Tuần 32 lớp giáo án 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

62 11 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 12:50

Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần 32 tiết LUYỆN TẬP (1) I MỤC TIÊU : Kiến thức : Củng cố phép chia, viết kết phép chia dạng phân số số thập phân Kỹ : Biết thực hành phép chia Viết kết phép chia dạng phân số, số thập phân Tìm tỉ số phần trăm số Thực tốt tập: Bài (a,b dòng 1) ; Bài (cột 1,2) ; Bài 3 Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : SGK, kế hoạch dạy học… Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa Hoạt động học sinh HS sửa BT tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giới thiệu (1 phút) b Hoạt động 2: Thực hành (27 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập cần làm * Cách tiến hành: Bài (a,b dòng 1) : - GV yêu cầu HS nêu lại cách chia phân - HS nêu lại cách chia phân số số thập số số thập phân phân - Yêu cầu HS làm - HS làm tập em lên sửa, - Nhận xét sửa em cột Bài (cột 1, 2) : - Nhận xét bạn - GV yêu cầu HS nêu lại cách tính nhẩm chia số cho 0,1; 0,01; 0,25; 0,5 - HS nêu lại cách tính nhẩm chia số - Yêu cầu HS làm cho 0,1; 0,01; 0,25; 0,5 - HS làm tập Nêu miệng kết - Nhận xét chốt Đ / S Bài : - Nhận xét bạn - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - em đọc to, lớp đọc thầm : Viết kết phép chia dạng phân số số - GV lưu ý : Viết dạng phân số thập phân theo mẫu lấy tử chia mẫu để số thập phân - Yêu cầu HS làm - HS làm tập em lên sửa, - Nhận xét sửa em câu Bài 4: Dành cho học sinh khá, giỏi làm - Nhận xét bạn thêm đủ thời gian - Yêu cầu học sinh khá, giỏi thực Khoanh vào trước câu trả lời - Nhận xét, sửa (B) Hoạt động nối tiếp : phút - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần 32 tiết LUYỆN TẬP (2) I MỤC TIÊU : Kiến thức : Củng cố tỉ số phần trăm, thực phép tính cộng, trừ tỉ số phần trăm Kỹ : Biết tìm tỉ số phần trăm số Thực phép tính cộng, trừ tỉ số phần trăm Giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm Thực tốt tập: Bài (c,d); Bài 2; Bài 3 Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : SGK, kế hoạch dạy học… Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa Hoạt động học sinh HS sửa BT tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giới thiệu (1 phút) b Hoạt động 2: Thực hành (27 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập cần làm * Cách tiến hành: Bài (c, d) : - HS nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm - GV yêu cầu HS nhắc lại cách tìm tỉ số hai số phần trăm hai số : Muốn tìm tỉ số phần trăm hai số ta làm nào? - HS làm tập - Lưu ý HS lấy chữ số phần thập - em lên sửa, em câu phân - Nhận xét bạn - Yêu cầu HS làm - Nhận xét sửa - HS làm tập Bài : - em lên sửa, em câu - GV lưu ý HS : Tính bình thường, xem - Nhận xét bạn % đơn vị - Yêu cầu HS làm - em đọc to, lớp đọc thầm - Nhận xét sửa Bài : - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - HS làm tập - GV lưu ý : Không nhầm lẫn tỉ số - em lên sửa % số so với số a) 480 : 320 = 1,5 = 150% - Yêu cầu HS làm b) 320 : 480 ; 0,6666 = 66,66% - Nhận xét bạn - Nhận xét sửa - Học sinh khá, giỏi thực Bài 4: Dành cho học sinh khá, giỏi Giải làm thêm đủ thời gian Số lớp 5A trồng là: - Yêu cầu học sinh khá, giỏi thực 180 x 45% = 81 (cây) Số lớp 5A phải trồng theo dự định là: 180 – 81 = 99 (cây) - Nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp : phút - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần 32 tiết ƠN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ ĐO THỜI GIAN I MỤC TIÊU : Kiến thức : Củng cố kiến thức phép tính số đo thời gian Kỹ : Biết thực hành tính với số đo thời gian vận dụng giải toán Thực tốt tập: Bài ; Bài ; Bài 3 Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : SGK, kế hoạch dạy học… Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm Hoạt động học sinh HS sửa BT Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giới thiệu (1 phút) b Hoạt động 2: Thực hành (27 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập cần làm * Cách tiến hành: Bài : - HS nêu lại cách cộng, trừ số đo thời - GV yêu cầu HS nêu lại cách cộng, trừ gian số đo thời gian : ý thực phép tính cộng, trừ số đo thời gian - Yêu cầu HS làm - HS làm tập - em lên sửa, em câu - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Bài : - GV yêu cầu HS nêu lại cách nhân, - HS nêu lại cách nhân, chia số đo thời chia số đo thời gian gian - Yêu cầu HS làm - HS làm tập - Nhận xét sửa - em lên sửa, em câu Bài : - Nhận xét bạn - Yêu cầu HS đọc đề tốn - GV u cầu HS nhắc lại cách tìm thời - em đọc to, lớp đọc thầm gian chuyển động - HS nhắc lại cách tìm thời gian - Yêu cầu HS làm chuyển động - HS làm tập - em lên bảng sửa Giải Thời gian cần có để người xe đạp hết quãng đường là: 18 : 10 = 1,8 (giờ) - Nhận xét sửa 1,8 = 1giờ 48 phút Bài 4: Dành cho học sinh khá, giỏi - Nhận xét bạn làm thêm đủ thời gian - Yêu cầu học sinh khá, giỏi thực - Học sinh khá, giỏi thực Giải Thời gian ô tô đường là: 8h56 – 6h15 – 25 phút = 2h16 = 34/15 - Nhận xét, sửa Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Hoạt động nối tiếp : phút Phòng là: - Nhận xét tiết học 45 x 34/15 = 102 (km) - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần 32 tiết ƠN TẬP VỀ TÍNH CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH I MỤC TIÊU : Kiến thức : Củng cố kiến thức cách tính chu vi, diện tích số hình học Kỹ : Thuộc cơng thức tính chu vi, diện tích hình học biết vận dụng vào giải toán Thực tốt tập: Bài ; Bài 3 Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - KTBC : Gọi HS sửa BT Hoạt động học sinh HS sửa BT - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp Các hoạt động chủ yếu : a Hoạt động : Ơn tập cơng thức tính chu vi, diện tích số hình ( 10 phút ) * Mục tiêu : Giúp HS hệ thống hóa số cơng thức tính chu vi, diện tích số hình học * Cách tiến hành : - HS xung phong lên nhận diện nêu - GV dùng bảng phụ SGK, yêu cầu công thức tính chu vi (nếu có) diện HS xung phong lên nhận diện nêu tích hình cơng thức tính chu vi (nếu có) diện - Nhận xét bạn tích hình - GV nhận xét cho điểm - Gv lưu ý : Đối với hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình thoi chu vi - HS nhìn bảng nhắc lại quy tắc tổng độ dài cạnh - Yêu cầu HS nhìn bảng nhắc lại quy tắc b Hoạt động : Luyện tập ( 18 phút ) * Mục tiêu : HS vận dụng để giải tập liên quan * cách tiến hành : - em đọc to, lớp đọc thầm Bài : - HS nhắc lại cách tính chu vi, diện tích - Yêu cầu HS đọc đề HCN - Yêu cầu HS nhắc lại cách tính chu vi, - HS làm tập diện tích HCN - Yêu cầu HS làm - em lên bảng sửa Giải Chiều rộng: 120  2/3 = 80 (m) Chu vi: (120 + 80)  = 400 (m) Diện tích: 120  80 = 9600 (m2) 9600 m2 = 0,96 - Nhận xét sửa Bài : - Yêu cầu HS đọc đề toán - GV yêu cầu HS nhắc lại cách tìm diện tích hình vng, diện tích hình tròn - Nêu cách tính diện tích phần tơ màu? - Yêu cầu HS làm - Nhận xét bạn - em đọc to, lớp đọc thầm - HS nhắc lại cách tìm diện tích hình vng, diện tích hình tròn - HS nêu : diện tích tơ màu = diện tích hình tròn – diện tích hình vng - HS làm tập - em lên bảng sửa - Nhận xét bạn - GV yêu cầu Hs quan sát lược đồ đặt - HS quan sát trả lời câu hỏi câu hỏi : - HS xung phong phát biểu + Nêu tên sông lớn Củ Chi ? - Lớp nhận xét, bổ sung + Chỉ vị trí sơng Sài Gòn lược đồ - HS khác xung phong lên lược thành phố Hồ Chí Minh ? đồ, lớp nhận xét Nhận xét, kết luận b Hoạt động : kinh tế, văn hóa (15 phút) * Mục tiêu : HS nhận biết đặc điểm kinh tế, văn hóa Củ Chi * Cách tiến hành : Làm việc cá nhân - HS đọc tài liệu trả lời câu - Yêu cầu HS đọc tài liệu trả lời hỏi câu hỏi : - HS lần lược trình bày kết hợp + Kinh tế Củ Chi có đặc điểm gì? hình + Nền văn hóa Củ Chi có bật ? - Lớp nhận xét, bổ sung - GV nhận xét chốt ý ghi bảng * Kết luận : Khu di tích Địa đạo Củ Chi Khu táii Vùng giải phóng Củ Chi hai khu di tích lịch sử góp phần tạo thêm thông tin sống động, thiết thực cho du khách mảnh đất Củ Chi chiến tranh… Hoạt động nối tiếp : ( phút ) - Vài HS nhắc lại - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung học bảng - Nhận xét tiết học - Về xem lại bài, chuẩn bị tiết sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Môn : Kỹ Thuật Bài 28 : LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG ( tiết ) I MỤC TIÊU : Học xong này, HS biết : Kiến thức : Chọn đủ chi tiết để lắp máy bay trực thăng Kỹ : Biết cách lắp lắp máy bay trực thăng theo mẫu Máy bay lắp tương đối chắn Thái độ : Rèn tính cẩn thận đảm bảo an tồn thực hành Với HS khéo tay : Lắp máy bay trực thăng theo mẫu Máy bay lắp chắn II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên :  Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật  Mẫu máy bay trực thăng lắp sẵn Học sinh : Đồ dùng học tập Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động ( phút ) : - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Chuẩn bị, kiểm tra (5 phút) * Mục tiêu : HS chuẩn bị sản phẩm * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - HS kiểm tra lại sản phẩm - GV yêu cầu HS kiểm tra lại sản phẩm trước trưng bày b Hoạt động : Trưng bày đánh giá sản phẩm ( 25 phút ) * Mục tiêu : HS tự đánh giá sản phẩm * Cách tiến hành : Hoạt động theo nhóm - GV yêu cầu nhóm chọn vị trí trưng bày - Các nhóm chọn vị trí trưng bày - Giới thiệu với lớp sản phẩm nhóm - Các nhóm kiểm tra lẫn thao tác kĩ thuật, chuyển động máy bay - Nhận xét đánh giá nhóm làm đẹp - GV nhận xét đánh giá loại : A, A+ B Hoạt động nối tiếp : phút - Xem lại - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : - - Môn : Kỹ Thuật Bài 28 : Lắp rô bốt ( tiết ) I MỤC TIÊU : Học xong này, HS biết : Kiến thức : Chọn đúng, đủ số lượng chi tiết lắp rô-bốt Kỹ : Biết cách lắp lắp rô-bốt theo mẫu Rơ-bốt lắp tương đối chắn chuyển động Thái độ : Rèn tính cẩn thận đảm bảo an toàn thực hành Với HS khéo tay : Lắp rô-bốt theo mẫu Rô-bốt lắp chắn Tay rơ-bơt nâng lên hạ xuống II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên :  Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật  Mẫu rô bốt lắp sẵn Học sinh : Đồ dùng học tập Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động ( phút ) : - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Quan sát, nhận xét mẫu ( 10 phút ) * Mục tiêu : HS xác định hướng lắp ghép mẫu làm * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - GV cho HS quan sát mẫu rô bốt lắp sẵn - GV hướng dẫn HS quan sát kĩ phận trả lời câu hỏi : + Để lắp rơ bốt, theo em cần có phận? + Hãy kể tên phận đó? - GV tóm tắt ý : Cần có phận : chân rô bốt; thân; đầu; tay; ăng ten; trục bánh xe b Hoạt động : Hướng dẫn thao tác kĩ thuật ( 20 phút ) * Mục tiêu : HS biết thao tác kĩ thuật * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân a Hướng dẫn chọn chi tiết : - Hướng dẫn HS chọn chi tiết theo bảng SGK b Lắp phận : - Lắp chân rô bốt - Lắp thân rô bốt - Lắp phận khác - GV tiến hành lắp phần cho HS quan sát - GV nhận xét, uốn nắn cho hồn chỉnh bước lắp c Lắp ráp rơ bốt : - GV lắp ráp rô bốt theo bước SGK - Kiểm tra mối ghép d Hướng dẫn HS tháo rời chi tiết xếp gọn vào hộp Hoạt động nối tiếp : phút - Xem lại - Chuẩn bị phần - HS quan sát mẫu rô bốt lắp sẵn - HS quan sát kĩ phận trả lời câu hỏi - HS nêu ý kiến, lớp nhận xét, bổ sung - Vài em nhắc lại - HS chọn chi tiết theo bảng SGK - HS xếp chi tiết chọn vào nắp hộp theo loại chi tiết + HS trả lời, bạn nhận xét, bổ sung - HS quan sát - em lên lắp, bạn khác nhận xét, bổ sung - HS quan sát GV làm làm theo - HS tiến hành tháo rời chi tiết xếp gọn vào hộp RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : - - Môn : Kỹ Thuật Bài 28 : LẮP RÔ BỐT ( tiết ) I MỤC TIÊU : Học xong này, HS biết : Kiến thức : Chọn đúng, đủ số lượng chi tiết lắp rô-bốt Kỹ : Biết cách lắp lắp rô-bốt theo mẫu Rô-bốt lắp tương đối chắn chuyển động Thái độ : Rèn tính cẩn thận đảm bảo an toàn thực hành Với HS khéo tay : Lắp rô-bốt theo mẫu Rô-bốt lắp chắn Tay rơ-bơt nâng lên hạ xuống II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên :  Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật  Mẫu rô bốt lắp sẵn Học sinh : Đồ dùng học tập Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - GTB : Trực tiếp Hoạt động học sinh Các hoạt động : a Hoạt động : Ơn lại thao tác kĩ thuật ( phút ) * Mục tiêu : HS củng cố lại thao tác kĩ thuật * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - GV cho HS nhắc lại bước thực - HS trình bày lắp ghép mơ hình rô bốt - HS lớp nhận xét, bổ sung - GV nhận xét nhắc lại thao tác kĩ thuật để lắp rô bốt b Hoạt động : HS thực hành lắp rô bốt ( 25 phút ) * Mục tiêu : HS biết tự lắp mô hình rơ bốt * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân a Hướng dẫn chọn chi tiết : - GV kiểm tra HS làm việc - HS chọn chi tiết theo bảng SGK - HS xếp chi tiết chọn vào nắp hộp b Lắp phận : theo loại chi tiết - GV lưu ý HS số điểm sau : + Chú ý vị trí - HS nghe lưu ý thẳng lỗ - HS thực lắp ghép phận rô + Lắp đầu rơ bốt phải ý vị trí bốt chữ U ngắn thẳng lỗ phải vng góc với - HS nghe lưu ý - GV theo dõi HS làm giúp đỡ kịp thời c Lắp ráp rô bốt : - HS thực lắp ghép rô bốt Hoạt động nối tiếp : phút - Xem lại - Chuẩn bị phần RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : - - Môn : Kỹ Thuật Bài 28 : LẮP RÔ BỐT ( tiết ) I MỤC TIÊU : Học xong này, HS biết : Kiến thức : Chọn đúng, đủ số lượng chi tiết lắp rô-bốt Kỹ : Biết cách lắp lắp rô-bốt theo mẫu Rô-bốt lắp tương đối chắn chuyển động Thái độ : Rèn tính cẩn thận đảm bảo an toàn thực hành Với HS khéo tay : Lắp rô-bốt theo mẫu Rô-bốt lắp chắn Tay rơ-bơt nâng lên hạ xuống II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên :  Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật  Mẫu rô bốt lắp sẵn Học sinh : Đồ dùng học tập Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động ( phút ) : - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Chuẩn bị, kiểm tra ( phút ) * Mục tiêu : HS chuẩn bị sản phẩm * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - GV yêu cầu HS kiểm tra lại sản phẩm trước trưng bày b Hoạt động : Trưng bày đánh giá sản phẩm ( 25 phút ) * Mục tiêu : HS tự đánh giá sản phẩm * Cách tiến hành : Hoạt động theo nhóm - GV yêu cầu nhóm chọn vị trí trưng bày - HS kiểm tra lại sản phẩm - Các nhóm chọn vị trí trưng bày - Giới thiệu với lớp sản phẩm nhóm - Các nhóm kiểm tra lẫn thao tác kĩ thuật, chuyển động rô bốt - Nhận xét đánh giá nhóm làm đẹp - GV nhận xét đánh giá loại : A, A+ B Hoạt động nối tiếp : phút - Xem lại - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : - - - ... Học sinh khá, giỏi thực Bài 4: Dành cho học sinh khá, giỏi Giải làm thêm đủ thời gian Số lớp 5A trồng là: - Yêu cầu học sinh khá, giỏi thực 180 x 45% = 81 (cây) Số lớp 5A phải trồng theo dự định. .. cho học sinh khá, giỏi - Nhận xét bạn làm thêm đủ thời gian - Yêu cầu học sinh khá, giỏi thực - Học sinh khá, giỏi thực Giải Thời gian ô tô đường là: 8h56 – 6h 15 – 25 phút = 2h16 = 34/ 15 - Nhận... tập, phiếu học tập Học sinh : Đồ dùng học tập, tài liệu học tập, … III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Ổn định : hát Hoạt động học sinh - Hát
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 32 lớp giáo án 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 32 lớp giáo án 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay