Lựa chọn cấu trúc giếng khoan slim hole cho dự án phát triển mỏ lô B

11 66 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 15:04

Đề tài nghiên cứu cấu trúc giếng khoan trong quy hoạch phát triển Mỏ Dầu Khí tại thềm lục địa Việt Nam, tại Tổng công ty Thăm Dò và Khai Thác Dầu Khí PVEP. Tài liệu có nhiều hình vẽ chú thích chi tiết. Công trình được đóng góp bởi các kỹ sư, nhà nghiên cứu đầu ngành về lĩnh mực phát triển Mỏ Dầu Khí. Thích Hợp cho các sinh viên, nghiên cứu sinh làm đề tài về phát triển Mỏ Dầu Khí ... thác, giếng b m ép 29 giếng thẩm lượng/phân định ranh giới Lựa chọn cấu trúc giếng cho dự án 4.1 Giếng phát triển (Slimhole monobore) Tất giếng khai thác khí hồn thiện với cơng nghệ giếng khoan. .. chi phí khoan cho toàn dự án cần: - Ủng hộ tối đa cho Nhà Điều hành thuê người điều hành khoan người làm việc trực tiếp giàn có kinh nghiệm khoan giếng slimhole, đặc biệt khoan giếng slimhole Thái... án phát triển sau [1]: - Trường hợp 1: Phát triển đồng thời Diện tích Phát triển chung (AJD) Diện tích Phát triển treo (SDA), bao gồm Phương án: + Phương án - Phương án cao: Sẽ khoan 754 giếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn cấu trúc giếng khoan slim hole cho dự án phát triển mỏ lô B, Lựa chọn cấu trúc giếng khoan slim hole cho dự án phát triển mỏ lô B, Khái quát điều kiện địa chất khu mỏ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay