Tuần 31giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

44 5 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 12:43

Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần 31 tiết ƠN TẬP VỀ PHÉP TRỪ I MỤC TIÊU : Kiến thức : Củng cố kiến thức phép trừ số tự nhiên, phân số, số thập phân Kỹ : Biết thực phép trừ số tự nhiên, số thập phân, phân số, tìm thành phần chưa biết phép cộng, phép trừ giải tốn có lời văn Thực tốt tập: Bài ; Bài ; Bài 3 Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ viết sẵn sơ đồ SGK Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - KTBC : Gọi HS sửa BT Hoạt động học sinh HS sửa BT - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Phép trừ, thành phần, kết phép trừ (10 phút) * Mục tiêu : Rèn kĩ xác định thành phần, kết phép trừ * Cách tiến hành : - GV gắn bảng phụ sơ đồ SGK Yêu - HS lên xác định thành phần kết cầu HS lên xác định thành phần kết phép trừ phép trừ - Nhận xét bạn - GV đàm thoại : - HS xung phong trả lời : + Phép trừ số tự nhiên, phân số, số + Một số trừ cho trừ thập phân đề có chung tính chất gì? + Hãy viết tính chất dạng tổng + HS xung phong lên bảng viết : quát a–a=0 a–0=a - HS nhắc lại - Yêu cầu HS nhắc lại b Hoạt động : Luyện tập ( 18 phút ) * Mục tiêu : Rèn kĩ đặt tính-tính Tìm thành phần chưa biết, giải tốn có lời văn * Cách tiến hành : Bài : - HS nêu lại cách đặt tính phép trừ - GV yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính số tự nhiên thập phân Các bước phép trừ số tự nhiên thập phân Các trừ phân số bước trừ phân số - HS làm tập - Yêu cầu HS làm - em lên sửa, em câu - Nhận xét bạn - Nhận xét sửa Bài : - em đọc to, lớp đọc thầm - GV yêu cầu HS đọc đề - HS nhắc lại : - Yêu cầu HS nêu : + câu a x số hạng chưa biết; câu b x + Trong phép tính trên, x chưa biết? số bị trừ chưa biết + Ta lấy tổng trừ số hạng biết + Muốn tìm số hạng chưa biết, ta làm sao? + Ta lấy hiệu cộng với số trừ biết + Muốn tìm số bị trừ chưa biết, ta làm sao? - HS làm tập - Yêu cầu HS làm - Nhận xét bạn - Nhận xét sửa Bài : - em lên bảng tóm tắt, lớp làm tập - GV yêu cầu HS tóm tắt đề tốn trước - HS làm tập giải - em lên bảng sửa - Yêu cầu HS làm - Nhận xét bạn - Nhận xét sửa Hoạt động nối tiếp : phút - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần 31 tiết LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : Kiến thức : Củng cố phép cộng, phép trừ số tự nhiên, phân số, số thập phân Kỹ : Biết vận dụng kĩ cộng, trừ thực hành tính giải toán Thực tốt tập: Bài ; Bài Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : SGK, kế hoạch dạy học… Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa Hoạt động học sinh HS sửa BT tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giới thiệu (1 phút) b Hoạt động 2: Thực hành (27 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập cần làm * Cách tiến hành: Bài : - GV yêu cầu HS nêu lại thứ tự thực - HS nêu lại thứ tự thực phép tính phép tính biểu thức biểu thức - Yêu cầu HS làm - HS làm tập - em lên sửa, em câu - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Bài : - Yêu cầu: Tính cách thuận tiện - GV yêu cầu HS nêu lại cách tính nhanh - HS nêu lại cách tính nhanh biểu biểu thức có phép cộng có thức có phép cộng có phép phép trừ trừ - Yêu cầu HS làm - HS làm tập - em lên sửa, em câu - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Bài 3: Dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm đủ thời gian - Yêu cầu học sinh khá, giỏi thực - Học sinh khá, giỏi thực hiện: Giải Số phần tiền lương chi tiêu hàng tháng: 3/5 + 3/4 = 17/20 (số tiền) Số phần trăm tiền lương để dành là: – 17/20 = 15% (số tiền) Số tiền để dành được: 4000000 x 15 : 100 = 600000 (đồng) - Nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp : phút - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần 31 tiết ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN I MỤC TIÊU : Kiến thức : Củng cố kiến thức phép nhân số tự nhiên, phân số, số thập phân Kỹ : Biết thực phép nhân số tự nhiên, số thập phân, phân số ứng dụng để tính nhẩm, giải tốn Thực tốt tập: Bài (cột 1) ; Bài ; Bài ; Bài Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ viết sẵn sơ đồ SGK Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - KTBC : Gọi HS sửa BT - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Phép nhân, thành phần, kết tính chất phép nhân (10 ph) Hoạt động học sinh HS sửa BT * Mục tiêu : Rèn kĩ xác định thành phần, kết tính chất phép nhân * Cách tiến hành : - GV gắn bảng phụ sơ đồ SGK Yêu cầu HS lên xác định thành phần kết phép nhân - GV đàm thoại : + Phép nhân số tự nhiên, phân số, số thập phân đề có chung tính chất gì? + Hãy viết tính chất dạng tổng quát - Yêu cầu HS nhắc lại b Hoạt động : Luyện tập (18 phút ) * Mục tiêu : Rèn kĩ đặt tính-tính Ứng dụng tính nhanh, giải tốn * Cách tiến hành : Bài ( cột ) : - GV yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính phép nhân số tự nhiên, cách đặt dấu phẩy tích phép nhân số thập phân Các bước nhân phân số - Yêu cầu HS làm - Nhận xét sửa Bài : - GV yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS nhắc lại cách nhân nhẩm với 10; 100; … với 0,1; 0,01;… - Yêu cầu HS làm - Nhận xét chốt Đ / S Bài : - GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính nhanh biểu thức toàn phép nhân nhân tổng với số - Yêu cầu HS làm - Nhận xét sửa - HS lên xác định thành phần kết phép nhân - Nhận xét bạn - HS xung phong trả lời : + Tính giao hốn, kết hợp , nhân số với tổng, nhân với 1, nhân với + HS xung phong lên bảng viết - HS nhắc lại - HS nêu lại cách đặt tính phép nhân số tự nhiên, cách đặt dấu phẩy tích phép nhân số thập phân Các bước nhân phân số - HS làm tập - Nhận xét bạn - em đọc to, lớp đọc thầm - HS nhắc lại cách nhân nhẩm với 10; 100; … với 0,1; 0,01;… - HS làm tập - Nêu miệng kết trước lớp - Nhận xét bạn - HS nhắc lại cách tính nhanh biểu thức tồn phép nhân nhân tổng với số - HS làm tập - em lên bảng sửa bài, em - Nhận xét bạn - em đọc to, lớp đọc thầm Bài : - GV yêu cầu HS đọc đề toán - Yêu cầu HS xác định dạng toán chuyển động - GV đàm thoại : + Trong toán chuyển động ngược chiều, ta cần tính trước? + Để tính quảng đường xe đi, ta làm sao? - Yêu cầu HS làm - Nhận xét sửa Hoạt động nối tiếp : phút - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị sau - Chuyển động ngược chiều - HS trả lời : + Tính tổng vận tốc + Ta lấy tổng vận tốc nhân với thời gian để xe gặp - HS làm tập.1 em lên bảng sửa - Nhận xét bạn RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn Toán tuần 31 tiết LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU : Kiến thức : Củng cố phép nhân số tự nhiên, phân số, số thập phân Kỹ : Biết vận dụng ý nghĩa phép nhân quy tắc nhân tổng với số thực hành, tính giá trị biểu thức giải toán Thực tốt tập: Bài ; Bài ; Bài 3 Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : SGK, kế hoạch dạy học… Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa Hoạt động học sinh HS sửa BT tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giới thiệu (1 phút) b Hoạt động 2: Thực hành (27 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh thực tốt tập cần làm * Cách tiến hành: Bài : - GV yêu cầu HS nêu ý nghĩa phép - HS nêu : Phép nhân phép cộng nhiều số nhân hạng - GV yêu cầu HS xác định số số hạng - HS làm tập em lên sửa, viết phép tính tính em câu - Nhận xét bạn - Nhận xét sửa Bài : - HS làm tập em lên sửa, - GV yêu cầu HS làm em câu - Nhận xét bạn - HS nhận xét : kết khác bên - Yêu cầu HS nhận xét biểu thức kết có dấu ngoặc, bên không - Nhận xét sửa Bài : - em đọc to, lớp đọc thầm - Yêu cầu HS đọc kĩ đề - HS nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm - GV yêu cầu HS nhắc lại cách tìm tỉ số hai số phần trăm hai số - HS làm tập em lên bảng sửa - Yêu cầu HS làm bài Giải Năm 2001 dân số tăng thêm là: 77515000  1,3% = 1007695 (người) Hết năm 2001 dân số nước ta là: 77515000 + 1007695 = 78522695 (người) - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Bài 4: Dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm đủ thời gian - Yêu cầu học sinh khá, giỏi thực - Học sinh khá, giỏi thực Giải Vận tốc thuyền máy xi dòng là: RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Tốn tuần 31 tiết ƠN TẬP VỀ PHÉP CHIA I MỤC TIÊU : Kiến thức : Củng cố kiến thức phép chia số tự nhiên, phân số, số thập phân Kỹ : Biết thực phép chia số tự nhiên, số thập phân, phân số ứng dụng tính nhẩm Thực tốt tập: Bài ; Bài ; Bài 3 Thái độ : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - KTBC : Gọi HS sửa BT - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Phép chia, thành phần, kết phép chia, phép chia có dư (10 phút) * Mục tiêu : Rèn kĩ xác định Hoạt động học sinh HS sửa BT thành phần, kết phép chia, số dư phép chia * Cách tiến hành : - GV gắn bảng phụ sơ đồ SGK Yêu - HS lên xác định thành phần kết cầu HS lên xác định thành phần kết phép chia phép chia - Nhận xét bạn - GV đàm thoại : - HS xung phong trả lời : + Phép chia số tự nhiên, phân số, + Chia cho 1, chia cho nó, chia cho số thập phân đề có chung tính chất số gì? + HS xung phong lên bảng viết : + Hãy viết tính chất dạng tổng a : = a quát a : a = ( a khác ) : a = ( a khác ) - HS lên xác định số dư phép chia có - Yêu cầu HS lên xác định số dư phép dư Nêu tính chất số dư ( bé số chia chia có dư Nêu tính chất số dư ) - Yêu cầu HS nhắc lại - HS nhắc lại b Hoạt động : Luyện tập ( 18 phút ) * Mục tiêu : Rèn kĩ đặt tính-tính Ứng dụng tính nhẩm, giải toán * Cách tiến hành : Bài : - GV yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính - HS nêu lại cách đặt tính phép chia phép chia số tự nhiên, cách dời dấu số tự nhiên, cách dời dấu phẩy phẩy phép chia số thập phân phép chia số thập phân - Yêu cầu HS làm - HS làm tập em lên sửa, em câu - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Bài : - GV yêu cầu HS đọc đề - em đọc to, lớp đọc thầm - Yêu cầu HS nhắc lại bước chia phân - HS nhắc lại bước chia phân số số - HS làm tập - Yêu cầu HS làm - em lên sửa, em câu - Nhận xét bạn - Nhận xét sửa * Cách tiến hành : + HS nhắc lại đề - GV ghi đề lên bảng + Dùng bút chì gạch từ quan + Gạch từ ngữ quan trọng : trọng Kể việc làm tốt bạn em + Đối chiếu với GV sửa chữa - GV nhắc lại yêu cầu ( chưa ) + HS đọc to, lớp đọc thầm - GV giao việc : em đọc lại đề gợi - HS nêu tên câu chuyện mà ý SGK lần Sau em chọn nêu tên câu chuyện mà kể b Hoạt động : Hướng dẫn HS kể chuyện nhóm (12 phút) * Mục tiêu : HS kể chuyện trao đổi nhóm * Cách tiến hành : - Cho HS đọc lại gợi ý 1, 2, + em đọc to, lớp đọc thầm - Cho HS làm việc nhóm em : Kể lại câu + HS làm việc theo nhóm Các thành viên chuyện trao đổi , xếp trình tự câu nhóm kể cho nghe câu chuyện chuyện nhóm góp ý c Hoạt động : Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp ( 12 phút ) * Mục tiêu : HS kể chuyện trao đổi trước lớp - Một HS giỏi kể , lớp lắng nghe * Cách tiến hành : - Đại diện nhóm thi kể trước lớp - Cho HS kể mẫu - Lớp nhận xét, bình chọn bạn hay - Đại diện nhóm thi kể + GV chốt - GV nhận xét khen em kể hay nhất, câu chuyện hay Hoạt động nối tiếp : ( phút ) - GV nhận xét tiết học - Dặn HS tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe - Chuẩn bị tiết sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Chính tả tuần 31 Nghe viết : TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM I MỤC TIÊU : Kiến thức : Nghe-viết tả Kỹ : Viết hoa tên danh hiệu, giải thưởng, huy chương, kỉ niệm chương (BT2, BT3 a b) Thái độ : Mở rộng hiểu biết sống, người, góp phần hình thành nhân cách người II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ viết sẵn nội dung tập Phiếu BT Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : Hoạt động học sinh - KTBC : Gọi HS lên bảng HS viết tên huân chương, danh hiệu - Nhận xét, cho điểm GV đọc - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Hướng dẫn viết tả (15 phút ) * Mục tiêu : HS biết trình bày tả * Cách tiến hành : - HS theo dõi SGK - GV đọc tả SGK lượt giọng thong thả, rõ ràng, phát âm xác tiếng có âm, vần, dễ - HS đọc thầm tả, quan sát hình viết sai thức trình bày - Yêu cầu HS đọc thầm tả, nhắc - HS viết HS quan sát hình thức trình bày - GV đọc đoạn, câu cho HS viết Đọc - HS rà soát lại bài, tự phát lỗi đến lượt sửa lỗi - Gv đọc tồn tả lần - HS đổi cho để kiểm tra lỗi - GV chấm – 10 - GV nêu nhận xét chung b Hoạt động : Làm tập ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS biết làm tập SGK * Cách tiến hành : - em đọc to, lớp đọc thầm Bài : - HS làm tập - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Lần lượt nhiều em nêu kết trước - Yêu cầu HS làm tập lớp - Lớp nhận xét, bổ sung, sửa - Gv nhận xét sửa - GV giải nghĩa số thuật ngữ : huy chương, kỉ niệm chương, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú Bài a : - em đọc to, lớp đọc thầm - Gọi HS nêu yêu cầu tập - HS làm phiếu học tập - Yêu cầu HS làm phiếu học tập - Lần lượt nhiều em nêu kết trước lớp - Gv nhận xét sửa - Lớp nhận xét, bổ sung, sửa Hoạt động nối tiếp : phút - Nhận xét tiết học - Yêu cầu HS viết tả chưa tốt nhà viết lại cho tốt - Chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn Khoa học tuần 31 tiết ÔN TẬP : THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT I MỤC TIÊU : Sau học , học sinh biết : Kiến thức : Ôn tập : Một số hoa thụ phấn nhờ gió, số hoa thụ phấn nhờ trùng Mơt số lồi động vật đẻ trứng, số loài động vật đẻ Một số hình thức sinh sản thực vật động vật thông qua số đại diện Kỹ : Nhận biết số hoa thụ phấn nhờ gió, số hoa thụ phấn nhờ trùng; nhận biết số loài động vật đẻ trứng, số loài động vật đẻ Thái độ : Ham hiểu biết khoa học, có ý thức vận dụng kiến thức vào đời sống Tự giác thực quy tắc vệ sinh an tồn cho thân, gia đình, cộng đồng Yêu người, thiên nhiên, đất nước II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Phiếu học tập Hình trang 124, 125 SGK phóng to Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - KTBC : Gọi HS lên kiểm tra Hoạt động học sinh - em xung phong trả lời cũ - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Làm tập phiếu (20 phút) * Mục tiêu : HS thực tốt tập SGK thể phiếu * Cách tiến hành : Làm việc cá nhân - GV phát phiếu luyện tập cho HS - HS nhận phiếu làm việc phiếu - Yêu cầu HS làm việc phiếu - Quan sát tranh SGK trả lời tập + Chỉ vào bào thai hình cho biết bào thai thú nuôi dưỡng đâu? b Hoạt động : Trình bày kết (10 ph) * Mục tiêu : Giúp HS biết kết tập - Lần lượt nhiều em trình bày kết * Cách tiến hành : làm việc cá nhân - Lớp nhận xét, bổ sung cho bạn - GV yêu cầu HS trình bày - GV nhận xét chốt kết HS nhắc lại nội dung học Hoạt động nối tiếp : phút - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung học - Nhận xét tiết học - Về xem lại bài, chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Mơn Khoa học tuần 31 tiết MƠI TRƯỜNG (BĐ) I MỤC TIÊU : Sau học , học sinh biết : Kiến thức : Có kiến thức khái niệm môi trường Kỹ : Nêu số thành phần môi trường địa phương nơi học sinh sống Thái độ : Ham hiểu biết khoa học, có ý thức vận dụng kiến thức vào đời sống Tự giác thực quy tắc vệ sinh an tồn cho thân, gia đình, cộng đồng Yêu người, thiên nhiên, đất nước * BĐ: Giúp học sinh biết: Vai trò mơi trường tự nhiên (đặc biệt biển, đảo) đời sống người; Tác động người đến môi trường (có môi trường biển, đảo); Có ý thức sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên sống hàng ngày; Nhận biết vấn đề môi trường (toàn phần) II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Hình trang 128, 129 SGK phóng to Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : Hoạt động học sinh - KTBC : Gọi HS lên kiểm tra - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Quan sát thảo luận (15 phút ) * Mục tiêu : Hình thành cho HS biểu tượng ban đầu môi trường * Cách tiến hành : Làm việc theo nhóm - u cầu nhóm đọc thơng tin - Các nhóm đọc thơng tin SGK, SGK thảo luận yêu cầu SGK trang quan sát hình thảo luận yêu cầu 128, 129 - Đại diện nhóm phát biểu ý kiến - GV nhận xét chốt ý ghi bảng - Lớp nhận xét, bổ sung - Vài em nhắc lại b Hoạt động : Thảo luận ( 15 phút ) * Mục tiêu : HS nêu lên số thành phần môi trường tự nhiên nơi em sống * Cách tiến hành : làm việc theo nhóm - GV yêu cầu nhóm thảo luận câu hỏi - Các thảo luận câu hỏi cử thư kí ghi + Bạn sống đâu, làng q hay thị? vào biên nhóm + Hãy nêu số thành phần môi trường nơi bạn sống? - Đại diện nhóm báo cáo kết - Các nhóm khác nhận xét bổ sung - Nhận xét nhóm Hoạt động nối tiếp : phút - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung - Một vài HS nhắc lại học * BĐ: Giúp học sinh biết: Vai trò mơi trường tự nhiên (đặc biệt biển, đảo) đời sống người; Tác động người đến môi trường (có môi trường biển, đảo); Có ý thức sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên sống hàng ngày; Nhận biết vấn đề môi trường - Nhận xét tiết học - Về xem lại bài, chuẩn bị sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn Đạo đức tuần 31 BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (tiết 2) (BĐ + KNS) I MỤC TIÊU : Sau học xong tiết này, học sinh biết : Kiến thức : Kể vài tài nguyên thiên nhiên nước ta địa phương Kỹ : Biết cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả Thái độ : Đồng tình, ủng hộ hành vi, việc làm để giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên * BĐ : Tài nguyên thiên nhien, đó có tài nguyên môi trường biển, hải đảo thiên nhiên ban tặng cho người Tài nguyên thiên nhiên, đó có tài nguyên môi trường biển, hải đảo dần bị cạn kiệt, cần phải bảo vệ sử dụng khai thác hợp lý (liên hệ) * KNS : - Rèn kĩ : Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin tình hình tài ngun nước ta Kĩ tư phê phán (biết phê phán, đánh giá hành vi phá hoại tài nguyên thiên nhiên) Kĩ định (biết định tình để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên) Kĩ trình bày suy nghĩ/ ý tưởng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Các phương pháp : Thảo luận nhóm Xử lí tình Dự án Động não Trình bày phút Chúng em biết Hoàn tất nhiệm vụ II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Ảnh SGK phóng to Học sinh : Giấy, bút màu Đồ dùng học tập Thẻ màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - Khởi động : Hát Hoạt động học sinh - KTBC : Gọi HS lên KTBC - HS trình bày nội dung tiết trước - Nhận xét, cho điểm - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Giới thiệu tài nguyên thiên nhiên (10 phút) * Mục tiêu : HS có thêm hiểu biết tài nguyên thiên nhiên đất nước * Cách tiến hành : Hoạt động theo nhóm - GV yêu cầu nhóm giới thiệu - Các nhóm giới thiệu hình hình ảnh nguồn tài nguyên thiên nhiên ảnh nguồn tài nguyên thiên nhiên mà mà nhóm sưu tầm nhóm sưu tầm - GV nhận xét khen nhóm sưu tầm - Đại diện nhóm cử đại diện giời thiệu phong phú với lớp b Hoạt động : Làm Bài tập (10 phút) * Mục tiêu : HS nhận biết việc làm để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên * Cách tiến hành : Hoạt động theo nhóm - Yêu cầu nhóm thảo luận yêu cầu tập - Các nhóm thảo luận cử đại diện lên - GV nhận xét chốt : Các ý a, đ, e bảo vệ trình bày tài nguyên thiên nhiên, ý khác khơng - Các nhóm khác nhận xét bổ sung phải c Hoạt động : Làm Bài tập (10 phút) * Mục tiêu : HS nhận biết đưa biện pháp, ý kiến để tiết kiệm tài ngun thiên nhiên - Các nhóm thảo luận tìm biện pháp sử * Cách tiến hành : Hoạt động theo nhóm dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên ,cử đại - Yêu cầu nhóm thảo luận yêu cầu tập diện lên trình bày - GV nhận xét chốt : Có nhiều cách để tiết - Các nhóm khác nhận xét bổ sung kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, em cần có biện pháp phù hợp với khả Hoạt động nối tiếp : phút * BĐ : Tài nguyên thiên nhien, đó có tài nguyên môi trường biển, hải đảo thiên nhiên ban tặng cho người Tài nguyên thiên nhiên, đó có tài nguyên môi trường biển, hải đảo dần bị cạn kiệt, cần phải bảo vệ sử dụng khai thác hợp lý - GV yêu cầu HS chuẩn bị Ôn tập kiểm tra HKII RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Địa lý tuần 31 Địa lí địa phương CỦ CHI – QUÊ HƯƠNG TÔI (tiết 1) I MỤC TIÊU : Học xong này, học sinh biết : Kiến thức : Biết dựa vào lược đồ nêu vị trí địa lí, giới hạn Củ Chi Nêu số đặc điểm địa lí, đặc điểm tự nhiên Củ Chi Kỹ : Biết đặt câu hỏi lưa chọn thông tin để giải đáp Vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống Thái độ : Ham học hỏi, tìm hiểu mơi trường xung quanh, có ý thức bảo vệ mơi trường II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bản đồ Tựï nhiên Củ Chi, tài liệu học tập Tranh, ảnh số cảnh Củ Chi Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động ( phút ) : - Ổn định : hát Hát - GTB : Trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động : Vị trí địa lí giới hạn (15 phút) * Mục tiêu : HS xác định vị trí giới hạn Củ Chi lược đồ * Cách tiến hành : Làm việc cá nhân - GV yêu cầu Hs quan sát lược đồ đặt câu - HS quan sát trả lời câu hỏi hỏi : - HS xung phong phát biểu + Nêu vị trí giới hạn Củ Chi lược - Lớp nhận xét, bổ sung đồ thành phố Hồ Chí Minh? - HS khác xung phong lên lược đồ, + Dựa vào bảng thống kê trang tài liệu, lớp nhận xét so sánh diện tích dân số Củ Chi với quận, huyện khác? Em có nhận xét mật độ dân số Củ Chi ? + So sánh dân số Củ Chi với châu lục - em lên chỉ, lớp nhận xét khác? Em có nhận xét gì? - u cầu HS lên vị trí Củ Chi lược đồ thành phố Hồ Chí Minh b Hoạt động : Đặc điểm tự nhiên (15 phút) * Mục tiêu : HS nhận biết đặc điểm tự nhiên Củ Chi * Cách tiến hành : Làm việc cá nhân - HS đọc tài liệu trả lời câu hỏi - Yêu cầu HS đọc tài liệu trả lời câu - HS lần lược trình bày kết hợp hỏi : hình + Địa hình Củ Chi có đặc điểm gì? - Lớp nhận xét, bổ sung + Khí hậu Củ Chi ? - GV nhận xét chốt ý ghi bảng * Kết luận : Củ Chi có khí hậu nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo Hoạt động nối tiếp : ( phút ) - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung - Vài HS nhắc lại học bảng - Nhận xét tiết học - Về xem lại bài, chuẩn bị tiết sau RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : Môn : Kỹ Thuật Bài 28 : LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG ( tiết ) I MỤC TIÊU : Học xong này, HS biết : Kiến thức : Chọn đủ chi tiết để lắp máy bay trực thăng Kỹ : Biết cách lắp lắp máy bay trực thăng theo mẫu Máy bay lắp tương đối chắn Thái độ : Rèn tính cẩn thận đảm bảo an toàn thực hành Với HS khéo tay : Lắp máy bay trực thăng theo mẫu Máy bay lắp chắn II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên :  Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật  Mẫu máy bay trực thăng lắp sẵn Học sinh : Đồ dùng học tập Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : - GTB : Trực tiếp Hoạt động học sinh Các hoạt động : a Hoạt động : Ôn lại thao tác kĩ thuật ( phút ) * Mục tiêu : HS củng cố lại thao tác kĩ thuật * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân - GV cho HS nhắc lại bước thực lắp ghép mô hình máy bay trực thăng - GV nhận xét nhắc lại thao tác kĩ thuật để lắp máy bay trực thăng b Hoạt động : HS thực hành lắp máy bay trực thăng ( 25 phút ) * Mục tiêu : HS biết tự lắp mơ hình máy bay trực thăng * Cách tiến hành : Hoạt động cá nhân a Hướng dẫn chọn chi tiết : - GV kiểm tra HS làm việc b Lắp phận : - GV lưu ý HS số điểm sau : + Lắp thân đuôi máy bay theo ý mà GV hướng dẫn tiết + Lắp cánh quạt phải đủ số vòng hãm + Lắp máy bay phải ý đến vị trí trên, thanh, mặt phải, mặt trái máy bay để sử dụng vít - GV theo dõi HS làm giúp đỡ kịp thời c Lắp ráp máy bay trực thăng : - GV lưu ý : + Bước lắp thân máy bay vào sàn ca bin giá đỡ phải lắp vị trí + Lắp giá đỡ sàn ca bin máy bay phải thật chặt - GV theo dõi HS làm giúp đỡ kịp thời Hoạt động nối tiếp : phút - Xem lại - Chuẩn bị phần - HS trình bày - HS lớp nhận xét, bổ sung - HS chọn chi tiết theo bảng SGK - HS xếp chi tiết chọn vào nắp hộp theo loại chi tiết - HS nghe lưu ý - HS thực lắp ghép phận máy bay trực thăng - HS nghe lưu ý - HS thực lắp ghép máy bay trực thăng RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG : ... số tăng thêm là: 7 751 5000  1,3% = 10076 95 (người) Hết năm 2001 dân số nước ta là: 7 751 5000 + 10076 95 = 7 852 26 95 (người) - Nhận xét sửa - Nhận xét bạn Bài 4: Dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm... bạn Bài 3: Dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm đủ thời gian - Yêu cầu học sinh khá, giỏi thực - Học sinh khá, giỏi thực hiện: Giải Số phần tiền lương chi tiêu hàng tháng: 3 /5 + 3/4 = 17/20 (số... cảnh học Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ( phút ) : Hoạt động học sinh - GTB : trực tiếp Các hoạt động : a Hoạt động 1: Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 31giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 31giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay