vi du marketing quản trị

8 11 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 11:26

Tr ý th – keting qu áp d v Môn: Marketing Qu nhi cho cơng ty ìh ùng qui trình cơng ngh -k d ãv ên ti chu ã mua l nh ãn hi kem ti nh ãn hi ày Bên c ìm hi dùng Vi ên c “trình làng” s mà P/S mu êm chi dân gian c nhãn hi ày c t -m ã thành công r ãn hi àk ãt bi ình, “ln tơn tr Vi s th àb c ch “Ngh cách t dùng Vi ông Michel Dallemage gi tri viên s cơng, b ì, thích êm S ùh ành cơng c phát tri àng h ó th ành công c thành công c Vi phát tri ành “Ch ì, c ãnh ì th hích àm hi hóa kinh doanh, t dùng c àm ãnh Uniliver Vi GVmơn h Trang 3/19 Nhóm: 21 Tr ý th Câu – – Môn: Marketing Qu ìm thơng tin th mơ ho tham gia xu àng hóa? Mơ hình ho ty C Xu L ình thành phát tri Tên g i Công ty: CÔNG TY C PH N XU T NH P KH U TH Y S N MINH PHÚ Tên giao d ch: MINH PHÚ SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (MPC) a ch : Khu công nghi Ngành ngh li ng 8, TP Cà Mau, T nh Cà Mau Ch ph àng xu ên v ; Kinh doanh b cơng xây d tòa nhà, cao ình dân d cơng nghi doanh òng cho thuê; nuôi tr Th Hi ành th 300 doanh nghi chu máy ch ình s M 717 doanh nghi Là doanh nghi thành l ên tồn th Pacìic Coral c : Censea Inc, H and N Food, Nh Hi às th GVmơn h Trang 4/19 Nhóm: 21 Tr ý th – Mơn: Marketing Qu -Tình hình Doanh thu, L T ành s ên li liên t ch êm tr 185 Tuy nhiên, nh ình nhu c li c ên li ên ì ho nhà máy, v hông b I/2010, doanh thu thu -Th 264.5 t th Có th th àl ày g l th ã góp v v Cơng ty Mseafood t 20 tri chuyên nh d ày ch phân ph s Tuy nhiên theo th uy ã ài ra, MPC c H ìn chung th Minh Phú công ty bán hàng cho Mseafood, công ty s bán cho nhà phân ph ình th àng àng tr Hình th nhà phân ph s ình th àng tr th ì kho c hoa h khơng cao nên sách c àng theo hình th ch GVmơn h Trang 5/19 Nhóm: 21 Tr ý th – Mơn: Marketing Qu Tình hình thơng qua b 2009, 2010 c B TT Ch 1: NG CÂN IK N 2009/2008 2010/2009 l S ti n I Tài s Ti kho Các kho tài ng Các kho thu Hàng t Tài s khác II Tài s Tài s ài h Các kho tài dài h Tài s ài h khác Các kho thu dài h ài s S ti n S ti n S ti n l % 13.930,25 S ti n 996.091.266 1.397.541.618.262 1.577.813.092.193 138.758.070.560 85.264.851 151.115.119.815 495.965.068.075 151.029.854.964 106.538.861 229.706.962.284 134.061.567.583 229.600.423.423 647.433.485 231.670.594.480 697.266.844.612 231.023.160.995 146.816.940 744.436.065.748 188.312.770.328 744.289.248.808 10.037.129 40.612.875.935 62.206.841.595 40.602.838.806 1.077.291.163 817.924.725.616 1.364.668.309.803 816.847.434.453 75.824,20 546.743.584.187 66,8 63.585.789 427.069.574.844 131.380.277.157 427.005.989.055 671.543,11 295.625.711.898 99,9 977.342.341 10.480.754.203 1.216.345.890.200 9.503.411.862 14.742.383 29.475.786.980 16.942.142.446 29.461.044.597 21.620.650 230.998.205.300 230.976.584.650 2.073.382.429 2.215.466.343.578 2.942.481.401.996 219.473.251.928 10.585,27 727.015.058.418 32,8 177.130,26 215.508,61 35.682,91 506.950,52 404.526,42 972,37 199.839,09 1.068.314,71 180.271.473.931 % 344.849.948.260 (95.645.394.701) 465.596.250.132 556.123.295.420 21.593.965.660 1.205.865.135.997 (12.533.644.534) (230.998.205.300) 128,9 228.2 (41,6) 200,9 74,7 99,9 11.50 5.5 42,5 (100) III T IV N 1.225.449.397 1.085.653.234.592 1.851.096.144.600 107.339.874.062 8.759,22 765.442.910.008 70,5 N 1.023.282.484 845.739.996.151 1.443.120.026.970 844.716.713.667 82.549,70 597.380.030.819 70,6 GVmôn h Trang 6/19 Nhóm: 21 Tr V N ý th ài h Môn: Marketing Qu 202.166.913 239.913.238.441 407.976.117.630 239.711.071.528 118.570,87 168.062.879.189 70 V 847.933.032 1.079.888.922.258 1.091.385.257.396 107.140.959.193 12.635,54 (970.750.396.862) 89,9 -V 832.831.042 1.067.457.863.095 1.091.385.257.396 105.912.955.267 12.717,21 23.927.394.301 2,3 15.101.990 62.355.245.891 62.340.143.901 2.073.382.429 2.215.466.343.578 2.942.481.401.996 219.473.251.928 - ngu qu VI – T (Ngu (62.355.245.891) 412.794,23 10.585,57 727.015.058.418 n Minh Phú Cà Mau 2008,2009,2010) T ài s lên, , hàng t n tài s c ti ày s lên Qua b B ên ta th tài s 08- 13.930,25% so v 2009 Tài s ài h 28,9% so v v t 75.824,20% so v 66,8% so v cho th ài s ài s n tài s ên c ày cho th ngu tài s v , 99,9% so ày th ài s qui mơ v s ã có s dài h n 11.505,5% so v ài s ày s làm ài h n ngu ài h GVmôn h Trang 7/19 Nhóm: 21 (100) 238,1 Tr ý th Bi – Mơn: Marketing Qu chi phí t B Ch 2: – 2010 NG BÁO CÁO K T KINH DOANH Doanh thu bán hàng Chênh Chênh l ch 2009/ l ch 2010/ 2008 (%) 2009 (%) 2.903.420.960.000 3.129.575.505.721 5.150.741.368.354 7,79 64,46 27.037.308.000 36.070.077.465 42.927.228.223 33,40 19,01 2.876.383.652.000 3.093.505.428.256 5.107.814.140.131 7,55 65,11 2.421.613.156.000 2.641.598.972.682 4.348.632.817.160 9,08 64,62 454.770.496.000 451.906.455.574 759.181.322.971 (0,6) 67,99 64.038.299.000 223.984.122.503 57.390.177.310 249,76 (74,37) Chi phí tài 406.522.391.000 185.022.400.333 174.097.348.184 (54,58) (5,90) Chi phí bán hàng 157.152.146.000 204.080.684.047 273.060.149.556 29,86 33,80 35.127.989.000 32.390.683.537 54.312.540.416 (7,79) 67,67 (79.993.731.000) 254.396.810.160 315.101.366.125 (218,02) 23,86 259.667.848.000 9.276.209.259 59.572.573.330 (96,42) 548,6 211.460.026.000 9.168.040.443 1.731.791.495 (95,66) (81,11) 48.207.822.000 108.168.816 57.840.781.835 (99,77) 53372,69 (31.785.909.000) 254.504.978.976 372.942.147.960 (700,68) 46,53 5.185.207.000 18.865.311.308 67.578.405.619 263,83 258,21 (7.224.393.440) (9.313.263.777) (541,73) (28,91) (38.096.877.000) 242.864.061.108 314.677.006.118 (537,49) 29,57 (596) 3.417 4.376 (0.96) 28,06 cung c Các kho doanh thu Doanh thu thu bán hàng cung c d Giá v àng bán L hàng cung c d Doanh thu ho tài Chi phí qu doanh nghi L ho Thu nh Chi phí khác L T Thu nghi n hành Thu (1.125.761.000) nghi hoán i L TNDN lã n c phi u GVmôn h Trang 8/19 Nhóm: 21 Tr ý th (Ngu :B – Mơn: Marketing Qu báo cáo k t ng kinh doanh c s n minh phú 2008,2009,2010) Qua báo cáo có th ng , 2.903.420.960.000 3.129.575.505.721 ng ( 5.150.741.368.354 Doanh thu c nh qua 2009 so v 4,46% so v ã 2009 m nhi công ty tri ã b Ho ã xây d ình th ên th Nam doanh nghi u th kim ng l àng tôm th th Vi có l ài • MPC có m th Nh nhà cung c nguyên li tôm ày giúp cho MPC h nh doanh M chi — 2014 c Do quan tr ch ình quân nh nhân t t ê ày hi ình hình kinh doanh n ê Cơng ty MPC vào kho bình d GVmơn h cho u hàng àm —2014 Trang 9/19 Nhóm: 21 Tr ý th – Giá bán tôm xu Môn: Marketing Qu ên th t Hàn Qu n hi 5% Ba th ã chi bán trung bình c MPC s nh kho ên Cơng ty d bình hàng n MPC kh ình c àng bán d gi chi phí nguyên li Ho ho m trái phi ù MPC có danh ch Cơng ty cho r tr ho lãi g àng; c lãi su ình t chi phí lãi vay M v ãi su ãi MPC kinh doanh l àng xu ên nh nhi GVmơn h Trang 10/19 Nhóm: 21 ...Tr ý th Câu – – Môn: Marketing Qu ìm thông tin th mô ho tham gia xu àng hóa? Mơ hình ho ty C Xu L ình thành phát tri... Pacìic Coral c : Censea Inc, H and N Food, Nh Hi às th GVmôn h Trang 4/19 Nhóm: 21 Tr ý th – Mơn: Marketing Qu -Tình hình Doanh thu, L T ành s ên li liên t ch êm tr 185 Tuy nhiên, nh ình nhu c li... kho c hoa h khơng cao nên sách c àng theo hình th ch GVmơn h Trang 5/19 Nhóm: 21 Tr ý th – Mơn: Marketing Qu Tình hình thơng qua b 2009, 2010 c B TT Ch 1: NG CÂN IK N 2009/2008 2010/2009 l S ti
- Xem thêm -

Xem thêm: vi du marketing quản trị, vi du marketing quản trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay