trắc nghiệm môn tài chính kế toán có đáp án

49 9 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 14:57

Số TTMãNội dung câu hỏiĐA đúngChương 1: KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN1Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan trực tiếp đến ngoại tệ, bên Nợ các tài khoản Nợ phải thu ghi theo: (biết DN sử dụng tỷ giá ghi sổ)A. Tỷ giá hối đoái ghi trên sổ kế toán (Tỷ giá bình quân cả kỳ dự trữ, tỷ giá nhập trước xuất trước, …).B. Tỷ giá hối đoái giao dịch tại thời điểm phát sinh nghiệp vụC. Tỷ giá hối đoái hạch toánD. Tỷ giá nhận NợB2Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan trực tiếp đến ngoại tệ, bên Có các tài khoản vốn bằng tiền ghi theo: (biết DN sử dụng tỷ giá ghi sổ)A. Tỷ giá hối đoái ghi trên sổ kế toán (Tỷ giá bình quân cả kỳ dự trữ, tỷ giá nhập trước xuất trước, …).B. Tỷ giá hối đoái giao dịch tại thời điểm phát sinh nghiệp vụC. Tỷ giá hối đoái hạch toánD. Tất cả các đáp án đều đúngA3Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan trực tiếp đến ngoại tệ, bên Có các tài khoản Nợ phải thu (hay thanh toán các khoản Nợ phải thu) kế toán ghi theo: (biết DN sử dụng tỷ giá ghi sổ)A. Tỷ giá hối đoái ghi trên sổ kế toán (Tỷ giá bình quân cả kỳ dự trữ, tỷ giá nhập trước xuất trước, …).B. Tỷ giá hối đoái giao dịch tại thời điểm phát sinh nghiệp vụC. Tỷ giá hối đoái hạch toánD. Tỷ giá nhận NợA4Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan trực tiếp đến ngoại tệ, bên Có các tài khoản Nợ phải trả ghi theo: (biết DN sử dụng tỷ giá ghi sổ)A. Tỷ giá hối đoái ghi trên sổ kế toán (Tỷ giá bình quân cả kỳ dự trữ, tỷ giá nhập trước xuất trước, …).B. Tỷ giá hối đoái giao dịch tại thời điểm phát sinh nghiệp vụC. Tỷ giá hối đoái hạch toánD. Tỷ giá nhận NợA5Khoản chênh lệch về tỷ giá hối đoái đối với các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ trong giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh được kế toán ghi:A. Tăng chi phí (hoặc doanh thu hoạt động tài chính).B. Tăng chi phí (hoặc doanh thu) hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.C. Tăng chi phí (hoặc giảm chi phí) đầu tư xây dựng cơ bản.D. Tất cả đáp án đều sai.A6Khoản chênh lệch về tỷ giá hối đoái đối với các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ trong giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh kế toán ghi:A. Nợ TK 635 hoặc Có TK 515B. Nợ hoặc Có TK 413 (4132)C. Nợ hoặc Có TK 241D. Tất cả đáp án đều sai.A7Cuối năm tài chính, nếu phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa tỷ giá hối đoái thực tế ngoại tệ so với tỷ giá ghi sổ sẽ được kế toán ghi:A. Điều chỉnh số dư ngoại tệ cuối năm theo tỷ giá hối đoái thực tế.B. Phản ánh vào tài khoản 413 (4131 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính”)C. Kết chuyển tăng doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính trong kỳ.D. Tất cả đáp án đều đúng.A8Tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp bao gồm:A. Tiền Việt Nam.B. Ngoại tệ.C. vàng, bạc, kim khí quý, đá quý.D. Tất cả đáp án đều đúng.D9Tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp chỉ gồm số tiền mà doanh nghiệp đang gửi tại:A. Ngân hàng Thương mạiB. Kho bạc nhà nướcC. Các công ty tài chính hay trung tâm tài chính.D. Tất cả đáp án đều đúng.D10Khoản chênh lệch thiếu hoặc thừa giữa số liệu của kế toán doanh nghiệp với số liệu của ngân hàng được kế toán tạm thời ghi:A. Nợ TK 138 (1388) hoặc Có TK 338 (3388).B. Nợ TK 811 hoặc Có TK 711.C. Nợ TK 635 hoặc Có TK 515.D. Nợ TK 138 (1381) hoặc Có TK 338 (3381).A11Cuối năm, kiểm kê tiền mặt thiếu chưa rõ nguyên nhân kế toán ghi:A. Nợ TK 138 (1388) B. Có TK 338 (3388)C. Có TK 338 (3381)D. Nợ TK 138 (1381) D12Cuối năm, kiểm kê tiền mặt thừa chưa rõ nguyên nhân kế toán ghi:A. Nợ TK 138 (1388) B. Có TK 338 (3388)C. Có TK 338 (3381)D. Nợ TK 138 (1381)D13Khoản chênh lệch thừa giữa số liệu của kế toán doanh nghiệp với số liệu của ngân hàng được kế toán tạm thời ghi:A. Nợ TK 138 (1388) B. Có TK 338 (3388)C. Có TK 338 (3381)D. Nợ TK 138 (1381)B Số TT ĐA Chương 1: KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN Khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế liên quan trực tiếp đến B ngoại tệ, bên Nợ tài khoản Nợ phải thu ghi theo: (biết DN sử dụng tỷ giá ghi sổ) A Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế tốn (Tỷ giá bình qn kỳ dự trữ, tỷ giá nhập trước xuất trước, …) B Tỷ giá hối đoái giao dịch thời điểm phát sinh nghiệp vụ C Tỷ giá hối đoái hạch toán D Tỷ giá nhận Nợ Khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế liên quan trực tiếp đến A ngoại tệ, bên tài khoản vốn tiền ghi theo: (biết DN sử dụng tỷ giá ghi sổ) A Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán (Tỷ giá bình quân kỳ dự trữ, tỷ giá nhập trước xuất trước, …) B Tỷ giá hối đoái giao dịch thời điểm phát sinh nghiệp vụ C Tỷ giá hối đoái hạch toán D Tất đáp án Khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế liên quan trực tiếp đến A ngoại tệ, bên tài khoản Nợ phải thu (hay toán khoản Nợ phải thu) kế toán ghi theo: (biết DN sử dụng tỷ giá ghi sổ) A Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán (Tỷ giá bình quân kỳ dự trữ, tỷ giá nhập trước xuất trước, …) B Tỷ giá hối đoái giao dịch thời điểm phát sinh nghiệp vụ C Tỷ giá hối đoái hạch toán D Tỷ giá nhận Nợ Khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế liên quan trực tiếp đến A ngoại tệ, bên tài khoản Nợ phải trả ghi theo: (biết DN sử dụng tỷ giá ghi sổ) A Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế tốn (Tỷ giá bình qn kỳ dự trữ, tỷ giá nhập trước xuất trước, …) B Tỷ giá hối đoái giao dịch thời điểm phát sinh nghiệp vụ C Tỷ giá hối đoái hạch toán D Tỷ giá nhận Nợ Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái nghiệp vụ phát A sinh liên quan đến ngoại tệ giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh kế toán ghi: A Tăng chi phí (hoặc doanh thu hoạt động tài chính) B Tăng chi phí (hoặc doanh thu) hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ C Tăng chi phí (hoặc giảm chi phí) đầu tư xây dựng D Tất đáp án sai Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái nghiệp vụ phát A sinh liên quan đến ngoại tệ giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh kế toán ghi: Mã Nội dung câu hỏi Ghi Số TT 10 11 12 13 Mã Nội dung câu hỏi A Nợ TK 635 TK 515 B Nợ TK 413 (4132) C Nợ TK 241 D Tất đáp án sai Cuối năm tài chính, phát sinh chênh lệch tỷ giá tỷ giá hối đoái thực tế ngoại tệ so với tỷ giá ghi sổ kế toán ghi: A Điều chỉnh số dư ngoại tệ cuối năm theo tỷ giá hối đoái thực tế B Phản ánh vào tài khoản 413 (4131 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính”) C Kết chuyển tăng doanh thu chi phí hoạt động tài kỳ D Tất đáp án Tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp bao gồm: A Tiền Việt Nam B Ngoại tệ C vàng, bạc, kim khí quý, đá quý D Tất đáp án Tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp gồm số tiền mà doanh nghiệp gửi tại: A Ngân hàng Thương mại B Kho bạc nhà nước C Các công ty tài hay trung tâm tài D Tất đáp án Khoản chênh lệch thiếu thừa số liệu kế toán doanh nghiệp với số liệu ngân hàng kế toán tạm thời ghi: A Nợ TK 138 (1388) TK 338 (3388) B Nợ TK 811 TK 711 C Nợ TK 635 TK 515 D Nợ TK 138 (1381) TK 338 (3381) Cuối năm, kiểm tiền mặt thiếu chưa rõ nguyên nhân kế toán ghi: A Nợ TK 138 (1388) B TK 338 (3388) C TK 338 (3381) D Nợ TK 138 (1381) Cuối năm, kiểm tiền mặt thừa chưa rõ nguyên nhân kế toán ghi: A Nợ TK 138 (1388) B TK 338 (3388) C TK 338 (3381) D Nợ TK 138 (1381) Khoản chênh lệch thừa số liệu kế toán doanh nghiệp với số liệu ngân hàng kế toán tạm thời ghi: A Nợ TK 138 (1388) B TK 338 (3388) C TK 338 (3381) D Nợ TK 138 (1381) ĐA Ghi A D D A D D B Số TT 14 15 16 17 18 19 20 21 Mã ĐA Khoản chênh lệch thiếu số liệu kế toán doanh nghiệp A với số liệu ngân hàng kế toán tạm thời ghi: A Nợ TK 138 (1388) B TK 338 (3388) C TK 338 (3381) D Nợ TK 138 (1381) Cuối năm, kiểm tiền mặt thiếu rõ nguyên nhân bắt bồi A thường kế toán ghi: A Nợ TK 138 (1388) B TK 338 (3388) C TK 334 D Nợ TK 111 Cuối năm, kiểm tiền mặt thiếu rõ nguyên nhân bắt bồi C thường trừ lương thủ quỹ kế toán ghi: A Nợ TK 138 (1388) B TK 338 (3388) C Nợ TK 334 D Nợ TK 111 Cuối năm, kiểm tiền mặt thừa rõ nguyên nhân kế toán ghi: B A Nợ TK 138 (1388) B TK 338 (3388) C Nợ TK 334 D Nợ TK 111 Thu tiền tạm ứng chi khơng hết nhập quỹ kế tốn ghi: A A Nợ TK 111/Có TK 141 B Nợ TK 112/Có TK 141 C Nợ TK 334/Có TK 141 D Nợ TK 111/Có TK 112 Thu tiền tạm ứng chi không hết Thu tiền gửi ngân hàng kế B tốn ghi: A Nợ TK 111/Có TK 141 B Nợ TK 112/Có TK 141 C Nợ TK 334/Có TK 141 D Nợ TK 111/Có TK 112 Tiền chuyển doanh nghiệp bao gồm: D A Tiền mặt, séc nộp thẳng vào ngân hàng chưa nhận giấy báo B Xuất tiền mặt gửi ngân hàng chưa nhận giấy báo C Chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi ngân hàng để toán cho chủ nợ chưa nhận giấy báo Nợ D Tất đáp án Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ kế toán ghi: D A Nợ TK 112/Có TK 111 B Nợ TK 113/Có TK 111 C Nợ TK 334/Có TK 141 D Nợ TK 111/Có TK 112 Nội dung câu hỏi Ghi Số TT 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mã ĐA Xuất quỹ tiền mặt nộp vào tài khoản tiền gửi ngân hàng A giấy báo kế tốn ghi: A Nợ TK 112/Có TK 111 B Nợ TK 113/Có TK 111 C Nợ TK 334/Có TK 141 D Nợ TK 111/Có TK 112 Xuất quỹ tiền mặt nộp vào tài khoản tiền gửi ngân hàng cuối B tháng chưa giấy báo kế tốn ghi: A Nợ TK 112/Có TK 111 B Nợ TK 113/Có TK 111 C Nợ TK 334/Có TK 141 D Nợ TK 111/Có TK 112 Tạm ứng lương tiền mặt kế tốn ghi: A A Nợ TK 334/Có TK 111 B Nợ TK 334/Có TK 112 C Nợ TK 141/Có TK 112 D Nợ TK 141/Có TK 111 Tạm ứng lương tiền gửi ngân hàng kế toán ghi: C A Nợ TK 334/Có TK 111 B Nợ TK 334/Có TK 112 C Nợ TK 141/Có TK 112 D Nợ TK 141/Có TK 111 Thu tiền bán sản phẩm - VT - hàng hóa tiền mặt kế tốn ghi A A Nợ TK 111/Có TK 511 B Nợ TK 112/Có TK 511 C Nợ TK 111/Có TK 711 D Nợ TK 112/Có TK 711 Thu tiền bán sản phẩm - vật tư - hàng hóa tiền gửi ngân B hàng kế tốn ghi A Nợ TK 111/Có TK 511 B Nợ TK 112/Có TK 511 C Nợ TK 111/Có TK 711 D Nợ TK 112/Có TK 711 Thu khoản nợ phải thu tiền mặt kế toán ghi A A Nợ TK 111/Có TK 131,136,138… B Nợ TK 112/Có TK 331, 333, 338… C Nợ TK 111/Có TK 331, 333, 338… D Nợ TK 112/Có TK 131,136,138… Thu khoản nợ phải thu tiền gửi ngân hàng kế tốn ghi D A Nợ TK 111/Có TK 131,136,138… B Nợ TK 112/Có TK 331, 333, 338… C Nợ TK 111/Có TK 331, 333, 338… D Nợ TK 112/Có TK 131,136,138… Thanh tốn khoản nợ phải trả tiền mặt kế toán ghi C A Nợ TK 131,136,138…/Có TK 111 B Nợ TK 131,136,138…/Có TK 112 Nội dung câu hỏi Ghi Số TT 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Mã Nội dung câu hỏi C Nợ TK 331, 333, 338… /Có TK 111 D Nợ TK 331, 333, 338… /Có TK 112 Thanh toán khoản nợ phải trả tiền gửi ngân hàng kế tốn ghi A Nợ TK 131,136,138…/Có TK 111 B Nợ TK 131,136,138…/Có TK 112 C Nợ TK 331, 333, 338… /Có TK 111 D Nợ TK 331, 333, 338… /Có TK 112 Phát sinh chi phí cho phận bán hàng tiền mặt kế toán ghi A Nợ TK 641/Có TK 111 B Nợ TK 152/Có TK 111 C Nợ TK 156/Có TK 111 D Nợ TK 811/Có TK 111 Mua hàng hóa nhập kho tiền mặt kế tốn ghi A Nợ TK 641/Có TK 111 B Nợ TK 152/Có TK 111 C Nợ TK 156/Có TK 111 D Nợ TK 811/Có TK 111 Mua nguyên vật liệu nhập kho tiền mặt kế toán ghi A Nợ TK 641/Có TK 111 B Nợ TK 152/Có TK 111 C Nợ TK 156/Có TK 111 D Nợ TK 811/Có TK 111 Phát sinh chi phí cho phận bán hàng tiền gửi ngân hàng kế tốn ghi A Nợ TK 641/Có TK 112 B Nợ TK 152/Có TK 112 C Nợ TK 156/Có TK 112 D Nợ TK 811/Có TK 112 Mua hàng hóa nhập kho tiền gửi ngân hàng kế toán ghi A Nợ TK 641/Có TK 112 B Nợ TK 152/Có TK 112 C Nợ TK 156/Có TK 112 D Nợ TK 811/Có TK 112 Mua nguyên vật liệu nhập kho tiền gửi ngân hàng kế toán ghi A Nợ TK 641/Có TK 112 B Nợ TK 152/Có TK 112 C Nợ TK 156/Có TK 112 D Nợ TK 811/Có TK 112 Phát sinh chi phí cho phận quản lý DN tiền gửi ngân hàng kế toán ghi A Nợ TK 642/Có TK 112 B Nợ TK 152/Có TK 112 C Nợ TK 156/Có TK 112 D Nợ TK 811/Có TK 112 Phát sinh chi phí cho phận quản lý DN tiền mặt kế toán ghi ĐA Ghi D A C B A C B A A Số TT 40 41 42 43 44 45 46 47 Mã Nội dung câu hỏi A Nợ TK 642/Có TK 111 B Nợ TK 152/Có TK 111 C Nợ TK 156/Có TK 111 D Nợ TK 811/Có TK 111 Nhận vốn góp tiền mặt kế tốn ghi Nợ TK 111 TK: A 411 B 228 C 412 D 711 Nhận vốn góp tiền gửi ngân hàng kế toán ghi Nợ TK 112 TK: A 411 B 228 C 412 D 711 Được biếu tặng tiền gửi ngân hàng kế toán ghi Nợ TK 112 TK : A 411 B 228 C 412 D 711 Được biếu tặng tiền mặt kế tốn ghi Nợ TK 111 TK…: A 411 B 228 C 412 D 711 Thu hồi khoản đầu tư tiền mặt kế tốn ghi Nợ TK 111 TK…: A 121,128, B 221, 228 C 222 D Tất đáp án Thu hồi khoản đầu tư tiền gửi ngân hàng kế toán ghi Nợ TK 112 TK…: A 121,128, B 221, 228 C 222 D Tất đáp án Nhận cầm cố ký cược, ký quỹ tiền gửi ngân hàng kế tốn ghi Nợ TK 112 TK: A 244 B 344 C 1388 D Tất đáp án Đi cầm cố ký cược, ký quỹ tiền gửi ngân hàng kế toán ghi ĐA Ghi A A D D D D B A Số TT 48 49 50 51 52 53 54 Mã Nội dung câu hỏi Nợ TK…… TK 112: A 244 B 344 C 1388 D Tất đáp án Nhận cầm cố ký cược, ký quỹ tiền mặt kế toán ghi Nợ TK 111 TK: A 244 B 344 C 1388 D Tất đáp án Đi cầm cố ký cược, ký quỹ tiền mặt kế tốn ghi Nợ TK…… TK 111: A 244 B 344 C 1388 D Tất đáp án Nộp tiền vào tài khoản tiền gửi ngân hàng chưa giấy báo kế tốn ghi: A Nợ TK 112/Có TK 111 B Nợ TK 113/Có TK 111 C Nợ TK 112/Có TK 113 D Nợ TK 111/Có TK 113 Trả lại vốn góp tiền gửi ngân hàng kế toán ghi Nợ TK … TK 112: A 411 B 228 C 412 D 711 Đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu kinh doanh tiền mặt kế tốn ghi Nợ TK… TK111: A 411 B 121 C 412 D 711 Đầu tư mua cổ phiếu, trái phiếu kinh doanh tiền gửi ngân hàng kế tốn ghi Nợ TK …và TK 112: A 411 B 121 C 412 D 711 Tài khoản 111 tài khoản nội dung kết cấu A Tăng bên Nợ, Giảm bên số dư đầu kỳ B Tăng bên Nợ, Giảm bên Có; số dư đầu kỳ cuối kỳ C Tăng bên Nợ, Giảm bên số dư cuối kỳ D Tăng bên Nợ, Giảm bên khơng số dư ĐA Ghi B A B A B B B Số TT 55 56 57 58 59 60 61 62 Mã Nội dung câu hỏi Tài khoản 112 tài khoản nội dung kết cấu A Tăng bên Nợ, Giảm bên số dư đầu kỳ B Tăng bên Nợ, Giảm bên Có; số dư đầu kỳ cuối kỳ C Tăng bên Nợ, Giảm bên số dư cuối kỳ D Tăng bên Nợ, Giảm bên khơng số dư Tài khoản 113 tài khoản nội dung kết cấu A Tăng bên Nợ, Giảm bên số dư đầu kỳ B Tăng bên Nợ, Giảm bên Có; số dư đầu kỳ cuối kỳ C Tăng bên Nợ, Giảm bên số dư cuối kỳ D Tăng bên Nợ, Giảm bên khơng số dư Chương 2: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ Trong DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, mua chịu người bán, bên tài khoản 331 ghi theo: A Doanh thu tiêu thụ B Tổng giá toán C Thuế GTGT đầu D Thuế GTGT đầu vào Trong DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua chịu người bán, bên tài khoản 331 ghi theo: A Doanh thu tiêu thụ B Tổng giá toán C Thuế GTGT đầu D Thuế GTGT đầu vào Tài khoản 138 “Phải thu khác” dùng để theo dõi khoản phải thu A Mang tính chất trao đổi, mua bán với đối tượng bên B Mang tính chất trao đổi, mua bán nội C Khơng mang tính chất trao đổi hay mua bán D Tất đáp án sai Các khoản phải thu khác bao gồm A Thu cho vay, cho mượn vật tư, tiền vốn tính chất tạm thời, khơng tính lãi B Thu bồi thường vật chất, mát, hư hỏng tài sản C Giá trị tài sản thiếu chưa rõ nguyên nhân khoản phải thu khác (lãi, cổ tức, lợi nhuận phải thu chưa thu,…) D Bao gồm tất đáp án Tài khoản 138 “Phải thu khác” tài khoản cấp II: A tài khoản B tài khoản C tài khoản D tài khoản Tài khoản 138 “Phải thu khác” dùng để phản ánh A Giá trị tài sản thiếu chờ xử lý B Các khoản phải thu cổ phần hóa ĐA B Ghi B B A C D B D 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Chương 2: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ C Các khoản phải thu khác D Bao gồm tất đáp án Tài khoản cấp II: 138 (1381) dùng để phản ánh A Giá trị tài sản thiếu chờ xử lý B Các khoản phải thu cổ phần hóa C Các khoản phải thu khác D Bao gồm tất đáp án Tài khoản cấp II: 138 (1385) dùng để phản ánh A Giá trị tài sản thiếu chờ xử lý B Các khoản phải thu cổ phần hóa C Các khoản phải thu khác D Bao gồm tất đáp án Tài khoản cấp II: 138 (1388) dùng để phản ánh A Giá trị tài sản thiếu chờ xử lý B Các khoản phải thu cổ phần hóa C Các khoản phải thu khác D Bao gồm tất đáp án Tài sản thiếu chờ xử lý tài sản mát, thiếu hụt: A Xác định nguyên nhân chờ xử lý B Xác định nguyên nhân phải thu C Chưa rõ nguyên nhân phải chờ cấp thẩm quyền xử lý D Tất đáp án Phải thu khác tài sản mát, thiếu hụt: A Xác định nguyên nhân chờ xử lý B Xác định nguyên nhân phải thu C Chưa rõ nguyên nhân phải chờ cấp thẩm quyền xử lý D Tất đáp án Khi phát tài sản thiếu chờ xử lý, giá trị thiết hụt chờ xử lý ghi: A Nợ TK 138 (1381)/ TK liên quan (111,151,152,153, …) B Nợ TK 138 (1385)/ TK liên quan (111,151,152,153, …) C Nợ TK 138 (1388)/ TK liên quan (111,151,152,153, …) D Tất đáp án sai Khi phát tài sản thiếu rõ nguyên nhân, giá trị thiết hụt ghi: A Nợ TK 138 (1381)/ TK liên quan (111,151,152,153, …) B Nợ TK 138 (1385)/ TK liên quan (111,151,152,153, …) C Nợ TK 138 (1388)/ TK liên quan (111,151,152,153, …) D Tất đáp án sai Khi kiểm phát tiền mặt thiếu chưa rõ nguyên nhân, giá trị thiết hụt ghi: A Nợ TK 138 (1381)/ TK 111 B Nợ TK 138 (1388)/ TK 112 C Nợ TK 112/ TK 338 (1388) D Nợ TK 111/ TK 338 (3381) Khi kiểm phát tiền mặt thừa chưa rõ nguyên nhân, giá trị thừa ghi: A B C C B A C A D 72 73 74 75 76 77 78 79 Chương 2: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ A Nợ TK 138 (1381)/ TK 111 B Nợ TK 138 (1388)/ TK 112 C Nợ TK 112/ TK 338 (1388) D Nợ TK 111/ TK 338 (3381) Khi kiểm phát tiền gửi ngân hàng thiếu so với sổ sách ngân hàng kế toán ghi: A Nợ TK 138 (1381)/ TK 111 B Nợ TK 138 (1388)/ TK 112 C Nợ TK 112/ TK 338 (1388) D Nợ TK 111/ TK 338 (3381) Khi kiểm phát tiền gửi ngân hàng thừa so với sổ sách ngân hàng kế toán ghi: A Nợ TK 138 (1381)/ TK 111 B Nợ TK 138 (1388)/ TK 112 C Nợ TK 112/ TK 338 (1388) D Nợ TK 111/ TK 338 (3381) Khi kiểm hàng tồn kho phát thiếu rõ nguyên nhân bắt bồi thường, giá trị thiếu hụt ghi: A Nợ TK 138 (1381)/ TK (155,152,153, …) B Nợ TK 138 (1388)/ TK (155,152,153, …) C Nợ TK (155,152,153, …)/ TK 338 (1388) D Nợ TK (155,152,153, …)/ TK 338 (3381) Khi kiểm phát tiền mặt thừa rõ nguyên nhân phải trả, giá trị thừa ghi: A Nợ TK 138 (1381)/ TK 111 B Nợ TK 138 (1388)/ TK 111 C Nợ TK 111/ TK 338 (1388) D Nợ TK 111/ TK 338 (3381) Khi kiểm phát tiền mặt thiếu rõ nguyên nhân bắt bồi thường kế toán ghi: A Nợ TK 138 (1381)/ TK 111 B Nợ TK 138 (1388)/ TK 111 C Nợ TK 111/ TK 338 (1388) D Nợ TK 111/ TK 338 (3381) Khi kiểm TSCĐ phát thiếu chưa rõ nguyên nhân, giá trị thiếu chờ xử lý ghi theo: A Giá trị lại B Nguyên giá C Khấu hao lũy kế D Tất đáp án Khi kiểm TSCĐ phát thiếu chưa rõ nguyên nhân, giá trị thiếu chờ xử lý ghi Nợ TK …/Có TK 211, 213: A Nợ TK 138 (1381), 214 B Nợ TK 138 (1381) C Nợ TK 138 (1388), 214 D Nợ TK 138 (1381) Tài sản thừa chờ giải tài sản thừa: B C B D B A A C 10 Chương 6: KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM B Chi phí nhân cơng trực tiếp C Chi phí quản lý phân xưởng D Chi phí quản lý doanh nghiệp Tài khoản 622 dùng để phản ánh: B A Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 259 B Chi phí nhân cơng trực tiếp C Chi phí quản lý phân xưởng D Chi phí quản lý doanh nghiệp Tài khoản 627 dùng để phản ánh: C A Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 260 B Chi phí nhân cơng trực tiếp C Chi phí quản lý phân xưởng D Chi phí quản lý doanh nghiệp Tài khoản 627 tài khoản cấp II D A tài khoản cấp 261 B tài khoản cấp C tài khoản cấp D tài khoản cấp Nguyên vật liệu xuất dùng sử dụng cho phận dùng quản lý B phân xưởng kế toán ghi A Nợ TK 623/Có TK 152 262 B Nợ TK 627/Có TK 152 C Nợ TK 641/Có TK 152 D Nợ TK 642/Có TK 152 Các khoản trích BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN nhân Viên C quản lý phân xưởng theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí kế tốn ghi 263 A Nợ TK 622, 334/Có TK 338 B Nợ TK 623, 334/Có TK 338 C Nợ TK 627/Có TK 338 D Nợ TK 627,334/Có TK 338 Các khoản trích BHXH, KPCĐ, BHYT, BHTN nhân Viên quản lý phân xưởng theo tỷ lệ quy định ghi D A Nợ TK 622, 334/Có TK 338 264 B Nợ TK 623, 334/Có TK 338 C Nợ TK 627/Có TK 338 D Nợ TK 627,334/Có TK 338 Chi phí sản xuất chung thường phân bổ cho đối D tượng liên quan theo tiêu thức: A Theo định mức 265 B Theo tiền lương công nhân trực tiếp thi công C Theo tổng số làm VIIệc thực tế công nhân trực tiếp thi công D Tất đáp án 266 TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” dùng: B A Tập hợp chi phí sản xuất phát sinh B Tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành SP phát sinh 35 Chương 6: KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM C Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp D Tất đáp án sai Công thức giá thành: Z = D đk + C(n) - Dck công thức giá A thành A Giản đơn 267 B Hệ số C Đơn đặt hàng D Tất đáp án sai Trong công thức giá thành giản đơn Z = D đk + C(n) - Dck C C(n) bao gồm chi phí A Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp B Chi phí nguyên vật liệu chi phí nguyên vật liệu 268 trực tiếp C Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung D Chi phí ngun vật liệu, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí sản xuất chung Trong cơng thức giá thành hệ số: Q tc = ∑ Qi * Hi Chỉ tiêu Qtc C nghĩa A Sản phẩm hoàn thành 269 B Sản phẩm dở dang C Sản phẩm tiêu chuẩn D Tất đáp án sai Công thức giá thành giản đơn: Z = D đk + C(n) - Dck Thì A tiêu Z A Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành 270 B Giá trị Sản phẩm dở dang đầu kỳ C Giá trị Sản phẩm dở dang cuối kỳ D Chi phí phát sinh tập hợp kỳ Cơng thức giá thành: Z = Dđk + C(n) - Dck Thì tiêu Dđk B A Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành 271 B Giá trị Sản phẩm dở dang đầu kỳ C Giá trị Sản phẩm dở dang cuối kỳ D Chi phí phát sinh tập hợp kỳ Công thức giá thành giản đơn: Z = D đk + C(n) - Dck Thì C tiêu Dck A Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành 272 B Giá trị Sản phẩm dở dang đầu kỳ C Giá trị Sản phẩm dở dang cuối kỳ D Chi phí phát sinh tập hợp kỳ Cơng thức giá thành giản đơn: Z = D đk + C(n) - Dck Thì D tiêu C(n) A Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành 273 B Giá trị Sản phẩm dở dang đầu kỳ C Giá trị Sản phẩm dở dang cuối kỳ D Chi phí phát sinh tập hợp kỳ 274 Trong công thức giá thành hệ số: z i = ztc * Hi Chỉ tiêu zi A 36 Chương 6: KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM nghĩa A Giá thành đơn vị đối tượng i B Tổng giá thành sản phẩm đối tượng i C Giá thành đơn vị tiêu chuẩn D Hệ số giá thành quy ước sản phẩm i Trong công thức giá thành hệ số: z i = ztc * Hi Chỉ tiêu Hi D nghĩa A Giá thành đơn vị đối tượng i 275 B Tổng giá thành sản phẩm đối tượng i C Giá thành đơn vị tiêu chuẩn D Hệ số giá thành quy ước sản phẩm i Trong công thức giá thành hệ số: z i = ztc * Hi Chỉ tiêu ztc C nghĩa A Giá thành đơn vị đối tượng i 276 B Tổng giá thành sản phẩm đối tượng i C Giá thành đơn vị tiêu chuẩn D Hệ số giá thành quy ước sản phẩm i Trong công thức giá thành hệ số: Z i = zi * Qi Chỉ tiêu Zi B nghĩa A Giá thành đơn vị đối tượng i 277 B Tổng giá thành sản phẩm đối tượng i C Giá thành đơn vị tiêu chuẩn D Sản phẩm hoàn thành đối tượng i Trong công thức giá thành hệ số: Z i = zi * Qi Chỉ tiêu zi A nghĩa A Giá thành đơn vị đối tượng i 278 B Tổng giá thành sản phẩm đối tượng i C Giá thành đơn vị tiêu chuẩn D Sản phẩm hoàn thành đối tượng i Trong công thức giá thành hệ số: Z i = zi * Qi Chỉ tiêu Qi D nghĩa A Giá thành đơn vị đối tượng i 279 B Tổng giá thành sản phẩm đối tượng i C Giá thành đơn vị tiêu chuẩn D Sản phẩm hoàn thành đối tượng i Trong công thức giá thành hệ số z (tc) = Z/Qtc Chỉ tiêu Z B nghĩa A Giá thành đơn vị 280 B Tổng giá thành sản phẩm C Giá thành đơn vị tiêu chuẩn D Tất đáp án sai Trong công thức giá thành giản đơn z i = Z/Qi Chỉ tiêu Z B nghĩa A Giá thành đơn vị đối tượng i 281 B Tổng giá thành sản phẩm C Tổng sản lượng hoàn thành đối tượng i D Tất đáp án sai 37 Chương 6: KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Cơng thức giá thành: Qtc = ∑ Qi * Hi công thức cơng B thức tính giá thành nào? A Giản đơn 282 B Hệ số C Đơn đặt hàng D Tất đáp án sai Phương pháp tính giá thành theo hệ số gồm bước D A Bước 283 B Bước C Bước D Bước Tại doanh nghiệp sản xuất tài liệu sản xuất sản A phẩm sau ( ĐVT: 1000đ) - Giá trị SPDD đầu kỳ 500.000 - Chi phí phát sinh kỳ bao gồm: + Chi phí NVL TT: 1.000.000 + Chi phí NC TT : 500.000 + Chi phí SXC : 400.000 284 - Sản phẩm hoàn thành nhập kho 2.000, gửi bán 950, hỏng 50, sản phẩm dở dang 1.000 Y/c: Tính giá trị SPDD theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp A 375.000 B 379.747 C Số khác D 500.000 Tại doanh nghiệp sản xuất tài liệu sản xuất sản A phẩm A B sau ( ĐVT: 1000đ) - Tổng giá thành Sản phẩm là: 990.000 - Chi phí sản xuất phát sinh tháng: 1.000.000 - Sản phẩm hoàn thành: 1.000 Sản phẩm A 2.000 Sản phẩm B 285 - Hệ số Sản phẩm A 1; Sản phẩm B 1,5 Y/c : Hãy tính ztc Sản phẩm A 247,5 B 300 C 330 D Số khác 286 Tại doanh nghiệp sản xuất tài liệu sản xuất sản A phẩm A B sau ( ĐVT: 1000đ) - Tổng giá thành Sản phẩm là: 990.000 - Chi phí sản xuất phát sinh tháng: 1.000.000 - Sản phẩm hoàn thành: 1.000 Sản phẩm A 2.000 Sản phẩm B - Hệ số Sản phẩm A 1; Sản phẩm B 1,5 Y/c : Hãy tính giá thành đơn vị (zA zB) A SPA: 247,5 SPB: 371,25 B SPA: 300 SPB: 450 38 Chương 6: KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM C SPA: 330 SPB: 495 D Số khác Tại doanh nghiệp sản xuất tài liệu sản xuất sản B phẩm A B sau ( ĐVT: 1000đ) - Tổng giá thành Sản phẩm là: 990.000 - Chi phí sản xuất phát sinh tháng: 1.000.000 - Sản phẩm hoàn thành: 1.000 Sản phẩm A 2.000 Sản phẩm 287 B Y/c : Hãy tính tổng giá thành đơn vị (ZB ) A 247.500 B 742.500 C 300.000, D 690.000 Tại doanh nghiệp sản xuất tài liệu sản xuất sản A phẩm A B sau ( ĐVT: 1000đ) - Tổng giá thành Sản phẩm là: 990.000 - Chi phí sản xuất phát sinh tháng: 1.000.000 - Sản phẩm hoàn thành: 1.000 Sản phẩm A 2.000 Sản phẩm 288 B Y/c : Hãy tính tổng giá thành đơn vị (ZA) A 247.500 B 742.500 C 300.000 D 690.000 Tại doanh nghiệp sản xuất tài liệu sản xuất sản A phẩm A B sau ( ĐVT: 1000đ) - Tổng giá thành Sản phẩm là: 990.000 - Chi phí sản xuất phát sinh tháng: 1.000.000 - Sản phẩm hoàn thành: 1.000 Sản phẩm A 2.000 Sản phẩm 289 B Y/c : Hãy tính tổng giá thành đơn vị (ZA ZB ) A SPA: 247.500 SPB: 742.500 B SPA: 300.000 SPB: 690.000 C SPA: 250.000 SPB: 740.000 D Tất đáp án sai Trong doanh nghiệp sản xuất phương pháp đánh giá A sản phẩm dở dang cuối kỳ A phương pháp 290 B phương pháp C phương pháp D phương pháp 291 Tại doanh nghiệp sản xuất tài liệu sản xuất sản A phẩm A sau ( ĐVT: 1000đ) - Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng 80.000; - Chi phí sản xuất phát sinh tháng + Chi phí NVL TT 300.000 + Chi phí NCTT 400.000 39 Chương 6: KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM + Chi phí SXC 300.000 - Sản phẩm hoàn thành: 6.000 Sản phẩm A nhập kho, gửi bán 1.900, sản phẩm hỏng 100 2.000 Sản phẩm dở dang Y/c : Hãy tính Dck Z Sản phẩm A (biết sản phẩm dở dang tính theo NVL TT tiêu hao) A Dck = 76.000 Z = 1.004.000 B Dck = 95.000 Z = 995.000 C Dck = 96.202 Z = 983.798 D Số khác Khi xuất kho nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất sản phẩm B theo thông tư 200 sử dụng phương pháp tính giá xuất kho 292 A phương pháp B phương pháp C phương pháp D phương pháp Theo thông tư 200 phương pháp tính giá xuất kho hàng D tồn kho A phương pháp 293 B phương pháp C phương pháp D phương pháp Khi xuất dụng cụ sử dụng trực tiếp thuộc loại phân bổ lần B phục vụ cho phân xưởng sản xuất, kế tốn ghi: A Tăng chi phí sản xuất chung 294 B Tăng chi phí trả trước C Tăng chi phí bán hàng D Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp Khi xuất vật liệu sử dụng cho phân xưởng sản xuất, kế toán ghi: A A Tăng chi phí sản xuất chung 295 B Tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp C Tăng chi phí bán hàng D Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp Khi xác định giá trị sản phẩm dở dang theo giá trị vật liệu C tiêu hao, giá trị sản phẩm dở dang gồm: A Toàn giá trị vật liệu trực tiếp tiêu hao 296 B Tồn chi phí chế biến C Tồn giá trị vật liệu tiêu hao chi phí chế biến D Tồn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 297 Để áp dụng phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang D theo sản lượng ước tính tương đương, kế toán phải: A Dựa theo mức độ hoàn thành số lượng sản phẩm dở dang để quy sản phẩm dở dang thành thành phẩm B Xác định chi phí chế biến loại nằm sản phẩm dở dang C Xác định giá trị vật liệu tiêu hao nằm sản phẩm dở dang 40 Chương 6: KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM D Tất đáp án Khi xử lý sản phẩm hỏng ngồi định mức kế tốn ghi Nợ TK B …/ TK… A Nợ TK 111,112,334,138(1388)/Có TK 138(1381) 298 B Nợ TK 111,112/Có TK 138(1381) C Nợ TK 334/Có TK 138(1381) D Nợ TK 138(1388)/Có TK 138(1381) Khi xử lý sản phẩm hỏng định mức bắt bồi thường kế B tốn ghi Nợ TK …/ TK… A Nợ TK 111,112,334,138(1388)/Có TK 138(1381) 299 B Nợ TK 111,112/Có TK 138(1381) C Nợ TK 334/Có TK 138(1381) D Nợ TK 138(1388)/Có TK 138(1381) Khi trích trước tiền lương nghỉ phép cơng nhân trực tiếp sản A xuất kế tốn ghi Nợ TK …/ TK… A Nợ TK 622/Có TK 335 300 B Nợ TK 335/Có TK 334 C Nợ TK 627/Có TK 334 D Nợ TK 622/Có TK 334 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cách tính đơn giản, A khối lượng cơng việc tính tốn độ xác không cao phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 301 A Theo phương pháp Nguyên vật liệu trực tiếp B Theo phương pháp sản lương hoàn thành tương đương C Theo phương pháp định mức D Tất đáp án 302 303 304 305 Chương 7: KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Tài khoản 642 dùng để phản ánh: D A Chi phí bán hàng B Chi phí nhân cơng trực tiếp C Chi phí quản lý phân xưởng D Chi phí quản lý doanh nghiệp Tài khoản 641 dùng để phản ánh: A A Chi phí bán hàng B Chi phí nhân cơng trực tiếp C Chi phí quản lý phân xưởng D Chi phí quản lý doanh nghiệp Tính phân bổ khấu hao TSCĐ cho phận kế toán ghi A Nợ TK 622,627,641,642/Có TK 214 B Nợ TK 627/Có TK 214 C Nợ TK 641/Có TK 214 D Nợ TK 642/Có TK 214 Chi phí liên quan đến hoạt động quản lý doanh nghiệp chi D tiền mặt kế tốn ghi: Nợ TK /Có TK 111 A Nợ TK 635/Có TK 111 41 306 307 308 309 310 311 312 313 314 B Nợ TK 811/Có TK 111 C Nợ TK 641/Có TK 111 D Nợ TK 642/Có TK 111 Chiết khấu tốn mua hàng hưởng kế tốn ghi A Tăng chi phí hoạt động tài B Tăng doanh thu hoạt động tài C Tăng chi phí khác D Tăng thu nhập khác Chiết khấu toán bán hàng phải trả kế toán ghi A Tăng chi phí hoạt động tài B Tăng doanh thu hoạt động tài C Tăng chi phí khác D Tăng thu nhập khác Tài khoản 811 nội dung kết cấu: A Số phát sinh tăng bên Nợ, giảm bên khơng số dư B Số phát sinh tăng bên Nợ, giảm bên số dư Nợ C Số phát sinh tăng bên Có, giảm bên Nợ khơng số dư D Số phát sinh tăng bên Có, giảm bên Nợ số dư bên Tài khoản 711 nội dung kết cấu: A Số phát sinh tăng bên Nợ, giảm bên khơng số dư B Số phát sinh tăng bên Nợ, giảm bên số dư Nợ C Số phát sinh tăng bên Có, giảm bên Nợ khơng số dư D Số phát sinh tăng bên Có, giảm bên Nợ số dư bên Khi trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ cho phận bán hàng kế tốn ghi: Nợ TK… / TK … A Nợ TK 627,641,642 /Có TK 335 B Nợ TK 627/Có TK 335 C Nợ TK 641/Có TK 335 D Nợ TK 642/Có TK 335 Khi trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ cho phận quản lý doanh nghiệp kế tốn ghi: Nợ TK… / TK … A Nợ TK 627,641,642 /Có TK 335 B Nợ TK 627/Có TK 335 C Nợ TK 641/Có TK 335 D Nợ TK 642/Có TK 335 Các khoản trích theo lương phận bán hàng tính vào chi phí kỳ kế tốn ghi: A Nợ TK 641,334/Có TK 338 B Nợ TK 642,334/Có TK 338 C Nợ TK 641/Có TK 338 D Nợ TK 642/Có TK 338 Các khoản trích theo lương phận quản lý doanh nghiệp tính theo tỷ lệ quy định kỳ kế tốn ghi: A Nợ TK 641,334/Có TK 338 B Nợ TK 642,334/Có TK 338 C Nợ TK 641/Có TK 338 D Nợ TK 642/Có TK 338 Các khoản trích theo lương phận bán hàng tính theo tỷ lệ B A A C C D C B C 42 315 316 317 318 319 320 321 322 quy định kỳ kế tốn ghi: A Nợ TK 641,334/Có TK 338 B Nợ TK 642,334/Có TK 338 C Nợ TK 641/Có TK 338 D Nợ TK 642/Có TK 338 Trích khấu hao tài sản cố định sử dụng cho phận kế tốn ghi: Nợ TK /Có TK A Nợ TK 641/Có TK 214 B Nợ TK 642/Có TK 214 C Nợ TK 627/Có TK 214 D Nợ TK 627,641,64 /Có TK 214 Trích khấu hao tài sản cố định sử dụng cho phận bán hàng kế toán ghi: Nợ TK /Có TK A Nợ TK 641/Có TK 214 B Nợ TK 642/Có TK 214 C Nợ TK 627/Có TK 214 D Nợ TK 627,641,64 /Có TK 214 Trích khấu hao tài sản cố định sử dụng cho phận quản lý doanh nghiệp kế toán ghi: Nợ TK /Có TK A Nợ TK 641/Có TK 214 B Nợ TK 642/Có TK 214 C Nợ TK 627/Có TK 214 D Nợ TK 627,641,642 /Có TK 214 Chi phí lãi vay phải trả chi tiền kế toán ghi A Nợ TK 811/Có TK 111,112 B Nợ TK 111,112/Có TK 515 C Nợ TK 635/Có TK 111,112 D Nợ TK 111,112/Có TK 711 lãi cho vay hưởng thu tiền kế tốn ghi A Nợ TK 811/Có TK 111,112 B Nợ TK 111,112/Có TK 515 C Nợ TK 635/Có TK 111,112 D Nợ TK 111,112/Có TK 711 Khách hàng vi phạm hợp đồng hưởng thu tiền kế tốn ghi: A Nợ TK 811/Có TK 111,112 B Nợ TK 111,112/Có TK 515 C Nợ TK 635/Có TK 111,112 D Nợ TK 111,112/Có TK 711 Cơng ty vi phạm hợp đồng phải trả chi tiền kế toán ghi: A Nợ TK 811/Có TK 111,112 B Nợ TK 111,112/Có TK 515 C Nợ TK 635/Có TK 111,112 D Nợ TK 111,112/Có TK 711 Khi xuất vật liệu sử dụng cho phận quản lý doanh nghiệp, kế toán ghi: A Tăng chi phí sản xuất chung B Tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp D A B C B D A D 43 323 324 325 326 327 328 329 330 331 C Tăng chi phí bán hàng D Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp Khi xuất vật liệu sử dụng cho phận bán hàng, kế tốn ghi: A Tăng chi phí sản xuất chung B Tăng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp C Tăng chi phí bán hàng D Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp Khi phân bổ chi phí trả trước cho phận kế tốn ghi: Nợ TK… / TK … A Nợ TK 627,641,642 /Có TK 242 B Nợ TK 242/Có TK 627,641,642 C Nợ TK 641/Có TK 242 D Nợ TK 642/Có TK 242 Khi trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ cho phận kế tốn ghi: Nợ TK… / TK … A Nợ TK 627,641,642 /Có TK 335 B Nợ TK 627/Có TK 335 C Nợ TK 641/Có TK 335 D Nợ TK 642/Có TK 335 Khi phân bổ chi phí trả trước cho phận bán hàng kế toán ghi: Nợ TK… / TK … A Nợ TK 627,641,642 /Có TK 242 B Nợ TK 242/Có TK 627,641,642 C Nợ TK 641/Có TK 242 D Nợ TK 642/Có TK 242 Khi phân bổ chi phí trả trước cho phận quản lý doanh nghiệp kế toán ghi: Nợ TK… / TK … A Nợ TK 627,641,642 /Có TK 242 B Nợ TK 242/Có TK 627,641,642 C Nợ TK 641/Có TK 242 D Nợ TK 642/Có TK 242 Tiền lương phải trả cho phận kỳ kế tốn ghi: A Nợ TK 622,627,641,642 /Có TK 334 B Nợ TK 334/Có TK 627,641,642 C Nợ TK 641/Có TK 334 D Nợ TK 642/Có TK 334 Tiền lương phải trả cho phận bán hàng kỳ kế tốn ghi: A Nợ TK 622,627,641,642 /Có TK 334 B Nợ TK 334/Có TK 627,641,642 C Nợ TK 641/Có TK 334 D Nợ TK 642/Có TK 334 Tiền lương phải trả cho phận quản lý doanh nghiệp kỳ kế toán ghi: A Nợ TK 622,627,641,642 /Có TK 334 B Nợ TK 334/Có TK 627,641,642 C Nợ TK 641/Có TK 334 D Nợ TK 642/Có TK 334 Các khoản trích theo lương phận quản lý doanh nghiệp C A A C D A C D D 44 332 333 334 335 336 337 338 339 tính vào chi phí kỳ kế tốn ghi: A Nợ TK 641,334/Có TK 338 B Nợ TK 642,334/Có TK 338 C Nợ TK 641/Có TK 338 D Nợ TK 642/Có TK 338 Kết chuyển lãi kế tốn ghi: Nợ TK / TK A Nợ TK 421 / TK 911 B Nợ TK 911 / TK 821 C Nợ TK 911 / TK 421 D Nợ TK 821 / TK 3334 Kết chuyển lãi sang tài khoản 911 khoản: A Lợi nhuận trước thuế B Lợi nhuận sau thuế C Lợi nhuận năm trước D Tất đáp án sai Bên Nợ Tài khoản 911 dùng để kết chuyển A Doanh thu thuần, thu nhập, lỗ B Giá vốn, chi phí, lãi C Doanh thu thuần, thu nhập, Giá vốn, chi phí, lỗ lãi D Tất đáp án sai Bên Tài khoản 911 dùng để kết chuyển A Doanh thu thuần, thu nhập, lỗ B Giá vốn, chi phí, lãi C Doanh thu thuần, thu nhập, Giá vốn, chi phí, lỗ lãi D Tất đáp án sai Tài khoản 515 nội dung kết cấu: A Số phát sinh tăng bên Nợ, giảm bên khơng số dư B Số phát sinh tăng bên Nợ, giảm bên số dư Nợ C Số phát sinh tăng bên Có, giảm bên Nợ khơng số dư D Số phát sinh tăng bên Có, giảm bên Nợ số dư bên Doanh thu hoạt động tài bao gồm: A Các khoản lãi từ hoạt động đầu tư, lãi từ chênh lệch ngoại tệ, lãi từ hoạt động tài khác… B Các khoản lỗ từ hoạt động đầu tư, lỗ từ chênh lệch ngoại tệ, lỗ từ hoạt động tài khác… C Các khoản lỗ lãi từ hoạt động đầu tư, lỗ lãi từ chênh lệch ngoại tệ, lỗ lãi từ hoạt động tài khác… D Tất đáp án sai Chi phí hoạt động tài bao gồm: A Các khoản lãi từ hoạt động đầu tư, lãi từ chênh lệch ngoại tệ, lãi từ hoạt động tài khác… B Các khoản lỗ từ hoạt động đầu tư, lỗ từ chênh lệch ngoại tệ, lỗ từ hoạt động tài khác… C Các khoản lỗ lãi từ hoạt động đầu tư, lỗ lãi từ chênh lệch ngoại tệ, lỗ lãi từ hoạt động tài khác… D Tất đáp án sai Tài khoản 632 nội dung kết cấu: A Số phát sinh tăng bên Nợ, giảm bên khơng số dư C B B A C A B A 45 340 341 342 343 344 345 346 347 B Số phát sinh tăng bên Nợ, giảm bên số dư Nợ C Số phát sinh tăng bên Có, giảm bên Nợ khơng số dư D Số phát sinh tăng bên Có, giảm bên Nợ số dư bên Tài khoản 511 nội dung kết cấu: A Số phát sinh tăng bên Nợ, giảm bên khơng số dư B Số phát sinh tăng bên Nợ, giảm bên số dư C Số phát sinh tăng bên Có, giảm bên Nợ khơng số dư D Số phát sinh tăng bên Có, giảm bên Nợ số dư Tài khoản 229 nội dung kết cấu: A Số phát sinh tăng bên Nợ, giảm bên khơng số dư B Số phát sinh tăng bên Nợ, giảm bên số dư Nợ C Số phát sinh tăng bên Có, giảm bên Nợ khơng số dư D Số phát sinh tăng bên Có, giảm bên Nợ số dư bên Tài khoản 521 nội dung kết cấu: A Số phát sinh tăng bên Nợ, giảm bên khơng số dư B Số phát sinh tăng bên Nợ, giảm bên số dư Nợ C Số phát sinh tăng bên Có, giảm bên Nợ khơng số dư D Số phát sinh tăng bên Có, giảm bên Nợ số dư bên Tài khoản 521 kết chuyển sang tài khoản: A TK 511 B TK 515 C TK 911 D TK 711 Kết hoạt động tài xác định số chênh lệch giữa: A Doanh thu hoạt động tài với chi phí tài B Doanh thu hoạt động tài với chi phí tài C Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư với chi phí tài D Tất đáp án sai Bán hàng trả góp, trả chậm phương thức bán hàng: A Thu tiền lần B Thu tiền nhiều lần C Người mua chấp nhận trả tiền nhiều lần phải chịu tỷ lệ lãi suất định D Người mua trả tiền lần hưởng chiết khấu toán Sỗ lãi thu bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán ghi: A Tăng doanh thu bán hàng B Tăng doanh thu chưa thực C Tăng doanh thu tài D Tăng thu nhập khác C D C A A C B Chương 8: BÁO CÁO TÀI CHÍNH Theo luật kế tốn, hệ thống báo cáo tài năm quy định cho doanh nghiệp bao gồm? A Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh B Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động kinh 46 348 349 350 351 352 353 doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ C Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài D Bảng cân đối kế tốn, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài Bảng cân đối kế tốn báo cáo tài phản ảnh tổng qt: A Tồn giá trị tài sản nguồn hình thành tài sản B Doanh thu thu nhập C Giá vốn chi phí D Tất đáp án Số liệu bảng cân đối kế toán cho biết giá trị Tài sản nguồn hình thành tài sản tại: A Một thời kỳ định B Một thời điểm định C Một thời kỳ thời điểm D Tất đáp án sai Báo cáo kết hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, bao gồm: A Kết từ hoạt động kinh doanh chính; kết từ hoạt động tài hoạt động khác doanh nghiệp B Kết từ hoạt động kinh doanh kết từ hoạt động tài C Kết từ hoạt động tài từ hoạt động khác doanh nghiệp D Kết từ hoạt động kinh doanh hoạt động khác doanh nghiệp sở lập Bảng cân đối kế toán A Bảng cân đối kế toán năm trước Căn vào sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết kỳ dùng cho tài khoản từ loại đến loại B Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm trước Căn vào sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết kỳ dùng cho tài khoản từ loại đến loại C Bảng cân đối kế toán năm trước Căn vào sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết kỳ dùng cho tài khoản từ loại đến loại D Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm trước Căn vào sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết kỳ dùng cho tài khoản từ loại đến loại Báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo tài phản ánh: A Tình hình kết hoạt động kinh doanh B Tình hình tài C Tình hình tài kết hoạt động kinh doanh D Tất đáp án Bảng cân đối kế toán báo cáo tài phản ánh: A Tình hình kết hoạt động kinh doanh A B B A 47 354 355 356 357 358 359 360 B Tình hình tài C Tình hình tài kết hoạt động kinh doanh D Tất đáp án sở lập Báo cáo kết hoạt động kinh doanh A Bảng cân đối kế toán năm trước Căn vào sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết kỳ dùng cho tài khoản từ loại đến loại B Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm trước Căn vào sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết kỳ dùng cho tài khoản từ loại đến loại C Bảng cân đối kế toán năm trước Căn vào sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết kỳ dùng cho tài khoản từ loại đến loại D Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm trước Căn vào sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết kỳ dùng cho tài khoản từ loại đến loại Các tài khoản dự phòng số dư phản ánh Bảng cân đối kế toán: A Ghi âm bên Tài sản B Ghi dương bên Tài sản C Ghi âm bên nguồn vốn D Ghi dương bên nguồn vốn Tài khoản 2291 “Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh” số dư phản ánh Bảng cân đối kế toán: A Ghi âm bên Tài sản B Ghi dương bên Tài sản C Ghi âm bên nguồn vốn D Ghi dương bên nguồn vốn Tài khoản 131 “Phải thu khách hàng” số dư phản ánh Bảng cân đối kế toán: A Ghi âm bên Tài sản B Ghi dương bên Tài sản C Ghi âm bên nguồn vốn D Ghi dương bên nguồn vốn Tài khoản 214 “Hao mòn tài sản cố định” số dư phản ánh Bảng cân đối kế toán: A Ghi âm bên Tài sản B Ghi dương bên Tài sản C Ghi âm bên nguồn vốn D Ghi dương bên nguồn vốn Tài khoản 2292 “Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác” số dư phản ánh Bảng cân đối kế toán: A Ghi âm bên Tài sản B Ghi dương bên Tài sản C Ghi âm bên nguồn vốn D Ghi dương bên nguồn vốn Tài khoản 2293 “Dự phòng phải thu khó đòi” số dư phản ánh Bảng cân đối kế toán: A A C A A A 48 361 362 363 364 A Ghi âm bên Tài sản B Ghi dương bên Tài sản C Ghi âm bên nguồn vốn D Ghi dương bên nguồn vốn Tài khoản 2294 “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” số dư phản ánh Bảng cân đối kế toán: A Ghi âm bên Tài sản B Ghi dương bên Tài sản C Ghi âm bên nguồn vốn D Ghi dương bên nguồn vốn Tài khoản 412 “Chênh lệch đánh giá lại tài sản” số dư phản ánh Bảng cân đối kế toán: A Ghi âm bên Tài sản B Ghi dương bên Tài sản C Ghi âm bên nguồn vốn D Ghi dương bên nguồn vốn Tài khoản 412 “Chênh lệch đánh giá lại tài sản” số dư Nợ phản ánh Bảng cân đối kế toán: A Ghi âm bên Tài sản B Ghi dương bên Tài sản C Ghi âm bên nguồn vốn D Ghi dương bên nguồn vốn Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dùng để phản ánh loại luồng tiền A Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh B Luồng tiền từ hoạt động đầu tư C Luồng tiền từ hoạt động tài D Tất đáp án A D C D 49 ... tốn ghi Nợ TK 111 Có TK…: A 121 , 128 , B 22 1, 22 8 C 22 2 D Tất đáp án Thu hồi khoản đầu tư tiền gửi ngân hàng kế toán ghi Nợ TK 1 12 Có TK…: A 121 , 128 , B 22 1, 22 8 C 22 2 D Tất đáp án Nhận cầm cố ký... động đóng B Người sử dụng lao động cá nhân người lao động đóng A C D C D A B B 29 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 C Cá nhân người lao động đóng D Tất đáp án sai Kinh phí cơng đồn hình thành chủ... tốn ghi: Nợ TK… /Có TK … A Nợ TK 24 4/Có TK 1 52, 153,155,156 B Nợ TK 24 4 ,21 4/Có TK 21 1 ,21 7 ,21 3… C Nợ TK 1 52, 153,155,156 / Có TK 24 4 D Nợ TK 21 1 ,21 7 ,21 3…/ Có TK 24 4 ,21 4 Khi nhận khoản cầm cố chấp
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm môn tài chính kế toán có đáp án, trắc nghiệm môn tài chính kế toán có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay