Thuyết trình môn quản trị rủi ro chương 20 CVA và DVA

55 67 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 14:06

CHƯƠNG 20: CVA DVA Môn: Quản trị rủi ro tài GV: PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo Nhóm thực hiện: Nguyễn Thị Vân Anh Trương Thanh Long Lê Thị Hồng Khanh LOGO Nội dung Credit Exposure on derivatives CVA – Credit Value adjustment The impact of a new transaction CVA Risk Wrong-way risk DVA – Debit Value adjustment Một số ví dụ Add your company slogan UE LOGO LOGO CVA & DVA Có cách thực Add your company slogan Thơng qua trung tâm thực CCPs (central clearing parties) giao dịch phái sinh sàn OTC Thỏa thuận song phương CVA & LOGO DVA LOGO CVA & DVA Add your company slogan  Sau khủng hoảng tín dụng, giao dịch tổ chức tài với sản phẩm phái sinh chuẩn hóa phải thực qua CCPs  Các giao dịch khơng chuẩn hóa thực song phương định chế tài CVA & LOGO DVA LOGO CVA & DVA Add your company slogan Giao dịch với “end user” phi hệ thống Giao dịch phái sinh thực song phương sàn OTC Giao dịch với đối tác khác CVA & LOGO DVA LOGO CVA & DVA  Add your company slogan Ví dụ: ngân hàng cho vay $ 10 triệu thời hạn năm, khơng có tài sản chấp, trả nợ gốc thời điểm đáo hạn  Rủi ro ngân hàng xấp xỉ $10 triệu thời gian năm  Nếu ngân hàng tham gia vào Hoán đổi lãi suất thời gian năm với vốn khái tốn $10  Rủi ro ngân hàng phụ thuộc vào biến động lãi suất  Nếu giá trị hoán đổi dương: rủi ro Ngân hàng giá trị hoán đổi  Nếu giá trị hoán đổi âm: rủi ro Ngân hàng CVA & LOGO DVA LOGO Độ nhạy cảm tín dụng sản phẩm phái sinh Add your company slogan  Giả định giao dịch phái sinh song phương không bên u cầu tài sản chấp  Có tình giả định có: Phái sinh ln nợ nhà môi giới Phái sinh luôn tài sản nhà môi giới Phái sinh luôn nợ tài sản nhà môi giới CVA & LOGO DVA LOGO Độ nhạy cảm tín dụng sản phẩm phái sinh Add your company slogan  Trong trường hợp đầu tiên, nhà mơi giới khơng có rủi ro tín dụng đối tác  Nếu đối tác vỡ nợ giao dịch chấm dứt (bởi phái sinh tài sản đối tác, trường hợp này, đối tác vỡ nợ, đối tác gặp khó khăn tài khơng liên quan tới phái sinh) CVA & LOGO DVA LOGO Độ nhạy cảm tín dụng sản phẩm phái sinh Add your company slogan  Trong trường hợp thứ hai, nhà mơi giới ln có rủi ro tín dụng cho đối tác  Nếu đối tác vỡ nợ, nhà môi giới phải gánh chịu khoản lỗ Các nhà môi giới chủ nợ khơng có bảo đảm cho giá trị sản phẩm phái sinh (điều chỉnh để phản ánh chi phí chênh lệch giá mua-giá bán mà nhà môi giới phải chịu việc thay giao dịch)  Giá trị thiệt hại phụ thuộc vào giá trị sản phẩm phái sinh thời điểm vỡ nợ CVA & LOGO DVA LOGO Độ nhạy cảm tín dụng sản phẩm phái sinh Add your company slogan  Trường hợp thứ ba: Rủi ro tín dụng từ đối tác có tình huống:  Nếu đối tác vỡ nợ giá trị sản phẩm phái sinh dương nhà môi giới, nhà môi giới chủ nợ khơng có bảo đảm, trường hợp thứ hai  Nếu đối tác vỡ nợ giá trị sản phẩm phái sinh âm nhà môi giới, nhà môi giới không lời không lỗ, trường hợp CVA & LOGO DVA LOGO Rủi ro CVA Add your company slogan    CVA & LOGO DVA LOGO Rủi ro sai chiều Add your company slogan  Giả định xác suất vỡ nợ không phụ thuộc vào độ nhạy cảm  Rủi ro sai chiều xác suất vỡ nợ đối tác có xu hướng cao (thấp) độ nhạy cảm nhà môi giới đối tác cao (thấp)  Rủi ro chiều tương quan nghịch chiều, xác suất vỡ nợ đối tác có xu hướng cao (thấp) độ nhạy cảm nhà môi giới đối tác thấp (cao) CVA & LOGO DVA LOGO Rủi ro sai chiều Add your company slogan  Một   cách đơn giản để đối phó với nguy sai chiều sử dụng gọi số nhân “alpha” để tăng phiên mơ hình nơi giả định độc lập  Hiệu việc để tăng CVA số nhân alpha  Basel II thiết lập alpha 1,4 CVA & LOGO DVA LOGO Rủi ro sai chiều Add your company slogan  Hull White (2012) đề xuất mơ hình đơn giản, nơi tỷ lệ rủi ro thời điểm t hàm biến quan sát thời điểm  Tham số mơ tả mức độ phụ thuộc ước tính hai chủ quan hay khách ước tính cách liên hệ chênh lệch tín dụng khứ cho đối tác với giá trị danh mục đầu tư có khứ CVA & LOGO DVA LOGO Add your company slogan DVA – Debit (Debt) value adjustment  DVA   chi phí dự kiến để đối tác nhà mơi giới vỡ nợ  Nếu DVA chi phí cho đối tác, DVA phải lợi ích cho nhà mơi giới  Giá trị ghi sổ phái sinh thực với đối tác phải tính tốn là giá trị phái sinh với giả định không bên phá sản CVA & LOGO DVA LOGO Add your company slogan DVA – Debit (Debt) value adjustment  R   tỷ lệ thu hồi đối tác trường hợp nhà môi giới vỡ nợ  giá trị độ nhạy cảm đối tác đến nhà môi giới điểm khoảng thời gian thứ I  xác suất nhà môi giới vỡ nợ khoảng thời gian thứ i CVA & LOGO DVA LOGO Add your company slogan DVA – Debit (Debt) value adjustment  DVA tăng chênh lệch tín dụng độ nhạy cảm nhà môi giới tăng lên  Điều dẫn đến gia tăng giá trị báo cáo phái sinh sổ sách nhà môi giới gia tăng tương ứng lợi nhuận Một số ngân hàng báo cáo vài tỷ USD lợi nhuận từ nguồn quý III năm 2011 Các nhà làm luật không thoải mái với điều loại trừ DVA lãi lỗ từ định nghĩa cổ phiếu phổ thông việc xác định vốn điều lệ CVA & LOGO DVA LOGO Một số ví dụ Add your company slogan Single Transaction with positive value – Giao dịch đơn với giá trị dương  Nhà kinh doanh có giao dịch phái sinh với bên đối tác có giá trị dương với nhà kinh doanh giá trị âm cho phía đối tác vào thời điểm tương lai  Giả định khơng có tài sản chấp phải công bố đối tác và, để dễ dàng triển khai, giả định khoản hoàn trả giao dịch phái sinh xảy vào ngày đáo hạn  Giá trị rủi ro dự kiến thời điểm t i, ký hiệu vi,  Giá trị giá trị kỳ vọng giao dịch thời điểm t i ln với giá trị CVA & LOGO DVA LOGO Một số ví dụ Add your company slogan Single    Transaction with positive value – Giao dịch đơn với giá trị dương trái phiếu khơng coupon khơng có bảo đảm phát hành đối tác mà hứa hẹn 1.000$ thời gian T Gọi B0 giá trị trái phiếu giả định khơng có khả vỡ nợ giá trị thực tế trái phiếu Giả sử xếp hạng trái phiếu với phái sinh trường hợp vỡ nợ => Nếu y lợi tức trái phiếu khơng coupon có rủi ro đáo hạn thời điểm T lợi tức trái phiếu không coupoon phát hành đối tác đáo hạn vào thời điểm T suy CVA & LOGO DVA LOGO Một số ví dụ Add your company slogan Single    Transaction with positive value – Giao dịch đơn với giá trị dương  quyền chọn thị trường OTC khơng chấp vòng hai năm bán cơng ty với giá trị, giả định khơng có khả vỡ nợ, 3$ Giả sử trái phiếu khơng coupon năm phát hành cơng ty có lợi tức cao 1,5% so với trái phiếu không coupon phi rủi ro tương tự Giá trị quyền chọn CVA & LOGO DVA LOGO Add your company slogan DVA – Debit (Debt) value adjustment  Hoán đổi lãi suất với hốn đổi tiền tệ Tình huống: nhà kinh doanh tham gia vào cặp hoán đổi bù đắp lẫn với hai đối tác khác Rủi ro dự kiến hoán đổi lãi suất bắt đầu mức 0, tăng, sau giảm Ngược lại, rủi ro dự kiến việc hoán đổi tiền tệ tăng dần theo thời gian Lý cho khác biệt vốn gốc trao đổi vào lúc đáo hạn hoán đổi tiền tệ không chắn tỷ giá thời điểm => Tác động rủi ro vỡ nợ người giao dịch hoán đổi tiền tệ lớn nhiều so với hoán đổi lãi suất CVA & LOGO DVA LOGO Một số ví dụ Add your company slogan Giao    dịch kỳ hạn đơn – Single Forward Tình huống: nhà kinh doanh có giao dịch với đối tác cho người kinh doanh quyền mua tài sản từ phía bên vào thời điểm T với giá K Không có tài sản chấp Giả sử giá kỳ hạn tài sản F (đã biết) vào thời điểm t (t ≤ T) Ft (chưa biết) Với biến động giá kỳ hạn tài sản Với CVA & LOGO DVA LOGO Một số ví dụ Add your company slogan Giao    dịch kỳ hạn đơn – Single Forward Ví dụ: ngân hàng ký hợp đồng kỳ hạn để mua triệu ounce vàng từ công ty khai thác mỏ năm với mức giá 1.500 USD / ounce Giá kỳ hạn cho hợp đồng 1.600 USD / ounce Xác suất công ty vỡ nợ năm 2% xác suất công ty vỡ nợ năm thứ hai 3% Vỡ nợ cho xảy vào thời điểm năm Lãi suất phi rủi ro 5%/ năm Tổ chức tài dự kiến thu hồi 30% trường hợp vỡ nợ Sự biến động giá kỳ hạn vàng hợp đồng kỳ hạn hết hạn hai năm 20% Tính CVA, giá trị HĐ kỳ hạn trường hợp: có tính đến xác suất vỡ nợ, khơng tính đến vỡ nợ? K= 1500$/ounce F0= 1600$/ounce q1= 0.02, q2 = 0.03, r =5%, R = 30%, = 20% CVA & LOGO DVA LOGO Một số ví dụ Add your company slogan Giao    dịch kỳ hạn đơn – Single Forward Do v1=132.38 tương tự v2= 186.65 Với q1=0.02, q2=0.03, R = 0.3 CVA = (1 - 0.3)x( 0.02 x 132.38 + 0.03x186.65) = 5.77 Giá trị không vỡ nợ hợp đồng kỳ hạn (1.600 - 1.500) e-2 × 0.05 = 90.48$ Giá trị sau tính đến khả vỡ nợ là: 90,48 - 5,77 = 84,71 84,71$ CVA & LOGO DVA LOGO Thank You ! LOGO UE H ... phụ thuộc vào biến động lãi suất  Nếu giá trị hoán đổi dương: rủi ro Ngân hàng giá trị hoán đổi  Nếu giá trị hoán đổi âm: rủi ro Ngân hàng CVA & LOGO DVA LOGO Độ nhạy cảm tín dụng sản phẩm phái... CVA & LOGO DVA LOGO CVA & DVA Add your company slogan Giao dịch với “end user” phi hệ thống Giao dịch phái sinh thực song phương sàn OTC Giao dịch với đối tác khác CVA & LOGO DVA LOGO CVA & DVA. .. giới trung hòa rủi ro chiết khấu theo tỷ lệ phi rủi ro CVA & LOGO DVA LOGO Downgrade Triggers Add your company slogan  Netting thỏa thuận tài sản chấp cách quan trọng làm giảm rủi ro tín dụng thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình môn quản trị rủi ro chương 20 CVA và DVA , Thuyết trình môn quản trị rủi ro chương 20 CVA và DVA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay