Xây dựng, quản lý và khai thác TL số tại TV học viện kỹ thuật QS nguyễn thị khanh, LVThS TTTV, 2015

133 17 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2018, 10:47

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ KHANH XÂY DỰNG, QUẢN KHAI THÁC TÀI LIỆU SỐ TẠI THƯ VIỆN HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN - THƯ VIỆN HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ KHANH XÂY DỰNG, QUẢN KHAI THÁC TÀI LIỆU SỐ TẠI THƯ VIỆN HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ Chuyên ngành: Mã số: Khoa học Thông tin - Thư viện 60 32 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN - THƯ VIỆN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TẠ BÁ HƯNG Xác nhận học viên chỉnh sửa theo góp ý hội đồng Giáo viên hướng dẫn Chủ tịch hội đồng chấm luận văn thạc sĩ khoa học TS Tạ Bá Hưng PGS.TS Trần Thị Quý HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Lời tơi xin bày tỏ lòng kính trọng cảm ơn chân thành tới thầy giáo TS Tạ Bá Hƣng, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin tỏ lòng cảm ơn tới thầy giáo, giảng viên ngồi Khoa Thơng tin – Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Cảm ơn đồng nghiệp cơng tác Phòng Thông tin Khoa học Quân sự, Học viện Kỹ thuật Quân giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực luận văn Cuối cùng, xin dành lời cảm ơn tới gia đình, người thân, bạn bè dành cho tơi ủng hộ nhiệt tình, ln quan tâm động viên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu đề tài luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Nguyễn Thị Khanh MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CÁC HÌNH VẼ BẢNG BIỂU CÁC BẢNG SỐ LIỆU MỞ ĐẦU Chương 1: C SỞ L LU N TH C TIỄN VỀ TÀI LIỆU SỐ SỐ H A TÀI LIỆU T I TH VIỆN H C VIỆN K THU T QU N S 12 1.1 Những v n đề l luận 12 1 Một s 112 h i ni m i m n v tài i u s nh ng v n i n qu n 12 tài i u s 19 1.2 Cơ sở thực tiễn 22 1.2.1 Giới thi u h i qu t v Thư vi n Họ vi n Kỹ thuật Quân 22 1.2.2 i m ngư i ng tin nhu u tin t i Thư vi n Họ vi n Kỹ thuật Quân 27 1.3 Vai trò tài liệu số công tác giảng dạy, học tập nghiên cứu khoa học Học viện Kỹ thuật Quân 29 1.3 1.3 1.3 p ứng nhu ng hó u tiếp ận h i th thơng tin theo xu 29 o i hình s n phẩm - ị h vụ thơng tin 31 ẩy m nh tr o ổi, hi sẻ nguồn ự thông tin 32 Chương 2: TH C TR NG X Y D NG, QUẢN L KHAI THÁC TÀI LIỆU SỐ T I TH VIỆN H C VIỆN KTQS 34 2.1 Cách thức xây dựng tài liệu số 34 2.1.1 i m tài i u s t i Thư vi n Họ vi n Kỹ thuật Quân 34 2 Quy trình ỹ thuật xây ựng tài i u s 39 2.2 Biện pháp quản l bảo quản tài liệu số 49 221 i n ph p qu n 222 i n ph p 49 o qu n tài i u s 55 2.3 Phương thức khai thác tài liệu số 57 Kh i th trự tuyến tr n m ng ụ ộ (QSNET, MISTEN) 59 Kh i th trự tuyến tr n Internet 62 3 Kh i th phư ng ti n (mu time i ) 64 2.4 Mức độ đáp ứng nhu cầu tin tài liệu số Thư viện Học viện Kỹ thuật Quân 65 Mứ ộ p ứng v nội ung hình thứ tài i u s 65 Mứ ộ p ứng v phư ng thứ truy ập, h i th tài i u s 69 2.5 Đánh giá chung 73 2.5 Ưu i m 73 2.5 Nhượ i m 75 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN C NG TÁC X Y D NG, QUẢN L KHAI THÁC TÀI LIỆU SỐ T I TH VIỆN H C VIỆN KTQS 78 3.1 Nh m giải pháp tổ chức, quản l 78 1 Hoàn thi n văn n, h nh s h 78 Hồn thi n quy trình s ho tài i u 80 3 Tăng ng i n ph p qu n o qu n tài i u s 84 3.2 Nh m giải pháp chuyên môn, nghiệp vụ 86 Nâng o h t ượng ổ sung nguồn tài i u s 86 2 Nâng o h t ượng i n mụ nội ung tài i u s 90 3 Tổ t t Nâng ị h vụ ung o trình ộ p tài i u s ho ngư i ng tin 91 n ộ thông tin-thư vi n 92 Nâng o nhận thứ ự h i th , s ụng thông tin ho ngư i ng tin 94 3.2.6 ổi ẩy m nh ông t qu ng , giới thi u tài i u s 97 KẾT LU N 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 105 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BQP Bộ Quốc phòng CNTT Cơng nghệ thơng tin CSDL Cơ sở liệu HVKTQS Học viện Kỹ thuật Quân ISBD International Standard Bibilographic Description (mô tả thư mục theo tiêu chuẩn quốc tế) KTQS Kỹ thuật quân KH&CN Khoa học Công nghệ KH&CNQS Khoa học Công nghệ quân KHQS Khoa học Quân LAN Local Area Network (Mạng nội bộ) LIBOL Phần mềm thư viện điện tử (LIBrary OnLine) MARC Khổ mẫu biên mục đọc máy MISTEN Mạng Thông tin Khoa học Quân sự/Bộ Quốc Phòng NCT Nhu cầu tin NDT Người dùng tin OPAC Online Public Access Catalog (Mục lục truy cập công cộng trực tuyến) QSNET Mạng nội quân Học viện Kỹ thuật Quân TLS Tài liệu số TTTT Trung tâm thông tin TTTTKHQS/BQP Trung tâm thông tin Khoa học Qn sự/Bộ Quốc phòng TT-TV Thơng tin - thư viện TV HVKTQS Thư viện Học viện Kỹ thuật Quân TVĐT Thư viện điện tử TVS Thư viện số CÁC HÌNH VẼ BẢNG BIỂU Hình 1.1: đồ c u tổ chức TV HVKTQS Hình 1.2: Biểu đồ đội ngũ cán TV HVKTQS Hình 1.3: Cơ c u thành phần NDT Hình 2.1 - 2.5: Quy trình kỹ thuật chuyển đổi liệu sang dạng tệp.html Hình 2.6: Giao diện cài đặt máy quét tài liệu Hình 2.7 - 2.10: Tạo file đầu số h a Hình 2.11: đồ mạng LAN HVKTQS Hình 2.12: Màn hình giao diện phần mềm Libol6.0 Hình 2.13: Màn hình đăng nhập vào phần mềm LibolDigital Hình 2.14: Màn hình giao diện phần mềm LibolDigital Hình 2.15: Màn hình giao diện phân hệ Tài nguyên số Hình 2.16: Màn hình quản l tài liệu số Hình 2.17: Màn hình liên kết ghi biên mục với tài liệu số Hình 2.18: Giao diện trang chủ website mạng LAN HVKTQS Hình 2.19 - 2.21: Giao diện trang tra cứu (OPAC) CSDL TV HVKTQS Hình 2.22: Giao diện trang chủ mạng MISTEN Hình 2.23: Trang CSDL nhà xu t Springer Hình 2.24: Giao diện trang liệu Cục Thơng tin KH&CN Quốc gia Hình 3.1: Hình ảnh máy quét Kirtas ScanRobot Hình PL1.1 - PL1.9: Quy trình kỹ thuật chuyển đổi liệu sang dạng tệp.pdf Hình PL1.10 - PL1.23: Quy trình kỹ thuật tạo dựng phim khoa học CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 1.1: Số lượng NDT TV HVKTQS Bảng 2.1: Nguồn TLS c (tính đến tháng 12/2013) Bảng 2.2: Thống kê mục đích sử dụng Thư viện Bảng 2.3: Đánh giá nội dung hình thức TLS TV HVKTQS Bảng 2.4: Đánh giá nguồn TLS đĩa CD CSDL trực tuyến Bảng 2.5: Mức độ thường xuyên truy cập TLS NDT TV HVKTQS Bảng 2.6: Đánh giá môi trường, trang thiết bị truy cập TLS Bảng 2.7: Nguyên nhân cản trở người dùng tin truy cập khai thác TLS trang OPAC TV HVKTQS Bảng 2.8: Mức độ tham gia buổi tập hu n hàng tháng dành cho NDT TV HVKTQS Bảng 2.9: Nguyên nhân NDT không tham gia buổi tập hu n hàng tháng Bảng 2.10: Những giải pháp Thư viện cần hướng tới để nâng cao ch t lượng TLS Bảng 2.11: Những dịch vụ thư viện NDT quan tâm thời gian tới MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công nghệ số tác động sâu sắc đến khía cạnh đời sống xã hội đ c việc tổ chức, cung c p truy cập thông tin Cuộc cách mạng thông tin số thời đại làm thay đổi vai trò, vị trí tài liệu in truyền thống, làm xu t ngày nhiều vật mang tin khác Cách mạng thông tin số cung c p lực công nghệ hướng đến thư viện số, mà đáp ứng hàng loạt nhu cầu chưa c lưu trữ, tổ chức truy cập thông tin Ngày nay, độc giả - người dùng tin không đọc tài liệu gi y, họ đọc máy vi tính, thiết bị di động cầm tay (điện thoại di động, máy tính bảng v.v) Thư viện điện tử (TVĐT) hình thành phát triển sở tiếp tục phát huy vai trò thư viện truyền thống kết hợp hài hồ với xu điện tử hóa, số hóa nguồn tin nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng người dùng tin tra cứu, cập nhật, khai thác chia sẻ tri thức môi mơi trường nối mạng tồn cầu Trong đ , tài liệu số (TLS) đ ng vai trò quan trọng hoạt động Thơng tin-Thư viện (TT-TV) c nhiều ưu vượt trội so với tài liệu truyền thống Việc phát triển Internet sử dụng ngày rộng rãi máy tính cá nhân thiết bị di động cầm tay thúc đẩy ngày mạnh mẽ nhu cầu tiếp cận tài liệu thông tin số Đ l ngành TT-TV Việt Nam phải đổi triệt để hoạt động theo hướng xây dựng TVĐT nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội n i riêng xu phát triển t t yếu thư viện giới n i chung Hiện nay, nhiều quan TT-TV q trình tin học hóa, đại hóa hoạt động, bước xây dựng TVĐT, đ việc tạo lập phát triển nguồn TLS xem v n đề then chốt Đối với thư viện đại học v n đề đ trở nên c p thiết Nhận thức vai trò quan trọng thư viện việc hỗ trợ đổi phương pháp dạy học, nâng cao ch t lượng đào tạo, năm gần đây, trường đại học quan tâm đầu tư phát triển thư viện theo hướng đại h a kể sở vật ch t, trang thiết bị nguồn lực thông tin, người Học viện Kỹ thuật Quân (HVKTQS) trường đại học Quân đội, trường trọng điểm quốc gia Sau 45 năm xây dựng trưởng thành, Học viện trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ quan trọng Quân đội Nhà nước Hiện Học viện đào tạo bậc: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ cho quân dân với mơ hình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực đ c nhiều chuyên ngành mũi nhọn phục vụ nghiệp CNH, HĐH đ t nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực ch t lượng cao cho ngành KTQS đơn vị toàn quân; đặc biệt khai thác sử dụng, thiết kế chế tạo vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật Quân đội số lĩnh vực kinh tế quốc dân Học viện đứng trước hội lớn lao thách thức nghiệt ngã bối cảnh tiến khoa học kỹ thuật, đặc biệt kỹ thuật quân phát triển vũ bão nhu cầu đổi mới, nâng cao ch t lượng giáo dục, đào tạo nghiên cứu khoa học tương xứng với sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia giai đoạn Chính vậy, chiến lược đổi mới, bên cạnh thường xuyên trọng xây dựng đơn vị vững mạnh tồn diện trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên HVKTQS tăng cường đầu tư hệ thống sở vật ch t, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, thư viện phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học Trong đề án phát triển Học viện từ đến năm 2030 c đặt ra: “Xây dựng hệ thống mạng thông tin, thư viện theo mơ hình nhà trường điện tử, hệ thống tổng thể tích hợp dựa thơng tin h a giáo dục thơng tin h a hành chính” Do đ , từ r t ướ 2: Thiết lập thông tin, định dạng ban đầu cho phim Chọn New Preset, xu t cửa sổ Project Settings … (Hình 2.30) Hình PL1.11 (1) Output Lựa chọn định dạng thiết bị đầu phim dựng device (2) Output Lựa chọn định dạng phim dựng như: kích thước format khung hình, độ phân giải hình… (3) Setup Thiết lập thơng số khác c thể thay đổi được, thông (default) thường để mặc định (4) Số ngăn chứa Video, Audio, Title mặc định khởi Track(default) động Edius Sau thiết lập vùng 1, 2, 3, chọn OK, xu t hộp thoại để đặt tên cho kiểu thiết lập ban đầu đ (hình 2.22) 111 Hình PL1.12 Kết hình sau thiết lập (hình 2.23) Hình PL1.13 ướ 3: Bắt đầu tạo tệp phim Từ hình làm việc Edius (hình 2.24) Hình PL1.14 112 click đúp chuột trái vào phần chứa Clip cửa sổ Bin để mở Clip (Thực ch t browse đến tệp video audio cần chỉnh sửa) (hình 2.25) Hình PL1.15 ướ 4: Chọn liệu (Clip) cần đưa vào (hình2.26) Hình PL1.16 ướ 5: Đưa Clip vào Timeline (hình 2.27) Chọn “Add to Timeline” dùng chuột kéo-thả trực tiếp vào vị trí cần đặt Hình PL1.17 113 ướ 6: Thực thao tác Clip với biểu tượng tương ứng hình (hình 2.28-2.30) - Tạo điểm cắt Clip (tạo thêm Clip Clip hành cắt bớt frame không mong muốn) - Sao chép, cắt, dán, xoá… theo nội dung kịch biên tập trước đ - Tạo tiêu đề title (thêm chữ vào) cho phim, tạo hiệu ứng, thời gian xu t chữ… Hình PL1.18 Hình PL1.19 114 thời gian ẩn chữ thời gian chữ thời gian xu t chữ hình Hình PL1.20 ướ 7: Xu t phim (Hình 2.31) Từ “tệp” chọn “export”, sau đ tuỳ chọn định dạng đầu cho video như: mpg; wmv; avi … Hình PL1.21 ướ 8: Giảm dung lượng phim phần mềm convert FormatFactory 3.0 (hình 2.32-2.33) Phần mềm cho phép c nhiều định dạng để lựa chọn làm dung lượng nhỏ mà không làm thay đổi ch t lượng phim định dạng: flv, wmv, mkv, avi, mov, vov, mp4 … 115 - Chọn loại định dạng muốn chuyển chọn ch t lượng đầu từ phần “Output Setting” → Click “Add File”, browse đến tệp cần convert n OK → máy tự động convert đến 100% thơng báo “Complete” → hồn thành tệp chuyển đổi dung lượng Hình PL1.22 Hình PL1.23 ướ 9: Ghi tệp đĩa DVD để lưu trữ phục vụ 116 PHỤ LỤC 2: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN H C VIỆN K THU T QU N S BAN THƢ VIỆN - PHÒNG TH NG TIN HOA H C QUÂN S PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN Để nâng cao ch t lượng nguồn tài liệu số, Thư viện tiến hành khảo sát nhu cầu sử dụng loại tài liệu đối tượng bạn đọc Học viện Xin đồng chí vui lòng dành thời gian để đọc trả lời bảng câu hỏi đây: Ghi chú: - nh u X vào ô họn ph hợp với iến ồng h (Mỗi câu hỏi c thể c nhiều đáp án) - Thông tin ượ ung p hỉ s ụng ho mụ h nghi n ứu ******************** Đồng chí thƣờng tham gia hoạt động vào thời gian rỗi? Đọc sách, báo Hoạt động xã hội Thể thao Hoạt động văn hóa nghệ thuật Xem phim, tivi Truy cập Internet Nghỉ ngơi Các hoạt động khác Đồng chí dành thời gian để đọc, nghiên cứu thu thập thông tin-tài liệu ngày? Không c thời gian Dưới 2h Từ 4-6h Từ 2-4h Trên 6h Đồng chí có thƣờng xun đến Thƣ viện kh ng? Thường xuyên Thỉnh thoảng 117 Hiếm Chưa Ngoài Thƣ viện Học viện, đồng chí thƣờng tìm kiếm th ng tin đâu? Thư viện Trung ương quân đội Các thư viện khác trong quân đội Thư viện Quốc gia Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia Internet Khác (xin nêu rõ): …………………………………………………… Mục đích sử dụng thƣ viện đồng chí: Học tập Nghiên cứu khoa học Giải trí Tự nâng cao trình độ Giảng dạy Khác …………… Đồng chí thƣờng quan tâm đến th ng tin lĩnh vực ? Khoa học qn Chính trị xã hội Văn hóa Khoa học kỹ thuật Văn học nghệ thuật Kinh tế Khoa học tự nhiên Thể thao Pháp luật Lĩnh vực nghiên cứu đào tạo Học viện mà đồng chí quan tâm ? Cơng nghệ thơng tin Cơ khí Động lực Kỹ thuật điều khiển Hàng không vũ trụ Qn Vơ tuyến điện tử Vũ khí Khoa học xã hội Chỉ huy tham mưu KT Cơng trình qn Đồng chí đọc tài liệu theo ng n ng sau đây? Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Trung Quốc Tiếng Nhật Ngôn ngữ khác (ghi rõ thứ tiếng h ồng h ó th s ụng) ………………………………………………………………………………… 118 Đồngchí thƣờng sử dụng nh ng c ng cụ đề tìm kiếm th ng tin - tài liệu? Hộp phiếu mục lục Website Thư viện Các máy tìm kiếm Internet CSDL CD-ROM Công cụ khác (xin ghi rõ)………………………………………… 10 Đồng chí tham gia buổi tập huấn dành cho ngƣời dùng tin Thƣ viện chƣa? Đã tham gia Chưa tham gia Nếu chƣa tham gia nguyên nhân gì? Khơng biết c buổi tập hu n Không c thời gian tham gia Cho không quan trọng Khác(xin nêu rõ)……… 11 Đồng chí có thƣờng xun truy cập trang tìm kiếm (OPAC) Thƣ viện kh ng? Thường xuyên Thỉnh thoảng Chưa (L do): ………………………………………………… 12 hi truy cập trang tìm kiếm Thƣ viện, đồng chí quan tâm nh ng thơng tin gì? Sách Giáo trình Luận án, luận văn Thơng tin chun đề Khác …………………………………………………………………… 13 Đồng chí thích sử dụng nh ng loại hình tài liệu nào? Tài liệu dạng gi y Tài liệu mạng Tài liệu số (điện tử ) Khác 14 Đồng chí có nhu cầu đƣợc cung cấp tài liệu số phƣơng tiện nào? Đĩa CD-ROM, DVD Trực tuyến Thư điện tử Khác 119 15 Đồng chí có truy cập đến nguồn th ng tin tồn văn CD CSDL trực tuyến Thƣ viện mua kh ng? Có Khơng Nếu c , đồng chí c nhận xét nguồn tài liệu thư viện? Cung c p đầy đủ tài liệu, văn Thông tin phong phú Dễ sử dụng 16 Đồng chí gặp khó khăn sử dụng tài liệu số? Ngôn ngữ Chưa c kỹ Đường truyền Thiếu thiết bị Khác 17 Theo đồng chí nguyên nhân gây cản trở truy cập khai thác tài liệu số trang tìm kiếm (OPAC) Thƣ viện? Chỉ truy cập mạng QSNET (mạng nội bộ) Chưa biết cách sử dụng tài liệu số Chưa biết đến nguồn tài liệu số thư viện Khác 18 Trong trình sử dụng đồng chí có nhận xét, đánh giá nguồn tài liệu số Thƣ viện? 18.1 Môi trường, trang thiết bị Mức độ đáp ứng yêu cầu Các yếu tố R t tốt Tốt Tương Chưa đối tốt đáp ứng Trang thiết bị (Máytính,đường truyền mạng) Phòng phục vụ (bàn, ghế ) 120 Hồn tồn khơng đáp ứng (nêu cụ thể) 18.2 Tiêu chí tài liệu số Mức độ đáp ứng yêu cầu Các tiêu chí đánh giá R t tốt Tốt Tương Chưa Hồn tồn khơng đối tốt đápứng đáp ứng Phần mềm tìm kiếm Nghiệp vụ TT – TV Nội dung tài liệu Hình thức tài liệu Loại tài liệu Điều kiện bảo quản 19 Theo đồng chí Thƣ viện cần tăng cƣờng tài liệu số theo nh ng chủ đề nào? Vật l H a học Điện, Điện tử Toán học Điều khiển Quân Cơ điện tử Xây dựng Vũ khí Cơ khí Giáo dục Quản l Công nghệ vật liệu Tên lửa Rađa Công nghệ thông tin Khác (Xin nêu rõ): 20 Theo đồng chí thời gian t i Thƣ viện cần thực biện pháp để nâng cao chất lƣợng nguồn tài liệu số? Xây dựng CSDL từ vốn tài liệu c sẵn Mua CSDL nước Mua CSDL nước Chia sẻ nguồn tin qua Liên hợp thư viện VN Tăng cường thêm máy tính Tăng cường hướng dẫn sử dụng Nâng c p đường truyền Khác (xin nêu cụ thể): … ……………………………………………… 121 21 Đồng chí cho biết số địa Internet thƣờng truy cập để khai thác th ng tin cho nghiên cứu đào tạo mình? http:// ………………………………………………………………………… http:// ………………………………………………………………………… http:// ………………………………………………………………………… 22 Nh ng dịch vụ thƣ viện mà đồng chí quan tâm thời gian t i? Tra cứu-chỉ dẫn thông tin Cung c p tài liệu không c Thư viện theo yêu cầu Cung c p thông tin chuyên đề Dịch kỹ thuật tài liệu tiếng nước theo yêu cầu Sao chụp tài liệu theo yêu cầu Số h a tài liệu theo yêu cầu Các dịch vụ khác:…………………………………………… 23 Xin đồng chí vui lòng cho biết số th ng tin thân? Gi i tính Nữ Nam Lứa tuổi 17-19 20-30 31-40 41-50 51-60 Trình độ học vấn Học viên/Sinh viên Thạc sỹ Nghiên cứu sinh Tiến sỹ Ph giáo sư – Giáo sư Vị trí c ng tác Quản l Nghiên cứu Giảng dạy Xin chân thành cảm ơn! 122 Học tập PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ HÌNH ẢNH B N Đ C TRA CƢU KHAI THÁC TÀI LIỆU SỐ T I THƢ VIỆN H C VIỆN THU T QUÂN S 123 124 125 ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ KHANH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI LIỆU SỐ TẠI THƯ VIỆN HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ... luận thực tiễn vấn đề xây dựng, quản l khai thác tài liệu số Thƣ viện Học viện thuật quân Chư ng 2: Thực trạng xây dựng, quản l khai thác tài liệu số Thƣ viện Học viện thuật quân Chư ng 3: Giải... c ng tác xây dựng, quản l khai thác tài liệu số Thƣ viện Học viện 11 thuật quân Chƣơng CƠ SỞ L LU N VÀ TH C TIỄN VỀ VẤN ĐỀ XÂY D NG, QUẢN L VÀ HAI THÁC TÀI LIỆU SỐ T I THƢ VIỆN H C VIỆN THU T
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng, quản lý và khai thác TL số tại TV học viện kỹ thuật QS nguyễn thị khanh, LVThS TTTV, 2015 , Xây dựng, quản lý và khai thác TL số tại TV học viện kỹ thuật QS nguyễn thị khanh, LVThS TTTV, 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay