trắc nghiệm môn tài chính kế toán có đáp án

49 38 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 14:57

Số TTMãNội dung câu hỏiĐA đúngChương 1: KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN1Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan trực tiếp đến ngoại tệ, bên Nợ các tài khoản Nợ phải thu ghi theo: (biết DN sử dụng tỷ giá ghi sổ)A. Tỷ giá hối đoái ghi trên sổ kế toán (Tỷ giá bình quân cả kỳ dự trữ, tỷ giá nhập trước xuất trước, …).B. Tỷ giá hối đoái giao dịch tại thời điểm phát sinh nghiệp vụC. Tỷ giá hối đoái hạch toánD. Tỷ giá nhận NợB2Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan trực tiếp đến ngoại tệ, bên Có các tài khoản vốn bằng tiền ghi theo: (biết DN sử dụng tỷ giá ghi sổ)A. Tỷ giá hối đoái ghi trên sổ kế toán (Tỷ giá bình quân cả kỳ dự trữ, tỷ giá nhập trước xuất trước, …).B. Tỷ giá hối đoái giao dịch tại thời điểm phát sinh nghiệp vụC. Tỷ giá hối đoái hạch toánD. Tất cả các đáp án đều đúngA3Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan trực tiếp đến ngoại tệ, bên Có các tài khoản Nợ phải thu (hay thanh toán các khoản Nợ phải thu) kế toán ghi theo: (biết DN sử dụng tỷ giá ghi sổ)A. Tỷ giá hối đoái ghi trên sổ kế toán (Tỷ giá bình quân cả kỳ dự trữ, tỷ giá nhập trước xuất trước, …).B. Tỷ giá hối đoái giao dịch tại thời điểm phát sinh nghiệp vụC. Tỷ giá hối đoái hạch toánD. Tỷ giá nhận NợA4Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan trực tiếp đến ngoại tệ, bên Có các tài khoản Nợ phải trả ghi theo: (biết DN sử dụng tỷ giá ghi sổ)A. Tỷ giá hối đoái ghi trên sổ kế toán (Tỷ giá bình quân cả kỳ dự trữ, tỷ giá nhập trước xuất trước, …).B. Tỷ giá hối đoái giao dịch tại thời điểm phát sinh nghiệp vụC. Tỷ giá hối đoái hạch toánD. Tỷ giá nhận NợA5Khoản chênh lệch về tỷ giá hối đoái đối với các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ trong giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh được kế toán ghi:A. Tăng chi phí (hoặc doanh thu hoạt động tài chính).B. Tăng chi phí (hoặc doanh thu) hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.C. Tăng chi phí (hoặc giảm chi phí) đầu tư xây dựng cơ bản.D. Tất cả đáp án đều sai.A6Khoản chênh lệch về tỷ giá hối đoái đối với các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ trong giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh kế toán ghi:A. Nợ TK 635 hoặc Có TK 515B. Nợ hoặc Có TK 413 (4132)C. Nợ hoặc Có TK 241D. Tất cả đáp án đều sai.A7Cuối năm tài chính, nếu phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa tỷ giá hối đoái thực tế ngoại tệ so với tỷ giá ghi sổ sẽ được kế toán ghi:A. Điều chỉnh số dư ngoại tệ cuối năm theo tỷ giá hối đoái thực tế.B. Phản ánh vào tài khoản 413 (4131 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính”)C. Kết chuyển tăng doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính trong kỳ.D. Tất cả đáp án đều đúng.A8Tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp bao gồm:A. Tiền Việt Nam.B. Ngoại tệ.C. vàng, bạc, kim khí quý, đá quý.D. Tất cả đáp án đều đúng.D9Tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp chỉ gồm số tiền mà doanh nghiệp đang gửi tại:A. Ngân hàng Thương mạiB. Kho bạc nhà nướcC. Các công ty tài chính hay trung tâm tài chính.D. Tất cả đáp án đều đúng.D10Khoản chênh lệch thiếu hoặc thừa giữa số liệu của kế toán doanh nghiệp với số liệu của ngân hàng được kế toán tạm thời ghi:A. Nợ TK 138 (1388) hoặc Có TK 338 (3388).B. Nợ TK 811 hoặc Có TK 711.C. Nợ TK 635 hoặc Có TK 515.D. Nợ TK 138 (1381) hoặc Có TK 338 (3381).A11Cuối năm, kiểm kê tiền mặt thiếu chưa rõ nguyên nhân kế toán ghi:A. Nợ TK 138 (1388) B. Có TK 338 (3388)C. Có TK 338 (3381)D. Nợ TK 138 (1381) D12Cuối năm, kiểm kê tiền mặt thừa chưa rõ nguyên nhân kế toán ghi:A. Nợ TK 138 (1388) B. Có TK 338 (3388)C. Có TK 338 (3381)D. Nợ TK 138 (1381)D13Khoản chênh lệch thừa giữa số liệu của kế toán doanh nghiệp với số liệu của ngân hàng được kế toán tạm thời ghi:A. Nợ TK 138 (1388) B. Có TK 338 (3388)C. Có TK 338 (3381)D. Nợ TK 138 (1381)B ... tốn ghi Nợ TK 111 Có TK…: A 121 , 128 , B 22 1, 22 8 C 22 2 D Tất đáp án Thu hồi khoản đầu tư tiền gửi ngân hàng kế toán ghi Nợ TK 1 12 Có TK…: A 121 , 128 , B 22 1, 22 8 C 22 2 D Tất đáp án Nhận cầm cố ký... động đóng B Người sử dụng lao động cá nhân người lao động đóng A C D C D A B B 29 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 C Cá nhân người lao động đóng D Tất đáp án sai Kinh phí cơng đồn hình thành chủ... tốn ghi: Nợ TK… /Có TK … A Nợ TK 24 4/Có TK 1 52, 153,155,156 B Nợ TK 24 4 ,21 4/Có TK 21 1 ,21 7 ,21 3… C Nợ TK 1 52, 153,155,156 / Có TK 24 4 D Nợ TK 21 1 ,21 7 ,21 3…/ Có TK 24 4 ,21 4 Khi nhận khoản cầm cố chấp
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm môn tài chính kế toán có đáp án, trắc nghiệm môn tài chính kế toán có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay