đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng ( 1945 1946 ) tiểu luận cao học

28 56 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 11:38

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài.Lịch sử dân tộc Việt Nam, kể từ khi có Đảng là những trang sử sôi động nhất, hào hung nhất, oanh liệt nhất. Kể từ khi có Đảng, dân tộc ta tiếp tục giành được những thắng lợi mang ý nghĩa dân tộc và thời đại sâu sắc, thể hiện những bước nhảy vọt trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Mở đầu là thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà; tiếp đó là thắng lợi của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; và đến nay chúng ta cũng khẳng địng công cuộc đổi mới của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã và đang giành được những thắng lợi lớn, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc… Tất cả những thắng lợi đó của dân tộc Việt Nam đều nhờ vào vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.Ngày nay, nhân dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ đã và đang được trực tiếp hưởng thụ những thành quả của cách mạng, từ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, việc giáo dục cho các thế hệ thấy được vai trò và sự cống hiến to lớn của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt nam và từ đó nhận thức được bản lĩnh, trí tuệ của Đảng ta khi đứng trước sự mất còn của cách mạng, nền độc lập dân tộc và trong hoàn cảnh quốc tế nhiều mặt có lợi cho bọn xâm lược, chúng ta lại chưa có điều kiện để phát huy những điều kiện cơ bản, lâu dài và chưa thể cùng một lúc khắc phục được những khó khăn chồng chất, nhưng với bản lĩnh kiên định, vững vàng, phương pháp cách mạng khoa học, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện những biện pháp quan trọng để giữ vững thành quả cách mạng, giữ vững nền độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam.Để giữ vững được chính quyền trong hoàn cảnh bị nhiều kẻ thù bao vây và chống phá, đòi hỏi Đảng phải phân tích, đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn, thể và lực của từng kẻ thù, để có đối sách thích hợp, khơi sâu và lợi dụng mâu thuẫn giữa chúng, làm thất bại từng âm mưu, thủ đoạn của chúng. Vơi những vấn đề trinh bày trên, bản thân đã lựa chọn đề tài: Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng ( 1945 1946 )” làm đề tài tiểu luận cho học phần Đảng lãnh đạo Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân . ... trinh bày trên, thân lựa chọn đề tài: "Đảng lãnh đạo xây dựng bảo vệ quyền cách mạng ( 1945 -1 946 ) làm đề tài tiểu luận cho học phần Đảng lãnh đạo Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đối tượng... cảnh lịch sử nước giới sau Cách mạng thang Tám năm 1945 Nghiên cứu vấn đề chủ trương, biện pháp Đảng trình lãnh đạo xây dựng bảo vệ chinh quyền cách mạng giai đoạn 194 5- 1946, giai đoạn cách mạng. .. với Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hồ Lực lượng vũ trang cách mạng đến nǎm 1946 lên tới vạn người Đó lực lượng nòng cốt bảo vệ quyền, bảo vệ thành cách mạng Ngay từ đâu, Đảng quyền cách mạng
- Xem thêm -

Xem thêm: đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng ( 1945 1946 ) tiểu luận cao học, đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng ( 1945 1946 ) tiểu luận cao học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay