ĐỀ THI đáp án HSG HOA 12 VINH PHUC 1718

10 83 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 14:54

... sinh:…………………….………….…….….….; Số báo danh:……………………… SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC đ KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2017-2018 ĐÁP ÁN MƠN: HĨA HỌC 12 Đáp án gồm có trang I LƯU Ý CHUNG: - Hướng dẫn chấm trình bày cách... c=0 ,12 mol  % khối lượng FeCO3 = 34 ,12% Z este α-amino axit có cơng thức C3H7O2N n CTCT Z làH2N-CH2-COOCH3 H2 N-CH2 -COOCH3 COOH: 0,5 mol � � �NH2: 0,5 mol � � � � �36,86gam CH 2:y +0 ,12 mol... 0,24; x=0,32; y = 0 ,12; z = 0,13 Vậy m = 25,88 Viết phương trình hóa học 0,25 0,25 0,25 Học sinh viết 1-2 pt cho 0,25đ; 3-4 pt cho 0,5đ Các phản ứng xảy ra: men � 2C2H5OH + 2CO2 C6H12O6 ��� � NaHCO3
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI đáp án HSG HOA 12 VINH PHUC 1718, ĐỀ THI đáp án HSG HOA 12 VINH PHUC 1718

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay