại dịch vụ tính đồng thời  Tính khơng thể tách rời  Tính khơng đồng  Tính vơ hình  Tính khơng lưu trữ  Gồm 12 loại dịch vụ 90.Sản phẩm vật chất sd lần sp  91.Đưa y/c viết thành văn đc gọi mơ tả cơng việc 92.Mơ tả cơng việc xđ xđ nhà cung cấp… 93.Các giải pháp cẫn ý viết mô tả cv  94 Để quản lý hợp đồng dịch vụ cần làm bản mơ tả cơng việc xác hợp lý  Chọn nhà cung cấp dịch vụ tốt  Có giá dịch vụ công hợp lý  Quản lý phải linh hoạt 95 Phương pháp định giá hợp đồng dịch vụ gồm phương pháp  96 Nhu cầu vật tư đc xđ từ đâu  97 Dịch vụ kế hoạch theo quan điểm hợp đồng c/ư  98 Căn để xđ nhu cầu vật tư đâu  99 Căn để xđ nhu cầu vật tư  kế hoạch sản xuất kinh doanh Định mức vật tư 100 Khái niệm mức sd NVL, công suất sx thết bị máy móc, định mức sd NVL, sd vật tư?  mức sử dụng nguyên vật liệu là lượng hao phí nguyên vật liệu cần thiết cho phép sx sản phẩm đạt tiêu chuẩn theo quy định - Cơng xuất sx thiết bị máy móc lượng sản xuất rsa đơn vị thời gian đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định - Định mức sử dụng nvl trình hoạt động thống tổ chức khoa học có kế hoạch để xây dựng mức sử dụng vật tư 101 Muốn xđ sd mức vật tư cần trải qua bước c/v? Tuần tự ntn  102 Mức sd NVL gồm thành phần  103 Xđ nhu cầu NVL cho sx sp xđ theo công thức  104 Xđ mức sd NVL công thức M= P+H 105 Các nguồn tt dự báo vật tư chia thành 2 loại sơ cấp thứ cấp 106 Các phương pháp dự báo vật tư gồm định tính định lượng 107 Phương pháp dự báo định lượng dựa kết xử lý dữu liệu khứ 108 Vật tư sx đc lấy từ nguồn  109 Sx phương thức vận chuyển theo tốc độ gảm+tăng 110 Sx phương thức tăng – giảm dần giá  111 Hàng dự trữ DN chiếm % tổng tài sản DN 40 – 50% 112 Số liệu nghiên cứu việc nghiên cứu TT phòng kinh doanh DN phận cơng ty  113 Số liệu nghiên cứu việc nghiên cứu tình hình kinh doanh DN nguồn TT  114 Số liệu báo cáo tạp chí thuộc tài liệu bên 115 Số liệu báo cáo điều tra khảo sát thuộc thuộc nguồn sơ cấp 116 Có bước để báo cáo thống kê  117 Phương pháp đánh giá nhà cung cấp tiềm tiến hành theo bước (7) - Khảo sát sơ - Phân tích tài - Tham quan nhà cung cấp - Phỏng vấn - Điều tra - Tiến hành lựa chọn - Chính thức lựa chọn 118 Đánh giá nhà cung cấp quốc tế cần nắm vững điều - Chú ý kênh phân phối - Xem xét phương thức toán quốc tế - Chú ý điều kiện thương mại - Xác định nắm bắt xu hướng phát triển kinh tế giới - Xác định đặc điểm kinh tế trị 119 DN sd 1- nhiều nguồn cung cấp thích hợp  120 Đánh giá nhà cung cấp tiềm cần đầy đủ phương diện cạnh tranh?  121 C.Phí tạo nhiều nguồn c.cấp so với chi phí tạo nguồn cung cấp  122 Sử dụng nguồn c.cấp so với nhiều nguồn c.cấp hàng tồn kho tăng hay giảm  123 Khi nhiều nguồn c.cấp chọn nhiều nguồn hay nguồn c.cấp hàng tồn kho tăng hay giảm  124 CNTT viết tắt tiếng anh  Information Technology ( IT) 125 CNTT IC máy kĩ thuật (chip) 126 Hệ thống TT MRP1, MRP2, DRP1, DRP2, ERP, ERM gọi MRP1: kế hoạch hóa nhu cầu vật tư MNP2: kế hoạch hóa nguồn lực đầu vào sx DRP1: kế hoạch hóa phân phối nhu cầu DRP2: kế hoạch hóa phân phối nguồn lực ERP: Hệ thống điều hành nguồn lực điều hành điểm ERM: Quản trị nguồn lực doanh nghiệp 127 Kế hoạch hóa nhu cầu vật tư viết tắt MRP1 128 Hệ thống ERM so với ERP có mức ph.triển cao-thấp-trung bình? ERM cao ERP 129 ERM-ERP có đặc điểm khác  130 Lộ trình CNTT gồm giai đoạn 5gđ (đầu tư sở hại tầng-gđ sơ khai-mức tác nghiệp-ứng dụng CNTT mức chiến lược-ứng dụng thương mại điện tử) 131 Quá trình ph.triển thương mại điện tử gồm bn hệ 3 hệ (B2C, B2G, B2B) 132 B2C, B2G, B2B gì,thế hệ thứ B2C: hệ 2: (business to customer) thương mại điện tử công ty người tiêu dùng B2G: hệ :(business to government) thương mại điện tử DN với phủ B2B: hệ 3: (business to business)thương mại điện tử công ty 133 Trong tất hệ thống, ph.triển cao nhất,tỉ trọng cao,nhanh B2B 134 Đấu giá điện tử khác đấu giá truyền thống  135 M.tiêu đàm phán gì? đảm bảo chất lượng vật tư hàng hóa-mục tiêu giá cả-mục tiêu cug cấp thời hạn 136 Cung cấp k thời hạn đâu 2 nguyên nhân 137 Nd kiểm soát hđ nhà c.cấp  138 Người mua hàng đóng vai trò nhà đàm phán độc lập nhà đàm phán lãnh đạo TH độc lập: tổ chức DN có quy mơ nhỏ vật hàng dạng bình thường k có j đặc biệt, có thay đổi nhỏ hợp đồng, đàm phán diễn k phức tạp lãnh đạo:hợp đồng c/ư đc kí kết giá hợp đồng cao, hàng hóa vật tư phức tạp 139 Quá trình đàm phán hợp đồng c/ư gồm bước? trình tự 5 bước: chuẩn bị-gđ tiếp xúc-đàm phán-kết thúc kí kết hợp đồng-rút kinh nghiệm 140 Chuẩn bị chung cho đàm phán cần chuẩn bị chuẩn bị TT-năng lực-công tác tổ chức-thời gian-địa điểm 141 Gđ chuẩn bị đàm phán gồm bước? trình tự 2 bước: chuẩn bị chung – chuẩn bị cụ thể 142 Chuẩn bị cụ thể trước đàm phán cần chuẩn bị thiết lập mục tiêu cần thương lượng-phải đánh giá lại đối tác-đánh giá lại điểm mạnh điểm yếu thân DN-lập phương án kinh doanh-xd chiến lược đàm phán đàm phán thử 143 Chuẩn bị TT chuẩn bị yếu tố TT vật tư hàng hóa-thị trường-kinh tế-người bán-TT thị trường nước 144 Mục tiêu cần đạt đàm phán kiểm sốt hoạt động nhà cung cấp-xd mqh hợp tác lâu dài 145 Đánh giá điểm mạnh-yếu thân DN gồm vấn đề quyền - lực –thế - thời gian 146 Muốn xd hđ chuẩn bị đàm phán cần tiến hành bn bước? gồm bước 3 bước: 147 Để làm tốt công việc gđ tiếp xúc đàm phán cần thực 2 gđ: nhập đề - khai thác TT 148 Gđ đàm phán gồm nd đưa y/c lắng nghe đối tác trình bày-nhận đưa nhượng bộphá vỡ bế tắc-tiến tới thỏa thuận 149 Khi soạn thảo kí kết hợp đồng c/ư đc làm k làm phải thỏa thuận điều khoản bên-dựa sở pháp lý-k trái pháp luậtsoạn thảo thảo hợp đồng phải xác, dễ hiểu-bên lại kiểm tra hợp đồng kĩ lưỡng-là người có thẩm quyền kí-có thể sd ngôn ngữ khác 150 Nguyên nhân dẫn đến bế tắc đàm phán khoảng cách lợi ích-tranh chấp lập trường quan điểm-do k hiểu nhau-do bên ép buộc bên lại-do lục đàm phán cán bị hạn chế 151 Đàm phán kiểu mềm đàm phán kiểu cứng đàm phán kiểu mồm: bên tránh xung đột, nhượng lẫn nhau, trì mqh thân thiện kiểu cứng: kiên bảo vệ lập trường quan điểm k nhượng 152 Đàm phán theo nguyên tắc? đặc điểm 4 nguyên tắc: người-lợi ích-các phương án-tiêu chuẩn 153 Mơ hình dự trữ POQ, EOQ, BOQ, QDM POQ: mức đặt hàng theo sản xuất EOQ: mức đặt hàng tối ưu BOQ: dự trữ thiếu QDM: khấu trừ theo số lượng 154 Kí hiệu mơ hình phân tích cận biên khơng có 155 Chức kho bãi gì? Mấy chức 2 chức năng: kho nguyên nhiên liệu phụ tùng kho thành phẩm 156 Kí hiệu TL, CL, LTL, LCL kho bãi nghĩa TL: nguyên toa tàu CL: nguyên toa xe LTL: giao chưa đủ tàu LCL: giao chưa đủ xe 157 Khi gom nhiều lô hàng nhỏ đến lớn dùng phương tiện vận chuyển, chi phí ntn  158 Khi DN k có hàng tồn kho chi phí tồn kho, chi phí sx tăng hay giảm  159 Đâu chi phí ứng dụng quản lý kho RFID 160 Khái niệm kho tổng hợp - ngoại quan - đa - bảo thuế - thuê theo hợp đồng đa năng: để phân loại tổng hợp hồn thiện hàng hóa phục vụ cho khách hàng ngoại quan: kho lưu trữ hàng hóa sau hàng hóa làm thủ tục hải quan thuê theo hợp đồng: thỏa thuận bên cho thuê bên thuê quyền lợi nghĩa vụ bên bảo thuế: chứa hàng nhập chưa nộp thuế 161 Lưu trữ hải quan chờ xuất  162 Hệ thống RFDI gồm phận, gồm phận 3 phận: thẻ-đầu lọc-hệ thống máy tính phần mềm 163 ứng dụng cơng nghệ RFDI tất (nhiều) 164 vận tải hđ kinh tế có mục đích đối tượng con người 165 Đặc điểm vận tải là trình sản xuất-các sản phẩm vận tải vơ hình-k có khả dự trữ sản phẩm 166 Lựa chọn h.thức giao hàng đến nhà c.cấp hay đến nhà mua phụ thuộc điều kiện giao hàng 167 INCOTE nguyên tắc quốc tế phát hành do thương mại quốc tế ICC phát hành 168 Trong vận tải container nghĩa là thùng chứa hàng đặc biệt, có sức chứa lớn, kết cấu cho phép sd nhiều lần 169 Vận tải đường biển có đặc điểm chậm, 80% vận chuyển biển 170 Phương thức vận tải phụ thuộc tự nhiên, thủy văn,… vận tải biển 171 Phương thức vận tải k yêu cầu nhanh đường sắt 172 Hàng hóa dễ vỡ hư hỏng vận chuyển theo phương thức hàng không 173 Phương thức vận chuyển hợp với đường ngắn động linh hoạt ơ tơ 174 Quy trình vận chuyển hàng hóa có dạng? dạng 2 dạng: dễ thấy khó thấy 175 Vận đơn gì? Chức vận đơn đường biển là chứng từ người chuyên chở cấp cho người gửi hàng nhằm xác nhận hàng hóa đc chuyển 3 chức năng:biên lai người chuyên chở-là chứng-là chứng từ 176 Xd chiến lược vận tải cần thực hiện? dài 177 Cách xđ giá phục vụ - tự phục vụ ntn xđ dịch vụ dựa giá cạnh tranh-tự phục vụ 178 Dịch vụ kĩ thuật – chuyên sâu kĩ thuật: chuyên sâu 179 Dịch vụ kĩ thuật – chuyên sâu gồm dịch vụ kĩ thuật: nghiên cứu phát triển, sửa chữa bảo dưỡng, quản lí chuyên sâu: thiết kế, luật pháp, tư vấn giáo dục,… 180 Đặc điểm (đặc tính) dịch vụ gì? Nội dung? tính đồng thời: q trình sx tiêu dùng diễn lúc tính k tách rời: q trình sx tiêu dùng k tách rời  k đồng nhất: sp dịch vụ giống chất lượng khác tính vơ hình: sp dịch vụ khơng có hình dạng rõ rệt tính k lưu trữ đc: k thể lưu kho, bảo quản 181 Tổ chức WTO phân loại dịch vụ thành bn phân ngành 12 phân ngành 182 Dịch vụ loại hình hđ kinh tế với mục tiêu  183 Kế hoạch đầu vào – DN người tiêu dùng nhà phân phối 184 Khái niệm hợp đồng cho thuê trả góp: giáp lưng: 185 DN sd nhiều nguồn c.cấp thích hợp  186 Chiến lược cung ứng có tầm quan trọng ntn so với chiến lược marketing bằng 187 Hđ phân phối hđ DN do? Mấy phận  188 Tại DN nên mời nhà cung cấp tham dự sớm? lợi ích tất 189 Các nhà cung cấp k đáp ứng, ta dùng 3 phương pháp 190 DN ph.triển mqh đối tác, liên minh nên? k cạnh tranh chuỗi giá trị mà nên cạnh tranh khác chuỗi giá trị 191 Cơng việc quản trị vật tư  192 Tổ chức quản lý vật tư bao gồm công việc chủ yếu dài (6) 193 Sự khác nhà kho, trung tâm phân phối gì? Nội dung  194 Kho bãi có đâu tất 195 Bộ phận kế hoạch nghiên cứu phòng c/ư thực việc  196 Bộ phận hành thực việc (nhiệm vụ)  197 Nhóm quản lý chức chéo hoàn thành thời gian nào? đâu  198 QCS hoạt động hiệu quả…? Nhóm thực xong nhiệm vụ tự giải thể nhóm phát triển sp 199 Cơng tác t.chức xem xét khía cạnh nào? Những t.chức  200 Có phương pháp dự báo nhu cầu vật tư 2 phương pháp: định lượng định tính 201 Dự báo nhu cầu vật tư tương lai sd trên… quá khứ 202 Độ xác nhu cầu vật tư dựa vào độ xác yếu tố  203 Khái niệm mua hàng – thu mua – QTCƯ, gồm hoạt động Bao nhiêu hoạt động  204 Quản lý kiểm soát mục đích  205 Dự trữ nhiều dự trữ ảnh hưởng ntn đến chi phí c/ư chi phí QTKD  206 TQM nghĩa  207 QTCƯ phát triển theo hướng quan trọng nào? Cáchướng  208 Mơ hình tổ chức c/ư tập trung – phân quyền phù hợp ntn? Khái niệm  209 Phân loại khi? Có loại nào? Xét theo tiêu chí gồm  210 Dự trữ bổ sung – động – định kì – k định kì – thường xuyên – k thường xuyên  211 Ưu – nhược cấu tổ chức DN, điều kiện áp dụng  212 Bộ phận c/ư thứ yếu quan trọng cụ thể ntn  213 B.phận thu mua c/ư phân loại theo phương thức nào? Nhiệm vụ  214 Bộ phận c/ư đóng vai trò quan trọng – k quan trọng phụ thuộc  215 Nhóm chức chéo  216 Vật tư – quản trị vật tư – công thức vật tư – đại lượng công thức  217 Các gđ hoạt động đàm phán – hoạt động cụ thể -… 
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi ôn tập quản trị cung ứng, câu hỏi ôn tập quản trị cung ứng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay