Xây dựng, quản lý và khai thác TL số tại TV học viện kỹ thuật QS nguyễn thị khanh, LVThS TTTV, 2015

133 36 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 10:47

...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ KHANH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI LIỆU SỐ TẠI THƯ VIỆN HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ... luận thực tiễn vấn đề xây dựng, quản l khai thác tài liệu số Thƣ viện Học viện thuật quân Chư ng 2: Thực trạng xây dựng, quản l khai thác tài liệu số Thƣ viện Học viện thuật quân Chư ng 3: Giải... c ng tác xây dựng, quản l khai thác tài liệu số Thƣ viện Học viện 11 thuật quân Chƣơng CƠ SỞ L LU N VÀ TH C TIỄN VỀ VẤN ĐỀ XÂY D NG, QUẢN L VÀ HAI THÁC TÀI LIỆU SỐ T I THƢ VIỆN H C VIỆN THU T
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng, quản lý và khai thác TL số tại TV học viện kỹ thuật QS nguyễn thị khanh, LVThS TTTV, 2015 , Xây dựng, quản lý và khai thác TL số tại TV học viện kỹ thuật QS nguyễn thị khanh, LVThS TTTV, 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay