Thuyết trình chương 15 quản trị rủi ro financial risk management basel i basel II solvency II

97 6 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 14:06

Financial Risk Management Basel I Basel II Solvency II Professor: Nguyễn Thị Ngọc Trang PHẠM VĂN HIỆU THÀNH VIÊN ĐÀM THỊ NGUYỄN BÍCH DUY LÂN HẰNG Tổng quan I Mục đích II Quy định lĩnh vực nguyên tắc ngân hang lĩnh vực đầu ngân hàng năm 1988 III Basel I IV Kiến nghị V Thanh toán G-30 bù trừ VI Sửa đổi năm 1996 Tổng quan VII Basel II VIII Rủi ro tín IX Rủi ro vốn X Phụ lục 2: XI Phụ lục 3: XII Solvency dụng theo hoạt động Rà soát việc Thị trường tự II Basel II Basel II giám sát nhiên Phần I Vai trò nguy tắc lĩnh vực ngân hàng Mở đầu Chương 16 • Basel đánh dấu bắt đầu tiêu chuẩn quốc tế quy định lĩnh vực ngân hàng • Sự phát triển mơi trường pháp lý trước khủng hoảng tín dụng năm 2007 Chương 15 • Kế hoạch phát tương lai • Sự phát triển môi trường pháp lý từ sau khủng hoảng Chương 17 triển I Mục đích nguyên tắc lĩnh vực ngân hàng Đảm bảo ngân hàng đủ vốn rủi ro xảy Nguyên tắc lĩnh vực ngân hàng nhằm mục đích Mặc dù khơng thể loại bỏ hồn tồn, phủ muốn xác suất vỡ nợ cho ngân hàng nhỏ Hy vọng tạo môi trường kinh tế ổn định, cá nhân doanh nghiệp tin tưởng vào hệ thống ngân hàng I Mục đích nguyên tắc lĩnh vực ngân hàng Phản biện số Đáp trả I Mục đích nguyên tắc lĩnh vực ngân hàng Phản biện số Đáp trả I Mục đích nguyên tắc lĩnh vực ngân hàng Mối quan ngại lớn phủ Rủi ro hệ thống: Nguy phá sản ngân hàng dẫn đến phá sản ngân hàng lớn khác sụp đổ hệ thống tài Cho phép phá sản Đặt hệ thống tài vào cục diện vơ khó khan Giải cứu Gửi tín hiệu sai lầm cho thị trường, gây lạc quan thái tâm lý “too big to fail” Chính phủ phải đối mặt với định tiến thoái lưỡng nan ngân hàng tổ chức tài lớn gặp khó khắn vấn đề tài Bốn ngun tắc quan quản lý quy định: Các ngân hàng cần phải có quy trình đánh giá mức an toàn vốn tương ứng cấu rủi ro ngân hàng chiến lược để trì mức vốn họ Người giám sát cần xem xét đánh giá đánh giá hệ thống an toàn vốn chiến lược nội ngân hàng, khả giám sát đảm bảo tuân thủ với tỷ lệ vốn tối thiểu theo quy định Người giám sát cần thực biện pháp can thiệp thích đáng họ khơng hài lòng với kết đánh giá Các quan quản lý cần yêu cầu ngân hàng hoạt động với mức vốn cao mức an tồn vốn tối thiểu phải có khả bắt ngân hàng trì mức vốn cao mức vốn tối thiểu Các quan quản lý cần sớm can thiệp nhằm ngăn chặn vốn ngân hàng tụt xuống thấp mức yêu cầu phải yêu cầu ngân hàng có biện pháp sữa chữa kịp thời mức vốn an tồn khơng khơi phục trì  Ủy ban Basel cho thấy quy định đặc biệt ý đến rủi ro lãi suất sổ sách ngân hàng, rủi ro tín dụng rủi ro hoạt động Các vấn đề rủi ro tín dụng kiểm tra căng thẳng sử dụng, định nghĩa vỡ nợ sử dụng, tập trung rủi ro tín dụng, rủi ro liên quan đến việc sử dụng tài sản chấp, bảo lãnh phái sinh tín dụng  Ủy ban Basel nhấn mạnh không nên có minh bạch trách nhiệm giải trình thủ tục sử dụng người điều hành ngân hàng Điều đặc biệt quan trọng người quản lý thực theo ý thủ tục sử dụng việc đưa mức vốn tối thiểu mức tối thiểu quy định Basel II Phần 15.11 Trụ cột – Kỷ luật thị trường  Cột Basel II có liên quan với gia tăng việc cơng khai ngân hàng thủ tục đánh giá rủi ro an tồn vốn  Mức độ mà nhà quản lý ép buộc ngân hàng tăng minh bạch họ khác khu vực  Trong số trường hợp, ngân hàng phải tăng minh bạch họ để phép sử dụng phương pháp đặc biệt để tính tốn vốn tối thiểu  Quy định minh bạch khác hình thức từ báo cáo minh bạch không cần phải thực báo cáo hàng năm  Phần lớn ngân hàng lại lựa chọn minh bạch vật chất thứ có liên quan Các mặt ngân hàng phải công khai: Các đối tượng nhóm ngân hàng mà Basel II áp dụng điều chỉnh làm cho đối tượng mà không áp dụng Các điều khoản điều kiện tính tất cơng cụ vốn Danh mục văn kiện tạo thành vốn cấp số vốn cung cấp mục Tổng số vốn cấp Yêu cầu vốn tín dụng, thị trường, rủi ro hoạt động Thông tin chung khác rủi ro mà ngân hàng tiết lộ PP đánh giá sử dụng ngân hàng cho loại rủi ro khác Cấu trúc chức quản trị rủi ro làm hoạt động Phần 15.12 SOLVENCY II SOLVENCY II  Khơng có tiêu chuẩn quốc tế cho quy định công ty bảo hiể m Tại Hoa Kỳ, công ty bảo hiểm quy định cấp nhà nước với số đầu vào từ Văn phòng Bảo hiểm Liên bang Hiệp hội Ủy Ban Bảo Hiểm quốc gia  Tại châu Âu, quy định công ty bảo hiểm quản lý Liên minh châu Âu  Khung pháp lý lâu dài Liên minh châu Âu, gọi Solvency I, trình thay Solvency II SOLVENCY II  Nghiên cứu tác động định lượng tiến hành dự kiến Khả toán II thực tất 27 quốc gia L iên minh châu Âu (bao gồm Vương quốc Anh) vào năm 2016  Khả tốn I tính tốn vốn dành cho rủi ro phát hàn h bảo lãnh, khả toán II xem xét rủi ro đầu tư nh rủi ro hoạt động SOLVENCY II CÓ NHIỀU ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VỚI BASEL II CÓ BA TRỤ CỘT:  Liên quan với việc tính tốn nhu cầu vốn loại vốn có đủ điều kiện Liên quan tới nhà quản lý xem xét giám sát trình Liên quan đến việc công bố thông tin quảnrủi ro cho thị trường TRỤ CỘT SOLVENCY II  Trụ Cột Solvency II xác định mức yêu cầu vốn tối thiểu (MCR) yêu cầu vốn khả toán (SCR)  Nếu vốn giảm xuống mức SCR, cơng ty bảo hiểm cần, mức tối thiểu, cung cấp cho nhà quản lý kế hoạch để khôi phục vốn mức SCR Các nhà quản lý yêu cầu cơng ty bảo hiểm có biện pháp cụ thể để khắc phục tình hình  Các MCR coi mức tối thiểu tuyệt đối vốn Nếu vốn giảm xuống MCR, nhà quản lý ngăn chặn công ty bảo hiểm khỏi hoạt động kinh doanh  Các MCR thường từ 25% đến 45% SCR TRỤ CỘT SOLVENCY II Có hai cách để tính tốn SCR:  Phương pháp tiêu chuẩn hóa  Phương pháp mơ hình nội : bao gồm tính tốn VaR với trục ngang thời gian năm độ tin cậy 99,5%  SCR liên quan đến khoản chi phí vốn cho rủi ro đầu tư, rủi ro bảo lãnh phát hành rủi ro hoạt động  Rủi ro đầu tư chia thành rủi ro thị trường rủi ro tín dụng  Rủi ro bảo lãnh phát hành chia thành rủi ro phát sinh từ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ (tài sản tai nạn), bảo hiểm y tế SOLVENCY II Vốn cần phải đủ để đối phó với kiện bất lợi lớn Ví dụ kiện xem xét nghiên cứu tác động định lượng là: Giảm 32% thị trường chứng khốn tồn cầu Giảm 20% giá bất động sản Thay đổi tỷ giá hối đoái 20% Các kịch rủi ro thiên tai xác định ảnh hưởng đến tài sản thiệt hại tai nạn Chi phí chăm sóc sức khoẻ tăng theo nhân tố so với độ lệch chuẩn giá trị lịch sử Tỷ lệ tử vong tăng lên 10% Tỷ lệ tử vong giảm 25% Chi phí tăng 10% SOLVENCY II Các mơ hình nội phải đáp ứng ba kiểm tra  Kiểm tra chất lượng thống kê Đây thử nghiệm tính đắn liệu phương pháp sử dụng tính tốnVaR  Kiểm tra hiệu chuẩn Đây kiểm tra liệu rủi ro đánh giá theo tiêu chí mục tiêu SCR chung  Kiểm tra sử dụng Đây thử nghiệm liệu mơ hình thực có liên quan đến sử dụng nhà quảnrủi ro Có ba loại vốn Solvency II  Vốn cấp 1: bao gồm vốn chủ sở hữu, lợi nhuận giữ lại, nguồn tài trợ tương đương khác  Vốn cấp 2: gồm khoản nợ phải trả trực thuộc đối tượng bảo hiểm đáp ứng tiêu chí định liên quan đến tình trạng sẵn có họ kịch theo chiều hướng xấu  Vốn cấp 3: bao gồm nợ phụ thuộc vào hợp đồng bảo hiểm khơng đáp ứng tiêu chí CHÂN THÀNH CẢM ƠN ... trừ VI Sửa đ i năm 1996 Tổng quan VII Basel II VIII R i ro tín IX R i ro vốn X Phụ lục 2: XI Phụ lục 3: XII Solvency dụng theo hoạt động Rà soát việc Thị trường tự II Basel II Basel II giám sát... việc đo lường, thấu hiểu quản trị r i ro hệ thống ngân hàng + Đưa tỷ số Cooke - Mang tính tùy tiện III Basel I Tỷ số Cooke ổ ổ ả ố ố ó ọ ố ủ III Basel I Các lo i r i ro tín dụng 03 lo i r i ro. .. ph i sinh) III Basel I R i ro tín dụng phát sinh từ bảng cân đ i kế toán Để phản ánh r i ro tín dụng, t i sản bảng cân đ i kế toán gán trọng số r i ro theo bảng sau: Bảng 15. 1: Trọng số r i ro (w)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình chương 15 quản trị rủi ro financial risk management basel i basel II solvency II , Thuyết trình chương 15 quản trị rủi ro financial risk management basel i basel II solvency II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay