DE KT 1 TIET SO PHUC

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 14:56

TRƯỜNG THPT QUỐC THÁI ĐỀ MẪU 001 KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ PHỨC Câu Số phức số ảo? A C z = 2017 z = - 2018i B D z = 2017 - 2018i z = 2018 + i B Điểm C Điểm D Điểm A z = - 2- i z = 2- i B D z = - + i z = + i z = a + bi (a,b Ỵ ¡ ) Câu Cho số phức thoả iz + - 3i = P = a2 - b2 mản Tính M A N C P P = 12 P = B P = 25 P = D Câu Tìm tất số thực x, y cho x - - 2yi = - + 2i Q x = 0, y = - Câu Tính modun số phức z = A z = 3- i + i B C z = D z = - 2i Câu Cho số phức Tính modun số w = 1+ 3i + 2z phức w = A w = 41 B w = 17 w = D x = 4, y = - A B x = 2, y = - x = 0, y = - C z = z = 13 C ổ3 ữ ỗ z = (1- i ) - ỗ + iữ ữ ç ÷ ç 2ø ÷ è2 C Câu Số phức z = 2- i biểu diễn hình bên điểm nào? A Điểm Câu Tìm số phức liên hợp số phức D z1 = - 3i Câu Cho hai số phức z2 = + 3i b Tìm phần ảo số phức w = z1 - z2 A C b = b = - B D b = - b = z = + 5i S Tính tổng w = i z + z phần thực phần ảo số phức Câu Cho số phức A C S = S = 10 B D S = - S = - 14 z = x + yi (x, y Ỵ ¡ ) Câu Cho số phức có tập hợp điểm biểu diễn mặt phẳng phức I (- 2;- 1) R= đường tròn tâm bán kính hình vẽ Tìm số phức có modun lớn A C z = 2- 4i B z = - - 2i D Câu 10 Cho số phức z A C - i 2 z= Tìm số phức z= B i Câu 11 Kí hiệu z1, z2 z z = - i 2 hai nghiệm phức phương trình T = A z - z + = T = B - D 12 Câu 12 Phương trình nhận hai số phức 1+ 3i 1- 3i z - 2z + = B C C T = B T = + z - 2z + = D T = + z2 + c.z + d = A C Tính P = - P = a + b B P = phương trình D z1, z2 P = - P = hai nghiệm phức z2 + z + = Tính T = z12 + z22 + z1.z2 A C z + 2z - = D Câu 14 Biết hai số phức z2 = - + bi nghiệm phương trình z + z + = T = z1 = a + 3i nghiệm? A A Câu 15 Kí hiệu T = Tính T = z1 + z2 + z3 + z4 (a,b, c, d Ỵ ¡ ) T = C Tính 1 + z1 z2 T = bốn nghiệm phương trình z4 - z2 - 12 = + i 2 D z = - - 3i thoả mản ( 1+ i ) z + 2z = + 2i z= z = Câu 13 Gọi z1, z2, z3, z4 T = T = B D T = - T = Câu 16 Nếu số phức z ¹ 1, phần thực số phức A B C Câu 17 Cho số phức z z =1 thoả mãn w= 1- z Câu 20 Cho số phức ảo Tính D thoả mãn A Tính z = 17 A B z = 10 z = 10 C D z = a + bi (a,b Ỵ ¡ ) Câu 18 Cho số phức thoả z + + i - z (1+ i ) = mãn P = a + b A C z > P = - B P = D Tính P = P = - z+ =3 z z Câu 19 Cho số phức thoả mãn M ,m Gọi giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ z A C P = 13 Tính P = M + m B D P = P = z = z z = 17 thoả mãn z x +3 = z - 2i = z - 2- 2i z C z = B z = z = D z +1 z- số ... Tính 1 + z1 z2 T = bốn nghiệm phương trình z4 - z2 - 12 = + i 2 D z = - - 3i thoả mản ( 1+ i ) z + 2z = + 2i z= z = Câu 13 Gọi z1, z2, z3, z4 T = T = B D T = - T = Câu 16 Nếu số phức z ¹ 1, ... B C Câu 17 Cho số phức z z =1 thoả mãn w= 1- z Câu 20 Cho số phức ảo Tính D thoả mãn A Tính z = 17 A B z = 10 z = 10 C D z = a + bi (a,b Ỵ ¡ ) Câu 18 Cho số phức thoả z + + i - z (1+ i ) =... + z + = Tính T = z12 + z22 + z1.z2 A C z + 2z - = D Câu 14 Biết hai số phức z2 = - + bi nghiệm phương trình z + z + = T = z1 = a + 3i nghiệm? A A Câu 15 Kí hiệu T = Tính T = z1 + z2 + z3 + z4
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KT 1 TIET SO PHUC , DE KT 1 TIET SO PHUC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay