Tuần 35 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

35 107 1
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 12:22

Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 35 tiết Ơn Tập Về Giải Tốn (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết giải toán hai phép tính tốn liên quan đến rút đơn vị Kĩ năng: Biết tính giá trị biểu thức Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3; Bài 4a Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giải tốn (17 phút) * Mục tiêu: Củng cố cho học sinh kĩ giải tốn có hai phép tính rút đơn vị * Cách tiến hành: Bài 1: Toán văn - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: - Gv yêu cầu Hs tóm tắt tự làm - Gv mời Hs lên bảng làm - Gv yêu cầu Hs nhận xét làm bạn bảng - Gv nhận xét, chốt lại: Độ dài đoạn đường AB là: 12350: = 2450 (m) Độ dài đoạn đường BC là: 12.350 – 2450 = 9900 (m) Đáp số: 9900m Bài 2: Toán văn - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: - Gv mời Hs lên bảng tóm tắt sửa Cả lớp làm vào - Gv nhận xét, chốt lại: Số gói mì xe chở là: Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - em thực - Nhắc lại tên học Hs đọc yêu cầu đề HS lớp làm vào Hs lên bảng thi làm sửa Hs nhận xét Hs đọc yêu cầu đề HS lớp làm vào Một Hs lên bảng sửa Hs nhận xét bạn 25000: = 3150 (gói mì) Số gói mì ba xe chở là: 3150 x = 9450 (gói mì) Đáp số: 9450 gói mì Bài 3: Tốn văn - Gv mời Hs đọc yêu cầu - Gv mời Hs lên bảng tóm tắt đề Một Hs lên bảng giải toán - Gv yêu cầu lớp làm vào - Gv nhận xét, chốt lại: Số bút chì hộp là: 30: = (bút chì) Số hộp cần để đóng 24750 bút chì là: 24750: = 4125 (hộp) Đáp số: 4125 hộp b Hoạt động 2: Biểu thức (7 phút) * Mục tiêu: Củng cố cho học sinh kĩ tính giá trị biểu thức * Cách tiến hành: Bài 4a: Giá trị biểu thức - Gv mời Hs yêu cầu đề - Gv chia Hs thành nhóm nhỏ Cho em chơi trò chơi “Ai nhanh”: - Yêu cầu: Các nhóm lên thi làm tiếp sức Trong thời gian phút, nhóm làm xong, chiến tthắng - Gv nhận xét, tuyên dương nhóm thắng Biểu thức + 18 x có giá trị là: 92 Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau Hs chữa vào Hs đọc yêu cầu Cả lớp làm vào Một hs tóm tắt tốn Hai Hs lên bảng làm Hs lớp nhận xét Hs sửa vào Hs đọc yêu cầu đề Các nhóm thi làm với Hs lớp nhận xét  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 35 tiết Luyện Tập Chung (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết đọc, viết số đến năm chữ số Kĩ năng: Biết thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia; tính giá trị biểu thức Biết giải tốn có liên quan đến rút đơn vị Biết xem đồng hồ (chính xác đến phút) Thực tốt tập theo chuẩn: Bài (a, b, c) ; Bài 2; Bài 3; Bài 4; Bài Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Đọc, viết số thực phép tính (12 phút) * Mục tiêu: Củng cố cho học sinh kĩ đọc, viết số thực phép tính * Cách tiến hành: Bài (a, b, c): Viết số: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs tự làm Cả lớp làm vào HS lớp làm vào - Gv yêu cầu Hs nhận xét làm bạn Hai Hs lên bảng sửa bảng - Gv nhận xét, chốt lại: Hs nhận xét a) Số liền trước 5480 là: 5479 b) Số liền sau 10.000 là: 10.001 c) Số lớn số 63.527; 63.257; 63.257; 63.752 là: 63.752 Bài 2: Đặt tính tính : - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs đặt tính làm vào HS lớp làm vào - Gv mời Hs lên bảng Cả lớp làm vào Bốn Hs lên bảng làm Hs nhận xét bạn - Gv nhận xét, chốt lại Hs chữa vào b Hoạt động 2: Xem đồng hồ, giải toán văn (12 phút) * Mục tiêu: Củng cố cho học sinh kĩ xem đồng hồ giải toán * Cách tiến hành: Bài 3: Xem đồng hồ : - Gv mời Hs yêu cầu đề Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs lớp tự tóm tắt làm vào Hs lớp làm vào vở Một Hs lên bảng sửa - Gv mời Hs lên bảng làm Hs nhận xét bạn - Gv nhận xét, chốt lại Hs sửa đúngg vào Bài 4: Tính : - Gv mời Hs yêu cầu đề Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs quan sát bảng thống kê số liệu Hs lớp làm vào - Gv yêu cầu Hs lớp làm vào Bốn nhóm Hs lên bảng thi làm - Gv mời nhóm Hs lên bảng thi làm Hs nhận xét bạn - Gv nhận xét, chốt lại Hs sửa vào Bài 5: Toán văn : Bài tốn cho biết gì, hỏi gì, thực nào? Giải - Yêu cầu h/s làm Giá tiền đôi dép - Nhận xét chữa 92500: = 18500 (đồng) đôi dép phải trả số tiền 18500 x = 55500 (đồng) Đáp số: 55500 đồng Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 35 tiết Luyện Tập Chung (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết tìm số liền trước số; số lớn (số bé nhất) nhóm bốn số Kĩ năng: Biết thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia giải toán hai phép tính Đọc biết phân tích số liệu bảng thống kê đơn giản Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3; Bài 4(a, b, c) Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Viết số thực phép tính (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố tìm số liền trước số; số lớn (số bé nhất) nhóm số thực phép tính * Cách tiến hành: Bài 1: Viết số: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs tự làm Cả lớp làm vào HS lớp làm vào - Gv yêu cầu Hs nhận xét làm bạn bảng Hai Hs lên bảng sửa - Gv nhận xét, chốt lại: Hs nhận xét Bài 2: Đặt tính tính: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs đặt tính làm vào HS lớp làm vào - Gv mời Hs lên bảng Cả lớp làm vào Bốn Hs lên bảng làm Hs nhận xét bạn - Gv nhận xét, chốt lại: b Hoạt động 2: Giải toán, thống kê (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố giải toán; đọc biết phân tích số liệu bảng thống kê đơn Hs chữa vào giản * Cách tiến hành: Bài 3: Toán văn: - Gv mời Hs yêu cầu đề Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs lớp tự tóm tắt làm vào Hs lớp làm vào - Gv mời Hs lên bảng làm Một Hs lên bảng sửa - Gv nhận xét, chốt lại Hs nhận xét bạn Hs sửa vào Bài 4: (a, b, c): Bảng thống kê: - Gv mời Hs yêu cầu đề Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs quan sát bảng thống kê số liệu - Gv yêu cầu Hs lớp làm vào Hs lớp làm vào - Gv mời nhóm Hs lên bảng thi làm Bốn nhóm Hs lên bảng thi làm Hs nhận xét bạn - Gv nhận xét, chốt lại Hs sửa vào Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 35 tiết Luyện Tập Chung (tiết 3) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết tìm số liền sau số; biết so sánh số; biết sấp xếp nhóm số; biết cộng, trừ, nhân, chia với số có đến năm chữ số Kĩ năng: Biết tháng có 31 ngày Biết giải tốn có nội dung hình học hai phép tính Thực tốt tập: Bài 1; Bài 2; Bài 3; Bài (a); Bài (tính cách) Thái độ: u thích mơn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập - em thực tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: So sánh, số liền trước,liền sau; thực phép tính (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố tìm số liền trước số; so sánh số thực phép tính * Cách tiến hành: Bài 1: Viết số: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs tự làm Cả lớp làm vào HS lớp làm vào - Gv yêu cầu Hs nhận xét làm bạn bảng Hai Hs lên bảng sửa - Gv nhận xét, chốt lại Hs nhận xét Bài 2: Đặt tính tính: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề bài: Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs đặt tính làm vào HS lớp làm vào - Gv mời Hs lên bảng Cả lớp làm vào Bốn Hs lên bảng làm Hs nhận xét bạn - Gv nhận xét, chốt lại b Hoạt động 2: Xem giờ, tìm thành phần chưa biết, giải tốn (12 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố xem giờ, tìm x giải tốn * Cách tiến hành: Hs chữa vào Bài 3: Xem lịch: - Gv mời Hs yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs xem sổ lịch tay làm vào - Gv mời Hs lên bảng làm - Gv nhận xét, chốt lại: Những tháng có 30 ngày là: tháng Tư, tháng Sáu, tháng Chín, tháng Mười Một Bài 4a : Tìm x: - Gv mời Hs yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs nhắc lại cách tím thừa số chưa biết, số bị chia - Gv yêu cầu Hs lớp làm vào - Gv mời Hs lên bảng làm - Gv nhận xét, chốt lại: a) x x = 9328 x = 9328 : x = 4664 Bài (tính cách): - Gv mời Hs yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs quan sát hình vẽ - Gv mời Hs nhắc lại cách tính diện tích hình chữ nhật, hình vng - Gv u cầu Hs lớp làm vào - Gv mời Hs lên bảng sửa - Gv nhận xét, chốt lại Hs đọc yêu cầu đề Hs lớp làm vào Một Hs lên bảng sửa Hs nhận xét bạn Hs đọc yêu cầu đề Hs lớp làm vào Một Hs lên bảng sửa Hs nhận xét bạn Hs sửa đúngg vào Hs đọc yêu cầu đề Hs quan sát hình vẽ Hs nêu Hs lớp làm vào Hs lên bảng sửa Hs nhận xét bạn Hs sửa vào Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị bài: Kiểm tra  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 35 tiết Kiểm Tra Cuối Năm I MỤC TIÊU: Tập trung vào việc đánh giá: Tìm số liền sau số có bốn năm chữ số So sánh số có bốn năm chữ số Thực phép tính cộng, trừ số có bốn, năm chữ số (có nhớ khơng liên tiếp); nhân (chia) số có bốn chữ số với (cho) số có chữ số (nhân có nhớ khơng liên tiếp); chia hết chia có dư bước chia Xem đồng hồ (chính xác đến phút) mối quan hệ số đơn vị đo thơng dụng Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật Giải toán liên quan đến rút đơn vị II ĐỀ BÀI THAM KHẢO: Phần A: Phần B: * Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố kĩ đọc tập đọc học đến cuối năm * Cách tiến hành: - Học sinh nghe gọi tên, lên bốc thăm, - Ghi phiếu tên tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34 chọn đọc Chuẩn bị phút tiến sách giáo khoa yêu cầu học sinh lên bốc thăm hành đọc chọn chọn tập đọc - Trả lời câu hỏi giáo viên - Đặt câu hỏi cho đoạn vừa đọc - Nhận xét cho điểm - Thực tương tự với trường hợp lại b Hoạt động 2: Nhân hố (15 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết từ ngữ thể nhân hóa, cách nhân hóa * Cách tiến hành: - Gv yêu cầu Hs đọc đề - Gv yêu cầu Hs quan sát tranh minh họa - Gv yêu cầu lớp đọc thầm thơ, tìm tên vật kể đến - Gv yêu cầu Hs làm việc theo nhóm - Đại diện nhóm lên trình bày - Gv nhận xét, chốt lại + Những vật nhân hố: Cua Càng, Tép, Tơm, Sam, Còng, Dã Tràng + Các vật gọi: cái, cậu, chú, bà, bà, ông + Các vật tả: thổi xôi, hội, cõng nồi ; đỏ mắt, nhóm lửa, chép miệng ; vận mình, Hs đọc u cầu Hs làm vào Hs trả lời: có Cua Càng, Tép, c, Tơm, Sam, Còng, Dã Tràng Các nhóm lên trình bày Hs lớp nhận xét pha trà ; lật đật, chợ, dắt tay bà Còng ; dựng nhà ; móm mén, rụng hai răng, khen xôi dẻo Hoạt động nối tiếp (3 phút); - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tiếng Việt tuần 35 Ôn Tập Cuối Năm (tiết 5) I MỤC TIÊU: Kiến thức : Đọc rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng / phút); trả lời câu hỏi nội dung đọc, thuộc – đoạn (bài) thơ học Học kì II * Riêng học sinh khá, giỏi đọc tương đối lưu loát (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng / phút) Kĩ : Nghe - kể lại câu chuyện bốn cẳng cẳng Bài tập Thái độ: u thích mơn học II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Phiếu viết tên tập đọc Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh đọc trả lời - em thực theo yêu cầu giáo câu hỏi sách giáo khoa - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu bài: trực tiếp viên - Nêu lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc (15 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố kĩ đọc tập đọc học đến cuối năm * Cách tiến hành: - Học sinh nghe gọi tên, lên bốc thăm, - Ghi phiếu tên tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34 chọn đọc Chuẩn bị phút tiến sách giáo khoa yêu cầu học sinh lên bốc thăm hành đọc chọn chọn tập đọc - Trả lời câu hỏi giáo viên - Đặt câu hỏi cho đoạn vừa đọc - Nhận xét cho điểm - Thực tương tự với trường hợp lại b Hoạt động 2: Kể chuyện (15 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - kể lại câu chuyện bốn cẳng cẳng * Cách tiến hành: - Gv yêu cầu Hs đọc đề Hs đọc yêu cầu - Gv kể chuyện: Một thầy cai sai lính lệ trát Hs lắng nghe gấp; bảo lấy ngựa mà cưỡi Anh lính lệ giắt ngựa đường khơng cưỡi, xắn quần lên tận gối, cắm cổ chạy theo ngựa Người qua đường lấy làm lạ hỏi: - Anh điên hay mà không cưỡi lên ngựa chạy cho mau? Anh lính lệ trả lời: - Khéo cho anh! Bốn cẳng lại nhanh sáu cẳng à! - Kể xong GV hỏi: + Đi làm công việc khẩn cấp + Chú lính cấp ngựa để làm gì? + Chú dắt ngựa đường + Chú sử dụng ngựa nào? không cưỡi mà đánh ngựa cắm cổ chạy theo + Vì ngĩ ngựa có cẳng, + Vì cho chạy nhanh cưỡi ngựa ngựa? cẳng thành cẳng, tốc độ chạy nhanh Hs chăm nghe - Gv kể lần Một số Hs kể lại câu chuyện - Gv yêu cầu số Hs kể lại câu chuyện Từng cặp Hs kể chuyện - Từng cặp Hs kể chuyện Hs nhìn gợi ý thi kể lại câu - Hs thi kể chuyện với chuyện - Gv hỏi: Truyện gây cười điểm nào? - Gv nhận xét, chốt lại bình chọn người kể Hs nhận xét chuyện tốt Hoạt động nối tiếp (3 phút); - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tiếng Việt tuần 35 Ôn Tập Cuối Năm (tiết 6) I MỤC TIÊU: Kiến thức : Đọc rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng / phút); trả lời câu hỏi nội dung đọc, thuộc – đoạn (bài) thơ học Học kì II * Riêng học sinh khá, giỏi đọc tương đối lưu loát (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng / phút) Kĩ : Nghe – viêt đúng, trình bày sẽ, qui định Sao mai Bài tập Thái độ: u thích mơn học II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Phiếu viết tên tập đọc Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh đọc trả lời - em thực theo yêu cầu giáo câu hỏi sách giáo khoa - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu bài: trực tiếp viên - Nêu lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc (15 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố kĩ đọc tập đọc học đến cuối năm * Cách tiến hành: - Học sinh nghe gọi tên, lên bốc thăm, - Ghi phiếu tên tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34 chọn đọc Chuẩn bị phút tiến sách giáo khoa yêu cầu học sinh lên bốc thăm hành đọc chọn chọn tập đọc - Trả lời câu hỏi giáo viên - Đặt câu hỏi cho đoạn vừa đọc - Nhận xét cho điểm - Thực tương tự với trường hợp lại b Hoạt động 2: Viết tả (15 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh Nghe – viêt đúng, trình bày sẽ, qui định Sao mai * Cách tiến hành: - GV đọc mẫu thơ viết tả Hs lắng nghe - Gv mời –3 Hs đọc lại –3 Hs đọc lại đoạn viết - Gv nói với Hs Mai: tức Kim, có màu sáng xanh, thường thấy vào lúc sáng sớm nên có tên Mai Vẫn thấy mọc vào lúc chiều tối người ta gọi Hôm - Gv hỏi: Ngôi nhà Mai nhà thơ chăm Khi bé ngủ dậy thấy Mai ? mọc; gà gáy canh tư, mẹ xay lúa; nhóm qua cửa sổ; mặt trời dậy; bạn bè chơi hết, - Gv yêu cầu Hs tự viết nháp từ dễ viết làm miết sai: Hs viết nháp từ khó - Gv nhắc nhở em cách trình bày thơ bốn chữ - Gv yêu cầu Hs gấp SGK - Gv đọc thong thả cụm từ, câu cho Hs viết Hs nghe viết vào - Gv chấm, chữa từ – Và nêu nhận xét - Gv thu Hs chưa có điểm nhà chấm - Nhận xét chung Hoạt động nối tiếp (3 phút); - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị kiểm tra  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tiếng Việt tuần 35 Kiểm Tra Cuối Năm (đọc) I MỤC TIÊU: Đọc rõ ràng, rành mạch đoạn văn, văn học (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/1 phút); trả lời câu hỏi nội dung đọc, thuộc – đoạn (bài) thơ học Học kì II Riêng học sinh khá, giỏi đọc tương đối lưu loát (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng / phút) II ĐỀ BÀI THAM KHẢO:  RÚT KINH NGHIỆM ĐỀ KIỂM TRA : Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Tiếng Việt tuần 35 Kiểm Tra Cuối Năm (viết) I MỤC TIÊU: Theo yêu cầu cần đạt nêu tiêu chí đề kiểm tra mơn tiếng việt lớp Học kì II II ĐỀ BÀI THAM KHẢO:  RÚT KINH NGHIỆM ĐỀ KIỂM TRA : Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Đạo đức tuần 35 Thực Hành Kĩ Năng Cuối Năm I MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp em hệ thống đạo đức học Kĩ năng: Biết thực kĩ qua đạo đức học Học kì II Thái độ: Học sinh có thái độ hành vi ứng xử đắn chuẩn mực đạo đức học II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên trả lời câu hỏi - em thực tiết trước - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Ơn tập học (15 phút) - Hát * Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức, kĩ học Học kì II qua tên học * Cách tiến hành: - Kể tên đạo đức học từ đầu năm đến giờ? Bài 1: Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế Bài 2: Giữ vệ sinh đường q (chọn ngồi) Bài 3: Tơn trọng đám tang Bài 4: Tôn trọng thư từ tài sản người khác Bài 5: Tiết kiệm bảo vệ nguồn nước Bài 6: Chăm sóc trồng vật ni Bài 7: Vấn đề môi trường Bài 8: Vấn đề an tồn giao thơng Bài 9: Vấn đề tệ nạn xã hội - Giáo viên nhận xét, ghi tóm tắt tựa lên bảng b Hoạt động 2: Thực hành (15 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức, - Nhiều em nhắc lại kĩ học Học kì II qua hệ thống câu hỏi * Cách tiến hành: - Giáo viên đưa hệ thống câu hỏi ôn tập: + Hãy nêu điều Bác Hồ dạy thiếu nhi nhi đồng? HS nêu điều Bác Hồ dạy + Thế giữ lời hứa ? Đã hứa phải thực + Tự làm lấy việc có ích lợi ? Tự làm lấy việc giúp mau tiến + Em làm để thể quan tâm chăm sóc HS phát biểu ơng bà, cha mẹ, anh chị em ? + Vì phải chia sẻ vui buồn bạn ? Niềm vui nhân lên, nỗi buồn vơi thông cảm chia sẻ + Tích cực tham gia việc lớp việc trường có lợi ? Tham gia việc lớp, việc trường quyền, bổn phận HS + Ngày 27/7 hàng năm ngày gì? Kỉ niệm ngày thương binh, liệt sĩ - Nhận xét, chốt kết Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần 35 Ôn tập Chủ đề Đan Nan Và Làm Đồ Chơi Đơn Giản (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Ôn tập củng cố kiến thức, kỹ đan nan làm đồ chơi đơn giản Kĩ năng: Làm sản phẩm học Thái độ: u thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * Riêng với học sinh khéo tay, làm sản phẩm học Có thể làm sản phẩm có tính sáng tạo II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ bước tiến hành mẫu Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: kiểm tra đồ dùng học tập môn Thủ - Học sinh để đề dùng bàn công học sinh - Nhận xét chung - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Thực hành (20 phút) * Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh thực sản phẩm học * Cách tiến hành: - Yêu cầu học sinh làm - HS làm kiểm tra - Trong trình HS làm thực hành, GV đến - HS làm sản phẩm thủ công theo bàn quan sát, hướng dẫn HS lúng túng để quy trình kỹ thuật em hoàn thành sản phẩm     * Mục tiêu:                              Hướng dẫn học sinh thực trưng bày HS trưng bày sản phẩm             b Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm (10 phút) giới thiệu sản phẩm  hành:   * Cách tiến            chủng  phẩm      bày theo    loại sản - Yêu cầu  trưng                                                       - Các bạn tham gia đánh giá sản phẩm bạn * Đánh giá: - Đánh giá sản phẩm HS: + Hoàn thành A: Thực quy trình kĩ thuật làm sản phẩm hoàn chỉnh, cân đối, nếp gấp đều, đường cắt thẳng Những sản phẩm hồn thành, trang trí đẹp, có nhiều sáng tạo đánh giá hồn thành tốt A+ + Chưa hoàn thành B: Thực khơng quy trình kĩ thuật chưa làm sản phẩm Hoạt động nối tiếp (3 phút) : - GV nhận xét chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết thực hành HS - Nhận xét chung kiến thức, kỹ thái độ học tập HS - Kết thúc môn học  RÚT KINH NGHIỆM: ... ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết... thích mơn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên... Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 35 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 35 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay