Chuyên đề củng cố và nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh (Buổi 5)

3 70 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 12:43

Chuyên đề củng cố và nâng cao vốn từ vựng phục vụ ôn thi kỳ thi THPT QG và ôn thi HSG các cấp môn tiếng Anh ... in very _ when they were on their picnic A useful B handy C practical D convenient Question 15: A nurse must be _ to the patients’ needs; the must understand what they need, and be helpful... the time A field B mood C go D way Question 21: Ho Chi Minh City will _ temperatures between 25 oC and 30oC tomorrow A experience B arrive C achieve D occur Trang Like theo dõi Fanpage tại:... and sales A in B on C at D with Question 23: For most households, lighting _ for 10 percent to 15 percent of the electricity bill A accounts B applies C asks D prepares Question 24: The subsidies
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề củng cố và nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh (Buổi 5), Chuyên đề củng cố và nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh (Buổi 5)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay