Tuần 32 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

35 173 3
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 13:28

... trống (theo mẫu): Thời gian Kim ngắn Số Kim dài Số 12 11 12 Bài 3: Lớp 1A có 37 học sinh, sau học sinh chuyển sang lớp khác.Hỏi lớp 1A học sinh? ... Giúp học sinh biết so sánh số * Cách tiến hành: Bài 1: Giáo viên xác định yêu cầu - em nêu yêu cầu tập - Gọi học sinh lên bảng làm - học sinh lên bảng làm - Cho học sinh sửa - Học sinh theo dõi... Gọi học sinh nêu yêu cầu - Học sinh làm miệng: - Yêu cầu học sinh làm miệng 9>7 24 31 4>3 < 10 1> 0 6>3 < 10 5>0 Bài Khoan vào số: Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 32 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 32 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay