đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng ( 1945 1946 ) tiểu luận cao học

28 5 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 11:38

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài.Lịch sử dân tộc Việt Nam, kể từ khi có Đảng là những trang sử sôi động nhất, hào hung nhất, oanh liệt nhất. Kể từ khi có Đảng, dân tộc ta tiếp tục giành được những thắng lợi mang ý nghĩa dân tộc và thời đại sâu sắc, thể hiện những bước nhảy vọt trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Mở đầu là thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà; tiếp đó là thắng lợi của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; và đến nay chúng ta cũng khẳng địng công cuộc đổi mới của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã và đang giành được những thắng lợi lớn, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc… Tất cả những thắng lợi đó của dân tộc Việt Nam đều nhờ vào vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.Ngày nay, nhân dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ đã và đang được trực tiếp hưởng thụ những thành quả của cách mạng, từ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, việc giáo dục cho các thế hệ thấy được vai trò và sự cống hiến to lớn của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt nam và từ đó nhận thức được bản lĩnh, trí tuệ của Đảng ta khi đứng trước sự mất còn của cách mạng, nền độc lập dân tộc và trong hoàn cảnh quốc tế nhiều mặt có lợi cho bọn xâm lược, chúng ta lại chưa có điều kiện để phát huy những điều kiện cơ bản, lâu dài và chưa thể cùng một lúc khắc phục được những khó khăn chồng chất, nhưng với bản lĩnh kiên định, vững vàng, phương pháp cách mạng khoa học, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện những biện pháp quan trọng để giữ vững thành quả cách mạng, giữ vững nền độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam.Để giữ vững được chính quyền trong hoàn cảnh bị nhiều kẻ thù bao vây và chống phá, đòi hỏi Đảng phải phân tích, đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn, thể và lực của từng kẻ thù, để có đối sách thích hợp, khơi sâu và lợi dụng mâu thuẫn giữa chúng, làm thất bại từng âm mưu, thủ đoạn của chúng. Vơi những vấn đề trinh bày trên, bản thân đã lựa chọn đề tài: Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng ( 1945 1946 )” làm đề tài tiểu luận cho học phần Đảng lãnh đạo Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân . MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lịch sử dân tộc Việt Nam, kể từ có Đảng trang sử sôi động nhất, hào nhất, oanh liệt Kể từ có Đảng, dân tộc ta tiếp tục giành thắng lợi mang ý nghĩa dân tộc thời đại sâu sắc, thể bước nhảy vọt tiến trình lịch sử dân tộc Mở đầu thắng lợi cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nước Việt Nam dân chủ cộng hồ; tiếp thắng lợi chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; đến khẳng địng công đổi đất nước, lãnh đạo Đảng giành thắng lợi lớn, "có ý nghĩa lịch sử sâu sắc"… Tất thắng lợi dân tộc Việt Nam nhờ vào vai trò lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam Ngày nay, nhân dân Việt Nam, đặc biệt hệ trẻ trực tiếp hưởng thụ thành cách mạng, từ lãnh đạo tài tình, sáng suốt Đảng, việc giáo dục cho hệ thấy vai trò cống hiến to lớn Đảng ta trình lãnh đạo cách mạng Việt nam từ nhận thức lĩnh, trí tuệ Đảng ta đứng trước cách mạng, độc lập dân tộc hoàn cảnh quốc tế nhiều mặt có lợi cho bọn xâm lược, lại chưa có điều kiện để phát huy điều kiện bản, lâu dài chưa thể lúc khắc phục khó khăn chồng chất, với lĩnh kiên định, vững vàng, phương pháp cách mạng khoa học, Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực biện pháp quan trọng để giữ vững thành cách mạng, giữ vững độc lập dân tộc nhân dân Việt Nam Để giữ vững quyền hồn cảnh bị nhiều kẻ thù bao vây chống phá, đòi hỏi Đảng phải phân tích, đánh giá âm mưu, thủ đoạn, thể lực kẻ thù, để có đối sách thích hợp, khơi sâu lợi dụng mâu thuẫn chúng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chúng Vơi vấn đề trinh bày trên, thân lựa chọn đề tài: "Đảng lãnh đạo xây dựng bảo vệ quyền cách mạng ( 1945 -1946 )” làm đề tài tiểu luận cho học phần Đảng lãnh đạo Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu, tìm hiểu thuận lợi khó khăn hồn cảnh lịch sử nước giới sau Cách mạng thang Tám năm 1945 Nghiên cứu vấn đề chủ trương, biện pháp Đảng trình lãnh đạo xây dựng bảo vệ chinh quyền cách mạng giai đoạn 1945- 1946, giai đoạn cách mạng vi “ ngàn cân treo sợi tóc ” mà Đảng ta phải chèo chống để dưa thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi Phương pháp nghiên cứu: Để hoàn thành tiểu luận, thân sử dụng phương pháp nghiên cứu so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kê, sưu tầm… 4.Bố cục tiểu luận: Tiểu luận có kết cấu sau: phần mở đầu, nội dung kết luận NỘI DUNG I HOÀN CẢNH LỊCH SỬ NƯỚC TA SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 1.1 Tình hình nước 1.1.1 Thuận lợi Cuộc Cách mạng tháng Tám nǎm 1945 Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, "dân ta đánh đổ xiềng xích thực dân gần 100 nǎm để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mươi kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hồ" Thắng lợi mở kỷ nguyên lịch sử dân tộc Việt Nam: kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, nhân dân lao động làm chủ xã hội tạo tiền đề cần thiết, bước đưa đất nước phát triển theo đường xã hội chủ nghĩa Cách mạng nước ta có thuận lợi lớn Hệ thống quyền cách mạng xây dựng từ Trung ương tới sở nước Từ hoạt động bí mật, Đảng ta trở thành Đảng lãnh đạo quyền Đảng, Mặt trận Việt Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh có uy tín lớn dân tộc, quyền cách mạng tồn dân ủng hộ Phong trào cách mạng tinh thần yêu nước nhân dân dấy lên từ cao trào giải phóng dân tộc tổng khởi nghĩa tiếp tục phát triển với hình thức nội dung nhằm xây dựng, bảo vệ quyền, giữ vững thành cách mạng 1.1.2 Khó khăn Bên cạnh thuận lợi thắng lợi Cách mạng tháng Tám đem lại, nhân dân ta quyền cách mạng phải đương đầu với khó khǎn, thử thách nặng nề Ngay từ ngày đầu quyền cách mạng, lực đế quốc, phản động quốc tế cấu kết, báo vây, chống phá hòng thủ tiêu thành cách mạng nhân dân ta, đặt lại ách thống tri chúng, xoá bỏ độc lập mà dân tộc ta vừa giành Gần 20 vạn quân quyền Tưởng Giới Thạch (Trung Quốc) Đồng minh đế quốc Mỹ, kéo vào miền Bắc Dưới danh nghĩa quân đội Đồng minh vào tước vũ khí quân Nhật, âm mưu Quốc dân đảng Trung Hoa là: "Tiêu diệt Đảng ta, phá tan Việt Minh, giúp bọn phản động Việt Nam đánh đổ quyền nhân dân, để lập phủ phản động làm tay sai cho chúng" Cuối tháng đâu tháng nǎm 1945, quân đội Tưởng tướng Lư Hán làm tổng huy đóng quân Hà Nội hầu hết thành phố, thị xã từ biên giới Việt - Trung đến vĩ tuyến 16 Ngày 11-9-1945, tướng Lư Hán tuyên bố thời gian quân Tưởng Việt Nam không hạn định, tự cho quyền kiểm sốt trật tự, an ninh thành phố Tiêu Vǎn, nhân vật quyền Tưởng giao trách nhiệm xếp đặt chế độ trị Việt Nam, mà thực chất thực âm mưu lật đổ sớm có mặt Hà Nội Ở phía Nam vĩ tuyến 16 (từ Đà Nẵng trở vào), với danh nghĩa lực lượng Đồng minh, quân đội Anh vào tước vũ khí quân Nhật, Nhưng thực tế, đế quốc Anh giúp cho thực dân Pháp trở lại chiếm Việt Nam Đông Dương Anh Pháp cấu kết đàn áp cách mạng Đơng Dương "sợ phong trào "làm gương" cho thuộc địa Anh" Mặt khác, để ngǎn chặn âm mưu Mỹ muốn tranh giành quyền lợi với Anh, Pháp Đông Dương Đông - Nam châu Ngày 6-9-1945, quân đội Anh vào Sài Gòn, Gờ-ra-xây - tổng huy quân đội Anh Nam Đơng Dương - đòi giai giáp qn đội Việt Nam Ngày 12-9-1945, quân Anh chiếm trụ sở Uỷ ban nhân dân Nam Bộ, che chở cho lực lượng Pháp biểu tình khiêu khích Sài Gòn Chúng tự ý trì trật tự thành phố, giao cho quân Nhật làm nhiệm vụ cảnh sát, thả 1500 lính Pháp bị Nhật giam giữ trước trang bị cho lực lượng này, đồng thời trắng trợn đòi lực lượng vũ trang Việt Nam nộp vũ khí Ngày 23-9-1945, quân Anh quân Nhật giúp sức, quân Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đâu xâm lược tân thứ hai thực dân Pháp hòng đặt lại ách thống trị Việt Nam Đông Dương Chưa đất nước ta lại có nhiều kẻ thù xâm lược bạo xảo quyệt Các lực xâm lược có ý đồ riêng hành động cụ thể khác Song, mục tiêu chung chúng tiêu diệt quyền nhà nước Việt Nam non trẻ Gần 30 vạn quân đội lực đế quốc, thực dân, phản động nước ngồi chiếm đóng đất nước ta, cách mạng nước ta không "bị hǎm vòng vây đế quốc chủ nghĩa" mà bị phản kích liệt Sự chống phá cách mạng lực phản động nước thách thức lớn Khi vàn nước ta, quân Tưởng kéo theo lực lượng phản động người Việt lưu vong Trung Quốc tập hợp tổ chức Việt Nam quốc dân đảng (Việt Quốc) Vu Hồng Khanh Việt Nam cách mạng đơng chí hội (Việt Cách) Nguyễn Hai Thần Được quân Tưởng khuyến khích, hỗ trợ, lực lượng phản động củng cố chỗ đứng ngày tǎng cường chống phá quyền cách mạng chiếm giữ số địa phương Tại Hà Nội, dựa vào quân Tưởng, bọn Việt Quốc, việt Cách công khai hoạt động tuyên truyền, gây rối chống phá cách mạng, đồng thời sức lừa bịp, lôi kéo quần chúng vỏ "cách mạng" "quốc gia, dân tộc" giả hiệu Ngồi nhiều tổ chức phản cách mạng khác hoạt động Đại Việt quốc dân đảng, Đại Việt quốc gia xã hội đảng v.v bị quyền cách mạng sắc lệnh giải tán tìm cách hoạt động phá hoại Chưa thời kỳ cách mạng nước ta phải đối đấu với nhiều lực, nhiều đảng phái phản động nǎm 1945-1946 Giặc ngoài, thù cấu kết chặt chẽ với hòng tiêu diệt quyền cách mạng non trẻ, nước bạn bè chưa có điều kiện trực tiếp giúp đỡ cách mạng Việt Nam Nhân dân ta quyền cách mạng phải vượt qua khó khǎn lớn kinh tế, đời sống xã hội Nên kinh tế nước ta vốn nghèo nàn, lạc hậu lại bị thực dân Pháp phátxít Nhật vơ vét, bị chiến tranh thiên tai tàn phá nên lại nghèo Nǎng suất lúa thất ( 12 tạ/ha) Nông dân lao động chiếm 95% số hộ sử dụng không 40% ruộng đất Hậu nạn đói cuối nǎm 1944 đầu nǎm 1945 chưa kịp khắc phục, nạn lụt lớn lại xảy ra, tàn phá tỉnh đồng Bắc Bộ 50% ruộng đất bỏ hoang Cơng nghiệp có khơng q 200 nhà máy nhỏ bé, trang bị cũ kỹ, lâm vào đình đốn, hàng hố khan Tài quốc gia gần trống rỗng Ngân hàng Đông Dương nằm tay tư nước ngồi Chính quyền cách mạng tiếp quản kho bạc với 1.230.720 đồng, có 586.000 đồng tiền rách Hậu mặt xã hội nặng nề, 90% số dân chữ Hầu hết số người học bậc tiểu học vỡ lòng, vạn dân có học sinh cao đẳng đại học chủ yếu học ngành luật ngành thuốc Suốt thời kỳ 1930-1945, số công chức có trình độ cao đẳng đại học gồm vài trǎm người Thực tế làm cho việc tổ chức, hoạt động quyền gặp khơng khó khǎn, lúng túng Những khó khǎn, thử thách to lớn quân sự, trị, kinh tế xã hội đây, đặt quyền cách mạng vận mệnh đất nước ta "ngàn cân treo sợi tóc" Tình hình đòi hỏi Đảng quyền cách mạng có đường lối chiến lược sách lược đắn, phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ phát triển thành cách mạng 1.2 Tình hình giới Với chiến cơng vĩ đại cứu loài người khỏi thảm họa chủ nghĩa phát xít, Liên xơ có uy tín vai tro to lớn ảnh hưởng sâu rộng giai cấp công nhân, nhân dân lao động tồn giới Liên Xơ giữ vị trí quan trọng vũ đài trị giới Sau chiến tranh Liên Xơ nhanh chóng bắt tay vào việc khôi phục đất nước ( chiên tranh giới lần II Liên Xô nước chịu nhiều tổn thất người lớn nhất) Không ngừng sức giúp đở nước phát triển khắc phục hậu chiến tranh lên xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên xô trở thành chổ dựa, thành trì cho phong trào đấu tranh độc lập dân tộc Chủ nghĩa xã hội Chiến tranh giới thứ II kết thúc nước Đông Âu : Ba Lan, Tiệp Khắc, Rumani, Anbani, Cộng hòa dân chủ Đức lựa chọn đường phát triển đất nước theo Chủ nghĩa xã hội Các nước Anh, Pháp nước thắng trận chiến tranh giới II quyệt quệ kinh tế, suy yếu trị quân sự, bị chi phối lệ thuộc vào đế quốc Mĩ Lợi dụng chiêu viện trợ kinh tế cho Anh, Pháp, Mĩ sức lôi kéo nước thành lập mặt trận bao vây chống phá Liên xô nước xã hội chủ nghĩa phong trào giả phóng dân tộc phát triển giới Sau chiến tranh giới thứ II, chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống giới, phong trào giải phóng dân tộc phát triển trở thành dòng thác cách mạng; phong trào dân chủ hồ bình vươn lên mạnh mẽ Về lâu dài tình hình có lợi cho cách mạng Việt Nam II- TĂNG CƯỜNG THỰC LỰC CÁCH MẠNG TRÊN CƠ SỞ PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA TỒN DÂN ĐỂ GIỮ VỮNG CHÍNH QUYỀN 2.1 Cũng cố quyền nhân dân xây dựng chế độ Trên sở phân tích tình hình giới trạng đất nước, ngày 2511-1945, Trung ương Đảng thị "Kháng chiến kiến quốc" Bản thị xác định nhiệm vụ chiến lược cách mạng lúc "vẫn cách mạng dân tộc giải phóng Vì thực tế, cách mạng tiếp diễn, nước ta chưa hoàn toàn độc lập Chính quyền cách mạng tồn dân phải "kiên hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng Khẩu hiệu cách mạng "Dân tộc hết", "Tổ quốc hết" Xem xét âm mưu chủ nghĩa đế quốc cách mạng Việt Nam Đông Dương hành động xâm lược thực dân Pháp Nam Bộ cho thấy, việc Đảng ta xác định nhiệm vụ chiến lược đắn Chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc" nêu rõ nhiệm vụ cấp bách trước mắt "củng cố quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân" Trong hồn cảnh có nhiều khó khǎn, thử thách nặng nề hồn tồn dựa vào sức mình, Đảng ta ý thức rõ phải khẩn trương tǎng cường thực lực cách mạng mặt có khả nǎng tự bảo vệ có hiệu Trước hết, Đảng nhấn mạnh việc củng cố sức mạnh trị, tinh thần chế độ Chính quyền vấn đề cách mạng, củng cố quyền cách mạng nhiệm vụ hàng đầu Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương tổ chức sớm tổng tuyển cử phổ thơng đầu phiếu, lập phủ thức, chấn chỉnh quan phủ, soạn thảo Hiến pháp để khẳng định thực tế mặt pháp lý, quyền thật nhân dân xây dựng nên, quyền dân dân Kết bầu cử Quốc hội nước Việt Nam ngày 6-1-1946 biểu thị ý chí sức mạnh tồn dân xây dựng vệ quyền Ở địa phương nhân dân bầu Hội đồng nhân dân cấp hội đồng cử uỷ ban nhân dân thức thay cho uỷ ban nhân dân lâm thời thành lập ngày tổng khởi nghĩa Việc kiện tồn quyền cách mạng từ trung ương tới sở có ý nghĩa to lớn đối nội đối ngoại bước tiến quan trọng nhằm tǎng cường sức mạnh trị Ngày 9-11-1946, Quốc hội thông qua Hiến pháp dân chủ nước ta, khẳng định tất quyền binh nước toàn thể nhân dân Việt Nam, nước Việt Nam khối thống chia cắt Như vậy, thời gian ngắn, quyền nhân dân Đảng lãnh đạo xây dựng Hiến pháp, có Quốc hội, Chính phủ, có quan dân cử quan hành cấp xây dựng bước củng cố, kiện tồn Quyền lực sức mạnh quyền phát huy đấu tranh chống xâm lược, trấn áp bọn phản động tổ chức, động viên sức mạnh mặt nhân dân việc giữ gìn thành cách mạng Để tǎng cường sức mạnh trị, với việc củng cố quyền, Đảng chủ trương mở rộng khối đoàn kết toàn dân sở phát triển đoàn thể cứu quốc Mặt trận Việt Minh, tổ chức thêm đoàn thể cứu quốc Thu hút vào Mặt trận tầng lớp tư sản, địa chủ yêu nước tiến Theo sáng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh Mặt trận Việt Minh, mặt trận Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam, gọi tắt Liên Việt thành lập tháng 5-1946 nhằm đoàn kết tất lực lượng cá nhân chưa có điều kiện tham gia Mặt trận Việt Minh trước phấn đấu cho nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ phú cường Khối đoàn kết dân tộc Mặt trận Việt Minh Liên Việt sở trị, xã hội rộng lớn bảo đảm vững mạnh quyền nhân dân, chế độ trước khó khǎn thử thách nặng nề Sức mạnh trị biểu tập trung việc giữ vững tǎng cường lãnh đạo Đảng trị, tư tưởng tổ chức, việc giữ nghiêm kỷ luật Đảng tǎng cường số lượng chất lượng đội ngũ đảng viên Trong tình hình trị có nhiều phức tạp, trước âm mưu chia rẽ, chống phá giặc ngoài, thù trong, để bảo toàn lực lượng có lợi cho sách lược đấu tranh, Đảng tạm thời rút vào hoạt động bí mật (ngày 11-11-1945): Nhưng Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo cách mạng, xem giải pháp cần thiết, bắt buộc trước tình hiểm nghèo cách mạng, Đảng phải "lãnh đạo kín đáo có hiệu hơn" 2.2 Chăm lo ổn định cải thiện đời sống nhân dân 2.2.1 Về kinh tế - tài Trong điều kiện kinh tế, tài kiệt quệ, nạn đói tiếp diễn, Đảng nhận thức rõ quyền muốn đứng vững phải nhanh chóng đưa đất nước khỏi nạn đói khó khǎn kinh tế Trước bọn thống trị Pháp cố tình gây nạn đói "để ngǎn trở phong trào yêu nước bắt buộc đông bào phải làm việc nơ lệ" Chính quyền cách mạng với sách biện pháp có hiệu sớm ổn định cải thiện đời sống nhân dân Bên cạnh biện pháp để phát triển kinh tế khôi phục nhà máy, hầm mỏ, cho tư nhân góp vốn kinh doanh, khuyến khích giới cơng thương mở hợp tác xã, lập ngân hàng quốc gia, phát hành giấy bạc, sửa chữa đê điều, định lại ngạch thuế v.v , Đảng đặc biệt nhấn mạnh việc phát triển sản xuất nông nghiệp với hiệu "không tấc đất bỏ hoang" Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động chiến dịch tǎng gia sản xuất tiết kiệm để cứu đói, động viên đóng góp to lớn nhân dân Hàng loạt sách, biện pháp thúc đẩy sản xuất, tiết kiệm, khắc phục khó khǎn kinh tế tài chính, ổn định đời sống, nhân dân tích cực hưởng ứng thực có hiệu Vì vậy, nạn đói bị đẩy lùi, sản xuất nơng nghiệp khôi phục nhanh phát triển Theo thống kê Bộ canh nông, riêng Bắc Bộ, sản lượng lương thực nǎm 1946 đạt 1.925.000 tấn, xấp xỉ vụ mùa nước nǎm 1940 Thắng lợi khơng có ý nghĩa kinh tế mà có ý nghĩa trị sâu sắc Nhân dân thêm tin tưởng, gắn bó hết lòng ủng hộ quyền cách mạng, đóng góp cơng sức xây dựng đất nước chế độ Để giải khó khǎn tài quốc gia Chính phủ động viên tồn dân đóng góp tiền hưởng ứng "Tuần lễ vàng" xây dựng "Quỹ độc lập" Các tầng lớp nhân dân nước "Tuần lễ vàng", (từ ngày 17 đến 24-9-1945) đóng góp 370 kg vàng, 60 triệu đồng 10 nhà tư sản, thương gia, địa chủ, chí quan lại chế độ cũ tham gia quyền góp tiền của, cơng sức, trí tuệ vào việc giải khó khǎn đất nước, cách mạng Điều mà học giả nước gọi "sự thần bí" liên kết tất tầng lớp, người Việt Nam, tạo nên sức mạnh cho cách mạng độc lập, tự dân tộc, hạnh phúc nhân dân Lý tưởng lẽ sống người cộng sản với tồn dân giành lấy quyền để làm cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hồn tồn tự do, đồng bào có cơm ǎn, áo mặc, học hành Chính lý tưởng mà tồn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự do, độc lập, giữ vững thành cách mạng Ba là, sức mạnh tồn dân phát huy nhờ cơng tác tổ chức cơng phu, tỉ mỉ, thích hợp có hiệu cao Đảng quyền cách mạng Với hình thức tổ chức hoạt động thiết thực tổ chức quần chúng, đoàn thể yêu nước cách mạng nên tập hợp người vào việc thực nhiệm vụ Đảng quyền cách mạng đề Cao trào cách mạng quần chúng thể việc thực nhiệm vụ diệt giặc dốt, diệt giặc đói diệt giặc ngoại xâm, xây dựng sống mới, chế độ Trong biểu dương lực lượng, quần chúng cách mạng tỏ rõ tâm bảo vệ độc lập ủng hộ Chính phủ Điều thể rõ nét tính khoa học nghệ thuật tổ chức Đảng Cách mạng nước ta vận động phát triển bao chủ nghĩa đế quốc, bạn bè quốc tế chưa có điều kiện trực tiếp giúp đỡ khơng có thực lực vững mạnh dễ bị kẻ thù tiêu diệt Sức mạnh tự thân làm cho cách mạng phát triển vững Sức mạnh phát huy mạnh mẽ nhờ lãnh đạo sáng suốt Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể rõ chủ trương, sách lược khôn khéo loại kẻ thù 14 III TRIỆT ĐỂ LỢI DỤNG MÂU THUẪN, PHÂN HÓA HÀNG NGŨ KẺ THÙ VÀ THỰC HIỆN SỰ NHÂN NHƯỢNG CĨ NGUN TẮC 3.1 Tạm thời hồ hỗn với qn Tưởng miền Bắc, tập trung chống thực dân Pháp xâm lược miền Nam (9-1945 đến 3-1946) Để giữ vững quyền hồn cảnh bị nhiều kẻ thù bao vây chống phá, đòi hỏi Đảng phải phân tích, đánh giá âm mưu, thủ đoạn, thể lực kẻ thù, để có đối sách thích hợp, khơi sâu lợi dụng mâu thuẫn chúng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chúng Chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc" Trung ương Đảng rõ: thực dân Pháp kẻ thù nguy hiểm hơn, kẻ thù chính, cần phải tập trung mũi nhọn vào chúng Xác đinh thực dân Pháp kẻ thù chính, chúng trắng trợn vũ trang xâm lược nước ta Nam Bộ Thực dân Pháp rắp tâm đặt lại ách thống trị chúng Đơng Dương Âm mưu thể Tun ngơn phủ Đờ Gơn ngày 24-3-1945 Nhận rõ âm mưu chủ nghĩa đế quốc sau Chiến tranh giới thứ hai, Đảng ta cho rằng, lực đế quốc đến dàn xếp với thực dân Pháp trở lại Đơng Dương Trước sau quyền Tưởng Giới Thạch "sẽ lòng cho Đơng Dương trở tay Pháp, miễn Pháp nhượng cho Tưởng nhiều quyền lợi quan trọng" Như vậy, việc tập trung chống thực dân Pháp lúc hoàn toàn Để tập trung đối phó với thực dân Pháp, cần phải hồ hỗn, nhân nhượng với Tưởng Bởi lẽ chúng chưa thể trắng trợn gây chiến tranh xâm lược nước ta Như vậy, tranh tình khó khǎn bất lợi phải đối đầu với quân Pháp quân Tưởng lúc Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy rõ quân Tưởng vào nước ta với ý đô lật đổ Chính phủ ta, lập nên quyền tay sai chúng lại danh nghĩa quân Đồng minh làm nhiệm vụ tước vũ khí quân Nhật, nên Đảng ta đề sách "Hoa - Việt thân thiện", có nhân nhượng định, chủ động ngǎn chặn làm thất bại âm mưu lật đổ chúng, tỏ rõ thiện chí Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà sẵn sàng hợp tác, giúp 15 đỡ quân Đồng minh việc giải giáp quân Nhật, không để họ kiếm cớ lật đổ quyền ta Đây nhìn nhận xử trí tinh tế sáng suốt, tránh đối đầu dẫn tới đổ vỡ Khi đính sách lược hồ hỗn với Tưởng, Đảng ta nhận rõ mâu thuẫn, khó khǎn nội qn Tưởng Chính quyền Tưởng có Mỹ giúp sức, song phải đối phó với phát triển cách mạng Trung Quốc Đảng cộng sản lãnh đạo nước Trung Hoa đứng trước nội chiến Chính quyền Tưởng tham vọng lớn, thực lực có hạn, đội quân Tưởng kéo sang Việt Nam đông ô hợp, tổ chức hậu cần khó khǎn, nên chúng khơng thể muốn làm được, khơng thể khơng trơng mong vào khả nǎng hậu cần chỗ Do đó, chúng khơng thể khơng giao thiệp dựa vào quyền ta xác lập, để giải nhu cầu cấp thiết Sức mạnh cách mạng nước ta, không tự lực giành quyền, mà tự bảo vệ có hiệu thành cách mạng mình, làm cho quyền Tưởng phải bước điều chỉnh sách họ Cuộc biểu dương lực lượng 30 vạn nhân dân thủ đô Hà Nội buổi đón Hà Ưng Khâm, tổng tư lệnh quân đội Tưởng phái Đồng minh đến Hà Nội ngày 2-10-1945 biểu thị ý chí sức mạnh nhân dân Việt Nam đồn kết xung quanh Chính phủ Hồ Chí Minh "Tàu Tưởng trước định kéo quân sang ta âm mưu lật đổ quyền Việt Minh tổ chức để đặt phủ bù nhìn lên thay Nhưng sang ta, họ thấy toàn dân đoàn kết ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh, nên họ đành phải giao thiệp với Chính phủ ấy" Từ phân tích khách quan chỗ mạnh, chỗ yếu kẻ thù, tin vào sức mạnh cách mạng, nghĩa, Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhân nhượng với quân Tưởng số mặt Về kinh tế, Chính phủ Việt Nam nhận cho quân Tưởng tiêu tiền "quan kim" điều làm cho tài thương mại ta thêm nguy ngập 16 Chính phủ nhân dân ta nhận cung cấp lương thực, thực phẩm cho quân Tưởng hoàn cảnh đất nước chưa khỏi nạn đói Về quân sự, Đảng chủ trương tránh xung đột với quân Tưởng, tỉnh táo để không rơi vào âm mưu hành động khiêu khích lật đổ chúng Về trị, Đảng chủ trương mở rộng Chính phủ lâm thời thành Chính phủ liên hiệp lâm thời, số nhân vật Việt Quốc, Việt Cách (tay sai Tưởng) tham gia Chính phủ Quốc hội khố I, kỳ họp ngày 2-3-1946 thơng qua đề nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh mở rộng thêm 70 ghế Quốc hội cho bọn Việt Quốc, việt Cách để họ nắm gần nửa số Bộ Chính phủ liên hiệp thức Trong hồn cảnh có nhiều đảng phái đối lập cơng khai dựa vào lực bên ngồi để chống phá quyền cách mạng, Đảng ta phải rút vào bí mật, khơng thể bng lỏng vai trò lãnh đạo quyền Chấp nhận cho đảng phái đối lập hoạt động, chí tham gia quyền nhân nhượng lớn có tính chất bắt buộc, sách lược ta với quyền Tưởng lúc này, giữ vững lãnh đạo Đảng ta nguyên tắc chiến lược Chúng ta biết rõ đảng phái phản động (Việt Quốc, Việt Cách , hoàn toàn dựa vào quân Tưởng, nên đội quân rút tổ chức khơng có chỗ đứng lòng quốc gia, dân tộc chiêu "yêu nước", "cách mạng" bị hành động phản nước, hại dân họ lột bỏ Đối với đảng phái thân Tưởng, Đảng ta chủ trương phân hoá nội chúng, kéo lấy phần tử trung thực có tinh thần u nước; đồng thời, cho quần chúng thấy bọn lãnh tụ tổ chức "chẳng qua bọn hội đê hèn, chúng biết lệnh nước đặt quyền lợi riêng lên quyên lợi dân tộc" Với sách lược khôn khéo quan hệ với Tưởng lực tay sai chúng, Đảng nhân dân làm thất bại âm mưu hành động khiêu khích, lật đổ quân Tưởng Chủ động đưa sách Hoa - Việt thân thiện, gạt bỏ âm mưu hành động chống phá 17 kẻ thù lớn xảo quyết, mà thể lĩnh trị vững vàng nhãn quan trị sáng suốt Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh Chính sách vơ hiệu hố chống phá đảng phái phản động mà ý đồ chúng khác dựa vào qn Tưởng để đoạt lấy quyền, thống trị nhân dân ta làm tay sai cho lực đế quốc phản động nước Sách lược Đảng ta Tưởng góp phần quan trọng ổn định miền Bắc mặt để tập trung sức chống lại thực dân Pháp xâm chiếm Nam Bộ 3.2 Tạm thời hoà hoãn với thực dân Pháp đề đẩy nhanh quân Tưởng nước Từ tháng 11-1945, thị Kháng chiến kiến quốc, Đảng phân tích cho rằng, trước sau chủ nghĩa đế quốc dàn xếp với quyền Tưởng để Đơng Dương trở tay Pháp Diễn biến lịch sử cho thấy nhận định hoàn toàn Ngày 28-2-1946, Tưởng Pháp ký Hiệp ước Hoa - Pháp, thoả thuận để quân Pháp vào miền Bắc thay quân Tưởng "canh giữ tù binh Nhật" "giữ trật tự theo "hiệp ước quốc tế" "Hiệp ước Hoa - Pháp chuyện riêng Tàu Tưởng Pháp Nó chuyện chung phe đế quốc bọn tay sai chúng thuộc địa Dù nhân dân Đông Dương muốn hay không muốn, định chúng thi hành Hiệp ước ấy" Thực chất mua bán trị lực đế quốc, phản động, áp đặt "việc rồi", Chính phủ nhân dân Việt Nam có thừa nhận hay khơng Tình hình phức tạp hỏi Đảng ta phải nhanh chóng định tiếp tục đánh hay tạm thời hồ với Pháp? Chỉ thị "Tình hình chủ trương" Trung ương Đảng ngày 3-3-1946 dẫn: vấn đề lúc muốn hay khơng muốn đánh, "vấn đề biết biết người, nhận định cách khách quan điều kiện lợi hại nước nước mà chủ trương cho đúng" 18 Chỉ thị phân tích rõ, "lúc ngǎn qn Pháp vào Bắc Việt Nam lúc bọn phản động Việt Nam đứng lập phủ bù nhìn, đơi với thực dân Pháp đánh ta, buộc cho ta phiến loạn, chống Liên Hiệp Quốc, phản hồ bình lúc quân Tàu trắng kiếm cớ lại Đông Dương thực dân Pháp bọn phản động Việt Nam đánh ta" Tạm thời hoà với Pháp, cho quân Pháp vào miền Bắc tránh tình bất lợi lúc phải chiến đấu với nhiều kẻ thù, bảo tồn thực lực, có thời gian củng cố quyền thành cách mạng, tǎng thêm tiềm lực để đưa cách mạng tiến lên bước phát triển mới,tranh thủ thời gian hồ hỗn với Pháp để sớm gật quân Tưởng loại trừ bọn tay sai Như vậy, sách lược Đảng ta mang ý nghĩa "Hoà để tiến" Trong ngày trước sau công bố "Hiệp ước Hoa- Pháp", nhiều quan chức tướng lĩnh Pháp Việt Nam, kể Xanh-tơ-ni Xa-lǎng đêu có giao tiếp với Chính phủ ta để dàn xếp cho quân Pháp vào miền Bắc Trên thực tế "chúng gờm cách mạng Đông Dương dư luận quốc tế nên Tàu Tưởng lẫn Pháp muốn dàn xếp với ta việc quân Pháp kéo vào Bắc nước ta" Chính đại diện nước Pháp Việt Nam lúc phải thừa nhận thực tế họ dễ dàng đưa quân vào miền Bắc khơng đàm phán với Chính phủ ta, "nếu khơng đồng ý Cụ Hồ" Đảng ta rõ lý thức đẩy thực dân Pháp phải thương lượng với Chính phủ ta: "Một là, kháng chiến ta làm cho chúng hao tổn; hai là, phong trào phản chiến nảy nở nhân dân quân đội Pháp; ba là, nhân dân Pháp Chính phủ Goanh (trong cộng sản xã hội chiếm đa số) không muốn kéo dài đổ máu Đơng Dương; bốn là, Anh - Mỹ sợ chiến đấu giành độc lập Đông Dương Nam Dương kéo dài ảnh hưởng đẩy mạnh thêm phong trào đòi độc lập thuộc địa khác" Xét khả nǎng quân sự, lúc thực dân Pháp chưa đủ sức để tiến hành chiến tranh xâm lược nước ta, chúng cần thời gian hồ hỗn 19 để có thêm viện binh Mặt khác, thực dân Pháp muốn đàm phán với Chính phủ ta để quân Pháp vào miền Bắc mà khơng phải đụng độ ngay, sau củng cố chỗ đứng, lấn tới cuối thực "màn đảo chính", để nhanh chóng đặt lại thống trị chúng nước ta Từ phân tích tình hình cách khách quan, toàn diện, Trung ương Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh định tạm thời hồ hỗn có nhân nhượng cần thiết quân Pháp vào miền Bắc, khơng phải hồn tồn theo Hiệp ước Hoa - Pháp, mà phải theo điều kiện đàm phán ký kết ta Pháp Sự nhân nhượng ta có nguyên tắc Trước hết Pháp phải công nhận quyền tự chủ (chứ tự trị) nhân dân Việt Nam ghi Điều Hiệp định sơ ký ngày 63-1946 Hà Nội đại diện Chính phủ Cộng hồ Pháp đại diện Chính phủ Việt Nam Hai bên thoả thuận điều khoản sau đây: "1 Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hồ quốc gia tự do, có phủ mình, nghị viện mình, quân đội mình, tài mình, phần tử Liên bang Đông Dương khối Liên hiệp Pháp Về việc hợp ba kỳ, phủ Pháp cam đoan thừa nhận định nhân dân trực tiếp phán Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẵn sàng thân thiện tiếp đón quân đội Pháp quân đội chiếu theo hiệp định quốc tế đến thay quân đội Trung Hoa Một hiệp định phụ khoản đính theo Hiệp định sơ định rõ cách thức thi hành công việc thay Các điều khoản kể tức khắc thi hành sau - ký hiệp định Hai phủ định phương sách cần thiết để đình xung đột, để giữ nguyên quân đội hai bên vị trí thời để gây bầu khơng khí êm dịu cần thiết cho việc mở điều đình thân thiện thành thực" Ngày 9-3-1946, Trung ương Đảng thị Hồ để tiến Chỉ thị phân tích rõ thắng lợi ý nghĩa quan trọng Hiệp định sơ bộ, thống 20 nhận thức hành động Đảng nhân dân ta Bản thị nhắc nhở đề phòng xu hướng "tả" khuynh, khơng muốn hồ với Pháp, "khơng tin chủ trương hồ với Pháp đúng" Xu hướng xuất phát từ lòng u nước đáng, nơng nổi, dễ dẫn đến hành động vơ ngun tắc, vơ phủ dễ bị bọn phản động khiêu khích Chỉ thị lưu ý xu hướng hữu khuynh, ngây thơ tưởng Hiệp định Việt - Pháp làm cho dân tộc ta tránh khó khǎn Xu hướng dễ gây cảnh giác, không chuẩn bị đối phó với bất trắc, khơng sẵn sàng chiến đấu, thực dân Pháp tráo trở Trong hồ hỗn, nhân nhượng với thực dân Pháp, Đảng chủ trương thực sách lược khơn khéo, mềm dẻo với quyền Tưởng Ngày 18-3-1946, Chính phủ ta cử phái đoàn sang Trùng Khánh để giữ quan hệ hoà hảo với Chính phủ Quốc dân đảng Trung Hoa Lịch sử chứng minh rằng, chủ trương hoà với Pháp đòn nặng đánh vào âm mưu thâm độc Tưởng tay sai "phá đàm phán ta Pháp, đẩy ta chống lại Hiệp ước Hoa - Pháp, ba lực lượng: Tàu trắng, thực dân Pháp bọn phản động Việt Nam quay lại tiêu diệt ta" Chủ trương lợi dụng mâu thuẫn quyền lợi Pháp Tưởng - hai lực muốn thơn tính độc chiếm nước ta, ký hiệp định với Pháp để gạt quân Tưởng kéo theo tan rã bọn phản động tay sai Tưởng Điều đặc biệt quan trọng chủ trương tạo điều kiện để củng cố tǎng cường lực lượng cách mạng nước ta mặt "Gần nǎm tạm hồ bình cho thời để xây dựng lực lượng cǎn bản" Cuộc đấu tranh bảo vệ thành phát triển thực lực cách mạng nhân dân ta từ sau Hiệp định sơ diễn phức tạp gay gắt Một mặt, ta kiên trì đấu tranh ngoại giao, trì khả nǎng hồ hỗn, tỏ rõ lập trường hồ bình, hữu nghị với nước Pháp; đồng thời, kiên đấu tranh đẩy 21 lùi âm mưu, hành động khiêu khích, xung đột, lấn tới bọn thực dân Pháp Chủ tịch Hồ Chí Minh thǎm nước Pháp với tư cách thượng khách Chính phủ Pháp từ ngày 31-5-1946 Cuộc đàm phán thức Pan đồn đại biểu Chính phủ ta Chính phủ Pháp ngày 6-7-1946, không đạt kết Trước rời nước Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký với Chính phủ Pháp Tạm ước Việt - Pháp ngày 14-9-1946, thể thiện chí hồ bình trước sau Chính phủ nhân dân Việt Nam Mặt khác, để Đảng Chính phủ ta có thời gian xúc tiến nhanh việc chuẩn bị lực lượng, cảnh giác sẵn sàng đối phó với bội ước thực dân Pháp phá hoại bọn việt gian thân Pháp Trong thị Hoà để tiến, Đảng ta lưu ý "sau đổ đóng lại nơi cǎn rồi, bọn thực dân Pháp quay kiếm chuyện tiến cơng ta để lật đổ quyền nhân dân, cho bọn bù nhìn Việt gian thân Pháp lên thay Bởi vậy, phải tiếp tục chuẩn bị việc kháng chiến lâu dài, làm kín tránh hiểu nhầm ta Pháp" Việc thực dân Pháp đem qn chiếm đóng trái phép Phủ tồn quyền cũ Hà Nội ngày 25-6-1946, âm mưu làm đảo lật đổ Chính phủ ta vào ngày 14-7-1946 lập "Chính phủ Nam Kỳ tự trị" v.v ngày lộ rõ dã tâm xâm lược thực dân Pháp Do dã tâm xâm lược thực dân Pháp, nguy bùng nổ chiến tranh phạm vi nước ta không tránh khỏi Vừa nhân nhượng vừa cảnh giác kiên đấu tranh nhân nhượng nhân dân ta lãnh đạo Đảng tâm tiến hành kháng chiến để giành độc lập, thống hoàn toàn Như vậy, vòng 16 tháng (từ tháng 9-1945 đến tháng 12-1946), thành công bật Đảng ta góp phần bảo vệ quyền thành cách mạng triệt để lợi dụng mâu thuẫn hàng ngũ kẻ thù Lúc hồ hỗn nhân nhượng với Tưởng để rảnh tay đối phó với thực dân Pháp, lúc tạm thời hồ hỗn với Pháp để đuổi nhanh quân Tưởng 22 Đó biện pháp sáng suốt mẫu mực tuyệt vời sách lược lêninnít lợi dụng mâu thuẫn hàng ngũ kẻ thù nhân nhượng có nguyên tắc 3.3 Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa 3.3.1 Nguyên nhân thắng lợi Thành công vận dụng sách lược lợi dụng mâu thuẫn hàng ngũ kẻ thù thời kỳ bắt nguồn từ nhiều điều kiện: Một là, Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhạy cảm đặc biệt trị phân tích, đánh giá âm mưu, hành động, lực kẻ thù để kịp thời có đối sách thích hợp Khơng có nhạy cảm đặc biệt "linh khiếu trị" khơng thể rõ thực dân Pháp kẻ thù gần 20 vạn quân Tưởng kéo vào miền Bắc Cũng nhờ nhạy cảm đặc biệt mà vòng ngày cuối tháng đầu tháng nǎm 1946, Đảng nhanh chóng chuyển từ hoà với Tưởng để đánh Pháp sang hoà với Pháp để đuổi nhanh quân Tưởng nước Hai là, thực hồ hỗn, nhân nhượng với kẻ thù nào, Đảng ta luôn giữ vững nguyên tắc chiến lược, tránh sai phạm "tả" hữu khuynh Nguyên tắc giữ vững chủ quyền mục tiêu độc lập thống đất nước, giữ vững quyền thành cách mạng Nguyên tắc hoà với Pháp giữ vững quyền tự chủ Giữ vững nguyên tắc khơng cứng nhắc mà có mềm dẻo sách lược linh hoạt hình thức đấu tranh, ln ln nêu cao nghĩa tỏ thiện chí ta Ba là, phải có thực lực cách mạng, nghĩa phải có sức mạnh cần thiết Cách mạng khơng đủ mạnh kẻ thù khơng chịu lùi bước sức mạnh khối đoàn kết toàn dân nhân tố Dựa sức mạnh quần chúng nhân dân để chủ động tiến cơng, phân hố hàng ngũ địch Trên thực tế "muốn ngoại giao thắng lợi, phải biểu dương thực lực" Bốn là, khơng thể có thành công lợi dụng mâu thuẫn hàng ngũ kẻ thù khơng tỉnh táo, sáng suốt trị, cảnh giác, ảo 23 tưởng vào thành thật kẻ thù Khi hồ hỗn nhân nhượng phải dự kiến diễn biến xấu để chủ động đối phó Bất kể tình hình phải chủ động Sự chủ động dựa phân tích đắn vấn đề phát sinh phức tạp, lòng tin vững tâm cách mạng cao đội tiên phong lãnh đạo Đảng ta, kết hợp với nhiệt tình cách mạng nhân dân ta Giữ vững quyền nhân dân nước ta nǎm 19451946 làm bật kinh nghiệm cách mạng biết tự bảo vệ bối cảnh lịch sử khó khǎn, phức tạp Dưới lãnh đạo Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc nhân dân ta phải thực nhiều nhiệm vụ lớn: kháng chiến chống xâm lược giữ vững độc lập; trấn áp lực phản động, xây dựng củng cố quyền, xây dựng chế độ mới; phát triển kinh tế, vǎn hoá để bước ổn định đời sống nhân dân v.v Những chủ trương, biện pháp đắn khơi dậy sức mạnh to lớn dân tộc, bảo vệ quyền, mà đưa cách mạng tiếp tục phát triển vững giành chủ động từ đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 3.3.2 Ý nghĩa nghiệp đổi Trong công đổi nay, đảng ta sáng suốt nhận định tình hình, phân tích đung dắn vã xác tình hình nước quốc tế âm mưu kẻ thù để có đối sách phù hợp, kịp thời, có hiệu để lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn thử thách đến thắng lợi Khẳng định vai trò quan trọng to lớn đảng ta trình xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt nam xã họi chủ nghĩa Quần chúng nhân dân sức mạnh vơ địch góp phần giữ vững quyền cách mạng Đại đồn kết dân tộc, tranh thủ sức mạnh nhân dân nguyên tắc Đảng ta lãnh đạo đạo cách mạng Việt Nam Thực sách đối ngoại thêm bạn bớt thù dựa nguyên tắc đảm bảo chủ quyền, độc lập dân tộc toàn vẹn lãnh th 24 KẾT LUẬN Đất nước giành độc lập rạng rỡ non sơng, góp phần nâng cao uy tín Việt Nam trường quốc tế Tuy nhiên, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, độc lập dân tộc vừa trở thành thực phải đứng trước nguy bị tiêu diệt âm mưu thâm độc phá hoại tập đoàn đế quốc bè lũ tay sai Lúc này, đất nước ta có gần 30 vạn quân nhiều nước, chiếm đóng hầu hết vị trí chiến lược quan trọng có âm mưu dùng vũ lực để lật đổ quyền cách mạng, thủ tiêu độc lập dân tộc, đưa dân tộc ta trở thành sống nơ lệ Đứng trước cách mạng, độc lập dân tộc hồn cảnh quốc tế nhiều mặt có lợi cho bọn xâm lược, lại chưa có điều kiện để phát huy điều kiện bản, lâu dài chưa thể lúc khắc phục khó khăn chồng chất, với lĩnh kiên định, vững vàng, phương pháp cách mạng khoa học, Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực biện pháp quan trọng để giữ vững thành cách mạng, giữ vững độc lập dân tộc nhân dân Việt Nam Cuộc đấu tranh với kẻ thù nước lúc xoay quanh giữ vững quyền độc lập dân tộc mà kẻ thù rắp tâm cướp lại nước ta lần quân so sánh lực lượng ta với địch "châu chấu đá voi" Để tránh tình bất lợi cho ta lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù, đồng thời để có thêm thời gian xây dựng thực lực cách mạng mặt sẵn sàng đương đầu với chiến tranh xâm lược mà biết khó ngăn chặn được, Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sách lược mềm dẻo với kẻ thù, nhân nhượng có nguyên tắc Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự lường việc phải chấp nhận số yêu sách kẻ thù, phải chịu thiệt thòi, mát định; song, nhân nhượng, Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh ln ln giữ vững nguyên tắc không hy sinh quyền lợi dân tộc 25 Nhận thức sâu sắc quan điểm xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam thời kỳ 1945 - 1946, Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sách lược mềm dẻo, hồ hỗn Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá âm mưu thủ đoạn hành động phá hoại loại kẻ thù cách mạng Việt Nam Ngày nay, sau đất nước khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, công đổi bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Thế lực thành tựu công đổi mang lại tạo thuận lợi cho việc thực nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Khả giữ vững độc lập hợp tác với cộng đồng quốc tế không ngừng tăng thêm Song, bốn nguy mà Hội nghị nhiệm kỳ Đảng ta (1-1994) nêu lên đến tồn tại, diễn biến phức tạp thách thức to lớn Độc lập dân tộc củng cố, bị đe doạ phá hoại lực thù địch Do đó, để giữ vững độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, thiết phải giữ vững tăng cường lãnh đạo Đảng, kiên định nguyên tắc chiến lược cách mạng, linh hoạt, sáng tạo sách lược, nhạy bén nắm bắt mới, giải vấn đề nảy sinh lập trường, quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đồng thời, phải ln cảnh giác, tỉnh táo, nỗ lực xây dựng thực lực mặt, kiên khắc phục đẩy lùi nguy cơ, giữ vững mơi trường hồ bình, ổn định, bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Thực quan hệ, hợp tác song phương, đa phương, chủ động hội nhập quốc tế giải pháp quan trọng để thực thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo- Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam- Nxb CTQG- Hà Nội 2006 Bộ Giáo dục Đào tạo- Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I, II - Nxb CTQG- HN 2007 Đảng cộng sản Việt Nam- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X- NXB CTQG- HN 2006 TS Đinh Xuân Lý- Quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam- Nxb CTQG- HN 2007 TS Đinh Xuân Lý (chủ biên)- Một số chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh- Nxb CTQG- HN 2003 TS Doãn Hùng, TS Ngọc Hà, TS Đoàn Minh Huấn- Đảng cộng sản Việt Nam tìm tòi đổi đường lên chủ nghĩa xã hội (1986- 2005)- Nxb Lý luận trị- HN 2006 Trang web tạp chí cộng sản http://www.Tapchicongsan.org.vn tài liệu thu thập từ internet Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 1930 – 1954 ( sơ thảo) 27 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài .1 ... trinh bày trên, thân lựa chọn đề tài: "Đảng lãnh đạo xây dựng bảo vệ quyền cách mạng ( 1945 -1 946 ) làm đề tài tiểu luận cho học phần Đảng lãnh đạo Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đối tượng... cảnh lịch sử nước giới sau Cách mạng thang Tám năm 1945 Nghiên cứu vấn đề chủ trương, biện pháp Đảng trình lãnh đạo xây dựng bảo vệ chinh quyền cách mạng giai đoạn 194 5- 1946, giai đoạn cách mạng. .. với Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hồ Lực lượng vũ trang cách mạng đến nǎm 1946 lên tới vạn người Đó lực lượng nòng cốt bảo vệ quyền, bảo vệ thành cách mạng Ngay từ đâu, Đảng quyền cách mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng ( 1945 1946 ) tiểu luận cao học, đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng ( 1945 1946 ) tiểu luận cao học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay