vi du marketing quản trị

8 42 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 11:26

...Tr ý th Câu – – Môn: Marketing Qu ìm thông tin th mô ho tham gia xu àng hóa? Mơ hình ho ty C Xu L ình thành phát tri... Pacìic Coral c : Censea Inc, H and N Food, Nh Hi às th GVmôn h Trang 4/19 Nhóm: 21 Tr ý th – Mơn: Marketing Qu -Tình hình Doanh thu, L T ành s ên li liên t ch êm tr 185 Tuy nhiên, nh ình nhu c li... kho c hoa h khơng cao nên sách c àng theo hình th ch GVmơn h Trang 5/19 Nhóm: 21 Tr ý th – Mơn: Marketing Qu Tình hình thơng qua b 2009, 2010 c B TT Ch 1: NG CÂN IK N 2009/2008 2010/2009 l S ti
- Xem thêm -

Xem thêm: vi du marketing quản trị, vi du marketing quản trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay