Thuyết trình chương 16 BASEL II 5, BASEL III, AND ORTHER POST CRISIS CHANGES

45 75 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 14:06

...NỘI DUNG TRÌNH BÀY Basel II.5 Basel III Trái phiếu chuyển đổi ngẫu nhiên Đạo luật Dodd-Frank Những quy định Quốc gia khác Có lẽ khơng may cho Basel II ngày thực trùng hợp... Resecuritiztion thường cao Securitiztion BASEL III o Tiếp sau c̣c khủng hoảng tín dụng 2007-2008, ủy ban Basel nhận rằng phải cần điều chỉnh Basel II Basel II.5 tăng vốn tối thiểu để dự... hay thuế thu nhập hoãn lại BASEL III SO SÁNH VỐN TỐI THIỂU Tỷ lệ vốn yêu cầu tối thiểu Vốn cấp Vốn cấp bổ sung Tổng vốn cấp Vốn cấp Tổng vốn cấp 1+Cấp BASEL I BASEL II BASEL III >=2% >=2% >=4%
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình chương 16 BASEL II 5, BASEL III, AND ORTHER POST CRISIS CHANGES , Thuyết trình chương 16 BASEL II 5, BASEL III, AND ORTHER POST CRISIS CHANGES

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay